50 Adnod Epig o’r Beibl Am Seion (Beth Yw Seion Yn Y Beibl?)

50 Adnod Epig o’r Beibl Am Seion (Beth Yw Seion Yn Y Beibl?)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am Seion?

Gyda’r cynnydd mewn nifer o gyltiau sy’n seiliedig ar y Beibl, mae’r enw Seion yn cael ei grybwyll yn amlach mewn cyfarfodydd tystio. Mae’n bwysig bod gennym ddealltwriaeth gadarn o ystyr y gair hwn.

Dyfyniadau Cristnogol am Seion

“Edrych ar y rhai sy'n galaru yn Seion - rho eu dagrau yn dy botel, gwrandewch ar eu hocheneidiau a'u griddfannau.” – William Tiptaft

“Roedd yr eglwys yn arfer bod yn bollt mellt, nawr mae’n llong fordaith. Nid ydym yn gorymdeithio i Seion – hwylio yno yn rhwydd. Yn yr eglwys apostolaidd mae'n dweud eu bod i gyd wedi rhyfeddu - ac yn awr yn ein heglwysi mae pawb eisiau cael eu difyrru. Dechreuodd yr eglwys yn yr ystafell uchaf gyda chriw o ddynion yn cynhyrfu, ac mae'n dod i ben yn yr ystafell swper gyda chriw o bobl yn trefnu. Rydym yn camgymryd rattle am adfywiad, a chynnwrf am y greadigaeth, a gweithredu dros ddiweithdra.” Leonard Ravenhill

“Er gwaetha gofid, colled, a phoen, llonyddwch ein cwrs; yr ydym yn hau ar wastatir diffrwyth Burma, ac yn medi ar fynydd Seion.” – Adoniram Judson

“A allai morwr eistedd yn segur pe bai’n clywed y waedd yn boddi? A allai meddyg eistedd yn gyfforddus a gadael i'w gleifion farw? A all dyn tân eistedd yn segur, gadael i ddynion losgi a rhoi dim llaw? A elli di eistedd yn gysurus yn Seion a'r byd o'th amgylch wedi ei ddamnio?” – Leonard Ravenhill

“Edrychwch ar y rhai sy’n galaru yn Seion – rhowch eu dagrau yn eich potel – gwrandewch ar euconglfaen, o sylfaen sicr: ‘Pwy bynnag a gredo ni bydd ar frys.”

48) Datguddiad 14:1-3 “Yna edrychais, ac wele, ar Fynydd Seion yr oedd yr Oen yn sefyll, a chydag ef 144,000 a’i enw ef ac enw ei Dad wedi eu hysgrifennu ar eu talcennau. A chlywais lais o'r nef fel rhuo dyfroedd lawer, ac fel sŵn taranau uchel. Yr oedd y llais a glywais yn debyg i swn telynorion yn canu ar eu telynau, ac yr oeddynt yn canu cân newydd o flaen yr orsedd ac o flaen y pedwar creadur byw a cherbron yr henuriaid. Ni allai neb ddysgu’r gân honno ac eithrio’r 144,000 a brynwyd o’r ddaear.”

49. Eseia 51:3 “Bydd yr ARGLWYDD yn sicr o gysur i Seion, ac yn edrych yn dosturiol ar ei holl adfeilion; bydd yn gwneud ei hanialdiroedd yn Eden, a'i thiroedd diffaith yn ardd yr ARGLWYDD. Llawenydd a llawenydd a geir ynddi, diolchgarwch a sain y canu.”

50. Jeremeia 31:3 “Y mae'r Arglwydd wedi ymddangos i mi ers talwm, gan ddweud: “Ie, fe'ch cerais â chariad tragwyddol; Am hynny â charedigrwydd yr wyf wedi eich tynnu chwi.”

ochneidio a griddfan.” William Tiptaft

Beth yw Seion yn y Beibl?

