25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gariad Agape (Gwirioneddau Pwerus)

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gariad Agape (Gwirioneddau Pwerus)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am gariad agape?

Rydyn ni i gael yr un math o gariad ag oedd gan Iesu Grist tuag atom ni, sef cariad agape. Nid yw person â chariad agape byth yn dweud, “beth sydd ynddo i mi” neu “nid yw'r person hwn yn ei haeddu.” Nid cariad cyfaill, rhywiol, neu frawdol yw cariad Agape. Cariad aberthol yw cariad Agape. Mae'n dangos gweithredu.

Pan fyddwn bob amser yn poeni am ein hunain, ni fyddwn byth yn cael y math hwn o gariad. Rydyn ni i'n darostwng ein hunain gerbron yr Arglwydd ac i roi eraill o'n blaen ein hunain.

Mae cariad agape Duw mewn credinwyr. Gwna bob peth â chariad Duw, heb ddisgwyl dim yn gyfnewid.

Dyfyniadau Cristnogol am gariad agape

“Mae Agape yn rhywbeth o ewyllys da deallgar, creadigol, achubol i bob dyn. Mae'n gariad nad yw'n ceisio dim yn gyfnewid. Mae'n gariad gorlifo; dyna fyddai diwinyddion yn ei alw yn gariad Duw yn gweithio ym mywydau dynion. A phan fyddwch chi'n codi i garu ar y lefel hon, rydych chi'n dechrau caru dynion, nid oherwydd eu bod nhw'n hoffus, ond oherwydd bod Duw yn eu caru nhw.” Martin Luther King, Jr.

“Cariad anhunanol yw cariad agape…nid emosiwn yn unig yw’r cariad y mae Duw eisiau inni ei gael, ond gweithred ymwybodol o’r ewyllys – penderfyniad bwriadol ar ein rhan ni i roi eraill ar y blaen ohonom ein hunain. Dyma’r math o gariad sydd gan Dduw tuag aton ni.” - Billy Graham

“Mae'n bosibl bod ar frig gwasanaeth Cristnogol, yn cael ei barchu a'i edmygu, a pheidio â chael hynnycynhwysyn anhepgor y mae Duw wedi dewis gweithio ynddo yn ei fyd heddiw – cariad agape aberthol llwyr y Duw Tragwyddol.” Dafydd Jeremeia

“Beth yw'r cariad hwn sy'n para degawdau, yn mynd heibio i gwsg, ac yn gwrthsefyll marwolaeth i roi un cusan? Galwch ef yn gariad agape, cariad sy'n debyg i gariad Duw.” Max Lucado

“Mae Duw yn dy garu di am ddim rheswm.”

Duw yw cariad agape

Gwelwn ddarlun perffaith o gariad Duw ar groes Iesu Grist. Nid ydym yn ddigon da. Mae Duw yn dymuno perffeithrwydd ac rydyn ni i gyd yn methu. Yr ydym yn ddrygionus o flaen barnwr sanctaidd. Byddai Duw yn gariadus yn ein hanfon i Uffern oherwydd ein bod yn ddrwg. Fe wnaeth Duw wasgu ei Fab perffaith ar gyfer pobl anhaeddiannol. Mae'r rhai sy'n cael eu hachub yn cael eu hadfywio ac maent yn cael eu gwneud yn saint i Dduw. Mae gwaed Iesu yn ddigon. Edifarhewch ac ymddiriedwch yng Nghrist. Iesu yw'r unig ffordd.

1. 1 Ioan 4:8-10 Nid yw’r sawl nad yw’n caru yn adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Mae Duw wedi dangos ei gariad inni trwy anfon ei unig Fab i’r byd er mwyn inni gael bywyd trwyddo. Dyma gariad: nid ein bod wedi caru Duw, ond ei fod wedi ein caru ni ac anfon ei Fab i fod yn daliad dros ein pechodau.

2. Ioan 3:16 Canys felly y carodd Duw y byd nes iddo roi ei unig Fab, fel na dderfydd am bwy bynnag a gredo ynddo ef, ond y caiff fywyd tragwyddol.

Mae Duw wedi rhoi cariad agape inni.

3. Rhufeiniaid 5:5 Yn awr nid yw'r gobaith hwn yn ein siomi,oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau gan yr Ysbryd Glân, a roddwyd i ni.

