20 Alesan Alkitab Pikeun Doa Teu Dijawab

20 Alesan Alkitab Pikeun Doa Teu Dijawab
Melvin Allen

Sapanjang jalan iman Kristen kuring diajar seueur ngeunaan doa-doa anu teu kajawab. Dina kahirupan kuring, kuring pribadi nginget Gusti nganggo doa anu teu dijawab pikeun ngajantenkeun kuring langkung siga Kristus sareng ngawangun kamekaran spiritual. Sababaraha doa Anjeunna dijawab dina menit terakhir pikeun ngawangun iman sareng kapercayaan abdi ka Anjeunna.

Saran kuring ka anjeun kudu terus ngadoa. Kadang urang jadi pundung jadi Anjeunna henteu langsung ngawaler, tapi terus-terusan ngetok panto-Na. Gusti terang naon anu pangsaéna. Tong leungit harepan  sareng salawasna milarian kahoyong Gusti, sanés karep anjeun.

1. Sanes kersa Gusti: Urang kedah salawasna milarian kersa Gusti. Éta sadayana ngeunaan Anjeunna sareng kamajuan karajaan-Na sanés anjeun.

1 Yohanes 5:14-15 Ieu kayakinan urang dina ngadeukeutkeun ka Allah: lamun urang menta naon-naon nurutkeun pangersa-Na, Mantenna ngadangukeun urang. Sareng upami urang terang yén anjeunna ngupingkeun urang — naon waé anu urang nyuhunkeun — urang terang yén urang ngagaduhan naon anu dipénta ti anjeunna. – (Ayat-ayat Kitab Suci Ngeunaan Kayakinan ka Allah)

Mateus 6:33 Tapi teangan heula Karajaana-Na jeung kaadilan-Na, tangtu eta kabeh bakal dipaparinkeun ka aranjeun oge.

2. Motif-motif anu salah jeung solat-solat anu maksiat.

Yakobus 4:3 Lamun menta, teu narima, sabab menta salah motif , supaya anjeun bisa méakkeun naon anjeun meunang pleasures Anjeun.

Siloka 16:2  Sakabeh jalan jelema sigana murni, tapi niatna ditimbang ku PANGERAN.

Siloka 21:2 Jalma bisa nganggap jalanna sorangan bener, tapiPANGERAN beuratna hate.

3. Dosa anu teu dikumahakeun

Jabur 66:18 Upama dosa di jero hate mah dipikameumeut, PANGERAN moal ngadenge.

Yesaya 59:2 Tapi kajahatan maraneh geus misahkeun maneh jeung Allah maraneh, jeung dosa maraneh geus nyumputkeun beungeut-Na ti maraneh, nepi ka Mantenna teu ngadenge.

4. Pemberontakan: Hirup terus-terusan dosa.

Siloka 28:9 Lamun aya nu ngadenge kana parentah Kami, doa-doana oge pikageuleuheun.

Yohanes 9:31 Urang terang yen Allah teu ngadenge ka nu ngalakukeun dosa. Anjeunna ngadangukeun jalma anu soleh anu ngalakukeun kahoyong-Na.

Siloka 15:29 PANGERAN jauh ti nu jahat, tapi Mantenna ngupingkeun doa jalma bener.

1 Petrus 3:12 Panon PANGERAN ngawaskeun jalma-jalma nu bener, sarta ceuli-Na didangukeun kana doa-doana. Tapi Gusti malikkeun beungeut-Na ngalawan jalma-jalma anu jahat.

5. Nutup ceuli ka nu butuh.

Siloka 21:13 Sing saha anu nutup ceuli kana panyambat jalma miskin, bakal sasambat oge teu dibales.

6. Aranjeun teu boga ukhuwah jeung Gusti. Kahirupan doa anjeun henteu aya sareng anjeun henteu pernah nyéépkeun waktos dina Firman-Na.

Yohanes 15:7 Lamun aranjeun tetep aya dina Kami jeung omongan Kami tetep aya dina aranjeun, taroskeun naon bae anu dipikahayang, tangtu dikabulkeun.

7. Pangéran bisa nangtayungan anjeun tina bahaya anu teu katingali datang.

Jabur 121:7 PANGERAN bakal ngajaga maraneh tina sagala cilaka — Mantennabakal ngajaga hirup anjeun.

Jabur 91:10 Maneh moal aya cilaka, moal aya musibah nu deukeut ka kemah maneh.

8. Mamang

Yakobus 1:6 Tapi lamun nanya, kudu percaya jeung ulah ragu, sabab anu cangcaya mah ibarat ombak laut. ditiup-tiup ku angin.

Mateus 21:22 Anjeun tiasa ngadoakeun naon waé, sareng upami anjeun iman, anjeun bakal nampi.

Markus 11:24 Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maraneh, naon bae anu ku maraneh dipenta dina doa, kudu percaya yen maraneh geus narima, tangtu bakal jadi milik maraneh.

9. Allah henteu ngawaler sangkan anjeun bisa tumuwuh dina karendahan.

Yakobus 4:10 Kudu rendahkeun diri ka Gusti, tangtu Mantenna bakal ngangkat aranjeun.

1 Petrus 5:6 Ku sabab eta, rendahkeun diri dina panangan Allah anu kuat, supados anjeun diangkat dina waktosna.

10. Allah henteu ngawaler lantaran kareueus anjeun.

Siloka 29:23 Jalma sombong bakal ngarendahkeun dirina, tapi jalma anu rendah haté bakal meunang kahormatan.

