20 ເຫດຜົນໃນຄໍາພີໄບເບິນສໍາລັບຄໍາອະທິຖານທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ

20 ເຫດຜົນໃນຄໍາພີໄບເບິນສໍາລັບຄໍາອະທິຖານທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ
Melvin Allen

ຕະຫຼອດການດຳເນີນຄວາມເຊື່ອໃນຄຣິສຕຽນຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການອະທິດຖານທີ່ບໍ່ມີຄຳຕອບ. ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຄໍາ​ອະ​ທິ​ຖານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄໍາ​ຕອບ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ຄື​ພຣະ​ຄຣິດ​ແລະ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ວິນ​ຍານ. ບາງ​ຄຳ​ອະ​ທິ​ຖານ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຕອບ​ໃນ​ນາ​ທີ​ສຸດ​ທ້າຍ ເພື່ອ​ສ້າງ​ສັດ​ທາ ແລະ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ.

ຄຳແນະນຳຂອງຂ້ອຍແມ່ນໃຫ້ອະທິດຖານຕໍ່ໄປ. ບາງ​ເທື່ອ​ເຮົາ​ທໍ້​ຖອຍ​ໃຈ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ໃນ​ທັນ​ທີ, ແຕ່​ເຄາະ​ປະ​ຕູ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຕໍ່​ໄປ. ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າອັນໃດດີທີ່ສຸດ. ຢ່າສູນເສຍຄວາມຫວັງ ແລະສະແຫວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສະເໝີ ແລະບໍ່ແມ່ນຂອງຕົນເອງ.

1. ບໍ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ: ເຮົາ​ຕ້ອງ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສະ​ເໝີ. ມັນທັງໝົດກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ.

1 ໂຢຮັນ 5:14-15 ນີ້​ຄື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ: ວ່າ​ຖ້າ​ເຮົາ​ຂໍ​ສິ່ງ​ໃດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພະອົງ​ກໍ​ຈະ​ຟັງ​ເຮົາ. ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຍິນ​ພວກ​ເຮົາ—ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຮົາ​ຂໍ—ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ເຮົາ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຂໍ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ. – (ຂໍ້ພຣະຄຳພີກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ)

ມັດທາຍ 6:33 ຢ່າສະແຫວງຫາອານາຈັກ ແລະຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະອົງກ່ອນ, ແລະສິ່ງທັງໝົດນີ້ຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເຊັ່ນກັນ.

2. ເຈດຕະນາຜິດ ແລະການອະທິດຖານທີ່ບໍ່ດີ.

ຢາໂກໂບ 4:3 ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຂໍ, ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ, ເພາະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ທີ່​ຜິດ, ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ.

ສຸພາສິດ 16:2  ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ບໍລິສຸດ, ແຕ່​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈະ​ຊັ່ງ​ເບິ່ງ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 30 ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ພະ​ເຍຊູ (ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ)

ສຸພາສິດ 21:2 ຄົນ​ອາດ​ຄິດ​ວ່າ​ວິທີ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊັ່ງ​ນໍ້າ​ຫນັກ​ຫົວ​ໃຈ.

3. ບາບ​ທີ່​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ

ເພງ​ສັນລະເສີນ 66:18 ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ທະນຸຖະໜອມ​ບາບ​ໃນ​ໃຈ ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຈະ​ບໍ່​ຟັງ.

ເອຊາຢາ 59:2 ແຕ່​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ກັບ​ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ ແລະ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປິດບັງ​ໜ້າ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ໄວ້​ຈາກ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ວ່າ​ພຣະອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ.

4. ການກະບົດ: ດໍາລົງຊີວິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບາບ.

ສຸພາສິດ 28:9 ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຫູໜວກ​ຟັງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ, ແມ່ນ​ແຕ່​ຄຳ​ອະທິດຖານ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ເປັນ​ຕາ​ໜ້າ​ກຽດ.

ໂຢຮັນ 9:31 ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຟັງຄົນບາບ. ລາວ​ຟັງ​ຄົນ​ທີ່​ນັບຖື​ພະເຈົ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ.

