50 Adnod Epig o'r Beibl Am y Gwanwyn A Bywyd Newydd (Y Tymor Hwn)

50 Adnod Epig o'r Beibl Am y Gwanwyn A Bywyd Newydd (Y Tymor Hwn)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y gwanwyn?

Mae’r gwanwyn yn adeg ryfeddol o’r flwyddyn lle mae’r blodau’n ffynnu a phethau’n dod yn fyw. Mae'r gwanwyn yn symbol o ddechrau newydd ac yn ein hatgoffa o atgyfodiad hardd Crist. Gadewch i ni ddysgu mwy o'r hyn y mae'r Ysgrythur yn ei ddweud.

Dyfyniadau Cristnogol am y gwanwyn

“Gwanwyn yw ffordd Duw o ddweud, unwaith eto.”

“Mae’r gwanwyn yn dangos beth all Duw ei wneud â byd diflas a brwnt.”

“Nid yw’r gwreiddiau dwfn byth yn amau ​​y daw’r gwanwyn.”

“Gwanwyn: atgof hyfryd o ba mor hardd y gall newid fod mewn gwirionedd.”

“Mae’r cwmnïau yswiriant yn cyfeirio at drychinebau naturiol mawr fel “gweithredoedd Duw.” Y gwir yw, mae pob mynegiant o natur, pob digwyddiad o dywydd, boed yn gorwynt dinistriol neu'n law tyner ar ddiwrnod gwanwyn, yn weithredoedd Duw. Mae’r Beibl yn dysgu bod Duw yn rheoli holl rymoedd natur, yn ddinistriol ac yn gynhyrchiol, ar sail barhaus, eiliad-wrth-eiliad.” Jerry Bridges

“Os yw credinwyr yn dadfeilio yn eu cariad cyntaf, neu mewn rhyw ras arall, fe all gras arall dyfu a chynyddu, megis gostyngeiddrwydd, eu drylliedig; ymddengys weithiau nad ydynt yn tyfu yn y canghenau pan y gallant dyfu wrth y gwraidd ; ar siec y mae gras yn tori allan mwy ; fel y dywedwn, ar ôl gaeaf caled mae gwanwyn godidog fel arfer yn dilyn.” Richard Sibbes

“Peidiwch byth â thorri coeden i lawr yn y gaeaf. Peidiwch byth â gwneud penderfyniad negyddol yn yamser isel. Peidiwch byth â gwneud eich penderfyniadau pwysicaf pan fyddwch yn eich hwyliau gwaethaf. Arhoswch. Byddwch yn amyneddgar. Bydd y storm yn mynd heibio. Bydd y gwanwyn yn dod.” Robert H. Schuller

Gwnaeth Duw y gwahanol dymhorau

1. Genesis 1:14 A dywedodd Duw, Bydded goleuadau yn ffurfafen y nefoedd i wahanu'r dydd oddi wrth y nos; a bydded hwynt yn arwyddion, ac yn dymhorau, ac yn ddyddiau, a blynyddoedd.” - (Beth mae Duw yn ei ddweud am oleuni)

2. Salm 104:19 “Fe wnaeth y lleuad i nodi’r tymhorau; mae’r haul yn gwybod pryd i fachlud.” (Tymhorau yn y Beibl)

3. Salm 74:16 “Y dydd sydd eiddot ti, a’r nos hefyd; Ti sydd wedi sefydlu'r lleuad a'r haul.”

4. Salm 19:1 “Y nefoedd sydd yn cyhoeddi gogoniant Duw; y mae yr awyr yn cyhoeddi gwaith ei ddwylaw Ef.”

5. Salm 8:3 “Pan ystyriaf dy nefoedd, gwaith dy fysedd, y lleuad a'r sêr, y rhai a ordeiniodd gennyt.”

6. Genesis 8:22 (NIV) “Tra pery’r ddaear, ni phery amser had a chynhaeaf, oerni a gwres, haf a gaeaf, dydd a nos.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Uchelgais

7. Salm 85:11-13 “Mae ffyddlondeb yn tarddu o'r ddaear, a chyfiawnder yn edrych i lawr o'r nef. 12 Yr Arglwydd yn wir a rydd yr hyn sydd dda, a'n tir ni a rydd ei chynhaeaf. 13Y mae cyfiawnder yn mynd o'i flaen ac yn paratoi'r ffordd i'w gamrau.” – ( Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ffyddlondeb ?)

