20 Rhesymau Beiblaidd Dros Weddi Heb Ateb

20 Rhesymau Beiblaidd Dros Weddi Heb Ateb
Melvin Allen

Drwy gydol fy nhaith Gristnogol ffydd dysgais lawer am weddïau heb eu hateb. Yn fy mywyd rwy'n cofio Duw yn bersonol yn defnyddio gweddïau heb eu hateb i'm gwneud yn debycach i Grist ac i adeiladu twf ysbrydol. Rhai gweddïau a atebodd ar y funud olaf i adeiladu fy ffydd ac ymddiried ynddo.

Fy nghyngor i chi yw dal ati i weddïo. Weithiau rydyn ni'n cael ein digalonni yn dod yn Nid yw'n ateb ar unwaith, ond yn curo ar Ei ddrws yn barhaus. Duw a wyr beth sydd orau. Peidiwch byth â cholli gobaith  a cheisiwch bob amser ewyllys Duw ac nid eich ewyllys chi.

1. Nid ewyllys Duw: Rhaid inni geisio ewyllys Duw bob amser. Mae'r cyfan amdano Ef a dyrchafiad Ei deyrnas nid chi.

1 Ioan 5:14-15 Dyma’r hyder sydd gennym wrth nesáu at Dduw: os gofynnwn rywbeth yn ôl ei ewyllys ef, y mae ef yn ein gwrando ni. Ac os ydym yn gwybod ei fod yn ein clywed—beth bynnag a ofynnwn—ni a wyddom fod gennym yr hyn a ofynnom ganddo. - (Adnodau Beiblaidd Ynghylch Hyder yn Nuw)

Mathew 6:33 Ond ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas ef a'i gyfiawnder ef, a rhoddir y pethau hyn oll i chwi hefyd.

2. Cymhellion anghywir a gweddïau annuwiol.

Iago 4:3 Pan ofynnwch, nid ydych yn derbyn, oherwydd eich bod yn gofyn â chymhellion anghywir, i wario'r hyn a gewch ar eich pleserau.

Diarhebion 16:2 Y mae holl ffyrdd person yn ymddangos yn bur iddynt, ond yr ARGLWYDD sy'n pwyso ar eu cymhellion.

Diarhebion 21:2 Gall rhywun feddwl bod ei ffyrdd ei hun yn gywir, ondyr ARGLWYDD sy'n pwyso'r galon.

3. Pechod heb ei gyffesu

Salm 66:18 Pe buaswn wedi coleddu pechod yn fy nghalon, ni wrandawsai yr Arglwydd.

Eseia 59:2 Ond y mae eich camweddau chwi wedi ymwahanu rhyngoch chwi a'ch Duw, a'ch pechodau a guddiasant ei wyneb oddi wrthych, fel na wrandawo.

4. Gwrthryfel: Byw bywyd parhaus o bechod.

Diarhebion 28:9 Os bydd rhywun yn troi clust fyddar at fy nghyfarwyddyd, y mae hyd yn oed eu gweddïau yn ffiaidd.

Ioan 9:31 Dŷn ni’n gwybod nad yw Duw yn gwrando ar bechaduriaid. Mae'n gwrando ar y person duwiol sy'n gwneud ei ewyllys.

Diarhebion 15:29 Pell yw'r ARGLWYDD oddi wrth y drygionus, ond y mae'n gwrando ar weddi'r cyfiawn.

1 Pedr 3:12 Mae llygaid yr Arglwydd yn gwylio'r rhai sy'n gwneud iawn, a'i glustiau yn agored i'w gweddïau. Ond y mae'r Arglwydd yn troi ei wyneb yn erbyn y rhai sy'n gwneud drwg.

Gweld hefyd: Cyfieithiad Beiblaidd NLT Vs NKJV (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

5. Cau eich clustiau at yr anghenus.

Diarhebion 21:13 Bydd pwy bynnag sy'n cau eu clustiau at gri y tlawd yn gweiddi hefyd, ac ni chaiff ei ateb.

6. Nid ydych yn cymdeithasu â'r Arglwydd. Nid yw eich bywyd gweddi yn bodoli ac nid ydych byth yn treulio amser yn Ei Air.

Ioan 15:7 Os arhoswch ynof fi, a’m geiriau yn aros ynoch, gofynnwch beth bynnag a fynnoch, a gwneir i chwi.

7. Gallai'r Arglwydd fod yn eich amddiffyn rhag perygl nad ydych yn ei weld yn dod.

Salm 121:7 Bydd yr ARGLWYDD yn dy gadw rhag pob niwed—efbydd yn gwylio dros eich bywyd.

Salm 91:10 ni fydd unrhyw niwed yn eich goddiweddyd, ni ddaw unrhyw drychineb yn agos at eich pabell.

8. Gan amau ​​

Iago 1:6 Ond pan ofynnwch, rhaid i chwi gredu a pheidio ag amau, oherwydd y mae'r sawl sy'n amau ​​fel ton y môr, chwythu a thaflu gan y gwynt.

Mathew 21:22 Gallwch weddïo am unrhyw beth, ac os oes gennych ffydd, byddwch yn ei dderbyn.

Marc 11:24 Am hynny rwy'n dweud wrthych, beth bynnag a ofynnoch mewn gweddi, credwch ei fod wedi ei dderbyn, a bydd yn eiddo i chwi.

9. Nid atebodd Duw fel y gallwch chi dyfu mewn gostyngeiddrwydd.

Iago 4:10 Ymddarostyngwch gerbron yr Arglwydd, ac efe a'ch dyrchafa chwi.

