25 Bemoedigende Bijbelverzen over lasten (Krachtig Gelezen)

25 Bemoedigende Bijbelverzen over lasten (Krachtig Gelezen)
Melvin Allen

Bijbelverzen over lasten

Sommige christenen zeggen dat ze zwak zijn, maar denken dat ze sterk zijn. Als u een zware last in uw leven draagt, waarom geeft u die dan niet aan de Heer? Als u er niet over bidt, denkt u blijkbaar dat u sterk bent. Als God u lasten geeft, verwacht Hij dat u die aan Hem teruggeeft.

Hij verwacht dat je op Hem vertrouwt. God zegt dat Hij ons zoveel dingen zal geven, dus waarom zijn we gestopt met het aannemen van Zijn aanbiedingen?

Door te bidden heb ik alles gekregen wat God me beloofd heeft.

Of het nu gaat om wijsheid, vrede, troost, hulp, enz. God heeft gedaan wat Hij zei dat Hij zou doen in beproevingen.

Probeer het! Ren naar je gebedsruimte. Als je er geen hebt, zoek er dan een.

Zie ook: 30 belangrijke bijbelverzen over overspel (vreemdgaan en echtscheiding)

Vertel God wat er aan de hand is en zeg: "God ik wil uw vrede. Ik kan dit niet alleen." Zeg: "Heilige Geest help me."

God zal je ontlasten. Onthoud dit: "Als een van jullie vaders door zijn zoon om een vis wordt gevraagd, geeft hij hem toch geen slang in plaats van een vis?" Stop met twijfelen! Richt je gedachten op Christus in plaats van op je probleem.

Citaten

  • "We moeten ons best doen om alle lasten in onze geest door gebed uit te storten totdat ze ons allemaal hebben verlaten." Watchman Nee
  • "Een geestelijk christen moet elke last verwelkomen die de Heer op zijn weg brengt." Watchman Nee
  • "Alleen goede dingen komen uit Gods handen. Hij geeft je nooit meer dan je kunt dragen. Elke last bereidt je voor op de eeuwigheid." Basilea Schlink
  • "Praat meer over je zegeningen dan over je lasten."

Wat zegt de Bijbel?

1. Psalm 68:19-20 De Heer verdient lof! Dag na dag draagt hij onze last, de God die ons bevrijdt. Onze God is een God die bevrijdt; de HEER, de soevereine Heer, kan redden van de dood.

2. Mattheüs 11:29-30 Neem mijn juk op u. Laat mij u leren, want ik ben nederig en zacht van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel s. Want mijn juk is gemakkelijk te dragen, en de last die ik u geef is licht.

3. Psalm 138:7 Al loop ik te midden van moeilijkheden, U bewaart mijn leven; U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, en uw rechterhand bevrijdt mij.

4. Psalm 81:6-7 Ik nam de last van hun schouders; hun handen werden vrijgemaakt uit de mand. In uw nood riep u en Ik redde u, Ik antwoordde u uit een donderwolk; Ik beproefde u bij de wateren van Meriba.

5. 2 Korintiërs 1:4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij hen die in moeilijkheden zijn, kunnen vertroosten door de troost waarmee wij zelf van God vertroost zijn.

6. Zefanja 3:17 De Heer, uw God, onder u is machtig - hij zal u redden en hij zal zich over u verheugen. In zijn liefde zal hij u vernieuwen; hij zal met gezang feestvieren vanwege u.

7. Psalm 31:24 Heb goede moed, en Hij zal uw hart versterken, allen, die op den HEERE hopen.

Geef je lasten aan God.

8. Psalm 55:22 Draag uw lasten over aan de HEER, en hij zal voor u zorgen. Hij zal de rechtvaardige nooit laten struikelen.

9. Psalm 18:6 Maar in mijn nood riep ik uit tot de HEER; ja, ik bad tot mijn God om hulp. Hij hoorde mij vanuit zijn heiligdom; mijn roep tot hem bereikte zijn oren .

