60 epických biblických veršů o pravdě (Odhalení, Upřímnost, Lži)

60 epických biblických veršů o pravdě (Odhalení, Upřímnost, Lži)
Melvin Allen

Co říká Bible o pravdě?

Co je pravda? Je pravda relativní? Co je Boží zjevená pravda? Toto fascinující téma vybízí k mnoha otázkám a zajímavým rozhovorům. Pojďme se dozvědět, co Písmo říká o pravdě!

Křesťanské citáty o pravdě

"Bůh nikdy nedal slib, který by byl příliš dobrý na to, aby se stal skutečností." Dwight L. Moody

"Je mnohem lepší znát Boží pravdu než ji neznat." Billy Graham

"Pravdu poznáváme nejen rozumem, ale i srdcem." Blaise Pascal

"Kam jde pravda, tam půjdu i já, a kde je pravda, tam budu i já, a nic než smrt mě od pravdy nerozdělí." Thomas Brooks

"Bible musí být považována za velký zdroj veškeré pravdy, podle níž se lidé mají řídit ve vládě i ve všech společenských transakcích." Noah Webster

"Upřímné srdce miluje pravdu." A. W. Pink

"Důkazy o křesťanské pravdě nejsou vyčerpávající, ale jsou dostatečné. Příliš často se křesťanství nezkoušelo a neshledávalo se nedostatečným - shledávalo se náročným, ale nezkoušelo se." John Baillie

"Taková je neměnnost pravdy, její mecenáši ji nezvětšují, odpůrci ji nezmenšují; jako se slunce nezvětšuje tím, kdo mu žehná, ani nezatmívá těmi, kdo ho nenávidí." Thomas Adams

Co je v Bibli pravda?

Od dob, kdy starověcí lidé vyslovovali hypotézy o významu pravdy a Pilát Pontský při procesu s Ježíšem odpověděl: "Co je pravda?", lidé v dějinách opakovali přesně tato slova.

Ať už si dnes lidé kladou tuto otázku otevřeně, jejich činy dostatečně hlasitě hovoří o tom, že jejich přesvědčení je takové, že pravda není definovaným absolutnem, ale je relativní a pohyblivá. Bible by řekla něco jiného.

1. Jan 17,17 "Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda."

2. 2. Korintským 13,8 "Nemůžeme se přece stavět proti pravdě, ale musíme vždycky stát za pravdou."

3. 1. Korintským 13,6 "Láska nemá zálibu ve zlém, ale raduje se z pravdy."

Význam pravdy v Bibli

Stejně jako v matematice existují absolutní hodnoty (2 jablka + 2 jablka se stále rovnají 4 jablka), existují absolutní hodnoty v celém stvoření. Matematika je formou vědy, kde byly absolutní hodnoty pozorovány, zapsány a vypočítány. Stejně jako je věda pouze naším pozorováním stvoření, tak i my ho stále zkoumáme a objevujeme stále více pravdy (absolutních hodnot) o tom, co je stvoření a jak velké (nebo malé) je naševesmíru je.

A stejně jako je pravda zakotvena v celém stvoření, tak i Boží slovo hovoří o absolutnu jeho vlády. Ve skutečnosti nejenže hovoří o absolutnu toho, kdo je Bůh a jaká je jeho vláda jako Stvořitele všech věcí, ale jeho slovo je prohlášeno za pravdu samotnou. Takže když ho čteme, víme, že se vztahuje k absolutnu, které je nepopiratelně založeno na Bohu.

A tak stejně jako je 2+2=4 absolutní pravdou, můžeme z Božího slova poznat i tuto absolutní pravdu, že "Srdce je nade všechno svůdné a zoufale nemocné, kdo mu může porozumět?" Jeremiáš 17,9 ESV. Stejně jako "Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby změnil své rozhodnutí. Řekl, a neučiní to, nebo mluvil, a nesplní to?" Číslo.23:19 ESV

4. Jan 8,32 (SNC) "A poznáte pravdu a pravda vás osvobodí."

5. Koloským 3,9-11 "Nelžete si navzájem, protože jste svlékli své staré já s jeho praktikami 10 a oblékli jste si nové já, které se obnovuje v poznání podle obrazu svého Stvořitele. 11 Zde není pohan ani Žid, obřezaný ani neobřezaný, barbar, Skyta, otrok ani svobodný, ale Kristus je všechno a je ve všem."