ສຸພາສິດ 15:29 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຢູ່​ໄກ​ຈາກ​ຄົນ​ຊົ່ວ, ແຕ່​ພຣະອົງ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ອະທິດຖານ​ຂອງ​ຄົນ​ຊອບທຳ.

1 ເປໂຕ 3:12 ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຝົ້າ​ເບິ່ງ​ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ແລະ​ຫູ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ເປີດ​ໃຫ້​ຄຳ​ອະ​ທິ​ຖານ​ຂອງ​ເຂົາ. ແຕ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຫັນ​ຫນ້າ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຊົ່ວ.

5. ປິດຫູຂອງເຈົ້າໃຫ້ຄົນຂັດສົນ.

ສຸພາສິດ 21:13 ຜູ້​ໃດ​ປິດ​ຫູ​ຟັງ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ກໍ​ຈະ​ຮ້ອງ​ອອກ​ໄປ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳຕອບ.

6. ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ຊີວິດການອະທິຖານຂອງເຈົ້າແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໃຊ້ເວລາໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ.

ໂຢຮັນ 15:7 ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ເຮົາ ແລະ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ເຈົ້າ ຈົ່ງ​ຂໍ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ ແລະ​ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ສຳເລັດ.

7. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດປົກປ້ອງເຈົ້າຈາກອັນຕະລາຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຫັນຈະມາ.

ເພງ^ສັນລະເສີນ 121:7 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຈະ​ຮັກສາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ອັນຕະລາຍ​ທັງໝົດ.ຈະເບິ່ງຊີວິດຂອງເຈົ້າ.

ຄຳເພງ 91:10 ບໍ່​ມີ​ອັນຕະລາຍ​ໃດໆ​ຈະ​ມາ​ເໜືອ​ເຈົ້າ, ບໍ່​ມີ​ໄພພິບັດ​ຈະ​ມາ​ໃກ້​ຜ້າ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

8. ສົງໄສ

ຢາໂກໂບ 1:6 ແຕ່​ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຖາມ ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ ແລະ​ຢ່າ​ສົງໄສ ເພາະ​ຜູ້​ທີ່​ສົງໄສ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄື​ກັບ​ຄື້ນ​ທະເລ. blown ແລະ tossed ໂດຍລົມ.

ມັດທາຍ 21:22 ເຈົ້າ​ສາມາດ​ອະທິດຖານ​ເພື່ອ​ຫຍັງ​ໄດ້ ແລະ​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ.

ມາຣະໂກ 11:24 ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ເຈົ້າ​ທັງຫລາຍ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຈະ​ຂໍ​ອັນ​ໃດ​ໃນ​ການ​ອະທິດຖານ ຈົ່ງ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ແລ້ວ ແລະ​ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

9. ພະເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ເຕີບໂຕ​ໃນ​ຄວາມ​ຖ່ອມ.

ຢາໂກໂບ 4:10 ຈົ່ງ​ຖ່ອມຕົວ​ລົງ​ຕໍ່ໜ້າ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ແລະ​ພຣະອົງ​ຈະ​ຍົກ​ເຈົ້າ​ຂຶ້ນ.

1 ເປໂຕ 5:6 ສະນັ້ນ ຈົ່ງ​ຖ່ອມຕົວ​ລົງ​ພາຍ​ໃຕ້​ພຣະຫັດ​ອັນ​ມີ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ ເພື່ອ​ພຣະອົງ​ຈະ​ໄດ້​ຍົກ​ເຈົ້າ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ສົມຄວນ.

10. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕອບຍ້ອນຄວາມພູມໃຈຂອງເຈົ້າ.

ສຸພາສິດ 29:23 ຄວາມ​ຈອງຫອງ​ຂອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ຕໍ່າ​ຕ້ອຍ, ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ຖ່ອມ​ໃຈ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ.

ຢາໂກໂບ 4:6 ແຕ່​ພະອົງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ກະລຸນາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ. ສະນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ, “ພະເຈົ້າ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຄົນ​ຈອງຫອງ, ແຕ່​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຸນ​ແກ່​ຄົນ​ຖ່ອມ.” – ( ພະເຈົ້າກຽດຊັງຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ຈອງຫອງ )

11. ການອະທິດຖານໜ້າຊື່ໃຈຄົດເພື່ອຄວາມເອົາໃຈໃສ່.

