25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມແຂງກະດ້າງ

25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມແຂງກະດ້າງ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບຄວາມແຂງກະດ້າງ

ຜູ້ເຊື່ອຖືທຸກຄົນຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກຄວາມດື້ດ້ານ. ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ບໍ່​ເຊື່ອ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເປັນ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ. ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຖືຫຼົງທາງແລະກະບົດ. ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄູ​ສອນ​ປອມ​ສືບ​ຕໍ່​ສອນ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ. ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ເຮົາ ແທນ​ທີ່​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊີ້​ນຳ​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແຕ່​ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ໃນ​ຊີ​ວິດ. ພຣະເຈົ້າຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ມັນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າແຂງກະດ້າງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ. ເຈົ້າ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຫຼາຍ​ຈົນ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝັ້ນໃຈ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ແລະ​ຢຸດ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຊົາ​ຟັງ​ຄຳ​ອະ​ທິ​ຖານ.

ສິ່ງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ແມ່ນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ທຸກ​ຄັ້ງ. ລາວ​ເຄາະ​ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ​ຫັນ​ໜີ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ບໍ່. ລາວ​ຕີ​ຕໍ່​ໄປ, ແຕ່​ເຈົ້າ​ຊອກ​ຫາ​ທຸກ​ວິທີ​ເພື່ອ​ປັບ​ຕົວ​ເອງ.

ລາວ​ຕີ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ. ເມື່ອ​ພີ່​ນ້ອງ​ຕຳໜິ​ເຈົ້າ ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ຟັງ ເພາະ​ເຈົ້າ​ດື້ດຶງ​ຫຼາຍ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຄາະ​ແລະ​ຄວາມ​ຜິດ​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ກິນ​ທ່ານ​ມີ​ຊີ​ວິດ. ຖ້າເຈົ້າເປັນຄຣິສຕຽນແທ້ໆ ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າຈະຍອມແພ້ ແລະຮ້ອງທູນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສໍາລັບການໃຫ້ອະໄພ. ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ໜ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຈົ້າ.

ຄຳເວົ້າ

  • “ບໍ່ມີຫຍັງຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການເປັນຫົວໝູ ແລະ ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດ.” C.S. Lewis
  • “ຄວາມຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດທີ່ຄຣິສຕຽນສາມາດເຮັດໄດ້ຄືການປ່ຽນໃຈປະສົງຂອງຕົນເອງຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.” Harry Ironside

ຟັງ​ຄຳ​ຕິຕຽນ.

1. ສຸພາສິດ 1:23-24 ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ສັ່ງ ! ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ຖອກ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ອອກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ, ເຮົາ​ຈະ​ບອກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ. ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຍອມ​ຟັງ​ເມື່ອ​ຂ້ອຍ​ເອີ້ນ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເມື່ອ​ຂ້ອຍ​ຢຽດ​ມື​ອອກ,

2. ສຸພາສິດ 29:1 ຄົນ​ທີ່​ຄໍ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕຳໜິ​ຫຼາຍ​ເທື່ອ​ກໍ​ຈະ​ຫັກ​ບໍ່​ໄດ້.

ຢ່າ​ຫລອກ​ລວງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ​ພະຍາຍາມ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ບາບ​ແລະ​ການ​ກະບົດ. ຫລອກລວງຕົນເອງ.

4. ຄໍາເພງ 78:10 ພວກເຂົາ​ບໍ່​ຮັກສາ​ພັນທະສັນຍາ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ແຕ່​ບໍ່​ຍອມ​ເຮັດ​ຕາມ​ກົດບັນຍັດ​ຂອງ​ພະອົງ.

5. 2 ຕີໂມເຕ 4:3-4 ເພາະ​ຈະ​ມີ​ເວລາ​ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ສອນ​ທີ່​ດີ. ແທນທີ່ຈະ, ປະຕິບັດຕາມຄວາມປາຖະຫນາຂອງຕົນເອງ, ພວກເຂົາຈະສະສົມຄູອາຈານສໍາລັບຕົນເອງ, ເພາະວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນທີ່ບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນສິ່ງໃຫມ່. ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຫັນ​ໜີ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຍິນ​ຄວາມ​ຈິງ, ແຕ່​ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຫັນ​ໄປ​ຫາ​ເລື່ອງ​ນິ​ທານ.