Mae Seion yn y Beibl yn cyfeirio at Ddinas Duw. Rhoddwyd yr enw yn wreiddiol ar gaer Jebusaidd. Goroesodd yr enw ac ystyr Mynydd Seion yw “caer fynydd.”

Seion yn yr Hen Destament

Ni ddefnyddiwyd yr enw Seion ar y cyd â Jerwsalem nes i Dafydd gipio’r ddinas a sefydlu ei orsedd yno. Dyma hefyd y man lle bydd Duw yn sefydlu Ei Frenin Meseianaidd. Bydd Duw ei Hun yn teyrnasu ar Fynydd Seion.

1) 2 Samuel 5:7 “Er hynny, fe gymerodd Dafydd gadarnle Seion, hynny yw, dinas Dafydd.”

2) 1 Brenhinoedd 8:1 “Yna dyma Solomon yn cynnull henuriaid Israel a holl benaethiaid y llwythau, arweinwyr tadau pobl Israel, o flaen y Brenin Solomon yn Jerwsalem, i ddod. i fyny arch cyfamod yr Arglwydd o ddinas Dafydd, yr hon yw Seion.

3) 2 Cronicl 5:2 “Yna dyma Solomon yn casglu henuriaid Israel a holl benaethiaid y llwythau, arweinwyr tadau pobl Israel, i Jerwsalem i godi'r arch. o gyfamod yr Arglwydd o ddinas Dafydd, sef Seion.”

4) Salm 2:6 “Rwyf wedi gosod fy Mrenin ar Seion, fy mynydd sanctaidd.”

5) Salm 110:2 “Y mae'r Arglwydd yn anfon dy deyrnwialen nerthol allan o Seion. Llywodraetha yng nghanol dy elynion!”

6) Eseia 24:23 “Yna bydd y lleuadgwaradwyddir a chywilydd haul, oherwydd y mae Arglwydd y lluoedd yn teyrnasu ar Fynydd Seion ac yn Jerwsalem, a bydd ei ogoniant gerbron ei henuriaid.”

7) Micha 4:7 “A'r cloff a wnaf y gweddill, a'r rhai a fwriwyd ymaith, yn genedl gref; a bydd yr Arglwydd yn teyrnasu arnynt ym Mynydd Seion o'r amser hwn allan ac am byth.”

8) Jeremeia 3:14 “Dychwelwch, blant di-ffydd, medd yr Arglwydd; canys myfi yw eich meistr; Cymeraf di, un o ddinas a dau o deulu, a dygaf i Seion.”

9) 1 Cronicl 11:4-5 “Yna dyma Dafydd a holl Israel yn mynd i Jerwsalem (neu Jebus, fel roedd hi'n cael ei galw), lle roedd y Jebusiaid, trigolion gwreiddiol y wlad, yn byw. Gwnaeth pobl Jebus wawdio Dafydd, gan ddweud, “Ni chei di byth ddod i mewn yma!” Ond cipiodd Dafydd gaer Seion, a elwir yn awr yn Ddinas Dafydd.”

10. Eseia 40:9 “Dos ymlaen i fynydd uchel, O Seion, cyhoeddi newyddion da; dyrchafa dy lef yn nerthol, O Jerwsalem, cyhoeddi newyddion da; codwch ef, nac ofna; dywed wrth ddinasoedd Jwda, "Wele dy Dduw!"

11. Eseia 33:20 “Edrych ar Seion, dinas ein gwyliau; bydd dy lygaid yn gweld Jerwsalem, cartref heddychlon, pabell na symudir; ni thynnir ei stanciau byth i fyny, ac ni thorrir dim o'i rhaffau.”

12. Salm 53:6 “O, y deuai iachawdwriaeth i Israel o Seion! Pan fydd Duw yn adfer ffawd ei bobl, bydded Jacobllawenhewch, gorfoledded Israel.”

13. Salm 14:7 “O, y deuai iachawdwriaeth i Israel o Seion! Pan fydd yr ARGLWYDD yn adfer ei bobl, bydded i Jacob lawenhau ac Israel yn llawen!”