6. Numeri 23,19 "Bůh není člověk, aby lhal, není člověk, aby měnil své rozhodnutí. Mluví, a pak nekoná, slibuje, a neplní?" "Bůh je člověk, aby lhal, není člověk, aby měnil své rozhodnutí."

Typy pravdy v Bibli

Stejně jako Bůh inspiroval lidské autory, aby sepsali slova v různých žánrech, tak i v Bibli lze nalézt různé žánry pravd. Existují:

 1. Náboženské pravdy: Konkrétně pravdy o našem vztahu k Bohu a o Božím vztahu k lidem. Příklad: "Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť Hospodin nepovažuje za nevinného toho, kdo bere jeho jméno nadarmo." 2. Mojžíšova 20,7 ESV.
 2. Morální pravdy: Zásady a pravidla správného chování, abychom rozeznali, co je dobré a co špatné. Příklad: "A tak cokoli chcete, aby jiní činili vám, i vy čiňte jim, neboť toto je Zákon a Proroci." Matouš 7,12 ESV.
 3. Příslovečné pravdy: Krátké výroky zdravého rozumu nebo lidové moudrosti. Příklad: "Dá-li někdo odpověď dříve, než slyší, je to jeho pošetilost a hanba." Přísloví 18,13 ESV.
 4. Vědecké pravdy . postřehy o stvoření. Příklad: Vždyť on vytahuje kapky vody, destilují jeho mlhu v déšť, který nebe vylévá a hojně kropí lidstvo. Job 36,27-28 ESV.
 5. Historická pravda : Záznamy a vyprávění o minulých událostech. Příklad: " Protože se mnozí ujali sepsání vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, 2 tak jako nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, 3 zdálo se i mně, který jsem po nějaký čas vše pozorně sledoval, že vám napíši přehledné vyprávění, nejvícevýborný Teofil, 4 abys měl jistotu o tom, čemu jsi byl vyučen." Lukáš 1:1-4 ESV
 6. Symbolické pravdy: Poetický jazyk používaný ke zdůraznění poučení, např. podobenství. Příklad: "Kdo z vás, kdo má sto ovcí, když jednu z nich ztratí, nenechá těch devadesát devět na volném prostranství a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? 5 A když ji najde, naloží si ji na ramena a raduje se. 6 A když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řeknejim řekl: "Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci." 7 Právě tak vám říkám, že v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." Lukáš 15:4-7 ESV

7. 2. Mojžíšova 20,7 (NIV) "Nezneužívej jméno Hospodina, svého Boha, neboť Hospodin nepovažuje za nevinného toho, kdo zneužívá jeho jméno."

8. Matouš 7,12 "A tak ve všem čiňte druhým to, co chcete, aby oni činili vám, neboť to shrnuje Zákon i Proroky."

9. Přísloví 18,13 (CEP) "Kdo odpovídá na věc dříve, než ji slyší, je to pro něj bláznovství a hanba."

10. Job 36,27-28 (NLT) "On nasává vodní páru a pak ji destiluje v déšť. 28 Déšť se snáší z mraků a všichni z něj mají užitek."

11. Lukáš 1,1-4 (NASB) "Protože se mnozí ujali sepsání zprávy o věcech, které se mezi námi udály, 2 jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, 3 zdálo se mi vhodné, abych ti to také já, když jsem všechno od počátku pečlivě prozkoumal, sepsal v uspořádaném pořadí, nejdůstojnější Teofile, 4 takžeabyste poznali přesnou pravdu o věcech, kterým jste byli vyučováni."

12. Lukáš 15,4-7 "Dejme tomu, že někdo z vás má sto ovcí a jednu z nich ztratí. Nenechá těch devadesát devět na volném prostranství a nejde za tou ztracenou ovcí, dokud ji nenajde? 5 A když ji najde, radostně si ji vezme na ramena 6 a jde domů. Potom svolá své přátele a sousedy a řekne: "Radujte se se mnou, našel jsem svou ztracenou ovci." 7 Říkám vám, že stejně tak sev nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují."

