15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບປັດຊະຍາ

15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບປັດຊະຍາ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບປັດຊະຍາ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງປັດຊະຍາເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າມີວິທີການທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ. ຄລິດສະຕຽນຄວນສຶກສາປັດຊະຍາບໍ? ເຮົາ​ຕ້ອງ​ລະວັງ​ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຫຼອກ​ລວງ ເພາະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເຄີຍ​ເປັນ​ມາ, ແຕ່​ຂ້ອຍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຂໍ​ໂທດ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ບໍ່​ຈິງ ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ.

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ?

1. ໂກໂລດ 2:7-8 ຂໍ​ໃຫ້​ຮາກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ໃຫ້​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ພຣະ​ອົງ. ແລ້ວ​ສັດທາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຂັ້ມແຂງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສອນ, ແລະ ເຈົ້າ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຂອບໃຈ. ຢ່າ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຈັບ​ຕົວ​ເຈົ້າ​ໄປ​ດ້ວຍ​ປັດ​ຊະ​ຍາ​ເປົ່າ​ຫວ່າງ ແລະ​ຄວາມ​ໄຮ້​ດຽງສາ​ທີ່​ມີ​ສຽງ​ດັງ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ໂລກ​ນີ້, ແທນ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຣິດ.

2. 1 ຕີໂມເຕ 6:20-21 ຕີໂມເຕ, ຈົ່ງ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້. ຫຼີກເວັ້ນການສົນທະນາທີ່ບໍ່ມີຈຸດຫມາຍແລະການຂັດແຍ້ງຂອງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບາງ​ຄົນ​ອ້າງ​ວ່າ​ມີ​ມັນ, ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ. ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຸນ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ​ທັງ​ຫມົດ​!

3. ຢາໂກໂບ 3:15 “ສະຕິປັນຍາ” ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນ ແຕ່ເປັນໂລກ, ບໍ່ມີວິນຍານ, ເປັນຜີປີສາດ.

4. 1 ໂກລິນໂທ 2:13 ເມື່ອ​ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ຄຳ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ປັນຍາ​ຂອງ​ມະນຸດ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ, ເຮົາ​ເວົ້າ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ທີ່​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ມອບ​ໃຫ້​ເຮົາ, ໂດຍ​ໃຊ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ເພື່ອ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ທາງ​ວິນ​ຍານ.

5. 1ຕີໂມເຕ 4:1 ພຣະວິນຍານ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ຈະແຈ້ງ​ວ່າ ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່ມາ ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ບາງຄົນ​ຈະ​ປະຖິ້ມ​ຄວາມເຊື່ອ​ຂອງ​ຄລິດສະຕຽນ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ພວກ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ຫລອກ​ລວງ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ຜີ​ປີ​ສາດ.

6. 1 ໂກລິນໂທ 3:19  ເພາະ​ປັນຍາ​ຂອງ​ຍຸກ​ນີ້​ເປັນ​ຄວາມ​ໂງ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດັ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ, “ພະອົງ​ຈັບ​ຄົນ​ມີ​ປັນຍາ​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ເຂົາ.”

ພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ໂລກອັບອາຍ.

7. 1 ໂກລິນໂທ 1:27 ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ, ພະເຈົ້າ​ເລືອກ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂລກ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ໂງ່ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ຄິດ​ວ່າ​ຕົນ​ເປັນ​ຄົນ​ມີ​ປັນຍາ​ອັບອາຍ​ຂາຍ​ໜ້າ. ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ອຳນາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ອຳນາດ​ອັບອາຍ.

8. 1 ໂກລິນໂທ 1:21  ເພາະ​ວ່າ​ໃນ​ຄວາມ​ປັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໂລກ​ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ປັນຍາ, ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ໂງ່​ຈ້າ​ຂອງ​ການ​ສັ່ງ​ສອນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ.

9. 1 ໂກລິນໂທ 1:25 ເພາະ​ຄວາມ​ໂງ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີ​ສະຕິ​ປັນຍາ​ກວ່າ​ປັນຍາ​ຂອງ​ມະນຸດ, ແລະ​ຄວາມ​ອ່ອນແອ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ກໍ​ເຂັ້ມແຂງ​ກວ່າ​ກຳລັງ​ຂອງ​ມະນຸດ.

10. 1 ໂກລິນໂທ 1:20 ຜູ້​ມີ​ປັນຍາ​ຢູ່​ໃສ? ຢູ່ໃສ? ການໂຕ້ວາທີຂອງອາຍຸນີ້ຢູ່ໃສ? ພະເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປັນຍາ​ຂອງ​ໂລກ​ໂງ່​ບໍ?

11. ເຢເຣມີຢາ 8:9 ຄົນ​ສະຫລາດ​ຈະ​ຖືກ​ອັບອາຍ; ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕົກ​ໃຈ​ແລະ​ຕິດ. ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ປັນ​ຍາ​ແບບ​ໃດ?

ເບິ່ງ_ນຳ: 30 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບການອອກກໍາລັງກາຍ (ຄຣິສຕຽນເຮັດວຽກອອກ)

ເຕືອນໃຈ

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້ພະຄໍາພີທີ່ສວຍງາມກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຮືອນ

12. 1 ໂກລິນໂທ 2:6 ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເວົ້າຂໍ້ຄວາມຂອງປັນຍາໃນບັນດາຜູ້ໃຫຍ່, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນປັນຍາຂອງອາຍຸນີ້ຫຼືຂອງຍຸກນີ້. ໄມ້ບັນທັດຂອງອາຍຸນີ້, ຜູ້ທີ່ມາບໍ່ມີຫຍັງ.

13. ຕີໂຕ 3:9-10  ແຕ່​ໃຫ້​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ທີ່​ໂງ່​ຈ້າ, ການ​ສືບ​ເຊື້ອສາຍ, ການ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ, ແລະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ, ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ແລະ​ຫວ່າງ​ເປົ່າ. ປະຕິເສດຄົນທີ່ແຕກແຍກຫຼັງຈາກຫນຶ່ງຫຼືສອງຄໍາເຕືອນ.

14. ຄໍາເພງ 49:12-13 ຄົນ​ທັງ​ຫຼາຍ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ຮັ່ງມີ​ກໍ​ບໍ່​ອົດ​ທົນ; ພວກ​ມັນ​ເປັນ​ຄື​ກັບ​ສັດ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ. ນີ້​ແມ່ນ​ຊະ​ຕາ​ກໍາ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ, ແລະ​ຂອງ​ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ທີ່​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ຄໍາ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

15. 1 ໂຢຮັນ 4:1 ທີ່ຮັກເອີຍ, ຢ່າ​ເຊື່ອ​ທຸກ​ວິນຍານ, ແຕ່​ຈົ່ງ​ທົດລອງ​ວິນຍານ​ນັ້ນ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ພວກເຂົາ​ມາ​ຈາກ​ພຣະເຈົ້າ​ບໍ ເພາະ​ຜູ້ທຳນວາຍ​ປອມ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ໂລກ.

ໂບນັດ

ຕີໂຕ 1:12 ແມ່ນ​ແຕ່​ຜູ້​ທຳນວາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ, ຜູ້​ພະຍາກອນ​ຊາວ​ຄຣີເຕ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ, “ຊາວ​ຄຣີເຕ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ຄົນ​ຂີ້​ຕົວະ, ໂຫດ​ຮ້າຍ. ສັດ, ແລະຄົນຂີ້ຄ້ານຂີ້ຄ້ານ.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.