14. Salm 50:2 “O Seion, perffaith mewn prydferthwch, y mae Duw yn disgleirio allan.”

15. Salm 128:5 (KJV) “Yr ARGLWYDD a’th fendithio allan o Seion: a thi a gei weled daioni Jerwsalem holl ddyddiau dy einioes.”

16. Salm 132:13 “Canys yr ARGLWYDD a ddewisodd Seion, efe a’i dymunodd yn drigfan iddo, gan ddywedyd.”

17. Joel 2:1 “Cwythwch utgorn yn Seion; seinio larwm ar fy mynydd sanctaidd! Bydded i holl drigolion y wlad grynu, oherwydd y mae dydd yr ARGLWYDD yn dod; y mae yn agos.”

18. Joel 3:16 “Bydd yr ARGLWYDD yn rhuo o Seion a tharanau o Jerwsalem; bydd y ddaear a'r nefoedd yn crynu. Ond bydd yr ARGLWYDD yn noddfa i'w bobl, ac yn amddiffynfa i bobl Israel.”

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Yfory (Peidiwch â phoeni)

19. Galarnad 1:4 “Y mae'r ffyrdd i Seion yn galaru, oherwydd nid oes neb yn dod i'w gwyliau penodedig. Y mae ei holl byrth yn anghyfannedd, ei hoffeiriaid yn griddfan, ei merched ieuainc yn galaru, a hithau mewn chwerw loes.”

20. Jeremeia 50:28 “Mae sŵn ffoaduriaid a ffoaduriaid o wlad Babilon, I ddatgan yn Seion ddialedd yr Arglwydd ein Duw, Dial ei deml.”

Seion yn y Newydd Testament

Yn y Testament Newydd gallwn weld bod Seion hefyd yn cyfeirio at y Jerwsalem nefol a fydd yn cael ei hadeiladu. Ac yn 1Pedr, Seion a ddefnyddir mewn cyfeiriad at gorff Crist.

21) Hebreaid 12:22-24 “Ond dych chi wedi dod i Fynydd Seion ac i ddinas y Duw byw, y Jerwsalem nefol, ac at angylion di-rif yn ymgynnull.” 23 Ac at gynulliad y cyntafanedig y rhai a ymrestrwyd yn y nef, ac at Dduw, barnwr pawb, ac i ysbrydion y cyfiawn a berffeithiwyd, 24 ac at yr Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at y taenelliad gwaed. sy'n siarad gair gwell na gwaed Abel.”

22) Datguddiad 14:1 “Yna edrychais, ac wele, ar Fynydd Seion yr oedd yr Oen yn sefyll, a chydag ef 144,000 yr oedd eu henw ac enw ei Dad wedi eu hysgrifennu ar eu talcennau.”

23) 1 Pedr 2:6 “Am hynny hefyd y mae wedi ei gynnwys yn yr ysgrythur, Wele, yr wyf yn gosod yn Sion gonglfaen, etholedig, gwerthfawr; a’r hwn a gredo ynddo, ni waradwyddir.”

24. Rhufeiniaid 11:26 “ac felly bydd Israel gyfan yn cael ei hachub; yn union fel y mae yn ysgrifenedig: “Y Gwaredwr a ddaw o Seion , efe a symud annuwioldeb oddi wrth Jacob.”

25. Rhufeiniaid 9:33 (NKJV) “Fel y mae'n ysgrifenedig: “Wele, yr wyf yn gosod yn Seion faen tramgwydd a chraig tramgwydd, a phwy bynnag a gredo ynddo, ni chywilyddir ef.”

Beth yw Mynydd Seion?

Mae Seion yn yr Hen Destament yn gyfystyr â Jerwsalem. Mae Mynydd Seion yn un o'r cribau bychain sydd yn Jerwsalem. Y cribau eraill yw Mynydd Moriah (Mynydd y Deml)a Mynydd yr Olewydd. Seion yw Dinas Dafydd

26) Salm 125:1 “Cân Esgyniad. Y mae'r rhai sy'n ymddiried yn yr Arglwydd yn debyg i Fynydd Seion, na ellir ei symud, ond sy'n aros am byth.”

