35 Prif Bennod o'r Beibl Am Arch Noa & Y Llifogydd (Ystyr)

35 Prif Bennod o'r Beibl Am Arch Noa & Y Llifogydd (Ystyr)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am Arch Noa?

Mae hyd yn oed pobl nad ydyn nhw'n Gristnogion wedi clywed am Arch Noa, sy'n cael ei hadrodd yn aml fel stori glasurol plentyn, ond mewn gwirionedd mae'n stori digwyddiad gwirioneddol a ddigwyddodd ychydig filoedd o flynyddoedd yn ôl. Nid yw pob Cristion yn gwybod yr holl fanylion am y digwyddiad, fel enw gwraig Noa. Cyn i'r cyfryngau neu Hollywood geisio dweud wrthych wybodaeth anghywir am bwrpas Arch Noa, dysgwch y gwir yma.

Dyfyniadau Cristnogol am Arch Noa

“Dywedir sef pe byddai raid i arch Noah gael ei hadeiladu gan gwmni ; ni fyddent wedi gosod y cilbren eto; a gall fod felly. Beth yw busnes llawer o ddynion yw busnes neb. Mae'r pethau mwyaf yn cael eu cyflawni gan ddynion unigol." — Charles H. Spurgeon

“Adar glân ac aflan, y golomen a’r gigfran, sydd eto yn yr arch.” Awstin

“Trwy ddyfalbarhad cyrhaeddodd y falwen yr arch.” Charles Spurgeon

“Defnyddia dy ddyledswyddau, fel y gwnaeth colomen Noa ei hadenydd, i'th ddwyn i arch yr Arglwydd lesu Grist, lle yn unig y byddo gorffwystra.” Isaac Ambrose

Beth Yw Arch Noa?

Gwelodd Duw mor ffiaidd yr oedd y byd wedi troi gyda bodau dynol yn ymddwyn heb gariad nac anrhydedd tuag at ei gilydd a phenderfynodd ddechrau o’r newydd . Dywed Genesis 6:5-7, “Yna gwelodd yr Arglwydd fod drygioni dynolryw yn fawr ar y ddaear a bod holl fwriad meddyliau eu calonnau ond yn ddrwg yn barhaus. Felly yr oedd yn ddrwg gan yr Arglwydd ei fodo bob anifail glân gydag ef ar gyfer y dilyw, fel y byddai rhai yn cael eu defnyddio yn aberth (Genesis 8:20). Fodd bynnag, mae union nifer yr anifeiliaid yn dal i fod yn destun dadl.

Er bod amheuwyr yn mynnu na allai Noa fod wedi gosod dau o bob rhywogaeth o anifail ar fwrdd yr Arch, nid yw'r niferoedd yn eu hategu. Mae rhai wedi amcangyfrif y gallai rhwng 20,000 a 40,000 o anifeiliaid tua’r un maint â defaid ffitio o fewn arch o’r cyfrannau a ddisgrifir yn y Beibl. Hefyd, mae'r Beibl yn dweud mathau o anifeiliaid yn lle rhywogaethau gan adael safle anifeiliaid hyd at ddadl. Yn y bôn, roedd Duw eisiau dau gi ar yr Arch, nid dau o bob math o gi, a'r un peth ar gyfer anifeiliaid eraill hefyd.

24. Genesis 6:19-21 “Yr wyt i ddod â dau o'r holl greaduriaid byw, gwryw a benyw, i'r arch, i'w cadw'n fyw gyda thi. 20 Bydd dau o bob math o aderyn, o bob math o anifail, ac o bob math o greaduriaid sy'n symud ar y ddaear yn dod atoch chi i'ch cadw'n fyw. 21 Yr wyt i gymryd pob math o fwyd sydd i'w fwyta, a'i gadw'n fwyd i chi ac iddyn nhw.”

