25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Asih Agape (Bebeneran anu Kuat)

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Asih Agape (Bebeneran anu Kuat)
Melvin Allen

Naon ceuk Kitab Suci ngeunaan cinta agape?

Urang kudu boga jenis cinta nu sarua jeung Yesus Kristus pikeun urang, nyaeta cinta agape. Jalma anu cinta agape henteu pernah nyarios, "naon kanggo kuring" atanapi "jalma ieu henteu pantes." Asih agape sanes sobat, seksual, atanapi cinta baraya. Cinta agape nyaéta cinta pangorbanan. Ieu nembongkeun aksi.

Nalika urang sok hariwang ngeunaan diri, urang moal pernah gaduh jinis cinta ieu. Urang kedah ngarendahkeun diri sateuacan Gusti sareng nempatkeun batur sateuacan diri urang sorangan.

Asih agape Allah aya dina jalma-jalma anu percaya. Laksanakeun sagala hal kalayan kaasih Gusti, teu ngarepkeun nanaon.

Kutipan Kristen ngeunaan cinta agape

"Agape mangrupikeun pamahaman, kréatif, muhibah panebusan pikeun sadaya lalaki. Ieu cinta nu neangan nanaon di balik. Ieu mangrupa cinta overflowing; éta naon theologians bakal nelepon cinta Allah gawe dina kahirupan lalaki. Sareng nalika anjeun naék cinta dina tingkat ieu, anjeun mimiti bogoh ka lalaki, sanés kusabab aranjeunna resep, tapi kusabab Gusti mikanyaah aranjeunna. Martin Luther King, Jr.

"Cinta agape nyaéta cinta tanpa pamrih ... cinta anu dipikahoyong ku Gusti sanés ngan ukur émosi tapi tindakan sadar tina kahayang - kaputusan anu dihaja ku urang pikeun nempatkeun batur di payun tina diri urang sorangan. Ieu mangrupikeun jinis kanyaah Gusti pikeun urang. ” – Billy Graham

“Mungkin janten puncak dina palayanan Kristen, dihormat sareng dikagumi, sareng henteu gaduh éta.bahan anu penting anu ku Gusti parantos dipilih pikeun damel di dunya-Na ayeuna - cinta agape pangorbanan mutlak pikeun Gusti Abadi. David Yermia

"Naon ieu cinta anu tahan puluhan taun, saré, sareng nolak maot pikeun nyium hiji? Sebutna cinta agape, cinta anu nyarupaan Allah." Max Lucado

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Anu Ngahina (Kabeneran Anu Kuat)

"Gusti mikanyaah anjeun tanpa alesan."

Allah teh agape cinta

Urang nempo gambaran sampurna cinta Allah dina salib Yesus Kristus. Kami henteu cekap. Gusti mikahayang kasampurnaan sareng urang sadayana gagal. Kami jahat sateuacan hakim anu suci. Gusti bakal mikanyaah pikeun ngirim urang ka Naraka sabab urang jahat. Allah ngancurkeun Putra-Na anu sampurna pikeun jalma-jalma anu teu pantes. Jalma-jalma anu disalametkeun dibangkitkeun deui sareng aranjeunna janten wali ka Allah. Getih Yesus geus cukup. Tobat sareng percanten ka Kristus. Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan.

1. 1 Yohanes 4:8-10 Jalma anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh asih. Allah geus nembongkeun kanyaah-Na ka urang ku jalan ngutus Putra-Na nu tunggal ka dunya, supaya urang bisa hirup ku jalan Anjeunna. Ieu cinta: lain yén urang geus dipikacinta Allah, tapi manéhna mikanyaah urang jeung ngutus Putra-Na pikeun jadi pangmayaran pikeun dosa urang.

2. Yohanes 3:16 Sabab kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na nu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

Allah geus maparin asih agape ka urang.

3. Rum 5:5 Ayeuna harepan ieu moal nguciwakeun urang,sabab asih Allah geus dituang kaluar kana hate urang ku Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang.

