Эвлэрэл ба уучлалын тухай Библийн 30 гол ишлэл

Эвлэрэл ба уучлалын тухай Библийн 30 гол ишлэл
Melvin Allen

Эвлэрлийн тухай Библид юу гэж хэлдэг вэ?

Бидний гэм нүгэл биднийг Бурханаас тусгаарласан. Бурхан ариун. Тэр бүх бузар муугаас тусгаарлагдсан. Асуудал нь бид тийм биш юм. Бурхан хорон муу хүмүүстэй нөхөрлөх боломжгүй. Бид хорон муу юм. Бид бүх зүйлийн эсрэг, ялангуяа орчлон ертөнцийн Ариун бүтээгчийн эсрэг нүгэл үйлдсэн. Бурхан биднийг үүрд мөнхөд тамд хаясан бол шударга бөгөөд хайраар дүүрэн байх болно. Бурхан бидэнд ямар ч өргүй. Биднийг гэсэн агуу хайрынхаа ачаар Тэр бие махбодтойгоо бууж ирсэн.

Есүс бидний амьдарч чадахгүй төгс амьдралаар амьдарч, загалмай дээр бидний оронд заларсан. Гэмт хэрэгтнийг шийтгэх ёстой. Бурхан шийтгэлийг хэмжсэн. Бурхан гэм нүгэлгүй Хүүгээ дарсан.

Энэ бол зовлонтой үхэл байсан. Энэ бол цуст үхэл байсан. Есүс Христ та нарын гэм буруугийн төлөөсийг бүрэн төлсөн.

Есүс биднийг Бурхантай эвлэрүүлсэн. Есүсийн ачаар бид Бурханыг илүү сайн таньж чадна. Есүсийн ачаар бид Бурханыг таашааж чадна.

Есүсийн ачаар Христэд итгэгчид биднийг барианы шугаманд диваажин хүлээж байна гэдэгт итгэлтэй байдаг. Бурханы хайр загалмай дээр тод харагддаг. Аврал бол бүх нигүүлсэл юм. Бүх хүмүүс наманчилж, Христэд итгэх ёстой.

Христэд итгэгчид Есүс бидний бүх нүглийг арилгасан гэдэгт бүрэн итгэлтэй байдаг. Есүс бол бидний диваажингийн цорын ганц шаардлага юм. Бурхан даруу байдлын хамгийн агуу жишээг харуулдаг гэдгийг бид ойлгох ёстой. Тэр баян байсан ч бидний хувьд ядуу болсон. Тэр бидний төлөө хүний ​​дүрээр ирсэн.

Тэр бидний төлөө үхсэн. Бид хэзээ ч өс хонзон байх ёсгүйхэний ч эсрэг. Христэд итгэгчид бидний буруу биш байсан ч найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ эвлэрэхийг үргэлж эрэлхийлэх ёстой. Бид биднийг уучилсан Бурханыг дуурайгчид байх ёстой.

Бие биенийхээ өмнө хийсэн нүглээ наминчлан, ах эгч нарынхаа төлөө залбирч, ухамсраараа сайн үйлс хийж, бусадтай харилцаагаа сэргээ.

Христийн шашны эвлэрлийн тухай ишлэлүүд

“Загалмай бол Бурханы хайрыг эвлэрүүлэхээс татгалзах зүйлгүй гэдгийг нотлох эцсийн нотолгоо юм.” Р.Кент Хьюз

“Зөвхөн Христ дотор, загалмай дээрх бидний нүглийн шийтгэлийг Түүний төлөөсөөр бид Бурхантай эвлэрч, эцсийн утга учир, зорилгыг олж авдаг.” Дэйв Хант

"Бурханы хайр бидний уур хилэнг дарахыг зөвшөөрвөл бид харилцаагаа сэргээх боломжтой болно." Гвен Смит

“Бидний хайр нэг цэгт, тухайлбал эвлэрлийг бий болгохыг үргэлж эрэлхийлэхдээ Бурханы хайрыг дагах ёстой. Үүний тулд Бурхан Хүүгээ илгээсэн юм." C. H. Spurgeon

“Хамгийн эрэлхэг нь хамгийн түрүүнд уучлалт гуйдаг. Хамгийн түрүүнд уучилдаг нь хамгийн хүчтэй. Хамгийн түрүүнд мартдаг нь хамгийн аз жаргалтай байдаг."