Gweld hefyd: 25 Adnod Epig o’r Beibl Am Annog Ein Gilydd (Yn Ddyddiol)

25. Genesis 8:20 “Yna Noa a adeiladodd allor i'r ARGLWYDD, a chymerodd rai o'r holl anifeiliaid glân a'r adar glân, ac aberthodd arni boethoffrymau.”

Pryd bu dilyw Noa?<3

Mae'r cwestiwn pryd y digwyddodd y digwyddiadau hyn yn parhau i fod yn agored. Mae achau Beiblaidd yn gadael inni osod y dilyw tua 1,650 o flynyddoedd ar ôl ei greu, gan ei gaui 4,400 o flynyddoedd yn ôl. Erbyn i’r Dilyw daro, roedd Noa yn 600 oed (Genesis 7:6). Gwyddom eu bod wedi aros ar fwrdd yr Arch am ychydig dros flwyddyn oherwydd bod y Beibl yn nodi’r dyddiad y dechreuodd y Dilyw (Genesis 7:11), a’r diwrnod y gadawsant (Genesis 8:14-15).

Gallwn gael gwybodaeth am ba mor hir yn ôl y digwyddodd y llifogydd yn seiliedig ar yr achau a restrir yn yr Hen Destament. Mae'r dechneg hon yn amcangyfrif bod 1,056 o flynyddoedd wedi mynd heibio rhwng Adda a Noa.

26. Genesis 7:11 “Yn y chwe chanfed flwyddyn o fywyd Noa, yn yr ail fis, ar yr ail ddydd ar bymtheg o'r mis, y dydd hwnnw y rhwygodd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr, a ffenestri'r nefoedd agor.”

27. Genesis 8:14-15 “Erbyn y seithfed dydd ar hugain o'r ail fis roedd y ddaear yn hollol sych. 15 Yna dywedodd Duw wrth Noa.”

Gwersi a ddysgwyd o Stori Arch Noa

Mae’r Beibl yn cadw thema gyson barn ac iachawdwriaeth ynghyd ag ufudd-dod ac anufudd-dod. Mae'r ddwy thema hyn yn ymddangos yn naratif Noa a'r Llifogydd. Gwahaniaethodd Noa ei hun trwy fod yn rhinweddol mewn cyfnod pan oedd drygioni yn rhemp, a Duw yn creu moddion i iachawdwriaeth. Roedd pobl y ddaear yn anufudd, ond roedd Noa yn ufudd.

Yn yr un modd, mae hanes y Dilyw yn dangos difrifoldeb cyfiawnder Duw a sicrwydd Ei iachawdwriaeth. Duw a dramgwyddir gan ein pechodau, ac Eimae cyfiawnder yn gofyn i ni gael ein cosbi amdanynt. Achubodd Duw Noa a’i deulu rhag effeithiau Ei farn ar y byd, ac mae’n achub pob un o’i gredinwyr heddiw trwy Grist. Mae ein Creawdwr bob amser yn gwneud lle i bawb dreulio tragwyddoldeb gydag Ef, ond dim ond os byddwn yn dewis ei ddilyn.

28. Genesis 6:6 “Roedd yn edifar gan yr ARGLWYDD ei fod wedi gwneud dyn ar y ddaear, ac roedd yn drist yn ei galon.”

29. Effesiaid 4:30 “A pheidiwch â galaru Ysbryd Glân Duw, yr hwn y'ch seliwyd ag ef ar gyfer dydd y prynedigaeth.” - (Ysbryd Glân Duw Adnodau Beibl)

30. Eseia 55:8-9 “Canys nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i,” medd yr Arglwydd. 9 “Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, felly y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi, a'm meddyliau i na'ch meddyliau.”

