15 Annog Adnodau o’r Beibl Am Wenu (Gwenu Mwy)

15 Annog Adnodau o’r Beibl Am Wenu (Gwenu Mwy)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am wenu

Rhowch wên ar eich wyneb bob amser oherwydd ei fod yn arf pwerus iawn. Dydw i ddim yn siarad am un ffug cawslyd. Rwy'n siarad am wên wirioneddol o hapusrwydd. Yn lle gwisgo gwgu pan fyddwch mewn cyfnod caled a fydd ond yn gwneud ichi deimlo'n waeth, trowch y gwgu hwnnw wyneb i waered.

Rwy'n eich gwarantu, os gwnewch hyn, y byddwch yn teimlo cymaint yn well. Cofiwch fod Duw bob amser yn ffyddlon. Bydd yn eich dal i fyny. Llawenhewch am fod pob peth yn cydweithio er daioni. Codwch eich bywyd a meddyliwch am yr holl bethau gwych y mae Duw wedi'u gwneud i chi. Dyma resymau pam y dylech chi fod yn ddiolchgar bob amser.

Meddyliwch am bethau anrhydeddus. Rhowch ddiolch i Dduw a gwenwch bob amser, sy'n dangos cryfder. Bendithiwch fywyd rhywun heddiw trwy roi gwên iddyn nhw a gall hynny ar ei ben ei hun eu codi.

Dyfyniadau

 • “Gadewch inni gwrdd â'n gilydd bob amser â gwên, oherwydd dechreuad cariad yw gwên.”
 • “Gwenwch yn y drych. Gwnewch hynny bob bore a byddwch yn dechrau gweld gwahaniaeth mawr yn eich bywyd.”
 • “Goleuwch, mwynhewch fywyd, gwenwch fwy, chwerthin mwy, a pheidiwch â chynhyrfu cymaint am bethau.”
 • “Nid yw gwenu bob amser yn golygu eich bod yn hapus. Weithiau mae’n syml yn golygu eich bod chi’n berson cryf.”
 • “Y wên harddaf yw’r un sy’n brwydro drwy Ddagrau.”

6 Manteision cyflym

 • Yn gostwng pwysedd gwaed
 • Gwell hwyliau, yn enwedig ar ddiwrnodau gwael.
 • Lleddfu straen
 • Cryfhau eich system imiwnedd
 • Poen yn y wers
 • Mae'n heintus

Beth mae'r Dywed y Beibl?

1. Diarhebion 15:30 “Golwg siriol sy’n dod â llawenydd i’r galon; mae newyddion da yn gwneud iechyd da.”

2. Diarhebion 17:22  “Meddyginiaeth dda yw calon lawen, ond y mae iselder yn draenio eich cryfder.”

3. Diarhebion 15:13-15  “Calon lawen a wna wyneb hapus; y mae calon ddrylliog yn mathru yr ysbryd. Y mae'r doeth yn newynog am wybodaeth, tra bo'r ffôl yn bwydo ar sbwriel. I'r digalon, daw pob dydd â thrallod; ar gyfer y galon hapus, mae bywyd yn wledd barhaus.”

4. Salm 126:2-3 “Yna llanwyd ein genau â chwerthin, a'n tafod â bloeddiadau llawenydd; yna dywedasant ymhlith y cenhedloedd, "Y mae'r ARGLWYDD wedi gwneud pethau mawr drostynt." Mae'r ARGLWYDD wedi gwneud pethau mawr i ni; rydym yn falch.”

Gwragedd duwiol

5. Diarhebion 31:23-27 “Y mae ei gŵr yn cael ei barchu wrth borth y ddinas, lle mae'n eistedd ymhlith henuriaid y wlad. Y mae hi'n gwneud dillad lliain ac yn eu gwerthu, ac yn rhoi sashiau i'r masnachwyr. Mae hi wedi ei gwisgo â nerth ac urddas; mae hi'n gallu chwerthin am y dyddiau i ddod. Y mae hi yn llefaru yn ddoeth, ac addysg ffyddlon sydd ar ei thafod. Mae hi'n gwylio dros bethau ei theulu ac nid yw'n bwyta bara segurdod.”

Mae gwenu drwy'r boen yn dangosnerth.

6. Iago 1:2-4  “Cyfrifwch bob llawenydd, fy mrodyr, pan gyfarfyddwch â threialon o wahanol fathau, oherwydd fe wyddoch fod profi eich ffydd yn rhoi dyfalwch, A gadewch y mae dyfalbarhad yn cael ei lawn effaith, fel y byddoch berffaith a chyflawn, heb ddim byd.”

7. Mathew 5:12  “Llawenhewch a byddwch lawen, oherwydd mawr yw eich gwobr yn y nefoedd, oherwydd yn yr un modd yr erlidiasant y proffwydi oedd o'ch blaen chwi.”

8.  Rhufeiniaid 5:3-4 “ Gallwn ninnau hefyd lawenhau pan fyddwn yn wynebu problemau a threialon, oherwydd gwyddom eu bod yn ein helpu i ddatblygu dygnwch. Ac mae dygnwch yn datblygu cryfder cymeriad, ac mae cymeriad yn cryfhau ein gobaith hyderus am iachawdwriaeth.”

9. Rhufeiniaid 12:12  “Byddwch lawen mewn gobaith, amyneddgar mewn cystudd, ffyddlon mewn gweddi.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gariad Agape (Gwirioneddau Pwerus)

Gweddi ar Dduw

10. Salm 119:135  “Gwenwch arnaf, a dysg i mi dy ddeddfau.”

11. Salm 31:16 “ Llewyrcha dy wyneb ar dy was; achub fi yn dy gariad diysgog!"

12. Salm 4:6 “Mae llawer o bobl yn dweud, “Pwy a ddengys inni amseroedd gwell?” Gad i'th wyneb wenu arnom, ARGLWYDD.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Rhyfeddol o’r Beibl Am Bobl Gyfoethog

Atgofion

13. Josua 1:9 “ Onid wyf fi wedi gorchymyn ichi? Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Paid â dychryn, a phaid â digalonni, oherwydd y mae'r ARGLWYDD dy Dduw gyda thi ble bynnag yr ewch.”

14. Eseia 41:10 “Paid ag ofni, oherwydd yr wyf fi gyda chwi; paid â digalonni, oherwydd myfi yw eich Duw; Byddaf yn eich cryfhau, byddaf yn eich helpu, byddaf yn cynnalti â'm deheulaw gyfiawn.”

Enghraifft

15. Job 9:27 “Os dywedaf, ‘Anghofiaf fy nghwyn, newidiaf fy mynegiant, a gwenaf.”

Bonws

Philipiaid 4:8 “Ac yn awr, frodyr a chwiorydd annwyl, un peth olaf. Gosodwch eich meddyliau ar yr hyn sydd wir, ac anrhydeddus, a chyfiawn, a phur, a hyfryd, a chymeradwy. Meddyliwch am bethau sy’n ardderchog ac yn haeddu canmoliaeth.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.