Yakobus 4: 6 Tapi Anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, "Allah ngalawan nu sombong, tapi mere rahmat ka nu hina." – ( Allah benci kareueus ayat-ayat Alkitab )

11. Doa munafik pikeun nengetan.

Mateus 6:5 Lamun aranjeun neneda, ulah kawas jelema-jelema munafik anu resep ngadoa di juru-juru jalan jeung di tempat-tempat ibadah; Kuring nyarioskeun ka anjeun leres-leres, éta mangrupikeun ganjaran anu aranjeunna kantos nampi.

12. Nyerah : Karek pasrahéta nalika Allah ngajawab. Anjeun kudu tabah.

1 Tesalonika 5:17-18 Salawasna neneda, sukur dina sagala kaayaan; sabab ieu mangrupikeun pangersa Allah pikeun anjeun dina Kristus Yesus.

Galata 6:9 Urang ulah bosen-bosen migawe kahadean, sabab dina waktuna urang bakal panén lamun teu nyerah.

Lukas 18:1 Saterusna Yesus nyarioskeun hiji misil ka murid-murid-Na, yen maranehna kudu salawasna neneda jeung ulah nyerah.

13. Kurang iman.

Ibrani 11:6 Jeung tanpa iman mustahil bisa nyenangkeun Allah, sabab sing saha anu datang ka Anjeunna kudu percaya yen Anjeunna aya jeung yen Anjeunna ngaganjar ka jalma-jalma anu bener-bener neangan Mantenna.

14. Anjeun moal ngahampura batur.

Markus 11:25-26 Jeung lamun aranjeun keur neneda, lamun aya nu ngahina ka saha-saha, dihampura, supaya Rama maraneh nu di sawarga ngahampura dosa maraneh.

Mateus 6:14 Sabab lamun aranjeun ngahampura ka nu lian dina dosana ka aranjeun, Rama aranjeun di sawarga oge bakal ngahampura aranjeun.

15. Kadang-kadang lamun Allah ngadawuh atawa henteu acan, eta teh mawa kamulyaan nu leuwih gede pikeun Dirina.

1 Korinta 10:31 Jadi, boh dahar, nginum, atawa naon bae, laksanakeun kabeh pikeun kamulyaan Allah.

16. Allah ngajadikeun aranjeun leuwih ngandel jeung percaya ka Anjeunna.

Siloka 3:5-6 Percaya ka PANGERAN kalawan sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

17. Pangéran urang anu Maha Asih anu ngawasa sarta Allah kagungan anu hadé pikeun anjeun.

Epesus 3:20 Ayeuna ka Anjeunna, anu sanggup migawe leuwih ti batan anu ku urang dipénta atawa dibayangkeun, dumasar kana kakawasaan-Na anu aya dina diri urang.

Rum 8:28 Sareng urang terang yén pikeun jalma anu nyaah ka Allah, sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé, pikeun jalma anu disaur dumasar kana tujuan-Na.

Yeremia 29:11 Karana Kami nyaho kana rarancang-ancang Kami keur maraneh, kitu timbalan PANGERAN, rarancang-rarancang pikeun ngamakmurkeun maraneh, lain ngabahayakeun maneh, rarancang-ancangan pikeun mere harepan jeung mangsa nu bakal datang.

18. Anjeun teu nanya.

Yakobus 4: 2 Anjeun mikahayang tapi teu boga, jadi Anjeun maehan. Anjeun coving tapi anjeun teu bisa meunang naon hayang, jadi anjeun gelut jeung gelut. Anjeun teu boga sabab teu menta Allah.

19. Nyaah ka salaki.

1 Petrus 3:7 Kitu deui salaki-salaki, hirup jeung maranehna nurutkeun pangaweruh, ngahormatan pamajikan, salaku wadah lemah, jeung salaku ahli waris babarengan tina rahmat hirup; supaya solat anjeun teu dihalangan.

20. Teu acan: Urang kedah ngantosan waktos Allah.

Tempo_ogé: Saha Musuh Kuring? (Bebeneran Alkitab)

Yesaya 55:8 “Sabab pikiran Kami lain pikiran maraneh, jeung jalan maraneh lain jalan Kami,” timbalan PANGERAN.

Pandita 3:1-11 Sagala rupa aya waktuna, aya mangsana pikeun sagala kagiatan di handapeun langit: aya waktuna lahir, aya waktuna paeh, aya waktuna melak, aya waktuna miceun akar. waktos maéhan sareng waktos nyageurkeun, aAya waktuna ngaruntuhkeun, aya waktuna pikeun ngawangun, aya waktuna ceurik, aya waktuna seuri, aya waktuna sedih, aya waktuna nari, aya waktuna ngaburkeun batu, aya waktuna ngumpulkeunana, aya waktuna nangkeup jeung aya waktuna nahan diri tina nangkeup, aya waktu pikeun néangan jeung waktu nyerah, aya waktu pikeun ngajaga jeung waktu pikeun miceun, aya waktu pikeun nyetak, aya waktu pikeun ngalereskeun, aya waktu pikeun cicing jeung waktu pikeun nyarita, aya waktu pikeun cinta jeung waktu hate, waktu keur perang jeung waktu pikeun katengtreman. Naon kauntungan pagawe tina toil maranéhanana? Kuring geus katempo beungbeurat Allah geus diteundeun dina umat manusa. Anjeunna parantos ngajantenkeun sadayana éndah dina waktosna. Anjeunna oge geus diatur kalanggengan dina haté manusa; can aya anu bisa ngarti naon anu ku Allah dipidamel ti mimiti nepi ka ahir.

Tempo_ogé: 50 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Seni Sareng Kreativitas (Pikeun Artis)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.