30 hlavních biblických veršů o smíření a odpuštění

30 hlavních biblických veršů o smíření a odpuštění
Melvin Allen

Co říká Bible o smíření?

Naše hříchy nás oddělily od Boha. Bůh je svatý. je oddělený od všeho zlého. problém je v tom, že my nejsme. Bůh nemůže mít společenství s hříšnými. my jsme hříšní. zhřešili jsme proti všemu, zejména proti svatému stvořiteli vesmíru. Bůh by byl stále spravedlivý a stále by byl milující, kdyby nás uvrhl na věčnost do pekla. Bůh nám nic nedluží. ze své velké lásky k nám sestoupil na zem.v tělesné podobě.

Ježíš žil dokonalým životem, který jsme my žít nemohli, a na kříži nás zastoupil. Zločinec musí být potrestán. Bůh vyměřil trest. Bůh rozdrtil svého bezhříšného Syna.

Byla to bolestivá smrt. Byla to krvavá smrt. Ježíš Kristus plně zaplatil za vaše prohřešky.

Ježíš nás smířil s Bohem. Díky Ježíši můžeme Boha lépe poznat. Díky Ježíši se můžeme z Boha těšit.

Díky Ježíši mají křesťané jistotu, že nás v cíli čeká nebe. Boží láska je zřejmá na kříži. Spasení je celé z milosti. Všichni lidé musí činit pokání a věřit v Krista.

Křesťané mají plnou jistotu, že Ježíš sňal všechny naše hříchy. Ježíš je naším jediným nárokem na nebe. Musíme pochopit, že Bůh ukazuje největší příklad pokory. Byl bohatý, ale stal se pro nás chudým. Přišel pro nás v podobě člověka.

On za nás zemřel. Nikdy nesmíme vůči nikomu chovat zášť. Křesťané by měli vždy usilovat o smíření s přáteli a rodinou, i když to není naše vina. Máme napodobovat Boha, který nám odpustil.

Vyznejte své hříchy vůči druhým, modlete se za své bratry a sestry, udělejte laskavost svému svědomí a obnovte své vztahy s druhými.

Křesťanské citáty o smíření

"Kříž je nejzazším důkazem toho, že Boží láska neodmítne jít až k usmíření." R. Kent Hughes

"Pouze v Kristu a v jeho zaplacení trestu za naše hříchy na kříži nacházíme smíření s Bohem a konečný smysl a cíl." Dave Hunt

"Když dovolíme, aby Boží láska převážila nad naším hněvem, můžeme zažít obnovu vztahů." Gwen Smith

"Naše láska by měla následovat Boží lásku v jednom bodě, a to v tom, že se vždy snaží dosáhnout smíření. Právě za tímto účelem Bůh poslal svého Syna." C. H. Spurgeon

"Kdo se první omluví, je nejstatečnější. Kdo první odpustí, je nejsilnější. Kdo první zapomene, je nejšťastnější."

"Sám Bůh, kterého jsme urazili, poskytl způsob, jak se s urážkou vypořádat. Jeho hněv, Jeho hněv proti hříchu a hříšníkovi byl ukojen, utišil se, a proto nyní může takto smířit člověka se sebou samým." Martyn Lloyd-Jones

"Láska si vždycky vybere usmíření před odplatou."

"Smíření léčí duši. Radost z obnovy narušených vztahů a srdcí. Pokud je to zdravé pro váš růst, odpouštějte a milujte."

"Smíření je krásnější než vítězství."

"Bůh může obnovit každé manželství bez ohledu na to, jak moc je pošramocené nebo rozbité. Přestaňte mluvit s lidmi a poklekněte před Bohem."