Charakteristika pravdy v Bibli

Pravda v Bibli bude nabývat charakteristik, které odpovídají tomu, jak se Bůh zjevil. Je důležité stanovit tyto charakteristiky toho, jak křesťanský světonázor chápe pravdu v kontrastu se světonázorem odpovídajícím humanistické filozofii, která je pro mnohé v 21. století základem.

V Bibli lze najít pravdu, kterou lze chápat následujícím způsobem:

 1. Absolutní: Jak bylo řečeno výše, pravda je absolutní. Je pravdivá vždy a stojí sama o sobě. Humanistický pohled by řekl, že pravda je relativní, pohybuje se a přizpůsobuje podle potřeb člověka.
 2. Božské: Pravda pochází od Boha. On jako Stvořitel všech věcí určuje absolutno. Humanistický pohled by chápal pravdu jako pocházející od člověka, a proto proměnlivou podle pociťovaných potřeb lidí.
 3. Cíl : Pravdu lze racionálně pochopit a definovat. Humanistický pohled by chápal pravdu jako subjektivní, závislou na pohledu nebo pocitu člověka, který ji vnímá. Nebo ji lze chápat jako abstraktní, ne jako něco, na čem lze založit přesvědčení.
 4. Jediné číslo: Pravda je v Bibli chápána jako jediný celek. Humanistický pohled by viděl pravdu jako kousky, které lze nalézt v několika různých náboženstvích nebo filozofiích (např. - samolepka se všemi náboženskými symboly).
 5. Autoritativní: Pravda je pro lidstvo autoritativní neboli poučná. Má svou váhu a význam. Humanistický pohled by řekl, že pravda je poučná pouze do té míry, dokud odpovídá potřebám jednotlivce nebo společenství.
 6. Neměnné: Pravda je neměnná. Humanistický pohled by řekl, že jelikož je pravda subjektivní a relativní, pak se může měnit podle pociťovaných potřeb jednotlivce nebo společenství.

13. Žalm 119,160 (NASB) "Souhrn tvého slova je pravda a každý tvůj spravedlivý soud je věčný."

14. Žalm 119,140 "Tvé slovo je velmi čistý, proto ho tvůj služebník miluje."

15. Římanům 1,20 "Neboť od stvoření světa jsou jasně viditelné Boží neviditelné vlastnosti - jeho věčná moc a božská přirozenost -, které jsou pochopitelné z toho, co bylo učiněno, takže lidé jsou bez výmluvy."

16. Římanům 3,4 "V žádném případě! Ať je Bůh pravdivý, i kdyby byl každý lhář, jak je psáno: "Abyste byli ospravedlněni ve svých slovech a zvítězili, když budete souzeni."" A tak se Bůh snaží, abyste byli ospravedlněni ve svých slovech.

Bůh je pravda

Protože pravda je absolutní, božská, objektivní, jediná, autoritativní a neměnná, můžeme to vše říci i o Bohu, protože Bůh sám je pravda. Nikde v Bibli se skutečně neříká, že "Bůh je pravda", ale můžeme k tomu dospět na základě následujících pasáží.

Ježíš se jako Boží Syn prohlásil za pravdu:

Ježíš mu řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14,6 ESV.

Ježíš označuje Ducha svatého za pravdu:

"Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy, neboť nebude mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, bude mluvit, a oznámí vám, co má přijít." Jan 16:13 ESV.

Ježíš také vysvětluje, že on a Otec jsou jedno:

"Já a Otec jsme jedno" Jan 10:30 ESV

"Kdo viděl mě, viděl Otce." Jan 14,9 ESV

Jan popisuje Ježíše jako člověka plného pravdy:

"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu, slávu jako od Otce pocházejícího jednorozeného Syna, plného milosti a pravdy." Jan 1:14 ESV.

A Jan ve svém prvním dopise popisuje Ježíše jako pravdivého:

"A my víme, že Boží Syn přišel a dal nám rozum, abychom poznali toho, který je pravý, a my jsme v tom, který je pravý, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je pravý Bůh a věčný život." 1 Jan 5,20 KJV

17. Jan 14,6 (BKR) "Ježíš mu řekl: Já jsem ta cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

18. Žalm 25,5 "Veď mě ve své pravdě a uč mě, vždyť ty jsi Bůh mé spásy, na tebe čekám po celý den."

