60 Adnod Epig o'r Beibl Ynghylch Sul y Pasg (Stori Wedi Atgyfodi)

60 Adnod Epig o'r Beibl Ynghylch Sul y Pasg (Stori Wedi Atgyfodi)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y Pasg?

Cwningen siocled, peeps malws melys, wyau lliw, gwisgoedd newydd, cardiau Pasg, a brecinio arbennig: ai dyma beth yw’r Pasg yn ymwneud? Beth yw tarddiad ac ystyr y Pasg? Beth sydd gan gwningen ac wyau’r Pasg i’w wneud ag atgyfodiad Iesu? Sut rydyn ni’n gwybod bod Iesu wedi codi oddi wrth y meirw? Pam ei fod yn bwysig? Gadewch i ni archwilio'r cwestiynau hyn a mwy.

Dyfyniadau Cristnogol am y Pasg

“Mae Crist yr Arglwydd wedi atgyfodi heddiw, Meibion ​​dynion ac angylion yn dweud. Codwch eich llawenydd a'ch buddugoliaethau yn uchel; Cenwch, nefoedd, ac atebwch y ddaear.” Charles Wesley

“Y mae ein Harglwydd wedi ysgrifennu addewid yr atgyfodiad, nid mewn llyfrau yn unig, ond ym mhob deilen yn y gwanwyn.” Martin Luther

“Mae Pasg yn dweud y gallwch chi roi gwirionedd mewn bedd, ond ni fydd yn aros yno.” Clarence W. Hall

“Cymerodd Duw groeshoeliad dydd Gwener a’i droi’n ddathliad dydd Sul.”

“Mae’r Pasg yn amlygu prydferthwch, harddwch prin bywyd newydd.”

“Pasg yw hi. Mae hwn yn dymor pan fyddwn yn myfyrio ar ddioddefaint, aberth, ac atgyfodiad Iesu Grist.”

“Atgyfodiad corfforol Iesu Grist oddi wrth y meirw yw prawf coronaidd Cristnogaeth. Os na ddigwyddodd yr atgyfodiad, yna mae Cristnogaeth yn gau grefydd. Pe bai’n digwydd, yna Crist yw Duw ac mae’r ffydd Gristnogol yn wirionedd absoliwt.” Henry M. Morris

Beth yw tarddiadWyau Pasg?

Mae llawer o ddiwylliannau byd-eang yn cysylltu wyau â bywyd newydd; er enghraifft, yn Tsieina, mae wyau wedi'u lliwio'n goch yn rhan o ddathlu genedigaeth babi newydd. Mae’r traddodiad o liwio wyau adeg y Pasg yn mynd yn ôl i eglwysi’r Dwyrain Canol yn y tair canrif gyntaf ar ôl i Iesu farw ac atgyfodi. Byddai'r Cristnogion cynnar hyn yn lliwio wyau'n goch i gofio am waed Crist a dywalltwyd ar ei groeshoeliad, ac, wrth gwrs, roedd yr wy ei hun yn cynrychioli bywyd yng Nghrist.

Ymledodd yr arferiad i Wlad Groeg, Rwsia, a rhannau eraill o Ewrop ac Asia . Yn y pen draw, defnyddiwyd lliwiau eraill i addurno wyau, a daeth addurniadau cywrain yn draddodiad mewn rhai ardaloedd. Oherwydd bod llawer o bobl wedi rhoi’r gorau i losin yn ympryd y Grawys 40 diwrnod cyn y Pasg, daeth wyau candy a danteithion melys eraill yn rhan bwysig o ddathliadau Sul y Pasg, pan allai pobl fwyta losin eto. Roedd Jacob Grimm (ysgrifennwr y stori dylwyth teg) yn meddwl yn anghywir fod wy’r Pasg yn dod o arferion addoli’r dduwies Germanaidd Eostre, ond nid oes tystiolaeth bod wyau’n gysylltiedig ag addoliad y dduwies honno. Tarddodd wyau addurnedig adeg y Pasg yn y Dwyrain Canol, nid yr Almaen na Lloegr.

