25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Katekadan

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Katekadan
Melvin Allen

Ayat Kitab Suci ngeunaan bandel

Sakabeh jalma anu percaya kudu ngajaga diri tina bandel. Stubbornness ngabalukarkeun kafir pikeun nolak Kristus salaku Jurusalamet maranéhanana. Éta nyababkeun jalma-jalma mukmin sesat sareng barontak. Éta nyababkeun guru-guru palsu terus ngajarkeun bid'ah. Éta nyababkeun urang ngalakukeun kahoyong urang tibatan kahoyong Allah.

Allah bakal ngabimbing anak-anak-Na, tapi lamun urang bandel bisa nyieun kaputusan anu goréng dina kahirupan. Gusti terang naon anu pangsaéna, urang kedah teras-terasan percanten ka Anjeunna.

Pibahayaeun pikeun ngesahkeun haté anjeun kana kayakinan. Anjeun tiasa ngegelkeun haté anjeun dugi ka teu aya deui kayakinan.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Bobodoran Kasar

Lamun anjeun teuas haté anjeun sarta eureun nurut kana Firman Allah, Anjeunna bakal eureun ngadangukeun doa anjeun.

Hal anu paling goréng anu anjeun tiasa lakukeun nyaéta ngalawan sareng Gusti sabab anjeun bakal éléh unggal waktos. Anjeunna knocks sarta nyebutkeun ngahurungkeun jauh tina dosa anjeun sarta anjeun nyebutkeun euweuh. Anjeunna terus knocking, tapi anjeun manggihan sagala cara pikeun menerkeun diri.

Anjeunna terus ngetok jeung ku kareueus anjeun, anjeun ngaraskeun haté anjeun. Lamun lanceukna nyentak anjeun, anjeun teu ngadéngékeun sabab anjeun nekad teuing. Gusti terus ngetok jeung kasalahan ngan ngahakan anjeun hirup. Upami anjeun leres-leres Kristen ahirna anjeun bakal nyerah sareng ceurik ka Gusti pikeun panghampura. Ngarendahkeun diri sateuacan Gusti sareng tobat tina dosa anjeun.

Petikan

  • "Teu aya anu progresif ngeunaan janten sirah babi sareng nolakngaku salah.” C.S. Lewis
  • "Kasalahan anu paling ageung anu tiasa dilakukeun ku urang Kristen nyaéta ngagentoskeun wasiatna nyalira pikeun wasiat Allah." Harry Ironside

Dengekeun kana teguran.

1. Siloka 1:23-24 Tobat ku Kami! Lajeng abdi bakal tuang kaluar pikiran kuring ka anjeun, Kuring baris ngabejaan ka maneh ajaran abdi. Tapi ku sabab anjeun henteu ngadangukeun nalika kuring nelepon, sareng henteu aya anu merhatikeun nalika kuring ngacungkeun panangan, 2. Siloka 29: 1 Jalma anu hardes beuheungna saatos seueur ditegor Bakal ngadadak pegat teu tiasa diubaran.

Ulah nipu ka diri sorangan jeung nyobaan ngabenerkeun dosa jeung barontak.

3. Yakobus 1:22 Tapi sing kudu nurut kana pangandika, ulah ngadenge wungkul. nipu diri sorangan.

4. Jabur 78:10 Maranehna henteu narurut kana perjangjian Allah, tapi nolak kana hukum-Na.

5. 2 Timoteus 4:3-4 Sabab bakal aya hiji mangsana jalma-jalma moal toleran kana pangajaran anu bener. Gantina, nuturkeun kahayang sorangan, maranéhna bakal ngumpulkeun guru keur dirina, sabab boga rasa panasaran insatiable ngadangu hal anyar. Jeung maranéhna bakal ngahurungkeun jauh ti dédéngéan bebeneran, tapi di sisi séjén maranéhna bakal ngahurungkeun kumisan ka mitos.

Aranjeun terang naon anu dikersakeun ku Mantenna ulah heuras hate.

6. Siloka 28:14 Bagja jalma anu sok ngageter di payuneun Allah, tapi sing saha anu ngegelkeun haténa, bakal nandangan kasusah.

7. Epesus 4:18 Maranehna jadi poek dina pangartina,dijauhkeun tina kahirupan Alloh ku sabab kabodoan anu aya dina diri maranéhna alatan karasa haténa.

8. Jakaria 7:11-12 “Karuhun maraneh henteu ngaregepkeun eta amanat. Aranjeunna nekad ngajauhan sareng nempatkeun ramo dina ceuli supados henteu ngadéngé. Maranehna nyieun hate jadi teuas kawas batu, nepi ka teu bisa ngadenge parentah atawa talatah anu dikirimkeun ku PANGERAN Nu Maha Kawasa ku Ruh-Na ngaliwatan nabi-nabi baheula. Éta sababna PANGERAN Nu Maha Kawasa bendu ka maranehna.

Bahaya kareueus.