“Бидний гомдоосон Бурхан Өөрөө гомдоох арга замыг өгсөн. Түүний уур хилэн, нүгэл ба нүгэлтний эсрэг уурлаж, тайвширч, тайвширч, тиймээс Тэр одоо ийнхүү хүнийг Өөртэйгөө эвлэрүүлж чадна.” Мартин Ллойд-Жонс

Мөн_үзнэ үү: Өршөөшгүй нүглийн тухай Библийн 15 ашигтай ишлэл

“Хайр эвлэрэхээс илүүг сонгодогТэр болгонд хариу арга хэмжээ авдаг."

“Эвлэрэл нь сэтгэлийг эдгээдэг. Эвдэрсэн харилцаа, зүрх сэтгэлийг сэргээх баяр баясгалан. Хэрэв энэ нь таны өсөлтөд эрүүл бол уучилж, хайрла."

"Эвлэрэх нь ялалтаас илүү сайхан".

“Бурхан ямар ч гэрлэлтийг хэчнээн зодуулж, эвдэрсэн ч сэргээж чадна. Хүмүүстэй ярихаа больж, Бурхантай өвдөг сөг."

“Бурхан бидний зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг хүлээгээгүй. Тэр эхний алхамыг хийсэн. Үнэхээр Тэр үүнээс илүүг хийсэн. Тэр бидний эвлэрэх, тэр дундаа бидний зүрх сэтгэлийг өөрчлөхөд шаардлагатай бүхнийг хийсэн. Хэдийгээр Тэр бидний гэм нүгэлд гомдсон нэгэн ч Христийн үхлээр дамжуулан Өөрийгөө засдаг хүн юм." Жерри Бриджс

“Паул “загалмай”-г номлохдоо энэ татгалзлын хэрэгслийг Бурхан Өөрийн эвлэрүүлэх хэрэгсэл болгон ашигласан гэдгийг тайлбарласан захиасыг номлосон. Есүст үхлийг авчрах хүний ​​хэрэгсэл бол дэлхийд амийг авчрах Бурханы хэрэгсэл байсан. Христийг үгүйсгэж буй хүний ​​бэлэг тэмдэг нь Бурханы хүнийг өршөөлийн бэлгэдэл байсан. Тийм учраас Паул загалмайн талаар сайрхсан!” Синклэр Фергюсон

“Тэр эрүүл байхдаа Христээс ёс бусаар татгалзсан ч үхэл шаналж байхдаа мухар сүсгээр над руу илгээсэн. Хэтэрхий оройтсон тул тэрээр эвлэрлийн яам руу санаа алдаж, хаалттай хаалгаар орохыг хүссэн ч чадсангүй. Тэр үед түүнд наманчлах зай үлдсэнгүй, учир нь тэр боломжуудыг дэмий үрсэн байвБурхан түүнд аль эрт өгсөн." Чарльз Спержеон

Есүс Христ бол нүгэлтнүүдийн өмгөөлөгч юм.

1. 1 Иохан 2:1-2 Бяцхан үрс минь, би та нарт эдгээр зүйлийг бичиж байна. Та нүгэл үйлдэхгүйн тулд. Хэрэв хэн нэгэн нь нүгэл үйлдвэл бид Эцэгийн өмнө нэг өмгөөлөгч буюу Есүс Христ, зөвт нэгэн байдаг. Тэр бол бидний гэм нүглийн төлөөх цагаатгагч золиос бөгөөд зөвхөн бидний төдийгүй бүх дэлхийн төлөөх золиос юм.

2. 1 Тимот 2:5 Учир нь Бурхан ба хүн төрөлхтнийг эвлэрүүлж чадах цорын ганц Бурхан ба нэг Зуучлагч байдаг нь хүн Христ Есүс юм.

3. Еврей 9:22 Үнэндээ Мосегийн хуулийн дагуу бараг бүх зүйл цусаар ариусдаг байсан. Учир нь цус урсгахгүй бол өршөөл байхгүй.

Христээр дамжуулан бид Бурхантай эвлэрдэг.

4. 2 Коринт 5:17-19 Тиймээс хэрэв хэн нэгэн Христ дотор байгаа бол тэр хүн шинэ бүтээл юм; Хуучин зүйлүүд өнгөрч, шинэ зүйл гарч ирэв. Бүх зүйл биднийг Христээр дамжуулан Өөртэйгөө эвлэрүүлж, эвлэрлийн үйлчлэлийг өгсөн Бурханаас ирсэн: Өөрөөр хэлбэл, Христ дотор Бурхан ертөнцийг Өөртэйгөө эвлэрүүлж, тэдний эсрэг хийсэн гэм бурууг нь тоолгүй, эвлэрлийн захиасыг өгсөн. бид. Тиймээс бид Христийн элч нар бөгөөд Бурхан биднээр дамжуулан уриалж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Бид Христийн өмнөөс "Бурхантай эвлэр" гэж гуйдаг.