ມັດທາຍ 6:5 ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ອະທິດຖານ ຢ່າ​ເຮັດ​ຄື​ກັບ​ຄົນ​ໜ້າຊື່​ໃຈ​ຄົດ​ທີ່​ມັກ​ອະທິຖານ​ຕໍ່​ສາທາລະນະ​ຕາມ​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ ແລະ​ໃນ​ທຳມະສາລາ​ທີ່​ທຸກຄົນ​ສາມາດ​ເຫັນ​ໄດ້. ເຮົາບອກເຈົ້າຕາມຄວາມຈິງ, ນັ້ນແມ່ນລາງວັນທັງໝົດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ.

12. ຍອມແພ້: ເມື່ອເຈົ້າຍອມແພ້ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າຕອບ. ເຈົ້າຕ້ອງອົດທົນ.

1 ເທຊະໂລນີກ 5:17-18 ອະທິຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຂອບຄຸນໃນທຸກສະຖານະການ; ເພາະ​ນີ້​ແມ່ນ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສໍາ​ລັບ​ທ່ານ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ຄາລາຊີ 6:9 ຢ່າ​ໃຫ້​ເຮົາ​ອິດສາ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ ເພາະ​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ເໝາະ​ສົມ ເຮົາ​ຈະ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ໄດ້ ຖ້າ​ເຮົາ​ບໍ່​ຍອມ​ແພ້.

ລູກາ 18:1 ແລ້ວ​ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ກໍ​ກ່າວ​ຄຳ​ອຸປະມາ​ແກ່​ພວກ​ສາວົກ​ຂອງ​ພຣະອົງ ເພື່ອ​ສະແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະອົງ​ຄວນ​ອະທິດຖານ​ສະເໝີ ແລະ​ບໍ່​ຍອມ​ແພ້.

13. ຂາດຄວາມເຊື່ອ.

ເຮັບເຣີ 11:6 ແລະ​ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ກໍ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະເຈົ້າ​ພໍ​ໃຈ, ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ມາ​ຫາ​ພະອົງ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພະອົງ​ມີ​ຢູ່ ແລະ​ໃຫ້​ລາງວັນ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ພະອົງ.

14. ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ອະໄພ​ຄົນ​ອື່ນ.

ມາລະໂກ 11:25-26 ແລະ​ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຢືນ​ອະທິດຖານ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຖື​ສິ່ງ​ໃດ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃດ ຈົ່ງ​ຍົກ​ໂທດ​ໃຫ້​ເຂົາ ເພື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫວັນ​ຈະ​ຍົກ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

ມັດທາຍ 6:14 ເພາະ​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ອະໄພ​ຄົນ​ອື່ນ​ເມື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ເຈົ້າ ພຣະບິດາ​ເທິງ​ສະຫວັນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ເຈົ້າ​ເໝືອນກັນ.

15. ບາງຄັ້ງເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າບໍ່ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ເປັນການນຳເອົາລັດສະໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ມາສູ່ພຣະອົງເອງ.

1 ໂກລິນໂທ 10:31 ດັ່ງ​ນັ້ນ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ກິນ​ຫຼື​ດື່ມ​ຫຼື​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຈົ່ງ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ເພື່ອ​ສະຫງ່າ​ລາສີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

16. ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເພິ່ງພາອາໄສ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສຸພາສິດ 3:5-6 ຈົ່ງ​ວາງໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ ; ໃນ​ທຸກ​ວິທີ​ທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຍອມ​ຢູ່​ໃຕ້​ພະອົງ ແລະ​ພະອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊື່​ສັດ.

17. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາຄວບຄຸມ ແລະພຣະເຈົ້າມີສິ່ງທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທ່ານ.

ເອເຟດ 3:20 ບັດນີ້​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຮົາ​ຂໍ​ຫຼື​ຈິນຕະນາການ​ຕາມ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເຮົາ.