9. Paribasa 11:2 Lamun kareueus datang, mangka wirang, tapi nu hina aya hikmah.

10. Siloka 16:18 Kasombongan miheulaan ancur, jeung sumanget sombong saméméh ragrag. – (Ayat-ayat Kitab Suci ngeunaan kareueus)

11. Siloka 18:12 Samemeh jelema dirugrugkeun, pikiranana angkuh, tapi karendahan diri miheulaan kahormatan.

Ulah nyumputkeun, tobat.

12. Siloka 28:13 Sing saha anu nyumputkeun kalakuanana moal meunang, tapi sing saha anu ngaku jeung ninggalkeun eta, bakal manggihan. karunya.

13. 2 Babad 7:14 Upama umat Kami, anu jadi milik Kami, ngarendahkeun diri, neneda, nyuhunkeun kersa Kami, jeung nolak kana kalakuan dosana, Kami baris ngabales ti sawarga, ngahampura dosa maraneh, jeung nyageurkeun tanahna.

14. Jabur 32:5 Abdi ngaku dosa abdi ka Gusti, sareng kalepatan abdi henteu disumputkeun. Ceuk kuring, kuring bakal ngakutransgressions ka PANGERAN; sareng anjeun ngahampura dosa dosa abdi. Selah.

Katekadan ngamurka Allah.

15. Hakim-hakim 2:19-20 Tapi sanggeus hakimna maot, jalma-jalma teh baralik deui kana kalakuanana anu jahat, kalakuanana leuwih goreng ti batan jelema-jelema baheula. Maranehna nyarembah ka allah-allah sejen, ngabakti jeung nyembah ka maranehna. Jeung maranéhna nolak nyerah prakték jahat maranéhanana sarta cara nekad. Ku sabab kitu PANGERAN bendu ka Israil l. Saur-Na, "Ku sabab eta jelema-jelema geus ngalanggar perjangjian Kami, anu ku Kami dijieun jeung karuhun maraneh, jeung teu malire parentah-parentah Kami,

Kateguhan hate ngarah bebendu Allah.

16. Rum 2:5-6 Tapi ku sabab maraneh bandel jeung nolak balik tina dosa, maraneh teh nyimpen hukuman anu dahsyat keur diri sorangan. Pikeun hiji poé amarah bakal datang, nalika pangadilan adil Allah bakal wangsit. Mantenna bakal nangtoskeun unggal jalma dumasar kana naon anu aranjeunna lakukeun.

17. Yeremia 11:8 Tapi maranehna teu ngadengekeun atawa teu merhatikeun; tibatan, aranjeunna nuturkeun stubbornness tina hate jahat maranéhanana. Ku sabab eta Kami mawa ka maranehna sagala kutukan tina perjangjian anu ku Kami geus diparentahkeun ka maraneh, tapi ku Kami henteu diturutan.'”

18. Budalan 13:15 Sabot Firaun nekad rek ngijinkeun kami, PANGERAN maehan sakabeh cikal di tanah Mesir, boh cikal manusa boh cikal sato. Ku sabab kitu abdi ngurbankeun ka PANGERAN sadaya lalaki anu mimiti muka kandungan, tapi sadayanaanak cikal Kami rek ditebus.’

Ulah ngalawan kana kayakinan Roh.

19. Rasul-rasul 7:51 “Aranjeun jelema bandel! Anjeun kapir dina haté sareng pireu kana bebeneran. Naha anjeun salamina nolak Roh Suci? Éta anu dilakukeun ku karuhun anjeun, sareng anjeun ogé!

Kadang-kadang nalika jalma-jalma nekad kana jalanna sorangan, Gusti bakal nyerah kana katekadana.

20. Jabur 81:11-13 “Tapi umat Kami henteu ngadengekeun Kami; Israil moal tunduk ka Kami. Ku kituna Kami masihan aranjeunna leuwih kana haté maranéhna nekad nuturkeun alat maranéhna sorangan.

21. Rum 1:25 Maranehna nukeurkeun bebeneran Allah ku bohong, sarta ngabakti jeung ngabakti ka ciptaan, batan ka Nu Nyipta, anu diberkahan salawasna. Amin.

Pépéling

22. 1 Samuel 15:23 Pemberontakan téh dosana kawas elmu sihir, jeung bandel sagoréngna nyembah ka brahala. Ku sabab maneh geus nolak parentah PANGERAN, Mantenna geus nolak maneh jadi raja."

Percayakeun ka PANGERAN wungkul, ulah licik hate maneh.

Tempo_ogé: Naon Teologi Arminianisme? (The 5 Points Jeung Kapercayaan)

23. Siloka 3:5-7 Percaya ka Pangeran sakedahna hate,  jeung ulah ngandelkeun kana. pamahaman anjeun sorangan. Akur anjeunna dina sagala cara anjeun, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng. Ulah jadi bijaksana dina estimasi sorangan; sieun ka Gusti sareng nyingkirkeun anu jahat.

24. Yeremia 17:9 Hate leuwih licik ti batan naon-naon, jeung teu bisa diubaran-saha nu bisa ngarti?

25. Siloka 14:12 Aya jalannaanu sigana leres pikeun manusa, tapi tungtungna mangrupikeun jalan maot.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.