5. Ром 5:10-11 Учир нь бид дайснууд байхдаа Бурхантай эвлэрсэн болХүүгийнх нь үхлээр бид эвлэрсний дараа түүний амьдралаар хэчнээн их аврагдах вэ! Үүгээр ч зогсохгүй бид одоо эвлэрсэн бидний Эзэн Есүс Мессиагаар дамжуулан Бурханы талаар сайрхсаар байна.

6. Ром 5:1-2 Одоо бид итгэлээрээ Бурханы сайшаалыг хүлээн авснаар бидний Эзэн Есүс Христийн үйлсийн ачаар бид Бурхантай амар амгалан байна. Христээр дамжуулан бид Бурханд ойртож, Түүний таалалд нийцэж чадна. Тиймээс бид Бурхнаас алдар сууг хүлээн авна гэдэгтээ итгэлтэй байдаг учраас онгирдог.

7. Ефес 2:13 Харин өмнө нь хол байсан та нар одоо Христ Есүс дотор Христийн цусаар ойртуулсан. Нэг бие шиг Христ загалмай дээр үхсэнээрээ хоёр бүлгийг Бурхантай эвлэрүүлсэн бөгөөд бидний бие биен рүүгээ дайсагналцсан байдал үхсэн.

8. Ефес 2:16 Нэг бие шиг Христ загалмай дээр үхсэнээрээ хоёр бүлгийг Бурхантай эвлэрүүлсэн бөгөөд бидний бие биен рүүгээ дайсагналцсан байдал үхсэн юм.

9. Колоссай 1:22-23 Тэр одоо та нарыг Өөрийн өмнө ариун, гэм зэмгүй, гэм зэмгүй толилуулахын тулд биеийнхээ үхлээр эвлэрсэн. Гэсэн хэдий ч та нар тэнгэрийн доорх бүх бүтээлд тунхаглагдсан, Паул миний үйлчлэгч болсон сайн мэдээний найдвараас хөдлөлгүйгээр итгэлдээ тууштай, тууштай байх ёстой.

10. Үйлс 7:26 Харин одоо Христ Есүсээр дамжууланНэгэн цагт хол байсан та нар Христийн цусаар ойртуулсан.

11. Колоссай 1:20-21 ба түүгээр дамжуулан загалмай дээр урссан цусаар дамжуулан энх тайвныг тогтоох замаар газар дээрх юм уу тэнгэрт байгаа бүх зүйлийг өөртэйгөө эвлэрүүлэхийн тулд . Нэгэн цагт та муу зан үйлийнхээ улмаас Бурханаас хөндийрч, оюун ухаандаа дайсан байсан.

12. Ром 3:25 (NIV) “Бурхан Христийг итгэлээр хүлээн авахын тулд цусыг нь урсгаснаар түүнийг цагаатгалын золиос болгон үзүүлсэн. Тэрээр өөрийн зөвт байдлаа харуулахын тулд үүнийг хийсэн, учир нь тэрээр тэвчээртэй байснаараа урьд нь үйлдсэн нүглийг шийтгэлгүй орхисон юм.”

13. Ром 5:9 “Тиймээс нэгэнт бид Түүний цусаар зөвтгөгдсөн тул Түүгээр дамжуулан уур хилэнгээс хэчнээн их аврагдах вэ!”

14. Еврей 2:17 "Тиймээс тэрээр Бурханы талаар өршөөнгүй, үнэнч тэргүүн тахилч байж, хүмүүсийн нүглийг эвлэрүүлэхийн тулд бүх зүйлд ах нартайгаа адил байх ёстой байв."

Бусадтай харилцах харилцаагаа эвлэрүүлэх нь.

15. Матай 5:23-24 Тиймээс, хэрэв чи тахилын ширээнд өөрийн бэлгийг авчрах юм бол ах дүү чинь таны эсрэг ямар нэгэн зүйл байгааг санаарай. , бэлэгээ тахилын ширээний өмнө үлдээгээрэй. Эхлээд очоод ахтайгаа эвлэрч ирээд бэлгээ барина.

16. Матай 18:21-22 Дараа нь Петр гарч ирээд, "Эзэн, миний дүү хэдэн удааМиний эсрэг нүгэл үйлдээд би түүнийг уучлах ёстой юу? Долоон удаа?" Есүс түүнд “Би чамд долоон удаа биш, харин 77 удаа хэлье.

17. Матай 18:15 Түүнээс гадна, хэрэв ах чинь чиний эсрэг гэмт хэрэг үйлдвэл, явж, түүний бурууг зөвхөн түүний хооронд хэл.