ທ່ານຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານແຂງກະດ້າງ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 85 Inspirations Quotes About Lions (Lion Quotes Motivation)

6. ສຸພາສິດ 28:14 ຄົນ​ທີ່​ສັ່ນ​ສະເທືອນ​ຕໍ່ໜ້າ​ພຣະເຈົ້າ​ກໍ​ເປັນ​ສຸກ, ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ກໍ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ.

7. ເອເຟດ 4:18 ພວກເຂົາ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມືດມົວ​ໃນ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ.ຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພາະ​ຄວາມ​ບໍ່​ຮູ້​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ເຂົາ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

8. ຊາກາຣີຢາ 7:11-12 “ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຍອມ​ຟັງ​ຂ່າວ​ສານ​ນີ້. ພວກ​ເຂົາ​ດື້ງ​ຫັນ​ໜີ​ແລະ​ເອົາ​ນິ້ວ​ມື​ໃສ່​ຫູ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ໄດ້ຍິນ. ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແຂງ​ຄື​ກ້ອນ​ຫີນ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫລື​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແຫ່ງ​ກອງທັບ​ແຫ່ງ​ສະຫວັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ມາ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຜ່ານ​ທາງ​ສາດ​ສະ​ດາ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້. ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ແຫ່ງ​ກອງທັບ​ສະຫວັນ​ຈຶ່ງ​ໂກດຮ້າຍ​ພວກເຂົາ.

ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມທະນົງຕົວ.

9. ສຸພາສິດ 11:2 ເມື່ອຄວາມທະນົງຕົວມາ, ຄວາມອັບອາຍຈະມາເຖິງ: ແຕ່ຄົນຖ່ອມຈະເກີດປັນຍາ.

10. ສຸພາສິດ 16:18 ຄວາມ​ຈອງຫອງ​ກ່ອນ​ຄວາມ​ພິນາດ, ແລະ​ຄວາມ​ຈອງຫອງ​ກ່ອນ​ຄວາມ​ຈິບຫາຍ. – (ຂໍ້ພຣະຄຳພີກ່ຽວກັບຄວາມພາກພູມໃຈ)

11. ສຸພາສິດ 18:12 ກ່ອນທີ່ມະນຸດຈະຕົກໃຈ ຈິດໃຈຂອງລາວຈະຈອງຫອງ, ແຕ່ຄວາມຖ່ອມຕົວກ່ອນກຽດສັກສີ.

ຢ່າ​ພະຍາຍາມ​ປິດບັງ​ມັນ, ກັບ​ໃຈ.

12. ສຸພາສິດ 28:13 ຜູ້​ໃດ​ປິດ​ບັງ​ການ​ລ່ວງ​ລະເມີດ​ຂອງ​ຕົນ​ຈະ​ບໍ່​ສຳເລັດ, ແຕ່​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຍອມ​ຮັບ​ແລະ​ປະ​ຖິ້ມ​ຈະ​ພົບ. ຄວາມເມດຕາ.

13. 2 ຂ່າວຄາວ 7:14 ຖ້າ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຖ່ອມຕົວ, ອະທິຖານ, ສະແຫວງ​ຫາ​ທີ່​ຈະ​ພໍ​ໃຈ​ເຮົາ, ແລະ​ປະຕິເສດ​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກເຂົາ, ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ຕອບ​ຮັບ​ຈາກ​ສະຫວັນ, ໃຫ້​ອະໄພ​ບາບ​ຂອງ​ພວກເຂົາ. ປິ່ນປົວທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 80 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບຄວາມປາຖະຫນາ (ເນື້ອຫນັງ, ຕາ, ຄວາມຄິດ, ບາບ)

14. ຄໍາເພງ 32:5 ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ບາບ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຕໍ່​ເຈົ້າ ແລະ​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອງ​ໄວ້. ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາລະພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ; ແລະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ອະໄພ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ບາບ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ເຊລາ.

ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະເຈົ້າ​ຄຽດ​ແຄ້ນ.

15. ຜູ້ຕັດສິນ 2:19-20 ແຕ່​ເມື່ອ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ຕາຍ​ໄປ ປະຊາຊົນ​ກໍ​ກັບ​ໄປ​ທາງ​ທີ່​ເສື່ອມຊາມ ໂດຍ​ປະພຶດ​ຕົວ​ຊົ່ວ​ກວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ກ່ອນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕິດຕາມ​ພະ​ອື່ນ, ຮັບ​ໃຊ້ ແລະ​ນະມັດສະການ​ເຂົາ. ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຖິ້ມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ອັນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ວິ​ທີ​ດື້​ດ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໂກດຮ້າຍ​ຊາວ​ອິດສະຣາເອນ. ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ, “ເພາະ​ຄົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຝ່າຝືນ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ເຮົາ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ເຮົາ,

ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ພຣະ​ພິໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

16. ໂລມ 2:5-6 ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ແລະ​ບໍ່​ຍອມ​ຫັນ​ຈາກ​ບາບ ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເກັບ​ເອົາ​ການ​ລົງໂທດ​ອັນ​ຮ້າຍແຮງ​ໄວ້​ໃຫ້​ຕົວ​ເອງ. ເພາະ​ວັນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ຮ້າຍ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ເມື່ອ​ການ​ພິພາກສາ​ອັນ​ຊອບທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ. ພຣະອົງ ຈະ ຕັດສິນ ທຸກຄົນ ຕາມ ສິ່ງ ທີ່ ພວກເຂົາ ໄດ້ ກະທຳ.

17. ເຢເຣມີຢາ 11:8 ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຟັງ​ຫຼື​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່; ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເອົາ​ຄຳ​ສາບແຊ່ງ​ທັງໝົດ​ຂອງ​ພັນທະສັນຍາ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໄວ້​ໃຫ້​ພວກເຂົາ​ເຮັດ​ຕາມ ແຕ່​ພວກເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັກສາ.'”

18. ຂ້າ​ລູກ​ກົກ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ເອຢິບ, ທັງ​ລູກ​ຫົວປີ​ຂອງ​ມະນຸດ ແລະ​ລູກ​ຫົວປີ​ຂອງ​ສັດ. ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ​ແກ່​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ຜູ້ຊາຍ​ທັງໝົດ​ທີ່​ເປີດ​ທ້ອງ​ທຳອິດ, ແຕ່​ທັງໝົດ​ນັ້ນລູກ​ຫົວ​ປີ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄຖ່.

19. ກິດຈະການ 7:51 “ຄົນ​ດື້ດ້ານ! ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຫູໜວກ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ມະນຸດ ແລະ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຈິງ. ເຈົ້າຕ້ອງຕ້ານທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຕະຫຼອດໄປບໍ? ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າໄດ້ເຮັດ, ແລະເຈົ້າກໍ່ເຮັດຄືກັນ!

ບາງ​ຄັ້ງ​ເມື່ອ​ຄົນ​ດື້​ດ້ານ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ດື້​ດ້ານ.

20. ຄຳເພງ 81:11-13 “ແຕ່​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ບໍ່​ຍອມ​ຟັງ​ເຮົາ; ອິດສະຣາເອນຈະບໍ່ຍອມຈໍານົນຕໍ່ຂ້ອຍ. ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ມອບ​ພວກເຂົາ​ໃຫ້​ຫົວໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ຕາມ​ອຸປະກອນ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເອງ.

21. ໂຣມ 1:25 ພວກເຂົາ​ໄດ້​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ເປັນ​ການ​ຕົວະ ແລະ​ນະມັດສະການ ແລະ​ຮັບໃຊ້​ສິ່ງ​ສ້າງ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ຕະຫຼອດ​ໄປ. ອາແມນ.

ເຕືອນໃຈ

22. 1 ຊາມູເອນ 15:23 ການກະບົດເປັນບາບຄືກັບແມ່ມົດ, ແລະຄວາມແຂງກະດ້າງຄືກັບການນະມັດສະການຮູບເຄົາຣົບ. ສະນັ້ນ ເພາະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະຕິເສດ​ຄຳສັ່ງ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ລາວ​ຈຶ່ງ​ປະຕິເສດ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ກະສັດ.”

ຈົ່ງ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແຕ່​ຜູ້​ດຽວ​ບໍ່​ແມ່ນ​ໃຈ​ທີ່​ຫລອກ​ລວງ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າເອງ. ຮັບຮູ້ລາວໃນທຸກວິທີທາງຂອງເຈົ້າ, ແລະລາວຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຂອງເຈົ້າຊື່ສັດ. ຢ່າສະຫລາດໃນການຄາດຄະເນຂອງຕົນເອງ; ຈົ່ງ​ຢຳເກງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ແລະ​ຫັນ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ.

24. ເຢເຣມີຢາ 17:9 ຫົວໃຈ​ຫຼອກ​ລວງ​ກວ່າ​ສິ່ງ​ອື່ນ​ໃດ ແລະ​ປິ່ນປົວ​ບໍ່​ໄດ້—ໃຜ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້?

25. ສຸພາສິດ 14:12 ມີ​ທາງຊຶ່ງ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ຊາຍ, ແຕ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.