4. John 17:26 Kami geus nerangkeun ngaran anjeun ka maranehna, sarta bakal terus ngawanohkeun eta, ku kituna kanyaah Anjeun ka Kami bisa jadi di antarana jeung kuring sorangan bisa di antarana.

Tempo_ogé: 22 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kamuridan (Nyiptakeun Murid)

5. 2 Timoteus 1:7 Sabab Allah henteu maparinkeun roh kanyeri, tapi roh anu mikanyaah, mikaasih, jeung disiplin diri.

Asih agape ngabalukarkeun Yesus ngorbankeun nyawa-Na pikeun urang.

6. Wahyu 1:5 jeung ti Yesus Kristus. Anjeunna mangrupikeun saksi anu satia pikeun hal-hal ieu, anu mimiti gugah tina maot, sareng pangawasa sadaya raja saalam dunya. Sadaya kamulyaan ka Anjeunna anu mikanyaah urang sareng parantos ngabebaskeun urang tina dosa-dosa urang ku cara ngucurkeun getih-Na pikeun urang.

7. Rum 5:8-9 Tapi Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang ku kanyataan yén Al Masih pupus pikeun urang waktu urang masih s. Ayeuna urang geus diyakinkeun ku getih-Na, kumaha deui urang bakal disalametkeun tina murka ngaliwatan manéhna!

8. Yohanes 10:17-18 “Rama nyaah ka Kami, sabab Kami rek ngorbankeun nyawa Kami, supaya Kami bisa nyokot deui. Teu aya anu tiasa nyandak kahirupan kuring ti kuring. Kuring kurban eta sukarela. Pikeun kuring boga wewenang pikeun nempatkeun eta turun nalika Abdi hoyong na oge nyandak eta up deui. Sabab ieu parentah Rama Kami.”

Hayu urang diajar naon anu diajarkeun Kitab Suci ngeunaan cinta agape

9. Yohanes 15:13 Teu aya anu langkung asih ti batan ieu, nya eta anu ngorbankeun nyawana pikeun babaturanana. .

10. Rum 5:10 Pikeun lamun, bari urang musuh Allah, urang reconciled ka Anjeunna ngaliwatan pupusna Putra-Na, kumaha deui, sanggeus reconciled, urang bakal disimpen ngaliwatan hirup-Na!

Urang kudu némbongkeun kanyaah agape ka dulur-dulur urang.

11. 1 Yohanes 3:16 Urang nyaho naon cinta nu sabenerna lantaran Yésus nyerahkeun nyawa-Na pikeun urang. Jadi urang ogé kudu nyerahkeun kahirupan urang pikeun dulur-dulur urang.

12. Epesus 5:1-2 Ku sabab eta, kudu nurut ka Allah, sakumaha budak anu dipikaasih. Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Al Masih ogé dipikacinta kami sarta masihan dirina keur urang, kurban kurban jeung seungit ka Allah.

13. Yohanes 13:34-35 Kami mere parentah anyar ka maraneh, nya eta kudu silih pikanyaah . Sapertos Abdi bogoh ka anjeun, anjeun ogé kedah silih cinta. Ku jalan kitu, dulur-dulur bakal terang yen aranjeun teh murid-murid Kami — upama maraneh silih pikanyaah.

14. Galata 5:14 Pikeun sakabeh hukum bisa diringkeskeun dina hiji parentah kieu: "Asih batur anjeun sakumaha ka diri sorangan."

Urang kudu némbongkeun kanyaah agape ka Allah. Ieu bakal hasil nurut ka Anjeunna.

15. Yohanes 14:21 Anu boga parentah Kami jeung nurut kana eta, nya eta anu nyaah ka Kami. Anu nyaah ka Kami bakal dipikanyaah ku Rama Kami, sarta Kami oge bakal mikanyaah ka Anjeunna sarta nembongkeun diri ka Anjeunna.

16. Yohanes 14:23-24 Yesus ngawaler, “Sing saha anu nyaah ka Kami, tangtu bakal nurut kana pangandika Kami. Lajeng Rama kuring bakal cinta anjeunna, sarta kami bakal balik ka anjeunna jeung nyieun imah urang di jeroanjeunna. Anu henteu bogoh ka kuring henteu ngajaga kecap kuring. Kecap-kecap anu ku maraneh kadenge ku Kami teh lain milik Kami, tapi asalna ti Rama anu ngutus Kami.