31. Diarhebion 13:16 “Y mae pob deallus yn gweithredu â gwybodaeth, ond y mae'r ffôl yn digalonni ei ffolineb.”

32. Philipiaid 4:19 “A bydd fy Nuw i yn darparu eich holl angen yn ôl ei gyfoeth mewn gogoniant yng Nghrist Iesu.”

33. Luc 14:28-29 “I ba un ohonoch chi, sy'n dymuno adeiladu tŵr, nad yw'n gyntaf eistedd i lawr a chyfrif y gost, a oes ganddo ddigon i'w gwblhau? 29 Fel arall, wedi iddo osod sylfaen, a heb allu gorffen, y mae pawb a'i gwel yn dechrau ei watwar.”

34. Salm 18:2 “Yr ARGLWYDD yw fy nghraig, fy amddiffynfa a'm gwaredydd; fy Nuw yw fy nghraig, yn yr hwn yr wyf yn llochesu, fytarian a chorn fy iachawdwriaeth, fy amddiffynfa.” – ( Iesu yw fy adnodau craig )

Beth ddigwyddodd i Arch Noa?

Genesis 8:4 yn dweud bod yr Arch wedi glanio ar fynyddoedd Ararat yn Nhwrci. Mae Mynydd Ararat a mynyddoedd cyfagos Iran wedi bod yn destun llawer o deithiau i chwilio am yr Arch. Ers yr hen amser, mae pobl o lawer o gefndiroedd a phroffesiynau wedi cymryd rhan mewn alldeithiau i ddod o hyd i Arch Noa. Fodd bynnag, yr esboniad mwy credadwy yw bod Noa ac ail ddefnyddiodd ei deulu y defnyddiau i gychwyn eu hoes.

Ers i’r llifogydd ddileu’r holl strwythurau eraill ac i deulu Noa barhau i dyfu, mae’n bosibl bod yr Arch wedi bod yn ffynhonnell deunyddiau adeiladu. Hefyd, oherwydd y llifogydd, byddai'r holl goed ar y tir wedi bod yn ddwrlawn ac wedi cymryd blynyddoedd i sychu. Yn ogystal, gallai'r cwch enfawr fod wedi pydru, cael ei dorri i fyny ar gyfer coed tân, neu gael ei ddinistrio trwy ryw fodd arall. Yn olaf, yn y digwyddiad annhebygol bod yr Arch wedi goroesi (nid oes llawer o dystiolaeth i awgrymu ei bod wedi goroesi), byddai'n rhaid i'r pren gael ei garegu i'w gadw mewn un darn.

35. Genesis 8:4 “Ac ar yr ail ddydd ar bymtheg o'r seithfed mis y daeth yr arch i orffwys ar fynyddoedd Ararat.”

Diweddglo

Yn ôl Llyfr Mr. Cafodd Genesis, Noa, a'i deulu, ynghyd â dau o bob rhywogaeth o anifail tir, eu hachub rhag y llifogydd byd-eang a ddigwyddodd o gwmpas4,350 o flynyddoedd yn ôl. Mae’r Arch yn nodi gras achubol Duw trwy ddangos sut y pechu dyn, ac achubodd Duw nhw beth bynnag, y rhai a ddewisodd ddilyn Ei gyfarwyddiadau. Tra bod llawer yn credu bod y dilyw yn stori wedi’i llunio, mae’n parhau i fod yn rhan amhrisiadwy o hanes ac yn portreadu cariad Duw at Ei bobl.

wedi gwneud dynolryw ar y ddaear, ac yr oedd yn drist yn ei galon. Yna dywedodd yr Arglwydd, “Gwnaf y ddynolryw a greais oddi ar wyneb y wlad; dynolryw, ac anifeiliaid hefyd, a phethau cropian, ac adar yr awyr. Oherwydd y mae'n ddrwg gennyf fy mod wedi eu gwneud.”

Ond edrychodd Duw yn ffafriol ar Noa gan mai ef oedd yr unig ddyn cyfiawn oedd yn fyw ar y pryd. Yna Duw a addawodd Noa, gan ddywedyd, Sefydlaf fy nghyfamod â thi; byddi di a'th wraig, a'th feibion ​​a'u gwragedd yn mynd i mewn i'r arch.” (Genesis 6:8-10,18). Rhoddodd yr Arglwydd gyfarwyddyd i Noa sut i adeiladu'r cwch a fyddai'n ei gadw ef a'i deulu'n ddiogel tra bod yr holl ddaear dan ddŵr. Arch Noa yw’r llestr y bu Noa a’i deulu’n byw arno am tua blwyddyn yn ystod y llifogydd a nes i dir sych ymddangos.