27) Joel 2:32 “A bydd pawb sy'n galw ar enw'r Arglwydd i gael eu hachub. Oherwydd ym Mynydd Seion ac yn Jerwsalem bydd y rhai sy'n dianc, fel y dywedodd yr Arglwydd, ac ymhlith y rhai sydd wedi goroesi bydd y rhai y mae'r Arglwydd yn eu galw.”

28) Salm 48:1-2 “Cân. Salm i Feibion ​​Cora. Mawr yw'r Arglwydd a mawr foliant yn ninas ein Duw! Ei fynydd sanctaidd, hardd ei ddyrchafiad, yw llawenydd yr holl ddaear, Mynydd Seion, yn y gogledd pell, dinas y Brenin mawr.”

29) Salm 74:2 “Cofia dy gynulleidfa, yr hon a brynaist gynt, yr hon a brynaist yn lwyth dy etifeddiaeth! Cofia Fynydd Seion, lle trigaist.”

30. Obadeia 1:21 “Bydd gwaredwyr yn mynd i fyny i Fynydd Seion i lywodraethu mynyddoedd Esau. A’r deyrnas fydd eiddo’r ARGLWYDD.”

31. Salm 48:11 “Y mae Mynydd Seion yn llawenhau, pentrefi Jwda yn llawen o achos dy farnedigaethau.”

32. Obadeia 1:17 Ond ar Fynydd Seion y bydd ymwared; bydd yn sanctaidd, a Jacob yn meddiannu ei etifeddiaeth.”

Gweld hefyd: Swyddi Rhyw Gristnogol: (Lleoliadau Gwely Priodasau 2023)

33. Hebreaid 12:22 “Ond dych chi wedi dod i Fynydd Seion, i ddinas y Duw byw, y Jerwsalem nefol. Rydych chi wedi dod i filoedd armiloedd o angylion mewn cymanfa lawen.”

34. Salm 78:68 “Yn lle hynny dewisodd lwyth Jwda, a Mynydd Seion, yr hwn yr oedd yn ei garu.”

35. Joel 2:32 “A bydd pawb sy'n galw ar enw'r ARGLWYDD yn cael eu hachub; oherwydd ar Fynydd Seion ac yn Jerwsalem y bydd ymwared, fel y dywedodd yr ARGLWYDD, hyd yn oed ymhlith y rhai sydd wedi goroesi y mae'r ARGLWYDD yn eu galw.”

36. Eseia 4:5 “Yna bydd yr ARGLWYDD yn creu dros Fynydd Seion i gyd ac ar y rhai sy'n ymgynnull yno gwmwl o fwg yn ystod y dydd a llewyrch o dân fflamllyd yn y nos; dros bopeth bydd y gogoniant yn ganopi.”

37. Datguddiad 14:1 “Yna edrychais, ac yr oedd yr Oen o'm blaen yn sefyll ar Fynydd Seion, a chydag ef 144,000 a'i enw ef ac enw ei Dad yn ysgrifenedig ar eu talcennau.”

38. Eseia 37:32 “Oherwydd Jerwsalem daw gweddill, ac o Fynydd Seion fintai o oroeswyr. Bydd sêl ARGLWYDD y Lluoedd yn cyflawni hyn.”

Beth mae Merch Seion yn ei olygu?

Defnyddir y term Merch Seion droeon yn yr Hen Destament gan amlaf. yn fynych yn llyfrau barddoniaeth a phrophwydoliaeth. Nid yw merch Seion yn berson penodol, yn hytrach, trosiad ydyw i bobl Israel sy’n dangos y tebygrwydd rhwng perthynas gariadus rhwng tad a’i ferch.

