Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Ukaidi

Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Ukaidi
Melvin Allen

Jedwali la yaliyomo

Aya za Biblia kuhusu ukaidi

Waumini wote lazima wajilinde na ukaidi. Ukaidi huwafanya wasioamini kumkataa Kristo kama Mwokozi wao. Huwafanya waumini kupotea na kufanya maasi. Inasababisha walimu wa uongo kuendelea kufundisha uzushi. Inatufanya tufanye mapenzi yetu badala ya mapenzi ya Mungu.

Mungu atawaongoza watoto wake, lakini tukiwa wakaidi inaweza kusababisha maamuzi mabaya maishani. Mungu anajua kilicho bora zaidi, lazima tuendelee kumwamini.

Ni hatari kuufanya moyo wako kuwa mgumu kwa usadikisho. Unaweza kuufanya moyo wako kuwa mgumu kiasi kwamba huhisi usadikisho wowote tena.

Unapofanya moyo wako kuwa mgumu na kuacha kutii Neno la Mungu ataacha kusikiliza maombi yako.

Kitu kibaya unachoweza kufanya ni kupigana na Mungu maana utapoteza kila wakati. Anabisha na kusema uache dhambi na wewe unasema hapana. Anaendelea kugonga, lakini unapata kila njia ya kujihesabia haki.

Yeye hubisha hodi na kwa sababu ya kiburi chako unaufanya moyo wako kuwa mgumu. Ndugu anapokukemea, husikii kwa sababu wewe ni mkaidi sana. Mungu anaendelea kubisha na hatia inakula tu hai. Ikiwa wewe ni Mkristo kweli hatimaye utakata tamaa na kumlilia Bwana akusamehe. Jinyenyekeze mbele za Bwana na utubu dhambi zako.

Quotes

  • “Hakuna kitu cha maendeleo kuhusu kuwa na kichwa cha nguruwe na kukataakubali kosa.” C.S. Lewis
  • “Kosa kubwa zaidi ambalo Mkristo yeyote anaweza kufanya ni kuweka mapenzi yake badala ya mapenzi ya Mungu. Harry Ironside

Sikiliza makemeo.

1. Mithali 1:23-24 Tubu kwa kukemewa kwangu! Ndipo nitakumiminia mawazo yangu, Nitakujulisha mafundisho yangu. Lakini kwa kuwa unakataa kunisikiliza ninapokuita, na hakuna anayesikiliza ninaponyoosha mkono wangu,

2. Mithali 29:1 Mtu afanyaye shingo ngumu baada ya kukemewa sana Atavunjika ghafula na asipate dawa.

Msijidanganye na kujaribu kuhalalisha dhambi na uasi.

3. Yakobo 1:22 Bali iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu; mkijidanganya nafsi zenu.

4. Zaburi 78:10 Hawakulishika agano la Mungu, bali walikataa kwenda sawasawa na sheria yake.

Angalia pia: Mstari wa Siku - Usihukumu - Mathayo 7:1

5. 2 Timotheo 4:3-4 Kwa maana kutakuwa na wakati ambapo watu hawatakubali mafundisho yenye uzima. Badala yake, kwa kufuata tamaa zao wenyewe, watajikusanyia walimu kwa ajili yao wenyewe, kwa sababu wana shauku isiyotosheka ya kusikia mambo mapya. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, lakini kwa upande mwingine watageukia hadithi za uongo.

Unajua anachotaka ufanye usifanye moyo wako kuwa mgumu.

6. Mithali 28:14 Heri mtu yule atetemekaye mbele za Mungu sikuzote;

7. Waefeso 4:18 Wametiwa giza katika akili zao;wakiwa wametengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao.

Angalia pia: Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Misheni Kwa Wamisionari

8. Zekaria 7:11-12 “Babu zenu walikataa kusikiliza ujumbe huu. Kwa ukaidi wakageuka na kuweka vidole vyao masikioni mwao ili wasisikie. Walifanya mioyo yao kuwa migumu kama jiwe, ili wasiweze kusikia maagizo wala ujumbe ambao BWANA wa majeshi alikuwa amewapelekea kwa Roho wake kupitia manabii wa awali. Ndiyo maana BWANA wa majeshi aliwakasirikia sana.

