15 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pilosopiya

15 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pilosopiya
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa pilosopiya

Inilalagay ng Salita ng Diyos sa kahihiyan ang kasamaan ng pilosopiya. Tandaan na mayroong isang paraan na tila tama na humahantong sa kamatayan. Dapat bang pag-aralan ng mga Kristiyano ang pilosopiya? Dapat tayong mag-ingat na hindi tayo malinlang nito dahil marami na ang nalinlang, ngunit naniniwala ako na magiging kapaki-pakinabang para sa mga apologetics na labanan ang mga maling turo at ipagtanggol ang pananampalataya.

Ano ang sinasabi ng Bibliya?

1. Colosas 2:7-8 Hayaan ang inyong mga ugat na tumubo sa kanya, at ang inyong mga buhay ay itayo sa kanya. Kung magkagayon ay lalakas ang iyong pananampalataya sa katotohanang itinuro sa iyo, at mag-uumapaw ka sa pasasalamat. Huwag mong hayaang makuha ka ng sinuman ng walang kabuluhang mga pilosopiya at walang kabuluhang katarantaduhan na nagmumula sa pag-iisip ng tao at mula sa espirituwal na kapangyarihan ng mundong ito, kaysa kay Kristo.

2. 1 Timoteo 6:20-21 Timothy, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan ang walang kabuluhang mga talakayan at mga kontradiksyon ng kung ano ang maling tinatawag na kaalaman. Bagama't ang ilan ay nag-aangking mayroon nito, tinalikuran nila ang pananampalataya. Sumainyo nawa ang biyaya!

3. Santiago 3:15 Ang ganitong “karunungan” ay hindi bumababa mula sa langit kundi makalupa, hindi espirituwal, demonyo.

4. 1 Corinthians 2:13 Kapag sinasabi namin sa iyo ang mga bagay na ito, hindi kami gumagamit ng mga salita na nagmumula sa karunungan ng tao. Sa halip, nagsasalita tayo ng mga salitang ibinigay sa atin ng Espiritu, gamit ang mga salita ng Espiritu upang ipaliwanag ang mga espirituwal na katotohanan.

5. 1Timothy 4:1 Malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay tatalikuran ng ilang mananampalataya ang pananampalatayang Kristiyano. Susundan nila ang mga espiritung nanlilinlang, at paniniwalaan nila ang mga turo ng mga demonyo.

6. 1 Corinthians 3:19  Sapagkat ang karunungan ng panahong ito ay kamangmangan sa Diyos . Gaya ng nasusulat, “Hinihuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan.”

Ipapahiya ng Diyos ang mundo.

7. 1 Corinthians 1:27 Sa halip, pinili ng Diyos ang mga bagay na itinuturing ng mundo na kamangmangan upang hiyain ang mga nag-aakalang sila ay matalino . At pinili niya ang mga bagay na walang kapangyarihan upang hiyain ang mga makapangyarihan.

8. 1 Corinthians 1:21  Sapagka't pagkatapos na sa karunungan ng Dios, ang sanglibutan sa pamamagitan ng karunungan ay hindi nakilala ang Dios, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral.

9. 1 Corinthians 1:25 Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit na marunong kaysa sa karunungan ng tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa lakas ng tao.

10. 1 Corinthians 1:20 Nasaan ang matalino? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang debater sa panahong ito? Hindi ba ginawang kamangmangan ng Diyos ang karunungan ng sanlibutan?

Tingnan din: 25 Naghihikayat sa Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Paniniwala sa Iyong Sarili

11. Jeremiah 8:9 Ang pantas ay mapapahiya; sila ay madidismaya at mabibilong. Dahil tinanggihan nila ang salita ng Panginoon, anong uri ng karunungan ang mayroon sila?

Tingnan din: 25 Nagpapatibay-loob na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pag-move On

Mga Paalala

12. 1 Corinthians 2:6 Gayunpaman, kami ay nagsasalita ng mensahe ng karunungan sa mga may sapat na gulang, ngunit hindi ang karunungan ng panahong ito o ng mga pinuno ngang edad na ito, na nauuwi sa wala.

13. Titus 3:9-10  Ngunit iwasan ang mga hangal na kontrobersiya, mga talaangkanan, mga awayan, at mga away tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay walang silbi at walang laman. Tanggihan ang isang taong nagkakabaha-bahagi pagkatapos ng isa o dalawang babala.

14. Awit 49:12-13 Ang mga tao, sa kabila ng kanilang kayamanan, ay hindi nagtitiis; para silang mga hayop na namamatay. Ito ang kapalaran ng mga nagtitiwala sa kanilang sarili, at ng kanilang mga tagasunod, na sumasang-ayon sa kanilang mga salita.

15. 1 Juan 4:1 Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu upang makita kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang nagsilabas sa mundo.

Bonus

Titus 1:12 Kahit isa sa kanilang mga tao, isang propeta mula sa Crete, ay nagsabi tungkol sa kanila, “Ang mga tao ng Crete ay pawang mga sinungaling, malupit. hayop, at tamad na matakaw.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.