1 Pedr 5:6 Ymddarostyngwch, felly, dan law nerthol Duw, er mwyn iddo eich dyrchafu mewn amser priodol.

10. Nid oherwydd eich balchder chwi atebodd Duw.

Diarhebion 29:23 Bydd balchder rhywun yn ei iselhau, ond y sawl sy'n ostyngedig yn yr ysbryd a gaiff anrhydedd.

Iago 4:6 Ond y mae ef yn rhoi mwy o ras. Felly y mae'n dweud, “Y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond yn rhoi gras i'r gostyngedig.” – ( Mae Duw yn casáu balchder adnodau o’r Beibl )

11. Gweddi ragrithiol am sylw.

Mathew 6:5 Pan fyddwch chi’n gweddïo, peidiwch â bod fel y rhagrithwyr sy’n caru gweddïo’n gyhoeddus ar gorneli strydoedd ac yn y synagogau lle gall pawb eu gweld. Rwy'n dweud y gwir wrthych, dyna'r holl wobr a gânt byth.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gadw Cyfrinachau

12. Rhoi'r gorau iddi: Dim ond pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau iddidyna pryd mae Duw yn ateb. Rhaid dyfalbarhau.

1 Thesaloniaid 5:17-18 gweddïwch yn wastadol, diolchwch ym mhob amgylchiad; oherwydd hyn yw ewyllys Duw amdanoch chi yng Nghrist Iesu.

Galatiaid 6:9 Peidiwn â blino ar wneud daioni, oherwydd ar yr amser priodol byddwn yn medi cynhaeaf os na roddwn i fyny.

Luc 18:1 Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion ddameg i ddangos iddynt y dylent weddïo bob amser a pheidio rhoi’r gorau iddi.

13. Diffyg ffydd.

Hebreaid 11:6 A heb ffydd y mae'n amhosibl rhyngu bodd Duw, oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod ato gredu ei fod yn bodoli a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio'n daer.

14. Ni fyddwch yn maddau i eraill.

Marc 11:25-26 A phan fyddwch yn sefyll yn gweddïo, os ydych yn dal dim yn erbyn neb, maddau iddynt, er mwyn i'ch Tad yn y nefoedd faddau i chi eich pechodau.

Mathew 6:14 Oherwydd os maddeuwch i bobl eraill pan fyddant yn pechu yn eich erbyn, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chi.

15. Weithiau pan fydd Duw yn dweud na, neu ddim eto, y mae i ddod â mwy o ogoniant iddo'i Hun.

1 Corinthiaid 10:31 Felly, pa un ai bwyta neu yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch y cyfan er gogoniant Duw.

16. Mae Duw yn gwneud i chi ddibynnu mwy arno ac ymddiried ynddo.

Diarhebion 3:5-6 Ymddiriedwch yn yr Arglwydd â'ch holl galon, a phaid â phwyso ar eich deall eich hun; yn dy holl ffyrdd ymostwng iddo, ac efe a wna dy lwybrau yn union.

17. Ein Harglwydd ofnadwy sy'n rheoli ac mae gan Dduw rywbeth gwell i chi.

Effesiaid 3:20 Yn awr i'r hwn sy'n abl i wneuthur yn anfesurol fwy na'r hyn oll a ofynnwn neu a ddychmygwn, yn ôl ei allu ef sydd ar waith ynom ni.

Rhufeiniaid 8:28 Ac ni a wyddom er daioni i’r rhai sy’n caru Duw fod pob peth yn cydweithio er daioni, i’r rhai a alwyd yn ôl ei fwriad ef.

Jeremeia 29:11 Oherwydd yr wyf yn gwybod y cynlluniau sydd gennyf ar eich cyfer, medd yr Arglwydd, cynlluniau i'ch ffynnu ac i beidio â'ch niweidio, cynlluniau i roi gobaith a dyfodol i chi.

18. Ni ofynasoch.

Iago 4:2 Yr ydych yn chwennych ond nid oes gennych, felly yr ydych yn lladd. Rydych yn chwenychu ond ni allwch gael yr hyn yr ydych ei eisiau, felly rydych yn ffraeo ac yn ymladd. Nid oes gennych oherwydd nad ydych yn gofyn i Dduw.

19. Trin eich priod yn wael.

1 Pedr 3:7 Yr un modd, chwi wŷr, a drigo gyda hwynt yn ôl gwybodaeth, gan roddi anrhydedd i'r wraig, megis i'r llestr gwannaf, ac fel cydetifeddion gras y bywyd; rhag i'ch gweddïau gael eu rhwystro.

20. Ddim eto: Rhaid aros am amser Duw.

Eseia 55:8 “Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd,” medd yr ARGLWYDD.

Pregethwr 3:1-11 Y mae amser i bopeth, a thymor i bob gweithgaredd dan y nefoedd: amser i eni, ac amser i farw, amser i blannu ac amser i ddiwreiddio, amser i ladd ac amser i iachau, aamser i rwygo ac amser i adeiladu, amser i wylo ac amser i chwerthin, amser i alaru ac amser i ddawnsio, amser i wasgaru cerrig ac amser i'w casglu, amser i gofleidio ac amser i ymatal rhag cofleidio, amser i chwilio ac amser i roi'r gorau iddi, amser i gadw ac amser i daflu, amser i rwygo ac amser i drwsio, amser i dawelu ac amser i siarad, amser i cariad ac amser i gasáu, amser i ryfel ac amser i heddwch. Beth mae gweithwyr yn ei ennill o'u llafur? Rwyf wedi gweld y baich y mae Duw wedi ei osod ar yr hil ddynol. Mae wedi gwneud popeth yn hardd yn ei amser. Y mae hefyd wedi gosod tragwyddoldeb yn y galon ddynol ; eto ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o'r dechreu i'r diwedd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.