17. Mateus 22:37-38 Yesus ngadawuh ka manehna, "Maneh kudu nyaah ka Gusti Allah maneh kalawan sagemblengna hate, kalawan sagemblengna jiwa, sarta kalawan sakabeh akal. Ieu parentah greatest jeung pangpentingna.

Pépéling

18. Galata 5:22 Tapi buah Roh téh nya éta asih, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, lemah lembut, kahadéan, iman.

19. Rum 8:37-39 Sanes, dina sagala hal ieu urang leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin, yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh kapala, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna, moal bisa misahkeun urang tina asih. Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

20. Pilipi 2:3 Ulah aya dipigawé ku cara pasea atawa sombong; tapi dina lowliness pikiran hayu unggal ngajen batur leuwih hadé ti dirina.

Salaki kudu nembongkeun kanyaah agape ka pamajikanana.

21. Epesus 5:25-29 Salaki, nyaah ka pamajikan aranjeun sakumaha Al Masih mikanyaah jamaah jeung mere sorangan pikeun eta , ku kituna manéhna bisa nyieun eta suci ku cleansing eta, ngumbah eta jeung cai jeung kecap, jeung bisa nampilkeun gareja ka dirina dina sagala kamulyaan na, tanpa titik atawa wrinkle atawa nanaon tina jenis, tapi suci jeungtanpa kasalahan. Kitu deui, salaki kudu nyaah ka pamajikan sakumaha mikaasih awak sorangan. Lalaki anu mikanyaah pamajikanana nyaah ka dirina. Sabab teu aya anu pernah hate awakna sorangan, tapi anjeunna nourishes tur tenderly miara eta, sakumaha Al Masih teu gareja.

22. Kolosa 3:19 Salaki, nyaah ka pamajikan, jeung ulah nepi ka ambek-ambekan.

Conto-conto asih agape dina Kitab Suci

23. Lukas 10:30-34 Sanggeus dipikir-pikir, Isa ngawaler, “Aya hiji jelema anu lungsur ti Yerusalem ka Yeriho. nalika anjeunna murag kana leungeun bandit. Aranjeunna dilucuti anjeunna, ngéléhkeun anjeunna, sarta indit, ninggalkeun anjeunna satengah maot. Kabeneran, aya imam anu ngarambat sapanjang jalan éta. Nalika anjeunna ningali éta lalaki, anjeunna ngaliwat ka sisi anu sanés. Nya kitu, turunan Lewi datang ka eta tempat. Nalika anjeunna ningali éta lalaki, anjeunna ogé ngaliwat ka sisi anu sanés. Tapi waktu anjeunna keur iinditan sapanjang, urang Samaria papanggih lalaki éta. Nalika urang Samaria ningali anjeunna, anjeunna digerakkeun ku karep. Manéhna indit ka manéhna sarta dibalut tatu-Na, tuang minyak jeung anggur kana eta. Lajeng anjeunna nempatkeun anjeunna dina sato sorangan, dibawa ka hiji panginepan, sarta ngurus anjeunna.

24. Rum 9:1-4 Abdi nyarios saleresna, sabab abdi kagolongkeun ka Al Masih, abdi henteu bohong, sareng hate nurani abdi negeskeun ku Roh Suci. Abdi gaduh kasedih anu jero sareng kasedih anu teu lirén dina manah, sabab kuring ngarep-ngarep yén kuring sorangan dikutuk sareng dipisahkeun tina Al Masih pikeun kapentingan kuring.dulur-dulur, umat Kami sorangan, urang Israil. Pikeun aranjeunna anu diadopsi, kamulyaan, perjanjian, masihan Toret, ibadah, sareng jangji.

25. Budalan 32:32 Tapi ayeuna, lamun anjeun ngan bakal ngahampura dosa maranéhanana — tapi lamun henteu, pupus ngaran Kami tina catetan anjeun geus ditulis!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.