20 biblických důvodů pro nevyslyšené modlitby

20 biblických důvodů pro nevyslyšené modlitby
Melvin Allen

Během své křesťanské cesty víry jsem se toho hodně naučil o nezodpovězených modlitbách. Osobně si pamatuji, jak Bůh ve svém životě používal nezodpovězené modlitby k tomu, abych se více podobal Kristu a budoval svůj duchovní růst. Některé modlitby vyslyšel na poslední chvíli, aby budoval mou víru a důvěru v něj.

Radím vám, abyste se nepřestávala modlit. Někdy se stává, že nás odradí, že neodpoví hned, ale neustále klepejte na jeho dveře. Bůh ví, co je nejlepší. Nikdy neztrácejte naději a vždy hledejte Boží vůli, a ne svou vlastní.

1. Ne Boží vůle: Vždy musíme hledat Boží vůli. Jde o něj a o pokrok jeho království, ne o vás.

1 Jan 5,14-15 To je ta důvěra, s níž přistupujeme k Bohu: že prosíme-li o něco podle jeho vůle, on nás slyší. A víme-li, že nás slyší - ať prosíme o cokoli -, víme, že máme, oč jsme ho prosili. - (Biblické verše o důvěře v Boha)

Matouš 6,33 Bu t hledejte nejprve jeho království a jeho spravedlnost , a to vše vám bude také dáno.

2. Špatné motivy a bezbožné modlitby.

Jakub 4,3 Když prosíte, nedostáváte, protože prosíte ze špatných pohnutek , abyste to, co dostanete, utratili za své rozkoše.

Přísloví 16:2 Všechny cesty člověka se mu zdají čisté, ale Hospodin váží jeho pohnutky.

Viz_také: 105 inspirativních citátů o vlcích a síle (nejlepší)

Přísloví 21:2 Člověk si může myslet, že jeho cesty jsou správné, ale Hospodin váží srdce.

3. Nevyznaný hřích

Žalm 66:18 Kdybych ve svém srdci choval hřích, Hospodin by mě nevyslyšel.

Izaiáš 59:2 Ale vaše nepravosti vás oddělily od vašeho Boha a vaše hříchy před vámi skryly jeho tvář, takže vás neslyší.

4. Vzpoura: Život v neustálém hříchu.

Přísloví 28:9 Kdo je hluchý k mým pokynům, tomu jsou odporné i jeho modlitby.

Jan 9,31 Víme, že Bůh neposlouchá hříšníky. Naslouchá zbožnému člověku, který plní jeho vůli.

Přísloví 15:29 Hospodin je daleko od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých slyší.

1 Petr 3,12 Oči Hospodinovy bdí nad těmi, kdo konají dobro, a jeho uši jsou otevřené jejich modlitbám. Hospodin však odvrací svou tvář od těch, kdo páchají zlo.

5. Zavřete uši před potřebnými.

Přísloví 21:13 Kdo si zacpe uši před voláním chudých, bude také volat a nebude vyslyšen.

6. Nemáte společenství s Pánem. Váš modlitební život neexistuje a nikdy netrávíte čas v jeho Slově.

Jan 15:7 Zůstanete-li ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoli si přejete, a stane se vám to.

7. Pán vás může chránit před nebezpečím, které nevidíte přicházet.

Žalm 121,7 Hospodin tě ochrání před vším zlým - bude bdít nad tvým životem.

Žalm 91:10 Žádná škoda tě nepostihne, žádné neštěstí se nepřiblíží k tvému stanu.

8. Pochybnosti

Jakub 1:6 Ale když se ptáte, musíte věřit a nepochybovat, protože ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna, kterou vítr zmítá.

Matouš 21:22 Můžete se modlit za cokoli, a máte-li víru, dostanete to.

Marek 11,24 Proto vám říkám: O cokoli prosíte v modlitbě, věřte, že jste to dostali, a bude vám to dáno.

9. Bůh neodpověděl, abyste mohli růst v pokoře.

Jakub 4:10 Pokořte se před Pánem, a on vás pozvedne.