"Bůh nečekal na změnu srdce z naší strany. On udělal první krok. Ve skutečnosti udělal víc než to. Udělal vše, co bylo nutné, aby zajistil naše smíření, včetně změny našeho srdce. I když je On tím, kdo je uražen naším hříchem, je tím, kdo se napravuje skrze Kristovu smrt." Jerry Bridges

"Když Pavel hlásal "kříž", hlásal poselství, které vysvětlovalo, že tento nástroj odmítnutí použil Bůh jako svůj nástroj smíření. Lidský prostředek, který přinesl Ježíši smrt, byl Božím prostředkem, který přinesl světu život. Lidský symbol odmítnutí Krista byl Božím symbolem odpuštění pro člověka. Proto se Pavel chlubil křížem!" Sinclair Ferguson.

"Když byl zdravý, hříšně odmítal Krista, ale ve své smrtelné agónii pro mě pověrčivě poslal. Příliš pozdě vzdychal po službě smíření a snažil se vstoupit zavřenými dveřmi, ale nebyl toho schopen. Nezbyl mu tehdy žádný prostor pro pokání, protože promarnil příležitosti, které mu Bůh dlouho poskytoval." Charles Spurgeon

Ježíš Kristus je obhájcem hříšníků.

1. 1 Jan 2,1-2 Dítka moje, píši vám to, abyste nehřešili. Y a k o n e c h c e h ř í c h u j í c í h o , máme u Otce zastánce - Ježíše, Mesiáše, toho, který je spravedlivý. To on je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

2. 1. Timoteovi 2:5 Je totiž jen jeden Bůh a jeden Prostředník, který může smířit Boha a lidstvo - člověk Kristus Ježíš.

3. Židům 9,22 Podle Mojžíšova zákona se totiž téměř vše očišťovalo krví. Bez prolití krve totiž není odpuštění.

Skrze Krista jsme smířeni s Bohem.

4. 2. Korintským 5,17-19 Je-li tedy někdo v Kristu, je nové stvoření; staré věci pominuly, a hle, přišly nové. Všechno je od Boha, který nás skrze Krista smířil se sebou a dal nám službu smíření: To znamená, že v Kristu Bůh smířil svět se sebou, nepočítaje jim jejich provinění, a svěřil nám poselství osmíření s námi. Jsme tedy Kristovými vyslanci a jsme si jisti, že Bůh se skrze nás obrací. Prosíme Kristovým jménem: "Buďte smířeni s Bohem." Všichni jsme smířeni s Bohem.

5. Římanům 5,10-11 Neboť jestliže jsme, dokud jsme byli nepřáteli, byli smířeni s Bohem skrze smrt jeho Syna, oč spíše, když jsme byli smířeni, budeme spaseni jeho životem! A nejen to, ale také se nadále chlubíme Bohem skrze našeho Pána Ježíše Mesiáše, skrze něhož jsme nyní smířeni.

6. Římanům 5,1-2. Nyní, když máme Boží schválení skrze víru, máme pokoj s Bohem díky tomu, co učinil náš Pán Ježíš Kristus. Skrze Krista se můžeme přiblížit k Bohu a stát v jeho přízni. Chlubíme se tedy díky své důvěře, že od Boha obdržíme slávu.

7. Efezským 2,13 Nyní však v Kristu Ježíši jste vy, kteří jste kdysi byli daleko, byli Kristovou krví přivedeni blíž. Společně jako jedno tělo Kristus svou smrtí na kříži smířil obě skupiny s Bohem a naše vzájemné nepřátelství bylo umrtveno.

8. Efezským 2,16 Kristus jako jedno tělo smířil obě skupiny s Bohem svou smrtí na kříži a naše vzájemné nepřátelství bylo umrtveno.

9. Koloským 1,22-23 nyní usmířil smrtí svého fyzického těla, aby vás před sebe postavil svaté, bezúhonné a bez viny. Vy však musíte zůstat pevně zakotveni a neochvějně stát ve víře, aniž byste se odchýlili od naděje evangelia, které jste slyšeli a které bylo hlásáno všemu stvoření pod nebem a jehož služebníkem jsem se stal já, Pavel.

10. Skutky 7,26 Nyní jste se však skrze Krista Ježíše vy, kteří jste byli kdysi daleko, přiblížili Kristovou krví.

11. Koloským 1,20-21 a skrze něj smířit se sebou všechno, ať už věci pozemské, nebo nebeské, tím, že sjedná pokoj svou krví, prolitou na kříži. Kdysi jste byli odcizeni Bohu a byli jste nepřáteli ve svých myslích kvůli svému špatnému chování.