1. Genesis 6:8-10 (NIV) “Ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr Arglwydd. Noa a'r Dilyw 9 Dyma hanes Noa a'i deulu. Roedd Noa yn ddyn cyfiawn, yn ddi-fai ymhlith pobl ei gyfnod, ac roedd yn cerdded yn ffyddlon gyda Duw. 10 Roedd gan Noa dri mab: Sem, Ham a Jaffeth.” - (Adnodau Ffyddlondeb o'r Beibl)

2. Genesis 6:18 “Ond fe gadarnhaf fy nghyfamod â chwi; a thithau i mewn i'r arch, a thithau, dy feibion, a'th wraig, a gwragedd dy feibion ​​gyda thi.”

3. Genesis 6:19-22 (NKJV) “Ac o bob peth byw o bob cnawd yr wyt i ddod â dau o bob rhyw i'r arch, i'w cadw'n fyw gyda hi.ti; gwryw a benyw fyddant. 20 O'r adar wrth eu rhywogaeth, o anifeiliaid wrth eu rhywogaeth, ac o holl ymlusgiaid y ddaear wrth ei rywogaeth, dau o bob rhyw a ddaw atat i'w cadw yn fyw. 21 A chymer i ti dy hun o bob ymborth a fwyteir, a thi a'i casgl i ti dy hun; a bydd yn fwyd i ti ac iddynt hwythau.” 22 Fel hyn y gwnaeth Noa; yn ôl yr hyn oll a orchmynnodd Duw iddo, felly y gwnaeth efe.”

Beth yw ystyr Arch Noa?

Yn y pen draw, yr un egwyddor yw pwrpas Arch Noa. ailadrodd trwy gydol yr ysgrythur: Mae bodau dynol yn bechaduriaid, ac mae pechod yn arwain at farwolaeth, ond bydd Duw yn gwneud ffordd i bawb gael eu hachub. Oherwydd “cyflog pechod yw marwolaeth,” rhaid i Dduw yn ei sancteiddrwydd farnu a chosbi pechod (Rhufeiniaid 6:23). Yn yr un modd ag y mae Duw yn sanctaidd, mae hefyd yn drugarog. Ond edrychodd yr Arglwydd yn ffafriol ar Noa (Genesis 6:8) a gwnaeth lwybr ymwared ar gael iddo fel y mae Duw yn ei ddarparu i ni yn awr trwy Iesu Grist.

4. Genesis 6:5-8 “Gwelodd yr Arglwydd mor fawr oedd drygioni'r hil ddynol wedi dod ar y ddaear, a bod holl dueddiadau meddyliau'r galon yn ddrwg bob amser. 6 Yr Arglwydd a edifarhaodd ddarfod iddo wneuthur bodau dynol ar y ddaear, a'i galon a gythryblwyd yn ddirfawr. 7 Felly dywedodd yr Arglwydd, “Byddaf yn sychu oddi ar wyneb y ddaear yr hil ddynol a greais, a chyda hwy yr anifeiliaid, yr adar a'r creaduriaid sy'n byw yno.symud ar hyd y ddaear - oherwydd y mae'n ddrwg gennyf fy mod wedi eu gwneud." 8 Ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr Arglwydd.”