19. Deuteronomium 32,4 "On je skála, jeho dílo je dokonalé, neboť všechny jeho cesty jsou soudné, je to Bůh pravdy a bez nepravosti, spravedlivý a správný."

20. Žalm 31,5 "Do tvé ruky svěřuji svého ducha, ty jsi mě vykoupil, Pane, Bože pravdy."

21. Jan 5,20 "A my víme, že přišel Boží Syn a dal nám rozum, abychom poznali toho, který je pravý, a jsme v tom, který je pravý, v jeho Synu Ježíši Kristu. To je pravý Bůh a věčný život."

22. Jan 1,14 (ESV) "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu, slávu jako jediného Syna od Otce, plného milosti a pravdy."

23. Jan 16,13 (B21) "Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Nebude mluvit sám od sebe, bude mluvit jen to, co uslyší, a řekne vám, co má přijít."

24. Jan 14,17 "Duch pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy ho však znáte, neboť zůstává s vámi a bude ve vás."

25. Jan 18,37 (ESV) "Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi král?" Ježíš odpověděl: "Říkáš, že jsem král. Proto jsem se narodil a proto jsem přišel na svět - abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, poslouchá můj hlas."

26. Titovi 1,2 (ESV) "v naději na věčný život, který Bůh, jenž nikdy nelže, slíbil před věky."

Bible je slovo pravdy

Jestliže Bůh je pravda a Bible je Boží slovo, můžeme bezpečně předpokládat, že Bible je slovo pravdy? Zamysleme se nad tím, co o sobě Bible v tomto ohledu říká:

Nejjasněji se o tom vyjadřuje Ježíš, když se modlí za své učedníky a prosí Boha, aby je posvětil v pravdě. Modlí se:

"Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda." Jan 17:17 ESV

Žalmista prohlásil:

"Souhrn tvého slova je pravda a každé tvé spravedlivé pravidlo trvá navěky." Žalm 119:160 ESV

"Tvá spravedlnost je spravedlivá navěky a tvůj zákon je pravdivý." Žalm 119,142 ESV

Moudrost Přísloví:

"Každé Boží slovo se osvědčuje jako pravdivé, je štítem těm, kdo se k němu utíkají. Nepřidávej k jeho slovům, aby tě nepokáral a nebyl jsi shledán lhářem." Přísloví 30,5-6 ESV

Pavel píše o tom, jak Slovo pravdy upevňuje věřící v pravdě a dospívá v ní:

Pro naději, která je pro vás uložena v nebi. O tom jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které k vám přišlo, jak ostatně po celém světě přináší ovoce a roste - tak jako i mezi vámi ode dne, kdy jste ho uslyšeli a pochopili Boží milost v pravdě, Koloským 1,5-6 ESV.

A podobně Jakub mluví o tom, že slovo pravdy je to, co přivádí lidi do vztahu s ním:

"Ze své vůle nás vyvedl skrze slovo pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření." Jakub 1:18 ESV.

27. Přísloví 30,5-6 "Každé Boží slovo je čisté, on je štítem těm, kdo se k němu utíkají. 6 Nepřidávej k jeho slovům, jinak tě pokárá a ukáže se, že jsi lhář."

28. 2. Timoteovi 2:15 "Snaž se, abys byl Bohu představen jako ten, kdo je schválen, jako pracovník, který se nemusí stydět, který správně zachází se slovem pravdy."

29. Žalm 119,160 (Holman Christian Standard Bible) "Celé tvé slovo je pravda a všechny tvé spravedlivé soudy trvají navěky."

30. Žalm 18,30 "Co se týče Boha, jeho cesta je dokonalá, Hospodinovo slovo je osvědčené, on je štítem pro všechny, kdo v něj doufají."

31. 2. Tesalonickým 2:9-10 "Ten, jehož příchod je po působení satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky, 10 a se vší lstí nepravosti v těch, kdo hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli spaseni."