Mae’r gwanwyn yn ein hatgoffa bod Duw yn gwneud pethaunewydd

Mae'r gwanwyn yn gyfnod o adnewyddu a dechreuadau newydd. Mae'n ein hatgoffa o dymor newydd. Mae Duw yn y busnes o wneud pethau'n newydd. Mae yn y busnes o ddod â phethau marw yn fyw. Mae yn y busnes o drawsnewid Ei bobl i ddelw Crist. Mae Duw yn symud yn gyson ynoch chi a thrwoch chi i gyflawni Ei ewyllys ar gyfer Ei ogoniant. Os ydych chi mewn tymor caled ar hyn o bryd, cofiwch fod y tymhorau'n newid a chofiwch mai'r Hollalluog Dduw sy'n mynd o'ch blaen. Nid yw erioed wedi eich gadael.

8. Iago 5:7 “Byddwch yn amyneddgar, felly, frodyr a chwiorydd, hyd ddyfodiad yr Arglwydd. Dewch i weld sut mae'r ffermwr yn aros am y tir i gynhyrchu ei gnwd gwerthfawr, gan aros yn amyneddgar am law'r hydref a'r gwanwyn.”

9. Caniad Solomon 2:11-12 “Oherwydd wele'r gaeaf wedi mynd heibio, a'r glaw wedi darfod. 12 Y blodau sydd eisoes wedi ymddangos yn y wlad; Daeth yr amser i docio'r gwinwydd, A chlywyd llais y durtur yn ein gwlad.”

10. Job 29:23 “Roedden nhw'n dyheu am i mi siarad wrth i bobl hiraethu am law. Fe yfasant fy ngeiriau fel glaw gwanwyn braf.”

11. Datguddiad 21:5 A dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, “Wele fi yn gwneuthur pob peth yn newydd.” Dywedodd hefyd, “Ysgrifenna hyn i lawr, oherwydd y mae’r geiriau hyn yn ddibynadwy ac yn gywir.”

12. Eseia 43:19 “Oherwydd dw i ar fin gwneud rhywbeth newydd. Gweler, yr wyf eisoes wedi dechrau! Onid ydych yn ei weld? gwnaf allwybr trwy'r anialwch. Byddaf yn creu afonydd yn y tir diffaith sych.”

13. 2 Corinthiaid 5:17 “Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, y mae yn greadigaeth newydd. Mae'r hen wedi marw. Wele'r newydd wedi dod!”

14. Eseia 61:11 “Canys fel y mae pridd yn peri i'r eginyn ddod i fyny a gardd yn peri i hadau dyfu, felly bydd yr ARGLWYDD DDUW yn peri i gyfiawnder a moliant godi o flaen yr holl genhedloedd.”

15. Deuteronomium 11:14 “Rhoddaf law i'ch tir yn yr amser priodol, sef glawogydd yr hydref a'r gwanwyn, a byddwch yn cynaeafu eich grawn, eich gwin newydd ac olew ffres.”

16. Salm 51:12 “Dychwelwch i mi lawenydd eich iachawdwriaeth, a chynnal fi ag ysbryd parod.” – (Cyflawnder llawenydd Adnodau o’r Beibl)

17. Effesiaid 4:23 “ac i gael eich adnewyddu yn ysbryd eich meddyliau.”

18. Eseia 43:18 (ESV) “Paid â chofio’r pethau gynt, nac ystyried y pethau gynt.

Mae’r gwanwyn yn ein hatgoffa fod Duw yn ffyddlon

Nid yw poen yn para am byth. . Salm 30:5 “Efallai y bydd wylo dros nos, ond daw bloedd o lawenydd yn y bore.” Meddyliwch am adgyfodiad Crist. Profodd Crist ddioddefaint a marwolaeth dros bechodau’r byd. Fodd bynnag, atgyfododd Iesu gan drechu pechod a marwolaeth, gan ddod ag iachawdwriaeth, bywyd, a llawenydd i'r byd. Molwch yr Arglwydd am ei ffyddlondeb. Ni pharha nos a thywyllwch dy boen am byth. Bydd dydd newydd a llawenydd yn y bore.