12. Římanům 3,25 (NIV) "Bůh předložil Krista jako smírnou oběť prolitím jeho krve, aby byl přijat vírou. Učinil tak, aby prokázal svou spravedlnost, protože ve své shovívavosti ponechal hříchy spáchané předtím bez trestu."

13. Římanům 5,9 "Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, oč spíše budeme skrze něj spaseni od hněvu!"

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o fámách

14. Židům 2,17 "Proto mu náleželo, aby se ve všem připodobnil svým bratřím, aby byl milosrdným a věrným veleknězem ve věcech Božích, aby smířil hříchy lidu."

Usmíření našich vztahů s druhými.

15. Matouš 5,23-24 Když tedy přineseš svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem. Nejdříve jdi a usmiř se se svým bratrem a pak přijď a předlož svůj dar.

16. Matouš 18,21-22 Tehdy k němu přistoupil Petr a zeptal se ho: "Pane, kolikrát smí můj bratr proti mně zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu řekl: "Říkám ti, že ne jen sedmkrát, ale 77krát.

17. Matouš 18,15 A kdyby se tvůj bratr provinil proti tobě, jdi a řekni mu jeho vinu mezi tebou a jím samým; jestliže tě vyslechne, získal jsi svého bratra.

18. Efezským 4,32 Buďte k sobě laskaví, soucitní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

19. Lukáš 17,3 Dávejte na sebe pozor! Když váš bratr zhřeší, pokárejte ho, když se kaje, odpusťte mu.

20. Kol 3,13-14 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo stížnost. Odpouštějte, jako Pán odpustil vám. Především buďte láskyplní. To všechno dokonale spojuje.

21. Matouš 6,14-15 Ano, jestliže odpustíte druhým jejich hříchy, váš Otec v nebesích odpustí i vaše hříchy. Jestliže však neodpustíte druhým, váš Otec v nebesích neodpustí vaše hříchy.

Nikdy nesmíme dopustit, aby nám v cestě stála pýcha.

Bůh se pokořil a my ho musíme napodobovat.

22. Přísloví 11,2 Když přijde pýcha, přijde hanba , ale u pokorných je moudrost.

23. Filipským 2,3 Ať se nic neděje ze sváru nebo marnivosti, ale v pokoře mysli ať si každý váží druhého lépe než sebe.

24. 1 Korintským 11,1 Napodobujte mě, jako já Krista.

Připomínky

25. Matouš 7,12 Proto cokoli chcete, aby druzí činili vám, totéž čiňte i vy jim - to je Zákon a Proroci.

26. Matouš 5,9 " Jak blahoslavení ti, kdo uzavírají pokoj , protože právě oni budou nazváni Božími dětmi!

Viz_také: Mohou křesťané cvičit jógu? (Je cvičení jógy hřích?) 5 pravd

27. Efezským 4,31 Musíte odložit každou hořkost, hněv, zlobu, hádky , zlé a pomlouvačné řeči.

28. Marek 12,31 Druhé přikázání zní: 'Miluj svého bližního jako sebe samého.' Není nad ně většího přikázání."

Příklady smíření v Bibli

29. 2. Korintským 5,18-19 (NIV) "To všechno je od Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a dal nám službu smíření: 19 že Bůh v Kristu smířil svět se sebou, aniž by lidem počítal jejich hříchy. A nám svěřil poselství smíření."

30. 2. Paralipomenon 29:24 (BKR) "I zabili je kněží, a smířili se krví jejich na oltáři, aby učinili smíření za všecken Izrael; nebo přikázal král, aby obět zápalná a obět za hřích byla učiněna za všecken Izrael."

Bonus

Jan 3:36 Kdo věří v Syna, má život věčný, a kdo nevěří v Syna, neuvidí život, ale zůstává na něm Boží hněv.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.