Mae helfa wyau Pasg o wyau cudd yn cynrychioli Iesu ynghudd yn y bedd, i'w gael gan Mair Magdalen. Mae'n debyg mai yn yr Almaen yn yr 16eg ganrif y dechreuodd Martin Luther y traddodiad hwn. Beth am gwningen y Pasg? Mae hyn hefyd yn ymddangos i fod yn rhan o'r AlmaenTraddodiad y Pasg Lutheraidd yn mynd yn ôl o leiaf bedair canrif. Fel wyau, roedd cwningod yn gysylltiedig â ffrwythlondeb mewn llawer o ddiwylliannau, ond roedd y Ysgyfarnog y Pasg i fod i ddod â basged o wyau addurnedig i blant da - rhywbeth fel Siôn Corn.

28. Actau 17:23 “Oherwydd wrth i mi gerdded o gwmpas ac edrych yn ofalus ar eich gwrthrychau addoli, cefais hyd yn oed allor gyda'r arysgrif hon: I DDUW ANHYSBYS. Felly yr ydych yn anwybodus o'r union beth yr ydych yn ei addoli—a hyn yr wyf am ei gyhoeddi i chwi.”

29. Rhufeiniaid 14:23 “Ond mae pwy bynnag sy'n amau ​​​​yn cael ei gondemnio os ydyn nhw'n bwyta, oherwydd nid o ffydd y mae eu bwyta; a phopeth sydd ddim yn dod o ffydd sydd bechod.”

A ddylai Cristnogion ddathlu’r Pasg?

Yn bendant! Mae’n well gan rai Cristnogion ei alw’n “Ddiwrnod yr Atgyfodiad,” ond mae’r Pasg yn dathlu’r agwedd bwysicaf ar Gristnogaeth – sef bod Iesu wedi marw ac wedi atgyfodi i gymryd ymaith bechodau’r byd. Gall pawb sy'n credu yn ei enw gael eu hachub a chael bywyd tragwyddol. Mae gennym ni bob rheswm i ddathlu'r diwrnod gwych hwn!

Mae sut Mae Cristnogion yn dathlu'r Pasg yn gwestiwn arall. Dylid rhoi presenoldeb i'r eglwys i lawenhau a chofio'r diwrnod pwysicaf mewn hanes. Mae rhai Cristnogion yn teimlo y gall dillad newydd, wyau lliw, helfeydd wyau, a candy amharu ar wir ystyr y Pasg. Mae eraill yn teimlo y gall rhai o'r arferion hyn ddarparu gwersi gwrthrychol pwysig ar gyferplant i'w dysgu am y bywyd newydd yng Nghrist.

30. Colosiaid 2:16 “Felly, peidied neb â barnu arnoch ynghylch bwyd a diod, nac ynghylch gŵyl, neu leuad newydd, neu Saboth.”

31. 1 Corinthiaid 15:1-4 “Hefyd, gyfeillion, yr wyf yn cyhoeddi i chwi yr efengyl a bregethais i chwi, yr hon hefyd a dderbyniasoch, ac yr hon yr ydych yn sefyll ynddi; 2 Trwy yr hon hefyd yr ydych yn gadwedig, os cadwch ar gof yr hyn a bregethais i chwi, oni chredasoch yn ofer. 3 Canys mi a draddodais i chwi yn gyntaf yr hyn oll a dderbyniais hefyd, y modd y bu Crist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythurau; 4 A'i fod wedi ei gladdu, ac iddo atgyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau.”

32. Ioan 8:36 “Felly os bydd y Mab yn eich rhyddhau chi, byddwch chi'n rhydd yn wir.”

Pam mae'r atgyfodiad yn hanfodol i Gristnogaeth?

Yr atgyfodiad yw'r calon Cristionogaeth. Dyma neges ganolog ein prynedigaeth yng Nghrist.

Os nid atgyfododd Iesu i fywyd ar ôl ei groeshoelio, yna y mae ein ffydd yn ddiwerth. Ni fyddai gennym unrhyw obaith o'n hatgyfodiad ein hunain oddi wrth y meirw. Ni fyddai gennym unrhyw gyfamod newydd. Byddem ar goll ac yn fwy i gael ein trueni na neb yn y byd. (1 Corinthiaid 15:13-19)

Proffwydodd Iesu Ei farwolaeth a’i atgyfodiad sawl gwaith ((Mathew 12:40; 16:21; 17:9, 20:19, 23, 26:32). Ni atgyfododd efe oddi wrth y meirw, Efe a wnaibyddwch yn gau-broffwyd, a byddai ei holl ddysgeidiaeth yn cael ei negyddu. Byddai'n ei wneud yn gelwyddog neu'n wallgofddyn. Ond oherwydd i'r broffwydoliaeth ryfeddol hon ddod yn wir, gallwn ddibynnu ar bob addewid a phroffwydoliaeth arall a roddodd Ef.