Romans 8:28 ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຮັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ທີ່​ດີ​, ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ເອີ້ນ​ຕາມ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​.

ເຢເຣມີຢາ 29:11 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ກ່າວ​ວ່າ ເຮົາ​ຮູ້ຈັກ​ແຜນການ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ​ສຳລັບ​ເຈົ້າ ແລະ​ວາງແຜນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຈະເລີນ​ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ ແລະ​ວາງແຜນ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມຫວັງ ແລະ​ອະນາຄົດ.

ເບິ່ງ_ນຳ: ທິດສະດີ Arminianism ແມ່ນຫຍັງ? (5 ຈຸດ​ແລະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​)

18. ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖາມ.

ຢາໂກໂບ 4:2 ເຈົ້າປາຖະໜາແຕ່ບໍ່ມີ, ເຈົ້າຈຶ່ງຂ້າ. ເຈົ້າ​ຢາກ​ໄດ້ ແຕ່​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ໄດ້​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ, ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ​ແລະ​ຕໍ່ສູ້. ເຈົ້າບໍ່ມີເພາະວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖາມພະເຈົ້າ.

19. ປະຕິບັດຕໍ່ຄູ່ສົມລົດຂອງເຈົ້າບໍ່ດີ.

1 ເປໂຕ 3:7 ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ຜົວ​ທັງ​ຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ຢູ່​ກັບ​ເຂົາ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮູ້, ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ຜູ້​ເປັນ​ເມຍ, ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເຮືອ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ, ແລະ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຸນ​ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ; ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າຖືກຂັດຂວາງ.

20. ບໍ່ທັນ: ພວກເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເອຊາຢາ 55:8 “ເພາະ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ​ທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ຂອງ​ເຮົາ.” ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ.

ຜູ້​ເທສະໜາປ່າວ​ປະກາດ 3:1-11 ມີ​ເວລາ​ສຳລັບ​ທຸກ​ສິ່ງ ແລະ​ມີ​ລະດູ​ການ​ສຳລັບ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃຕ້​ຟ້າ​ສະຫວັນ: ມີ​ເວລາ​ເກີດ​ແລະ​ເວລາ​ຕາຍ ມີ​ເວລາ​ປູກ ແລະ​ເວລາ​ຖອນ​ຮາກ. ເວລາທີ່ຈະຂ້າ ແລະເວລາປິ່ນປົວ, ກເວລາທີ່ຈະຈີກລົງ ແລະເວລາສ້າງ, ເວລາຮ້ອງໄຫ້ ແລະເວລາຫົວເຍາະເຍີ້ຍ, ເວລາໂສກເສົ້າ ແລະເວລາເຕັ້ນລໍາ, ເວລາທີ່ຈະກະແຈກກະຈາຍກ້ອນຫີນ ແລະເວລາທີ່ຈະຮວບຮວມພວກມັນ, ເວລາທີ່ຈະໂອບກອດ ແລະເວລາທີ່ຈະກອດ. ຫຼີກລ່ຽງການໂອບກອດ, ເວລາຊອກຫາ ແລະ ເວລາທີ່ຈະຍອມແພ້, ເວລາທີ່ຈະຮັກສາ ແລະ ເວລາທີ່ຈະຖິ້ມ, ເວລາທີ່ຈະຈີກ ແລະເວລາທີ່ຈະແກ້ໄຂ, ເວລາທີ່ຈະງຽບ ແລະເວລາທີ່ຈະເວົ້າ, ເວລາທີ່ຈະເວົ້າ. ຄວາມຮັກແລະເວລາທີ່ຈະກຽດຊັງ, ເວລາສໍາລັບສົງຄາມແລະເວລາສໍາລັບສັນຕິພາບ. ຄົນງານໄດ້ຫຍັງຈາກການອອກແຮງງານ? ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພາ​ລະ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້​ເທິງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ມະ​ນຸດ. ພະອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ງາມ​ໃນ​ເວລາ. ພຣະອົງຍັງໄດ້ກໍານົດນິລັນດອນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ; ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.