32. 2. Timoteovi 3:16 "Všechno Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, kárání, nápravě a výchově ve spravedlnosti."

33. 2. Samuelova 7,28 "A nyní, Panovníku Hospodine, ty jsi Bůh! Tvá slova jsou pravdivá a svému služebníku jsi slíbil tuto dobrotu."

34. Žalm 119,43 "Nikdy mi neodnímej z úst své slovo pravdy, neboť jsem svou naději vložil do tvých zákonů."

35. Jakub 1,18 "Rozhodl se nás zrodit skrze slovo pravdy, abychom byli jakýmsi prvotním plodem všeho, co stvořil."

Pravda vs. lež Písma

Boží podstata je pravda, která se staví proti lži a falši.

"Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby změnil své rozhodnutí. Řekl, a neučiní to, nebo mluvil, a nesplní to?" Numeri 23,19

Satan je otcem lži a prvním lhářem zaznamenaným v Písmu:

Řekl ženě: "Řekl Bůh skutečně: 'Nebudete jíst z žádného stromu v zahradě'?" 2 Žena odpověděla hadovi: "Můžeme jíst z ovoce stromů v zahradě, 3 ale Bůh řekl: 'Nebudete jíst z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli'." 4 Had však řekl ženě: "Určitě nezemřete. 5 Bůh totiž řekl: 'Nebudete jíst z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli'." 6 Žena odpověděla hadovi: "Nebudete jíst z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli.ví, že až z něj budete jíst, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobré i zlé." Genesis 3:1-5 ESV.

Ježíš a apoštolové varovali před těmi, kteří budou následovat satanův vzor a klamat Boží lid, známí také jako falešní proroci:

"Obávám se však, že jako had svedl svou lstivostí Evu, tak i vaše myšlenky budou svedeny z upřímné a čisté oddanosti Kristu. 4 Přijde-li totiž někdo a bude hlásat jiného Ježíše než toho, kterého jsme hlásali my, nebo přijmete-li jiného ducha než toho, kterého jste přijali, nebo přijmete-li jiné evangelium než to, které jste přijali, snášíte to dost ochotně." 2. Korintským11,3-4 ESV

36. "Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou to draví vlci." Matouš 7,15 ESV

37. Matouš 7:15 "Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou to draví vlci." Matouš 7:15 ESV

Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, zda jsou od Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. 1 Jan 4,1 ESV

38. Přichází totiž čas, kdy lidé nebudou snášet zdravé učení, ale budou mít svrbící uši, budou si shromažďovat učitele podle svých vášní, odvrátí se od naslouchání pravdě a budou bloudit v mýtech. 2. Timoteovi 4,3-4 ESV

39. 1 Jan 2,21 "Nenapsal jsem vám to proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a že žádná lež není z pravdy."

40. Přísloví 6,16-19 "Hospodin nenávidí šest věcí, vlastně sedm je mu odporných: 17 zpupné oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, 18 srdce, které spřádá zlé plány, nohy, které se dychtivě rozbíhají ke zlému, 19 lživého svědka, který vydává křivé svědectví, a toho, kdo vyvolává rozbroje mezi bratry."

41. Přísloví 12,17 "Kdo mluví pravdu, vydává poctivé svědectví, ale falešný svědek říká lež."

42. Žalm 101,7 "Nikdo, kdo se dopouští podvodu, nebude bydlet v mém domě, nikdo, kdo mluví lež, nebude mít před mýma očima místo."

43. Přísloví 12,22 "Hospodinu jsou ohavné lživé rty, ale ti, kdo jednají věrně, jsou jeho potěšením."

44. Zjevení 12:9 "A byl svržen velký drak, ten starodávný had, který se nazývá ďábel a satan, svůdce celého světa - byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním." Zjevení 12:9

45. Jan 8,44 "Ty jsi ze svého otce ďábla a tvá vůle je plnit přání tvého otce. On byl od počátku vrah a nestojí v pravdě, protože v něm není pravda. Když lže, mluví ze své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži." 45. Jan 8,44 "Ty jsi ze svého otce ďábla a tvá vůle je plnit přání tvého otce.

