25 ഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ശക്തമായ വായന)

25 ഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ശക്തമായ വായന)
Melvin Allen

ഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങൾ ദുർബലരാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും തങ്ങൾ ശക്തരാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരിച്ച ഭാരം ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് അത് കർത്താവിന് നൽകരുത്? നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശക്തനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഭാരങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവ അവനു തിരികെ നൽകുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരുമെന്ന് പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവന്റെ ഓഫറുകൾ എടുക്കുന്നത് നിർത്തിയത്?

ദൈവം എനിക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു.

അത് ജ്ഞാനമോ, സമാധാനമോ, ആശ്വാസമോ, സഹായമോ ആകട്ടെ. പരീക്ഷണങ്ങളിൽ താൻ ചെയ്യുമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇത് പരീക്ഷിക്കുക! നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ക്ലോസറ്റിലേക്ക് ഓടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക.

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുക, “ദൈവമേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം വേണം. എനിക്ക് ഇത് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ” "പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സഹായിക്കൂ" എന്ന് പറയുക.

ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഭാരം നീക്കും. ഇത് ഓർക്കുക, “നിങ്ങളിൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകൻ മത്സ്യം ചോദിച്ചാൽ; അവൻ അവന് മത്സ്യത്തിന് പകരം പാമ്പിനെ നൽകില്ല, അല്ലേ?" സംശയിക്കുന്നത് നിർത്തുക! നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നത്തിനു പകരം ക്രിസ്തുവിൽ മനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുക.

ഉദ്ധരണികൾ

  • "എല്ലാവരും നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്നതുവരെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ള എല്ലാ ഭാരങ്ങളും പകരാൻ നാം പരമാവധി ശ്രമിക്കണം." വാച്ച്മാൻ നീ
  • "ഒരു ആത്മീയ ക്രിസ്ത്യാനി കർത്താവ് തന്റെ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരു ഭാരത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യണം." കാവൽക്കാരൻ നീ
  • “ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തരില്ലനിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും കൂടുതൽ. ഓരോ ഭാരവും നിങ്ങളെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്നു. Basilea Schlink
  • "നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക."

ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

1. സങ്കീർത്തനം 68:19-20  കർത്താവ് സ്തുതി അർഹിക്കുന്നു! അനുദിനം അവൻ നമ്മുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നു, നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം. നമ്മുടെ ദൈവം വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്; പരമാധികാരിയായ കർത്താവിന് മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയും.

2. മത്തായി 11:29-30 എന്റെ നുകം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഏറ്റെടുക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ, കാരണം ഞാൻ വിനീതനും സൗമ്യഹൃദയനുമാണ്, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് നിങ്ങൾ വിശ്രമം കണ്ടെത്തും. എന്തെന്നാൽ, എന്റെ നുകം ചുമക്കാൻ എളുപ്പവും ഞാൻ നിനക്കു തരുന്ന ഭാരം ലഘുവുമാണ്.

3. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 138:7 ഞാൻ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നടന്നാലും നീ എന്റെ ജീവനെ കാക്കുന്നു; എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിന് നേരെ നീ കൈ നീട്ടുന്നു; നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു.

4. സങ്കീർത്തനം 81:6-7 ഞാൻ അവരുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് ഭാരം നീക്കി; അവരുടെ കൈകൾ കുട്ടയിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു. നിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നീ വിളിച്ചു, ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിച്ചു, ഇടിമുഴക്കത്തിൽനിന്നു ഞാൻ നിന്നോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; മെരീബയിലെ വെള്ളത്തിങ്കൽവച്ച് ഞാൻ നിന്നെ പരീക്ഷിച്ചു.

5. 2 കൊരിന്ത്യർ 1:4 നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടതകളിലും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ , ഏത് കഷ്ടതയിലും ഉള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതിന്, നാം സ്വയം ദൈവത്താൽ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആശ്വാസത്താൽ .

6. സെഫന്യാവ് 3:17 നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തനാണ് - അവൻ രക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ തന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങളെ പുതുക്കും; അവൻ ആഘോഷിക്കുംനീ കാരണം പാടിക്കൊണ്ട്.

7. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 31:24 യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളോരേ, ധൈര്യമായിരിക്ക; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിക്കും.

നിന്റെ ഭാരങ്ങൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുക.

8. സങ്കീർത്തനം 55:22  നിന്റെ ഭാരങ്ങൾ യഹോവയിങ്കലേക്കു മാറ്റുക, അവൻ നിന്നെ പരിപാലിക്കും. അവൻ ഒരിക്കലും നീതിമാനെ ഇടറാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല.

9. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 18:6 എന്നാൽ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചു; അതെ, സഹായത്തിനായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു എന്റെ വാക്കു കേട്ടു; അവനോടുള്ള എന്റെ നിലവിളി അവന്റെ ചെവിയിൽ എത്തി.

10. സങ്കീർത്തനം 50:15 നിങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോടു പ്രാർത്ഥിക്കണമേ! ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും, നീ എന്നെ ബഹുമാനിക്കും!