10. Psalm 50:15 Bid tot mij als je in moeilijkheden bent; ik zal je bevrijden en je zult mij eren!

11. Filippenzen 4:6-7 Maak je nooit ergens zorgen over, maar laat in elke situatie je verzoekschriften in gebeden en verzoeken met dankzegging tot God komen. Dan zal Gods vrede, die alles wat wij ons kunnen voorstellen ver te boven gaat, je harten en gedachten bewaken in verbondenheid met de Messias Jezus.

Onze geweldige schuilplaats

12. Psalm 46:1-2 God is onze toevlucht en sterkte, een grote hulp in tijden van nood. Daarom zullen wij niet bang zijn als de aarde brult, als de bergen schudden in de diepte van de zeeën.

13. Psalm 9:9 De Heer zal ook een toevlucht zijn voor de verdrukten, een toevlucht in tijden van benauwdheid.

Soms is onbeleden zonde de oorzaak van onze lasten. Als dat gebeurt, moeten we ons bekeren.

14. Psalm 38:4-6 Mijn schuld overweldigt mij - het is een last die te zwaar is om te dragen. Mijn wonden etteren en stinken vanwege mijn dwaze zonden. Ik ben gebogen en geteisterd door pijn. De hele dag loop ik vol verdriet rond.

15. Psalm 40:11-12 Onthoud Uw barmhartigheden niet van mij, o HEERE; laat Uw goedertierenheid en Uw waarheid mij voortdurend bewaren; want ontelbare kwaden hebben mij omsingeld; mijn ongerechtigheden hebben mij in hun greep, zodat ik niet kan opzien; zij zijn meer dan de haren van mijn hoofd; daarom bezwijkt mijn hart.

Een zegen zijn voor anderen.

Zie ook: 25 Belangrijke Bijbelverzen over slavernij (Slaven en Meesters)

16. Galaten 6:2 Help elkaars lasten te dragen. Zo volgt u de leer van Christus.

17. Filippenzen 2:4 Kijk niet ieder naar zijn eigen dingen, maar ieder ook naar de dingen van anderen.

18. Romeinen 15:1-2 Wij die sterk zijn, moeten rekening houden met hen die gevoelig zijn voor dit soort dingen. We moeten niet alleen onszelf behagen. We moeten anderen helpen te doen wat goed is en hen opbouwen in de Heer.

Herinneringen

19. 1 Korintiërs 10:13 Er is geen verzoeking tot u gekomen dan die welke voor de mens gewoon is; maar God is getrouw, die u niet zal laten verzoeken boven hetgeen gij kunt, maar die met de verzoeking ook een weg zal banen om te ontkomen, opdat gij die kunt dragen.

20. Johannes 16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede moogt hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar weest blij; Ik heb de wereld overwonnen.

21. Mattheüs 6:31-33 Maak je dus nooit zorgen door te zeggen: "Wat gaan we eten?" of "Wat gaan we drinken?" of "Wat gaan we dragen?" want het zijn de ongelovigen die naar al die dingen verlangen. Jullie hemelse Vader weet toch dat jullie ze allemaal nodig hebben! Maar wees eerst bezorgd over Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, en ook in al die dingen zal worden voorzien.

22. 2 Korintiërs 4:8-9 Wij zijn van alle kanten verontrust, maar niet benauwd; wij zijn verbijsterd, maar niet wanhopig; vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet vernietigd.

Advies

23. Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de Heer met heel uw hart en leun niet op uw eigen inzicht. In al uw wegen erkent u Hem, en Hij zal uw paden leiden.

Voorbeelden

24. Jesaja 10:27 Zo zal het te dien dage zijn, dat zijn last van uw schouders en zijn juk van uw hals zal worden weggenomen, en het juk door vetheid zal worden verbroken.

25. Numeri 11:11 Mozes zei tot de HEERE: "Waarom hebt U Uw knecht slecht behandeld? En waarom heb ik geen gunst in Uw ogen gevonden, dat U de last van heel dit volk op mij legt?"

Bonus

Romeinen 8:18 Ik ben van mening dat ons huidige lijden niet te vergelijken is met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.