5. Rhufeiniaid 6:23 “Oherwydd cyflog pechod yw marwolaeth, ond rhodd Duw yw bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.- (adnodau o’r Beibl ar Iesu Grist)

6. 1 Pedr 3:18-22 “Canys Crist hefyd a ddioddefodd unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, er mwyn iddo ddod â ni at Dduw, wedi ei roi i farwolaeth yn y cnawd, ond wedi ei wneud yn fyw yn yr ysbryd; 19 Yn yr hwn hefyd yr aeth Efe a chyhoeddodd i'r ysbrydion yn y carchar, 20 y rhai oedd unwaith yn anufudd pan oedd amynedd Duw yn aros yn nyddiau Noa, yn ystod adeiladu'r arch, yn yr hon ychydig, hynny yw, wyth o bobl. , eu dwyn yn ddiogel trwy y dwfr. 21 Yn cyfateb i hynny, y mae bedydd yn eich achub yn awr - nid symud baw o'r cnawd, ond apêl at Dduw am gydwybod dda - trwy atgyfodiad Iesu Grist, 22 sydd ar ddeheulaw Duw, wedi mynd i'r nefoedd , wedi i angylion ac awdurdodau a nerthoedd gael eu darostwng iddo Ef.”

7. Rhufeiniaid 5:12-15 “Felly, yn union fel y daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a marwolaeth trwy bechod, ac felly yr ymledodd marwolaeth i bawb oherwydd pechu - 13 oherwydd pechod yn wir oedd yn y byd cyn rhoi'r gyfraith, ond ni chyfrifir pechod lle nad oes deddf. 14 Eto teyrnasodd marwolaeth o Adda hyd Moses, sef ar y rhai nad oedd eu pechod yn debyg i'rcamwedd Adda, yr hwn oedd fath o'r un oedd i ddyfod. 15 Ond nid yw'r rhodd rad yn debyg i gamwedd. Canys os bu farw llawer trwy gamwedd un dyn, mwy o lawer y mae gras Duw a’r rhodd rad trwy ras yr un dyn hwnnw Iesu Grist yn lluosogi i lawer.” – (Gras yn y Beibl)

>Pwy oedd Noa yn y Beibl?

Yr oedd Noa yn aelod o’r ddegfed genhedlaeth o epil Seth o Adda ac Efa a chafodd ei ddewis er iachawdwriaeth mewn byd drygionus. Daw mwyafrif yr hyn a wyddom am Noa a’i fywyd o Genesis 5–9. Sem, Ham, a Jaffeth oedd Noa a thri mab ei wraig, ac yr oedd gan bob un wraig.

Yr oedd taid Noa, Methwsela, a'i dad, Lamech, yn dal yn fyw pan adeiladodd yr Arch. yn ostyngedig gyda Duw ac fe’i derbyniwyd yn Ei olwg (Genesis 6:8-9, Eseciel 14:14).

Fodd bynnag, nid yw’r hyn a wnaeth Noa cyn adeiladu’r Arch yn hysbys i ni gan fod y Beibl, nac ychwaith yn rhestr dogfennau eraill ei alwedigaeth flaenorol.

8. Genesis 6:9 “Dyma hanes Noa a'i deulu. Yr oedd Noa yn ddyn cyfiawn, di-fai ymhlith pobl ei oes, a rhodiodd yn ffyddlon gyda Duw.”

9. Genesis 7:1 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Noa, Tyred di a’th holl dŷ i’r arch; canys ti a welais yn gyfiawn ger fy mron i yn y genhedlaeth hon.”

10. Genesis 6:22 (NLT) “Felly gwnaeth Noa bopeth yn union fel roedd Duw wedi gorchymyn iddo.”

11.Hebreaid 11:7 “Trwy ffydd, pan gafodd Noa ei rybuddio am bethau nas gwelwyd eto, mewn ofn duwiol adeiladodd arch i achub ei deulu. Trwy ffydd y condemniodd efe y byd a daeth yn etifedd y cyfiawnder a ddaw trwy ffydd.”- (Ffydd yn y Beibl)

Gweld hefyd: 20 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ymddeoliad

12. Eseciel 14:14 “Hyd yn oed pe bai’r tri dyn hyn—Noa, Daniel a Job—ynddi, ni allent ond eu hachub eu hunain trwy eu cyfiawnder, medd yr Arglwydd DDUW.”