Adgyfodiad Iesu a roddodd inni sylfaen yr eglwys. Ar ôl marwolaeth Iesu, syrthiodd y disgyblion i gyd i ffwrdd a chael eu gwasgaru (Mathew 26:31-32). Ond daeth yr atgyfodiad â hwy ynghyd eto, ac ar ôl Ei Atgyfodiad, rhoddodd Iesu y Comisiwn Mawr iddynt i fynd i'r holl fyd a gwneud disgyblion o'r holl genhedloedd (Mathew 28:7, 10, 16-20).

Pan fydd Cristnogion yn cael eu bedyddio, rydyn ni'n marw (i bechod) ac yn cael ein claddu gydag Ef trwy fedydd. Mae atgyfodiad Iesu yn dod â’r pŵer gogoneddus inni fyw bywydau newydd yn rhydd o rym pechod. Ers inni farw gyda Christ, rydyn ni'n gwybod y byddwn ni hefyd yn byw gydag ef (Rhufeiniaid 6:1-11).

Iesu yw ein byw Arglwydd a Brenin, a phan fydd yn dychwelyd i'r ddaear, bydd yr holl feirw yng Nghrist yn cael eu hatgyfodi i’w gyfarfod yn yr awyr (1 Thesaloniaid 4:16-17).

33. 1 Corinthiaid 15:54-55 “Pan fydd y darfodus wedi'i wisgo â'r anfarwol, a'r marwol wedi'i wisgo â'r anfarwoldeb, yna bydd y dywediad sydd wedi'i ysgrifennu yn dod yn wir: “Mae marwolaeth wedi ei lyncu mewn buddugoliaeth.” 55 “Ble, O angau, mae dy fuddugoliaeth? Pa le, O angau, y mae dy golyn?”

34. Actau 17:2-3 “Yn ôl ei arfer, aeth Paul i mewn i'r synagog, ac ar dri diwrnod Saboth fe ymresymodd.gyda hwynt o'r Ysgrythyrau, 3 yn egluro ac yn profi fod yn rhaid i'r Messiah ddyoddef a chyfodi oddi wrth y meirw. “Yr Iesu hwn dw i’n ei gyhoeddi i chi ydy’r Meseia,” meddai.”

35. 1 Corinthiaid 15:14 “Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, y mae ein pregethu ni yn ddiwerth, ac felly hefyd eich ffydd chwithau.”

36. 2 Corinthiaid 4:14 “oherwydd gwyddom y bydd yr hwn a gyfododd yr Arglwydd Iesu oddi wrth y meirw yn ein cyfodi ninnau hefyd gyda Iesu ac yn ein cyflwyno ni gyda chwi iddo’i hun.”

37. 1 Thesaloniaid 4:14 “Oherwydd ein bod ni’n credu bod Iesu wedi marw ac wedi atgyfodi, rydyn ni hefyd yn credu y bydd Duw yn dod â’r rhai sydd wedi cwympo i gysgu ynddo gyda Iesu.”

38. 1 Thesaloniaid 4:16-17 “Oherwydd yr Arglwydd ei hun a ddaw i waered o'r nef, â gorchymyn uchel, â llais yr archangel ac â galwad utgorn Duw, a'r meirw yng Nghrist a gyfyd yn gyntaf. 17 Ar ôl hynny, byddwn ni sy'n dal yn fyw ac yn weddill yn cael ein dal gyda nhw yn y cymylau i gwrdd â'r Arglwydd yn yr awyr. Ac felly byddwn ni gyda'r Arglwydd am byth.”

39. 1 Corinthiaid 15:17-19 “Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd; yr ydych yn dal yn eich pechodau. 18 Yna y rhai hefyd sydd wedi huno yng Nghrist a gollwyd. 19 Os am ​​y bywyd hwn yn unig y mae gennym obaith yng Nghrist, nyni sydd fwyaf truenus o bawb.”

