ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 15 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਇਤਾਂ

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 15 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

1. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 2:7-8 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਫਲਸਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 15 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

2. 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6:20-21 ਤਿਮੋਥਿਉਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜਿਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ!

3. ਯਾਕੂਬ 3:15 ਅਜਿਹੀ "ਬੁੱਧ" ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੰਜੋਗਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

4. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2:13 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

5. 1ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:1 ਆਤਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।

6. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:19  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਰੱਬ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰੇਗਾ।

7. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:27 ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਨ।

8. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:21  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ।

9. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:25 ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ।

10. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:20 ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ? ਲਿਖਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ?

11. ਯਿਰਮਿਯਾਹ 8:9 ਬੁੱਧਵਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧ ਹੈ?

ਰੀਮਾਈਂਡਰ

12. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2:6 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਇਸ ਉਮਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.

13. ਟਾਈਟਸ 3:9-10  ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ.

14. ਜ਼ਬੂਰ 49:12-13 ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ; ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ.

15. 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:1 ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੋਨਸ

ਤੀਤੁਸ 1:12 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਪੇਟੂ।"
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।