19. Galarnad 3:23 “Mawr yw ei ffyddlondeb; y mae ei drugareddau yn dechreu o'r newydd bob boreu.”

20. Salm 89:1 “Canaf am byth am ffyddlondeb yr ARGLWYDD; â'm genau cyhoeddaf dy ffyddlondeb i bob cenhedlaeth.”

21. Joel 2:23 “Byddwch lawen, bobl Seion, llawenhewch yn yr ARGLWYDD eich Duw, oherwydd y mae wedi rhoi glaw yr hydref i chwi am ei fod yn ffyddlon. Mae'n anfon cawodydd toreithiog atoch, boed law'r hydref a'r gwanwyn, fel o'r blaen.”

22. Hosea 6:3 “O, er mwyn inni adnabod yr ARGLWYDD! Gadewch inni bwyso ymlaen i'w adnabod. Bydd yn ymateb i ni mor sicr â dyfodiad y wawr neu ddyfodiad glaw yn gynnar yn y gwanwyn.”

23. Sechareia 10:1 “Gofyn i'r ARGLWYDD am law yn y gwanwyn; yr ARGLWYDD sy'n anfon y stormydd melltith. Mae'n rhoi cawodydd o law i bawb, a phlanhigion y maes i bawb.”

24. Salm 135:7 “Mae'n achosi i'r cymylau godi o eithafoedd y ddaear. Mae'n cynhyrchu'r mellt gyda'r glaw ac yn dod â'r gwynt o'i stordai.”

25. Eseia 30:23 “Yna bydd yn anfon glaw i'r had a heuaist yn y ddaear, a bydd y bwyd a ddaw o'th wlad yn gyfoethog ac yn helaeth. Ar y diwrnod hwnnw bydd eich gwartheg yn pori mewn porfeydd agored.”

26. Jeremeia 10:13 “Pan fydd yn taranu, rhuo dyfroedd y nefoedd; Mae'n achosi i'r cymylau godi o eithafoedd y ddaear. Mae'n cynhyrchu'r mellt gyda'r glaw ac yn dod â'r gwynt allano'i stordai.”

27. Salm 33:4 “Oherwydd y mae Gair yr Arglwydd yn uniawn, a’i holl waith mewn ffyddlondeb.”

28. Deuteronomium 31:6 “Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Peidiwch ag ofni na dychryn o'u herwydd, oherwydd y mae'r ARGLWYDD eich Duw yn mynd gyda chwi; ni fydd ef byth yn dy adael ac ni'th wrthodo.”

Gwanwyn y dwfr

29. Genesis 16:7 Daeth angel yr ARGLWYDD o hyd i Hagar yn ymyl ffynnon yn yr anialwch; dyma'r ffynnon sydd wrth ymyl y ffordd i Shur.”

30. Diarhebion 25:26 “Fel ffynnon leidiog neu ffynnon lygredig y mae'r cyfiawn sy'n ildio i'r drygionus.”

31. Eseia 41:18 “Gwnaf i afonydd lifo ar uchder diffrwyth, a ffynhonnau o fewn y dyffrynnoedd. Trof yr anialwch yn llynnoedd o ddwfr, a'r tir cras yn ffynhonnau.”

32. Josua 15:9 “O ben y bryn yr oedd y terfyn yn arwain at ffynnon dyfroedd Nefftoa, ac yn dod allan i drefi Mynydd Effron ac yn mynd i lawr i Baala (sef Ciriath-jearim).”

33. Eseia 35:7 “Bydd y tywod llosg yn mynd yn bwll, a'r tir sychedig yn byrlymu. Yn y cyrchfannau lle gorweddai sialciaid ar un adeg, bydd glaswellt a chorsen a phapyrws yn tyfu.”

34. Exodus 15:27 Yna daethant i Elim, lle yr oedd deuddeg ffynnon o ddŵr, a deg a thrigain o balmwydd, a gwersyllasant yno wrth y dŵr.”

35. Eseia 58:11 “Bydd yr ARGLWYDD yn dy arwain bob amser; bydd yn bodloni eich anghenion mewn gwlad heulwen a byddcryfhau eich ffrâm. Byddi fel gardd wedi'i dyfrhau'n dda, fel ffynnon nad yw ei dyfroedd byth yn methu.”

36. Jeremeia 9:1 “O, mai ffynnon ddŵr oedd fy mhen, a’m llygaid yn ffynnon o ddagrau! Byddwn yn wylo ddydd a nos dros laddedigion fy mhobl.”