40. Rhufeiniaid 6:5-11 “Oherwydd os ydym wedi bod yn unedig ag ef mewn marwolaeth fel ei un ef, byddwn yn sicr hefyd yn unedig ag ef ynadgyfodiad fel ei. 6 Oherwydd rydyn ni'n gwybod bod ein hen hunan wedi ei groeshoelio gydag ef er mwyn i'r corff sy'n cael ei lywodraethu trwy bechod gael ei ddileu, fel na ddylem ni mwyach fod yn gaethweision i bechod. 8 Yn awr, os buom feirw gyd â Christ, yr ydym yn credu y byddwn fyw hefyd gydag ef. 9 Canys ni a wyddom, er bod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, na all efe farw eto; nid oes gan farwolaeth feistrolaeth arno mwyach. 10 Yr angau y bu efe farw, efe a fu farw i bechod unwaith am byth; ond y bywyd y mae yn ei fyw, y mae yn byw i Dduw. 11 Yn yr un modd, cyfrifwch eich hunain yn farw i bechod ond yn fyw i Dduw yng Nghrist Iesu.”

41. Mathew 12:40 “Canys fel yr oedd Jona dridiau a thair noson ym mol pysgodyn anferth, felly y bydd Mab y Dyn dridiau a thair noson yng nghalon y ddaear.”

42. Mathew 16:21 “O hynny allan dechreuodd Iesu nodi wrth ei ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerwsalem a dioddef llawer o bethau oddi wrth yr henuriaid, y prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, ei ladd, a chael ei gyfodi y trydydd dydd. ”

43. Mathew 20:19 “Ac a’i traddod ef i’r Cenhedloedd i wawdio, ac i’w fflangellu, ac i’w groeshoelio ef: a’r trydydd dydd efe a atgyfodi.”

Hall Atgyfodiad

Mae atgyfodiad Iesu yn gymaint mwy na digwyddiad hanesyddol. Roedd yn dangos gallu diderfyn a hollgynhwysol Duw tuag atom ni sy’n credu. Dyma yr un nerth nerthol acyfododd Crist oddi wrth y meirw a'i eistedd ar ddeheulaw Duw yn y nefolion leoedd. Gosododd nerth ei Atgyfodiad Iesu ymhell uwchlaw pob llywodraethwr, awdurdod, gallu, goruchafiaeth, a phob un peth neu berson - yn y byd hwn, y byd ysbrydol, a'r byd a ddaw. Darostyngodd Duw bopeth, dan draed Iesu, a gwnaeth Iesu’n ben ar bob peth i’r eglwys, Ei gorff, cyflawnder yr hwn sy’n llenwi’r cyfan oll (Effesiaid 1:19-23).

Paul dywedodd ei fod eisiau adnabod Iesu a grym ei Atgyfodiad (Philipiaid 3:10). Gan mai credinwyr yw corff Crist, rydyn ni'n rhannu'r pŵer atgyfodiad hwn! Trwy nerth atgyfodiad Iesu, cawn ein grymuso yn erbyn pechod a thros weithredoedd da. Mae'r atgyfodiad yn ein galluogi i garu fel y mae'n ei garu ac i fynd â'i efengyl i'r holl ddaear.

44. Philipiaid 3:10 (NLT) “Dw i eisiau adnabod Crist a phrofi’r nerth nerthol a’i cyfododd ef oddi wrth y meirw. Dw i eisiau dioddef gydag ef, gan rannu yn ei farwolaeth.”

45. Rhufeiniaid 8:11 “Ond os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn trigo ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw hefyd yn bywiogi eich cyrff marwol trwy ei Ysbryd sy'n trigo ynoch.”

<1. Pam dylwn i gredu yn Atgyfodiad Crist?

Mae bywyd a marwolaeth Iesu yn cael eu cofnodi fel ffaith gan yr ysgrifenwyr Beiblaidd a chan haneswyr nad oeddent yn Gristnogion, gan gynnwys yr hanesydd Iddewig Josephus ayr hanesydd Rhufeinig Tacitus. Amlinellir y dystiolaeth ar gyfer Atgyfodiad Iesu isod. Lladdwyd nifer o’r llygad-dystion i Atgyfodiad Iesu er tystiolaeth. Pe bydden nhw wedi llunio stori atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw, mae'n annhebygol y bydden nhw'n fodlon marw yn hytrach nag ailafael.