Pwy oedd gwraig Noa?

Nid yw’r Beibl yn rhannu gwybodaeth am y gwragedd ym mywyd Noa, megis eu henwau neu eu llinach deuluol. Fodd bynnag, mae enw gwraig Noa yn dod â chynnen rhwng dwy brif ddamcaniaeth am ei bywyd. Nid ydym yn cael unrhyw fanylion am wraig Noa yn unman yn y Beibl, gan gynnwys ei henw na hanes ei bywyd. Fodd bynnag, cafodd ei dewis yn un o'r merched i ailboblogi'r ddaear ar ôl y llifogydd oherwydd ei pharch a'i pharch.

Yn ôl un ddamcaniaeth, hi oedd Naamah, merch Lamech a chwaer Tubal-Cain, yn ôl y midrash a elwir Genesis Rabbah (c. 300-500 OG), casgliad o ddehongliadau rabinaidd hynafol o Genesis . Mae ail ddamcaniaeth yn awgrymu mai Emzara (“mam i dywysoges”) oedd gwraig Noa, fel y dywedir yn Llyfr Apocryffaidd y Jiwbilî yn 4:33. Rydyn ni hefyd yn dysgu ei bod hi'n ferch i ewythr tad Noa, Rake'el, gan wneud ei chefnder cyntaf Noa wedi'i dileu unwaith.

Mae llyfr Apocryffa hefyd yn cynnwys enwau merch-yng-nghyfraith Noa,Sedeqetelbab (gwraig Shem), Na’eltam’uk (gwraig Ham), ac Adataneses (gwraig Jeffeth). Mae ysgrifau eraill yr Ail Deml o Sgroliau’r Môr Marw, y Genesis Apocryphon, hefyd yn tystio i’r defnydd o’r enw Emzara am wraig Noa.

Fodd bynnag, mewn llenyddiaeth rabinaidd ddilynol, cyfeirir at wraig Noa wrth enw gwahanol ( Naamah), gan awgrymu nad oedd yr enw Emzara yn cael ei gydnabod yn gyffredinol.

13. Genesis 5:32 “Yr oedd Noa yn 500 mlwydd oed, a chenhedlodd Sem, Cham, a Jaffeth.”

14. Genesis 7:7 “A Noa a aeth i mewn, a’i feibion, a’i wraig, a gwragedd ei feibion ​​gydag ef, i’r arch, oherwydd dyfroedd y dilyw.”

15. Genesis 4:22 “Sillah hefyd a esgor ar Tubal-cain; efe oedd ffugiwr pob offer o efydd a haearn. Naamah oedd chwaer Tubal-cain.”

Faint oedd oedran Noa pan fu farw?

Mae Genesis 5–10 yn rhoi coeden deulu sy’n ein helpu i gyfrifo Noa oed ar enedigaeth a marwolaeth. Roedd yn 500 pan ddaeth yn dad, ac mae Genesis 7:6 yn datgan bod Noa yn 600 oed pan ddigwyddodd y llifogydd. Fodd bynnag, mae'r Beibl yn niwlog ar oedran Noa pan roddodd Duw iddo'r aseiniad i adeiladu'r Arch.Ar ôl y dilyw, bu Noa fyw am 350 mlynedd arall cyn ei farwolaeth yn 950 oed. (Genesis 9:28-29).

16. Genesis 9:28-29 “Ar ôl y dilyw bu Noa fyw am 350 o flynyddoedd. 29 Bu Noa fyw am gyfanswm o 950 o flynyddoedd, ac yna bu farw.”

17. Genesis 7:6 “Roedd Noa yn chwechcan mlwydd oed pan ddaeth y llifddyfroedd ar y ddaear.”

Faint o amser gymerodd Noa i adeiladu’r Arch?