18. Ефес 4:32 Харин Христ доторх Бурхан та нарыг уучилсан шиг бие биедээ эелдэг, энэрэнгүй, уучилж бай.

19. Лук 17:3 Өөрсдийгөө болгоомжтой байгаарай! Хэрэв ах чинь нүгэл үйлдсэн бол түүнийг зэмлээрэй. Хэрэв тэр наманчлах юм бол түүнийг уучил.

20. Колоссай 3:13-14 Бие биенээ тэвч, хэн нэгэн гомдолтой байвал бие биенээ уучил. Их Эзэн таныг уучилсан шиг уучлаарай. Хамгийн гол нь хайраар дүүрэн бай. Энэ нь бүх зүйлийг төгс холбож өгдөг.

21. Матай 6:14–15 Тийм ээ, хэрвээ чи бусдын нүглийг уучлах юм бол тэнгэр дэх Эцэг чинь мөн та нарын нүглийг уучлах болно. Харин та нар бусдыг уучлахгүй бол тэнгэр дэх Эцэг чинь чиний нүглийг уучлахгүй.

Бид бардамналыг хэзээ ч саад болохгүй.

Бурхан Өөрийгөө даруусгаж, бид Түүнийг дуурайх ёстой.

22. Сургаалт үгс 11:2 Хэзээ ч Бардамнал ирдэг, дараа нь гутамшиг ирдэг, харин даруу байдал нь мэргэн ухаантай байдаг.

23. Филиппой 2:3 Хэрүүл маргаан эсвэл бардам зангаар юу ч бүү хий. Харин даруухан сэтгэлээр хүн бүр өөрөөсөө илүүг эрхэмлэх болтугай.

24. 1 Коринт 11:1 Би Христийг дуурайдаг шиг намайг дуурайгтун.

Сануулгууд

25. Матай 7:12 Тиймээс, бусад хүмүүс таны төлөө юу хийгээсэй гэж хүсэж байна, тэдэнд ч мөн адил үүнийг хий – энэ бол Хууль ба Бошиглогчид юм.

26. Матай 5:9 “Эвлэрдэг хүмүүс ямар ерөөлтэй еэ, учир нь тэд Бурханы хүүхдүүд гэж дуудагдах болно!

27. Ефес 4:31 Та нар бүх төрлийн хорсол, уур хилэн, уур хилэн, хэрүүл маргаан, бузар муу, гүтгэлгийн яриаг хая.

28. Марк 12:31 Хоёр дахь нь: “Хөршөө өөрийнхөөрөө хайрла. "Эдгээрээс илүү агуу тушаал байхгүй."

Библи дэх эвлэрлийн жишээ

29. 2 Коринт 5:18-19 (NIV) “Энэ бүхэн нь Христээр дамжуулан биднийг Өөртэйгөө эвлэрүүлж, эвлэрүүлэх үйлчлэлийг өгсөн Бурханаас ирсэн юм: 19 Бурхан дэлхийг Христ дотор Өөртэйгөө эвлэрүүлж байсан бөгөөд тэдний эсрэг хүмүүсийн нүглийг тооцдоггүй. . Мөн тэрээр бидэнд эвлэрлийн захиасыг өгсөн.”

Мөн_үзнэ үү: Бурхан одоо хэдэн настай вэ? (Өнөөдөр мэдэх ёстой Библийн 9 үнэн)

30. 2Шастир 29:24 "Тэгээд тахилч нар тэднийг алж, бүх Израилийг эвлэрүүлэхийн тулд тахилын ширээн дээр цусаар нь эвлэрүүлэв. бүх Израиль.”

Шагнал

Иохан 3:36 Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай. Хүүд итгэдэггүй хүн амийг харахгүй. Харин Бурханы уур хилэн түүнд үлддэг.
Melvin Allen
Melvin Allen
Мелвин Аллен бол Бурханы үгэнд чин сэтгэлээсээ итгэдэг, Библийг үнэнчээр сурдаг хүн юм. Төрөл бүрийн яамдад 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай Мелвин өдөр тутмын амьдралдаа Бичээсийн хувиргах хүчийг гүнээ үнэлдэг болсон. Тэрээр Христийн шашны нэр хүндтэй коллежид теологийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд одоо Библи судлалын чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалж байна. Зохиолч, блог хөтлөгчийн хувьд Мелвиний эрхэм зорилго нь хүмүүст Бичээсийн талаар илүү их ойлголттой болж, мөнхийн үнэнийг өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслах явдал юм. Мелвин бичээгүй үедээ гэр бүлийнхэнтэйгээ цагийг өнгөрөөх, шинэ газар судлах, олон нийтийн ажилд оролцох дуртай.