39) 2 Brenhinoedd 19:21 “Pobl sy’n hyderus yng ngwaredwr eu Duw. Pan oedd Asyria yn bygwth Jerwsalem, aeth y Brenin Heseceia at yr ARGLWYDD.Mewn ymateb, anfonodd Duw Eseia i roi sicrwydd i Heseceia na fyddai Jerwsalem yn disgyn i Asyria, ac ystyriodd Duw y sarhad bygythiol ar “ferch wyryf Seion” fel sarhad personol iddo’i Hun.”

40) Eseia 1:8 “Cwt a adawyd ar ôl i farn ddod i deulu drwg. Yma, mae Eseia yn cymharu gwrthryfel Jwda â chorff sâl mewn gwlad ddinistriol. Merch Seion a adewir yn weddillion unig— lloches wedi ei chuddio yn y winllan, neu gwt mewn maes ciwcymbr nad oedd prin wedi dianc rhag ei ​​ddinistrio.”

41) Jeremeia 4:31 “Gwraig yn esgor, yn ddiymadferth o flaen ymosodwyr. Roedd dyfalbarhad Heseceia yn beth prin yn Jwda - roedd y rhan fwyaf o frenhinoedd yn annog gwrthryfel yn erbyn Duw yn lle teyrngarwch i Dduw. Mae Jeremeia yn rhybuddio, os na fydd y genedl yn troi cefn ar ddrygioni, bydd Duw yn eu cosbi'n llym. A bydd y bobl yn ddiymadferth yn ei herbyn - mor ddiymadferth â gwraig wrth esgor.”

42) Eseia 62:11 “Pobl yn disgwyl iachawdwriaeth. Ar ôl cosb alltud, mae Duw yn addo adferiad i Israel. Bydd yn llawenhau dros ei bobl ddewisol eto. Ac yn adnod 11, Mae'n addo merch Seion, “Wele, daw dy iachawdwriaeth; wele ei wobr gydag ef, a'i dâl ger ei fron ef.”

43) Micha 4:13 “Tarw sy’n dyrnu ei elynion. Yn adnod 10, mae Duw yn rhybuddio y bydd merch Seion yn dioddef cymaint â menyw wrth esgor. Ond yn adnod 13, mae'n addo dial. Bydd y wraig wan, ddi-rymdod yn darw gyda chyrn o haearn a charnau efydd a fydd yn malu ei elynion.”

44) Sechareia 9:9 “Gwlad yn disgwyl ei brenin. Mae'r broffwydoliaeth hon yn addo y bydd gelynion Israel yn cael eu dinistrio, ond mae hefyd yn sôn am ateb mwy parhaol i broblem pechod. “Llawenhewch yn fawr, ferch Seion! A ddylai mewn buddugoliaeth, ferch Jerwsalem! Wele dy frenin yn dyfod attoch; y mae yn gyfiawn ac wedi ei gynysgaeddu ag iachawdwriaeth, yn ostyngedig, ac wedi ei osod ar asyn, hyd yn oed ar ebol, ebol asyn.” Er gwaethaf gwrthryfel cyson merch Seion yn erbyn ei Thad, mae’n addo ei hadfer a chyflwyno iddi Frenin Gwaredwr ar ffurf Iesu.”

45. Galarnad 1:6 “Y mae ei holl ysblander wedi mynd oddi wrth ferch Seion; Aeth ei harweinwyr fel hydd Heb gael porfa, a ffoesant heb nerth rhag yr erlidiwr.” astudio Seion y gallwn ddeall cariad parhaus Duw tuag at Ei bobl. Mae Duw'r Tad yn caru ei bobl yn yr un ffordd ag y mae tad yn caru ei ferch. Mae Seion yn symbol o Gobaith – bydd ein Brenin yn dychwelyd.

46) Salm 137:1 “Wrth ddyfroedd Babilon, eisteddasom i lawr ac wylo, wrth gofio am Seion.”

47) Eseia 28:16 “Am hynny fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “Wele fi yw'r hwn a osodais yn sylfaen yn Seion, maen, maen prawfedig, gwerthfawr.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.