4. Ioan 17:26 Gwneuthum dy enw yn hysbys iddynt, a byddaf yn parhau i'w wneud yn hysbys, er mwyn i'r cariad sydd gennyt tuag ataf fod ynddynt hwy, a minnau fy hun ynddynt.

5. 2 Timotheus 1:7 Oherwydd nid ysbryd ofnus a roddodd Duw inni, ond un o nerth, cariad, a hunanddisgyblaeth.

Cariad Agape a barodd i Iesu aberthu ei einioes drosom.

6. Datguddiad 1:5 ac oddi wrth Iesu Grist. Efe yw y tyst ffyddlon i'r pethau hyn, y cyntaf a gyfododd oddi wrth y meirw, a llywodraethwr holl frenhinoedd y byd. Pob gogoniant i'r hwn sy'n ein caru ni ac a'n rhyddhaodd ni oddi wrth ein pechodau trwy dywallt ei waed drosom.

7. Rhufeiniaid 5:8-9 Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag aton ni trwy fod y Meseia wedi marw droson ni tra oedden ni dal yn bechaduriaid s. A ninnau bellach wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, pa faint mwy y cawn ein hachub rhag digofaint trwyddo ef!

8. Ioan 10:17-18 “Mae'r Tad yn fy ngharu i oherwydd dw i'n aberthu fy mywyd er mwyn i mi allu ei gymryd yn ôl eto. Ni all neb gymryd fy mywyd oddi wrthyf. Rwy'n ei aberthu'n wirfoddol. Oherwydd y mae gennyf awdurdod i'w osod i lawr pan fydd arnaf eisiau a hefyd i'w gymryd i fyny eto. Oherwydd hyn y mae fy Nhad wedi ei orchymyn.”

Gadewch i ni ddysgu beth mae'r Ysgrythurau'n ei ddysgu am gariad agape

9. Ioan 15:13 Nid oes gan gariad mwy na hwn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. .

10. Rhufeiniaid 5:10 Canys os, tra oeddem yn elynion i Dduw, y’n cymodasom ag ef trwy farwolaeth ei Fab, pa faint mwy, wedi inni gael ein cymodi, y’n hachubir trwy ei fywyd ef!

Gweld hefyd: Ydy Ysmygu Chwyn yn Pechod? (13 Gwirionedd Beiblaidd ar Farijuana)

Dyn ni i ddangos cariad agape i’n brodyr a’n chwiorydd.

11. 1 Ioan 3:16 Rydyn ni’n gwybod beth yw gwir gariad oherwydd rhoddodd Iesu ei einioes drosto. ni. Felly dylem ninnau hefyd roi'r gorau i'n bywydau dros ein brodyr a'n chwiorydd.

12. Effesiaid 5:1-2 Felly, byddwch yn efelychwyr Duw, fel plant annwyl. A rhodiwch mewn cariad, fel y carodd y Meseia ninnau hefyd, ac a'i rhoddes ei Hun drosom, yn aberth aberthol a phersawrus i Dduw.

13. Ioan 13:34-35 Yr wyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd—caru eich gilydd. Yn union fel yr wyf wedi eich caru chwi, byddwch chwithau hefyd yn caru eich gilydd. Bydd pawb yn gwybod wrth hyn eich bod yn ddisgyblion i mi—os oes gennych gariad at eich gilydd.

14. Galatiaid 5:14 Oherwydd y mae'r holl gyfraith yn cael ei chrynhoi yn yr un gorchymyn hwn: “Câr dy gymydog fel ti dy hun.”

Dyn ni i ddangos cariad agape at Dduw. Bydd hyn yn arwain at ufuddhau iddo.

15. Ioan 14:21 Y sawl sydd â'm gorchmynion i ac sy'n eu cadw, yw'r un sy'n fy ngharu i. Bydd yr un sy'n fy ngharu i yn cael ei garu gan fy Nhad, a minnau hefyd yn ei garu ac yn fy amlygu fy hun iddo.

16. Ioan 14:23-24 Atebodd Iesu ef, "Os bydd rhywun yn fy ngharu i, fe gadw fy ngair i." Yna bydd fy Nhad yn ei garu, a byddwn yn mynd ato ac yn gwneud ein cartref oddi mewnfe. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. Nid eiddof fi y geiriau yr ydych yn fy nghlywed i yn eu dywedyd, ond oddi wrth y Tad yr hwn a'm hanfonodd i.