"Pravda vás osvobodí"

Ježíš tedy řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slově, jste opravdu mými učedníky, 32 a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí." Jan 8:31-32 ESV.

Mnoha křesťanům se tento úryvek líbí a oslavují ho, ale jen málo z nich se snaží pochopit jeho smysl. A někteří se dokonce poté, co se stanou křesťany, ptají: "Proč se tu píše, že jsem svobodný, a přitom se svobodný necítím?".

Co znamená, když se říká, že pravda vás osvobodí?

Podívejme se na tuto pasáž v souvislostech.

Ještě než to Ježíš řekl, vyslovil pozoruhodné tvrzení o pravdě: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." Jan 8,12 ESV.

V Bibli a v biblických dobách bylo světlo chápáno jako velký zjevovatel věcí, včetně pravdy. Když Ježíš říká, že je světlem světa, je to totéž jako říkat, že je pravdou pro svět. Je velkým zjevovatelem, aby svět pochopil pravdu o sobě samém a aby podle tohoto pochopení náležitě žil.

Bůh byl Bohem světla neboli zdrojem veškeré pravdy. Kromě toho se Bůh zjevil fyzickým světlem v ohnivém sloupu před Židy na poušti a v hořícím keři s Mojžíšem. Farizeové tuto zmínku pochopili tak, že Ježíš o sobě mluví jako o božském, jako o Bohu. Ve skutečnosti ho začali obviňovat, že vydává svědectví o sobě samém a o tom, jak jeho Otec také vydává svědectví o sobě samém.svědectví, že Ježíš je Boží Syn.

Poté, co Ježíš učí farizeje a shromážděný zástup více o tom, kdo je ve vztahu ke svému Otci, uvádí, že mnozí z nich uvěřili.

Viz_také: 35 povzbudivých veršů z Bible o uzdravení zlomeného srdce

A pak Ježíš povzbuzuje ty, kdo uvěřili, aby svou víru posunuli o krok dál:

Ježíš tedy řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slově, jste opravdu mými učedníky, 32 a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí." Jan 8:31-32 ESV.

Naneštěstí to dav vyvedlo z míry. Dav se skládal z židovských farizeů a dalších, kteří se pyšnili tím, že jsou vyvoleným Božím národem skrze Abraháma. Byli však také podmaněným národem, který už nebyl samostatným národem jako za časů Davida a Šalamouna, ale národem pod nadvládou Říma a císaře, jemuž platili daně.

Začnou se s Ježíšem hádat:

"Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli nikomu otroky. Jak to, že říkáte: 'Stanete se svobodnými'?"

34 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo praktikuje hřích, je otrokem hříchu. 35 Otrok nezůstává v domě navěky, syn zůstává navěky. 36 Jestliže vás tedy Syn osvobodí, budete opravdu svobodní. 37 Vím, že jste potomci Abrahamovi, a přesto se mě snažíte zabít, protože mé slovo u vás nenachází místo. 38 Mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláteco jsi slyšel od svého otce." Jan 8:33-38 ESV

Stejně tak se hádáme s Ježíšem. Jak to myslíš, osvobodit mě? Nejsem otrokem nikoho. Zvláště pokud pocházíme z kultury nezávislých lidí, na jaké byly založeny Spojené státy, hrdě říkáme, že mě nikdo nevlastní. Až na to, že hřích je otrokářem všech. Skutečnou svobodu tedy nalezneme, když už nemusíme poslouchat tohoto otrokáře. A tato svoboda může přijít pouze skrzePravda, která nám zazářila skrze Božího Syna, a když kráčíme v poslušnosti této pravdě, jsme osvobozeni od otrokářství hříchu.

Pavel vykládá Ježíšovo učení ve 4. a 5. kapitole listu Galaťanům tím, že srovnává naši svobodu v Kristu se svobodou zaslíbení skrze Izáka v porovnání s Izmaelem, který se narodil otrokovi. Pavel připouští, že to vykládá jako alegorii (srov. Gal 4,24). Křesťané jsou tedy dětmi zaslíbení jako Izák, kteří se narodili do svobody, nikoli do otroctví jako Izmael, který nebyl naplněním zaslíbení.