11. ഫിലിപ്പിയർ 4:6-7 ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിക്കരുത്. പകരം, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും അഭ്യർത്ഥനകളിലൂടെയും നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം, മിശിഹാ യേശുവിനോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായ സങ്കേതം

12. സങ്കീർത്തനം 46:1-2 ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ശക്തിയുമാണ്, ദുരിത സമയങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ സഹായമാണ്. അതിനാൽ, ഭൂമി അലറുമ്പോൾ, കടലിന്റെ ആഴത്തിൽ പർവതങ്ങൾ കുലുങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയില്ല.

ഇതും കാണുക: ലൂസിഫറിനെക്കുറിച്ചുള്ള 50 ഇതിഹാസ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പതനം) എന്തുകൊണ്ട്?

13. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 9:9 കർത്താവും പീഡിതർക്ക് ഒരു സങ്കേതമായിരിക്കും, കഷ്ടകാലത്ത് ഒരു സങ്കേതമായിരിക്കും.

ചിലപ്പോൾ ഏറ്റുപറയാത്ത പാപമാണ് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം അനുതപിക്കണം.

14. സങ്കീർത്തനം 38:4-6 എന്റെ കുറ്റബോധം എന്നെ കീഴടക്കുന്നു - അത് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഭാരമാണ്.എന്റെ വിഡ്ഢിത്തം നിമിത്തം എന്റെ മുറിവുകൾ ചീഞ്ഞു നാറുന്നു. ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ ചുറ്റിനടക്കുന്നു.

15. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40:11-12 യഹോവേ, നിന്റെ ആർദ്രമായ കാരുണ്യം എന്നിൽ നിന്ന് അടക്കരുതേ; നിന്റെ ദയയും സത്യവും എന്നെ എപ്പോഴും കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. എണ്ണമറ്റ അനർത്ഥങ്ങൾ എന്നെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ എന്റെ തലയിലെ രോമങ്ങളെക്കാൾ അധികമാകുന്നു; ആകയാൽ എന്റെ ഹൃദയം എന്നെ വഷളാക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുക.

16. ഗലാത്യർ 6:2 പരസ്പരം ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കാൻ സഹായിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പിന്തുടരും.

17. ഫിലിപ്പിയർ 2:4 ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം കാര്യത്തിലല്ല, ഓരോ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും നോക്കുക.

18. റോമർ 15:1-2 ശക്തരായ നാം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണം. നാം നമ്മെത്തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കരുത്. ശരിയായതു ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും അവരെ കർത്താവിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും വേണം.

ഇതും കാണുക: വഞ്ചനയെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ബന്ധം മുറിപ്പെടുത്തുന്നു)

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

19. 1 കൊരിന്ത്യർ 10:13 മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവായുള്ള ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടില്ല; എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, അവൻ നിങ്ങളെ സഹിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കു പ്രാപ്തിയുള്ളതിലും മീതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ; എന്നാൽ പ്രലോഭനത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്കു സഹിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയും ഉണ്ടാക്കും.

20. യോഹന്നാൻ 16:33 എന്നിൽ നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു കഷ്ടം ഉണ്ടാകും; എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ; ഐലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു.

21. മത്തായി 6:31-33 അതുകൊണ്ട്, 'നാം എന്താണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്?' അല്ലെങ്കിൽ 'നമ്മൾ എന്താണ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്?' അല്ലെങ്കിൽ 'നാം എന്ത് ധരിക്കാൻ പോകുന്നു' എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത്. ?' കാരണം അവിശ്വാസികളാണ് അവയ്ക്കെല്ലാം ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവയെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് തീർച്ചയായും അറിയാം! എന്നാൽ ആദ്യം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചും ആകുലരായിരിക്കുക, ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും നൽകപ്പെടും.

22. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:8-9 ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും അസ്വസ്ഥരാണ്, എന്നിട്ടും വിഷമിക്കുന്നില്ല; ഞങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്, പക്ഷേ നിരാശയിലല്ല; പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല; എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു, പക്ഷേ നശിപ്പിച്ചില്ല.

ഉപദേശം

23. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5-6  പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക; നിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ചായരുത്. നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ അറിയുക; അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

24. യെശയ്യാവ് 10:27 ആ നാളിൽ അവന്റെ ഭാരം നിന്റെ ചുമലിൽനിന്നും അവന്റെ നുകം നിന്റെ കഴുത്തിൽനിന്നും നീങ്ങിപ്പോകും. പുഷ്ടിനിമിത്തം നുകം ഒടിഞ്ഞുപോകും.

25. സംഖ്യാപുസ്‌തകം 11:11 മോശെ യഹോവയോടു പറഞ്ഞു, “നീ അടിയനോടു ദോഷം ചെയ്‌തതെന്തു? ഈ ജനത്തിന്റെ ഒക്കെയും ഭാരം നീ എന്റെ മേൽ വെക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൃപ കാണാത്തതെന്ത്?

ബോണസ്

റോമർ 8:18 നമ്മിൽ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വിലപ്പോവില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.