Hatari za kiburi.

9. Mithali 11:2 Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu; Bali hekima iko kwa wanyenyekevu.

10. Mithali 16:18 Kiburi hutangulia uharibifu, na roho ya majivuno hutangulia anguko. - (Mistari ya Biblia kuhusu kiburi)

11. Mithali 18:12 Kabla ya kuanguka kwa mtu, akili yake ni kiburi, lakini unyenyekevu hutangulia heshima.

Usijaribu kuficha, tubu.

12. Mithali 28:13 Afichaye dhambi zake hatafanikiwa; Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata. rehema.

13. 2 Mambo ya Nyakati 7:14 ikiwa watu wangu, walio wangu, watajinyenyekesha, na kuomba, na kutaka kunipendeza, na kuyakataa mazoea yao ya dhambi, basi mimi nitajibu kutoka mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao, na ponya nchi yao.

14. Zaburi 32:5 Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nikasema, nitakiri yangumakosa kwa BWANA; nawe ukanisamehe uovu wa dhambi yangu. Sela.

Ukaidi humkasirisha Mungu.

15. Waamuzi 2:19-20 Lakini mwamuzi alipokufa, watu walirudia njia zao za upotovu, wakifanya mambo mabaya zaidi kuliko wale walioishi kabla yao. Waliifuata miungu mingine, kuitumikia na kuiabudu. Nao wakakataa kuacha mazoea yao maovu na njia zao za ukaidi. Basi BWANA akawaka hasira juu ya Israeli. Akasema, “Kwa sababu watu hawa wamevunja agano langu nililofanya na babu zao, na wamepuuza amri zangu,

Ukaidi unaongoza kwenye ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana siku ya hasira inakuja, ambayo hukumu ya haki ya Mungu itafunuliwa. Atahukumu kila mtu kulingana na matendo yake.

17. Yeremia 11:8 Lakini hawakusikiliza, wala hawakusikiliza; badala yake, walifuata ukaidi wa mioyo yao mibaya. basi nikawaletea laana zote za agano nilizowaamuru wafuate, lakini hawakushika.’”

18. Kutoka 13:15 BHN - Kwa maana hapo Farao alipokataa kwa ukaidi kuturuhusu tuende zake, Mwenyezi-Mungu. akawaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wazaliwa wa kwanza wa binadamu na wa kwanza wa wanyama . Kwa hiyo namtolea BWANA dhabihu waume wote wafunguao tumbo kwanza, lakini wotewazaliwa wa kwanza wa wanangu nawakomboa.’

Msipigane dhidi ya imani za Roho.

19. Matendo 7:51 “Enyi watu wenye ukaidi! Ninyi ni wapagani mioyoni na ni viziwi kwa ukweli. Je, unapaswa kumpinga Roho Mtakatifu milele? Hivyo ndivyo babu zako walivyofanya, na wewe pia!

Wakati mwingine watu wanapokuwa na ukaidi wa kufuata njia zao wenyewe Mungu huwaacha kwenye ukaidi wao.

20. Zaburi 81:11-13 “Lakini watu wangu hawakunisikiliza; Israeli hawakukubali kunitii. Kwa hiyo nikawaacha kwenye mioyo yao migumu kufuata mashauri yao wenyewe.

21. Warumi 1:25 Waliubadili ukweli wa Mungu kuwa uongo, wakaabudu na kutumikia uumbaji badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina.

Ukumbusho

22.  1 Samweli 15:23 Uasi ni dhambi kama uchawi, na ukaidi ni mbaya kama kuabudu sanamu. Basi kwa sababu umeikataa amri ya BWANA, yeye amekukataa wewe usiwe mfalme.”

Mtumaini Bwana peke yake, usiwe mdanganyifu moyo wako.

23. Mithali 3:5-7 Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, Wala usimtegemee. ufahamu wako mwenyewe. Mkiri yeye katika njia zako zote, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe na hekima katika kujihesabu kwako mwenyewe; mche Bwana na ujiepushe na uovu.

24. Yeremia 17:9 Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, nao hauwezi kuponywa, ni nani awezaye kuufahamu?

25. Mithali 14:12 Kuna njiaYaonekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.