Proto Pavel uzavírá:

"Pro svobodu nás osvobodil Kristus; stůjte tedy pevně a nepodléhejte znovu jhu otroctví... Vždyť jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nevyužívejte svobody jako příležitosti pro tělo, ale láskou sloužte jeden druhému. 14 Celý Zákon se totiž naplňuje v jednom slově: "Miluj svého bližního jako sám sebe."" Galatským 5,1.13-14 ESV

46. Jan 8,31-32 "Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Budete-li se držet mého učení, jste opravdu mými učedníky. 32 Pak poznáte pravdu a pravda vás osvobodí." A tak se Ježíš obrátil k těm, kteří mu uvěřili.

47. Římanům 6,22 (ESV) "Ale nyní, když jste osvobozeni od hříchu a stali jste se Božími otroky, ovoce, které získáváte, vede k posvěcení a jeho cíli, věčnému životu."

48. Lukáš 4,18 (ESV) "Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal, abych hlásal chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil na svobodu utiskované."

49. 1 Petr 2,16 "Jste sice svobodní, ale jste Božími otroky, proto si svobodu nevymlouvejte na páchání zla."

Kráčet v pravdě

Bible často označuje vztah člověka s Bohem jako "chůzi" s ním. To znamená, že s ním kráčíme krok za krokem a jdeme stejným směrem jako Bůh.

Stejně tak může člověk "chodit v pravdě", což je jiný způsob, jak říci "žít svůj život bez lži, jako Bůh".

Zde je několik příkladů z Písma.

50. 1. Královská 2,4 "Budou-li tvoji synové bedlivě dbát na svou cestu, aby přede mnou chodili věrně celým svým srdcem a celou svou duší, nebudeš mít na izraelském trůnu nouzi o muže."

51. Žalm 86,11 "Nauč mě, Hospodine, své cestě, abych chodil v tvé pravdě, sjednoť mé srdce, abych se bál tvého jména."

52. 3 Jan 1,4 "Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě."

53. 3 Jan 1,3 "Udělalo mi velkou radost, když přišli někteří věřící a svědčili o tvé věrnosti pravdě a vyprávěli, jak v ní stále chodíš."

54. Filipským 4,8 "A konečně, bratři a sestry, cokoli je pravdivé, cokoli je ušlechtilé, cokoli je správné, cokoli je čisté, cokoli je krásné, cokoli je obdivuhodné - je-li něco vynikajícího nebo chvályhodného - o takových věcech přemýšlejte."

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o tom, že nikdo není dokonalý (mocný)

55. Přísloví 3,3 (CEP) "Ať tě neopouští pevná láska a věrnost, přivaž si je na krk, napiš si je na desku svého srdce." - - (Inspirativní biblické verše o lásce)

Říkat pravdu Biblické verše

Stejně jako je křesťanům přikázáno chodit v pravdě, v souladu s Bohem, jsou křesťané povoláni říkat pravdu a napodobovat tak Boží charakter.

56. Zacharjáš 8,16 "Toto je to, co budete dělat: Mluvte si navzájem pravdu, ve svých branách vynášejte pravdivé soudy a přispívejte k pokoji."

57. Žalm 34,13 "Chraň svůj jazyk před zlým a své rty před mluvením lsti."

58. Efezským 4:25 "Proto, když jste odložili lež, ať každý z vás mluví pravdu se svým bližním, neboť jsme údy jedni druhých."

59. Římanům 9,1 "Mluvím pravdu v Kristu - nelžu; mé svědomí mi svědčí v Duchu svatém."

60. 1. Timoteovi 2,7 "A proto jsem byl ustanoven zvěstovatelem a apoštolem - říkám pravdu, nelžu - a pravým a věrným učitelem pohanů."

61. Přísloví 22,21 "učí tě být poctivý a mluvit pravdu, abys přinášel pravdivé zprávy těm, kterým sloužíš?"

Závěr

Podle Bible je možné poznat pravdu a být si pravdou jistý, protože pravda je objektivní, absolutní a je definována a dána nám Stvořitelem, předána nám prostřednictvím Slova pravdy. Proto můžeme svůj život založit na její autoritě a své přesvědčení opřít o pravdu, která je uspořádaná a neměnná od stvoření světa.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.