O bryd i’w gilydd, fe glywch chi hynny cymerodd 120 o flynyddoedd i Noa adeiladu'r Arch. Mae'n ymddangos mai'r nifer a grybwyllir yn Genesis 6:3 yw ffynhonnell y dryswch sy'n cyfeirio at oes fyrrach ac nid yr Arch. Fodd bynnag, mae'n ymddangos fel uchafswm cyfnod credadwy i adeiladu'r Arch rhywle rhwng 55 a 75 o flynyddoedd.

Mae faint o amser a gymerodd Noa i adeiladu'r Arch yn gwestiwn arall nad yw'n cael ei ateb yn y Beibl. Yn Genesis 5:32, pan glywn gyntaf am Noa, roedd eisoes wedi byw ers 500 mlynedd. Felly, amcangyfrifir bod Noa yn 600 oed pan aeth ar yr Arch, a rhoddwyd cyfarwyddiadau penodol i Noa i adeiladu'r Arch yn Genesis 6:14. Dywedodd Duw wrtho am fynd i mewn iddo yn Genesis 7:1. Yn ôl rhai dehongliadau o Genesis 6:3, cymerodd Noa 120 mlynedd i adeiladu'r Arch. Ar sail oed Noa yn Genesis 5:32 a'i oedran yn Genesis 7:6, mae rhai yn dadlau iddo gymryd 100 mlynedd.

18. Genesis 5:32 “Ar ôl i Noa fod yn 500 oed, cafodd Noa Sem, Ham, a Jaffeth.”

19. Genesis 6:3 A dywedodd yr Arglwydd, Nid â dyn bob amser y bydd fy ysbryd yn ymryson, oherwydd ei fod hefyd yn gnawd: eto bydd ei ddyddiau yn gant ac ugain o flynyddoedd.”

20. Genesis 6:14 (NKJV) “Gwna i ti dy hun arch o goffer; gwna ystafelloedd yn yr arch, a gorchuddia hi oddi mewn atu allan gyda thraw.”

21. Genesis 7:6 “Roedd Noa yn 600 mlwydd oed pan orchuddiodd y dilyw’r ddaear.”

22. Genesis 7:1 Yna dywedodd yr Arglwydd wrth Noa, “Dos i mewn i'r arch, ti a'th holl deulu, oherwydd ti yn unig a welais yn gyfiawn ger fy mron i yn y genhedlaeth hon.”

Mor fawr oedd Arch Noa?

Mae Duw yn cynnig cyfarwyddiadau penodol i Noa ar sut i adeiladu’r Arch, gan gynnwys ei dimensiynau, ei chynllun, a’r mathau o ddefnyddiau y dylai eu defnyddio (Genesis 6:13-16). Mae gwybodaeth fel y rhain yn ei gwneud yn glir bod yr Arch yn debycach i long gargo fodern na thegan bath plentyn. Cofnodwyd mesuriadau'r Arch mewn cufyddau, ond yn nhermau lleygwr, efallai ei bod mor hir â 550 troedfedd, mor eang â 91.7 troedfedd, ac mor uchel â 55 troedfedd, tua thraean maint y Titanic.

23. Genesis 6:14-16 “Felly gwnewch arch o goed cypreswydden; gwnewch ystafelloedd ynddo a'i orchuddio â thraw y tu mewn a'r tu allan. 15 Fel hyn yr wyt i'w hadeiladu hi: yr arch i fod yn dri chan cufydd o hyd, deg cufydd a deugain o led, a deg cufydd ar hugain o uchder. 16 Gwna do iddo, gan adael o dan y to agoriad cufydd o uchder o'i amgylch. Rho ddrws yn ystlys yr arch a gwna ddec isaf, canol ac uchaf.”

Sawl anifail oedd ar Arch Noa?

Gorchmynnodd Duw i Noa gymryd dau o bob math o anifail (gwryw a benyw) ar Arch yr anifeiliaid aflan (Genesis 6:19-21). Dywedwyd wrth Noa hefyd am ddod â saith
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.