1 Petr 5,6 Proto se pokořte pod Boží mocnou rukou, aby vás v pravý čas pozvedl.

10. Bůh neodpověděl kvůli tvé pýše.

Přísloví 29:23 Pýcha člověka přivede na dno, ale kdo je pokorný v duchu, získá čest.

Jakub 4,6 Ale dává více milosti. Proto se říká: "Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost." - ( Bůh nenávidí pýchu Biblické verše )

11. Pokrytecká modlitba za pozornost.

Matouš 6,5 Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteří se rádi modlí veřejně na nárožích ulic a v synagogách, kde je každý vidí. Říkám vám pravdu, to je jediná odměna, kterou kdy dostanou.

12. Vzdávat se: Právě když se vzdáváte, tehdy Bůh odpovídá. Musíte vytrvat.

1 Tesalonickým 5,17-18 neustále se modlete, děkujte za všech okolností, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.

Galatským 6:9 Neunavujme se v konání dobra, neboť v pravý čas sklidíme úrodu, pokud se nevzdáme.

Lukáš 18:1 Ježíš pak řekl svým učedníkům podobenství, aby jim ukázal, že se mají stále modlit a nevzdávat se.

13. Nedostatek víry.

Židům 11:6 A bez víry se nelze líbit Bohu, protože každý, kdo k němu přichází, musí věřit, že existuje a že odměňuje ty, kdo ho upřímně hledají.

14. Neodpustíte druhým.

Marek 11,25-26 A když se modlíte, máte-li proti někomu něco, odpusťte mu, aby vám váš Otec v nebesích odpustil vaše hříchy.

Matouš 6,14 Neboť jestliže vy odpustíte druhým lidem, když se proti vám prohřeší, i váš nebeský Otec vám odpustí.

15. Někdy, když Bůh řekne ne nebo ještě ne, je to proto, aby si přinesl větší slávu.

1 Korintským 10:31 Ať už tedy jíte nebo pijete nebo děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.

16. Bůh tě nutí, abys na něj více spoléhal a důvěřoval mu.

Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej se na svůj rozum, na všech svých cestách se mu podřizuj, a on ti urovná stezky.

17. Náš úžasný Pán má vše pod kontrolou a Bůh má pro vás něco lepšího.

Efezským 3:20 Tomu, který podle své moci, jež v nás působí, může učinit nesmírně víc, než o cokoli prosíme nebo si dokážeme představit.

Římanům 8:28 A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru.

Jeremiáš 29:11 Vždyť já znám plány, které mám s vámi, je výrok Hospodinův, plány, které vám mají prospět a ne uškodit, plány, které vám mají dát naději a budoucnost.

Viz_také: 22 povzbudivých biblických veršů o opuštění

18. Neptal jste se.

Jakub 4,2 Toužíte, ale nemáte, a tak zabíjíte. Toužíte, ale nemůžete dostat, co chcete, a tak se hádáte a bojujete. Nemáte, protože Boha neprosíte.

19. Špatné zacházení s partnerem.

1 Petr 3:7 Stejně tak i vy, manželé, žijte s nimi podle poznání, vzdávajíce manželce čest jako slabší nádobě a jako společným dědicům milosti života, aby vaše modlitby nebyly omezovány.

20. Ještě ne: Musíme počkat na Boží načasování.

Izajáš 55,8 "Neboť moje myšlenky nejsou vaše myšlenky a vaše cesty nejsou moje cesty," prohlašuje Hospodin.

Kazatel 3,1-11 Všechno má svůj čas , každá činnost pod nebem má svůj čas: čas narodit se a čas zemřít, čas sázet a čas vytrhávat, čas zabíjet a čas léčit, čas bořit a čas stavět, čas plakat a čas smát se, čas truchlit a čas tančit, čas rozhazovat kamení a čas sbírat, čas objímata čas zdržet se objetí, čas hledat a čas vzdát se, čas uchovávat a čas odhodit, čas trhat a čas opravovat, čas mlčet a čas mluvit, čas milovat a čas nenávidět, čas válčit a čas míru. Co získávají dělníci ze své dřiny? Viděl jsem, jaké břemeno Bůh vložil na lidský rod. Učinil všechno krásné v jehoTaké do lidského srdce vložil věčnost, ale nikdo nedokáže pochopit, co Bůh udělal od začátku do konce.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.