37. Josua 18:15 “Dechreuodd yr ochr ddeheuol ar gyrion Ciriath-iearim i’r gorllewin, a daeth y terfyn allan wrth ffynnon dyfroedd Nefftoa.”

Ffynhonnau iachawdwriaeth

Ni fydd dim yn y byd hwn byth yn eich bodloni mewn gwirionedd. A oes gennych berthynas bersonol â Christ? A ydych wedi ymddiried yng Nghrist am faddeuant pechodau? Ni all dim gymharu â'r dŵr y mae Crist yn ei gynnig i ni.

38. Eseia 12:3 “Gyda llawenydd byddwch yn tynnu dŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth.”

39. Actau 4:12 “Ni cheir iachawdwriaeth yn neb arall, oherwydd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i ddynolryw trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig.”

40. Salm 62:1 “Mae fy enaid yn aros mewn distawrwydd am Dduw yn unig; Oddo Ef y daw fy iachawdwriaeth.”

41. Effesiaid 2:8-9 (KJV) “Oherwydd trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd; a hynny nid o honoch eich hunain: rhodd Duw ydyw: 9 Nid o weithredoedd, rhag i neb ymffrostio.”

Enghreifftiau o wanwyn yn y Beibl

42 . 2 Brenhinoedd 5:19 Ac efe a ddywedodd wrtho, Dos mewn tangnefedd. Felly ymadawodd ag ef yng ngwanwyn y ddaear.”

43. Exodus 34:18 “Cedwch ŵyl y bara croyw. Saith diwrnodbara croyw a fwytei, fel y gorchmynnais i ti yn amser mis yr ŷd newydd: canys ym mis y gwanwyn y daethost allan o'r Aifft.”

44. Genesis 48:7 “Canys, pan ddeuthum allan o Mesopotamia, bu farw Rachel oddi wrthyf yng ngwlad Ohanaan yn yr union daith, a hithau yn wanwyn: a minnau ar fyned i Ephrata, a chleddais hi yn ymyl ffordd Ephrata, yr hon wrth enw arall a elwir Bethlehem.”

45. 2 Samuel 11:1 “Yng ngwanwyn y flwyddyn, yr amser y mae brenhinoedd yn mynd allan i ryfel, anfonodd Dafydd Joab, a'i weision gydag ef, a holl Israel. A hwy a anrheithiasant yr Ammoniaid, ac a warchaeasant ar Rabba. Ond arhosodd Dafydd yn Jerwsalem.”

46. 1 Cronicl 20:1 “Yn y gwanwyn, pan fydd brenhinoedd yn mynd i ryfel, arweiniodd Joab y lluoedd arfog allan. Anrheithiodd wlad yr Ammoniaid, a mynd at Rabba a gwarchae arni, ond arhosodd Dafydd yn Jerwsalem. Ymosododd Joab ar Rabba a'i gadael yn adfeilion.”

47. 2 Brenhinoedd 4:17 “Ond y wraig a feichiogodd, ac a esgor ar fab tua'r amser hwnnw y gwanwyn canlynol, fel y dywedodd Eliseus wrthi.”

Gweld hefyd: 50 Prif Adnod y Beibl Am Ieuenctid (Pobl Ifanc I Iesu)

48. 1 Brenhinoedd 20:26 “Y gwanwyn nesaf daeth Ben-hadad at yr Arameaid a mynd i fyny i Affec i ymladd yn erbyn Israel.”

49. 2 Cronicl 36:10 “Yng ngwanwyn y flwyddyn aeth y Brenin Nebuchodonosor â Jehoiachin i Fabilon. Aethpwyd â llawer o drysorau o Deml yr ARGLWYDD i Babilon y pryd hwnnw hefyd. A Nebuchodonosor a osododd un Jehoiachinewythr, Sedeceia, fel y brenin nesaf yn Jwda a Jerwsalem.”

50. 2 Brenhinoedd 13:20 “Bu farw Eliseus, a chladdwyd ef. Erbyn hyn byddai ysbeilwyr Moabaidd yn dod i mewn i'r wlad bob gwanwyn.”

51. Eseia 35:1 “Bydd yr anialwch a'r tir sych yn llawen; bydd yr anialwch yn llawenhau ac yn blodeuo. Fel y crocws.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.