17. Mathew 22:37-38 Dywedodd Iesu wrtho, Rhaid iti garu'r Arglwydd dy Dduw â'th holl galon, â'th holl enaid, ac â'th holl feddwl. Dyma'r gorchymyn mwyaf a phwysicaf.

Atgofion

18. Galatiaid 5:22 Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hirymaros, addfwynder, daioni, ffydd.

19. Rhufeiniaid 8:37-39 Na, yn y pethau hyn oll yr ydym yn fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Canys yr wyf wedi fy argyhoeddi, na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na galluoedd, na phethau presennol, na phethau i ddyfod, nac uchder, na dyfnder, nac unrhyw greadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth y cariad. o Dduw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

20. Philipiaid 2:3 Na wneir dim trwy ymryson neu oferedd; ond mewn gostyngeiddrwydd meddwl bydded i bob un barch i'w gilydd yn well na hwy eu hunain.

Mae gŵr i ddangos cariad agape at ei wraig.

21. Effesiaid 5:25-29 Gwŷr, carwch eich gwragedd fel y carodd y Meseia yr eglwys ac y rhoddodd ei hun ar ei gyfer, fel y gallai ei wneud yn sanctaidd trwy ei lanhau, ei olchi â dŵr a'r gair, ac y gallai gyflwyno'r eglwys iddo ei hun yn ei holl ogoniant, heb smotyn na chrychni na dim o'r fath, ond sanctaidd aheb fai. Yn yr un modd, rhaid i wŷr garu eu gwragedd ag y maent yn caru eu cyrff eu hunain. Mae dyn sy'n caru ei wraig yn ei garu ei hun. Oherwydd nid oes neb erioed wedi casáu ei gorff ei hun, ond y mae'n ei faethu ac yn gofalu amdano, fel y mae'r Meseia yn gwneud yr eglwys.

22. Colosiaid 3:19 Gwŷr, carwch eich gwragedd, a pheidiwch â bod yn chwerw yn eu herbyn.

Enghreifftiau o gariad agape yn y Beibl

23. Luc 10:30-34 Wedi meddwl yn ofalus, atebodd Iesu, “Roedd dyn yn mynd i lawr o Jerwsalem i Jericho pan syrthiodd i ddwylo lladron. Dyma nhw'n ei dynnu a'i guro, ac yn mynd i ffwrdd, gan ei adael yn hanner marw. Trwy hap a damwain, roedd offeiriad yn teithio ar hyd y ffordd honno. Pan welodd y dyn, aeth heibio i'r ochr arall. Yn yr un modd, daeth disgynnydd o Lefi i'r lle hwnnw. Pan welodd y dyn, aeth yntau heibio i'r ochr arall. Ond wrth iddo deithio, daeth Samariad ar draws y dyn. Pan welodd y Samariad ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato a rhwymo ei glwyfau, gan dywallt olew a gwin arnynt. Yna rhoddodd ef ar ei anifail ei hun, a daeth ag ef i dafarn, a gofalu amdano.”

24. Rhufeiniaid 9:1-4 Rwy'n dweud y gwir oherwydd fy mod yn perthyn i'r Meseia nid wyf yn dweud celwydd, ac mae fy nghydwybod yn ei gadarnhau trwy'r Ysbryd Glân. Y mae gennyf dristwch dwfn a gofid di-baid yn fy nghalon, oherwydd gallwn ddymuno imi gael fy nghondemnio a'm torri i ffwrdd oddi wrth y Meseia er mwyn fyfrodyr, fy mhobl fy hun, y rhai ydynt Israeliaid. Iddynt hwy y perthyn y mabwysiad, y gogoniant, y cyfammodau, rhoddi y Gyfraith, yr addoliad, a'r addewidion.

Gweld hefyd: Hen Destament Vs Testament Newydd: (8 Gwahaniaethau) Duw & Llyfrau

25. Exodus 32:32 Ond yn awr, os mai dim ond eu pechod y maddau i chi—ond os na, dilëwch fy enw o'r cofnod a ysgrifenasoch!
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.