Oherwydd bod Iesu wedi marw a chael ei atgyfodi, gallwch chi newid eich bywyd os ydych chi'n credu ynddo – ei fod Ef wedi marw i dalu'r pris am eich pechodau ac wedi codi eto fel bod gennych chi'ch hun y gobaith sicr o atgyfodiad. Gellwch adnabod Duw y Tad yn agos, cael eich arwain gan yr Ysbryd Glân, a rhodio gyda Iesu beunydd.

46. Ioan 5:24 “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag sy'n clywed fy ngair ac yn credu i'r hwn a'm hanfonodd i, y mae bywyd tragwyddol ganddo. Nid yw'n dod i farn, ond wedi mynd o farwolaeth i fywyd.”

47. Ioan 3:16-18 “Oherwydd y carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. 17 Canys nid i gondemnio y byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r byd, ond i achub y byd trwyddo ef. 18 Nid yw'r sawl sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio, ond y mae'r sawl nad yw'n credu yn cael ei gondemnio eisoes am nad yw wedi credu yn enw unig Fab Duw.”

48. Ioan 10:10 “Dim ond i ddwyn a lladd a dinistrio y daw’r lleidr. Deuthum er mwyn iddynt gael bywyd a'i gael yn helaeth.”

49. Effesiaid 1:20 (KJV) “Yr hyn y gweithiodd ynddoCrist, pan gyfododd efe ef oddi wrth y meirw, a’i osod ar ei ddeheulaw ei hun yn y nefolion leoedd.”

50. 1 Corinthiaid 15:22 “Canys fel yn Adda y mae pawb yn marw, felly hefyd yng Nghrist y gwneir pawb yn fyw.”

51. Rhufeiniaid 3:23 “Oherwydd y mae pawb wedi pechu ac yn methu â chyflawni gogoniant Duw.”

52. Rhufeiniaid 1:16 “Oherwydd nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist: canys gallu Duw yw iachawdwriaeth i bob un sy'n credu; i'r Iddew yn gyntaf, a hefyd i'r Groegwr.”

53. 1 Corinthiaid 1:18 “Oherwydd ffolineb yw neges y groes i'r rhai sy'n darfod, ond i ninnau sy'n cael ei hachub, gallu Duw yw hi.”

54. 1 Ioan 2:2 “Ac efe yw’r aberth dros ein pechodau ni: ac nid tros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd dros bechodau’r holl fyd.”

55. Rhufeiniaid 3:25 “Cyflwynodd Duw Ef yn aberth cymod trwy ffydd yn ei waed, er mwyn arddangos ei gyfiawnder, oherwydd yn ei ymataliad yr oedd wedi trosglwyddo'r pechodau a gyflawnwyd ymlaen llaw.”

Beth yw y dystiolaeth dros Atgyfodiad Iesu?

Gwelodd cannoedd o lygad-dystion Iesu ar ôl iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Fel y tystiwyd ym mhob un o’r pedair Efengyl, ymddangosodd i Mair Magdalen yn gyntaf, ac yna i wragedd a disgyblion eraill (Mathew 28, Marc 16, Luc 24, Ioan 20-21, Actau 1). Yn ddiweddarach ymddangosodd i dyrfa fawr o'i ganlynwyr.

“Claddwyd ef, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau,ac iddo ymddangos i Ceffas, yna i'r deuddeg. Wedi hyny ymddangosodd Efe i fwy na phum cant o frodyr a chwiorydd ar un amser, y rhan fwyaf o honynt yn aros hyd yn awr, ond y mae rhai wedi syrthio i gysgu ; yna yr ymddangosodd Efe i Iago, yna i'r holl apostolion ; ac yn olaf oll, megis i un anamserol a aned, ymddangosodd i mi hefyd.” (1 Corinthiaid 15:4-8)

Ni allai’r arweinwyr Iddewig na’r Rhufeiniaid gynhyrchu corff marw Iesu. Gwelodd y milwyr Rhufeinig ar y croeshoeliad ei fod eisoes wedi marw, ond i fod yn sicr, tyllodd un ochr Iesu â gwaywffon, a llifodd gwaed a dŵr allan (Ioan 19:33-34). Cadarnhawyd Iesu yn farw gan y canwriad Rhufeinig (Marc 15:44-45). Gorchuddiwyd mynedfa'r beddrod gan graig drom, wedi'i selio, a'i gwarchod gan filwyr Rhufeinig (Mathew 27:62-66) i atal unrhyw un rhag dwyn corff Iesu.

Os oedd Iesu'n dal yn farw, roedd gan yr holl arweinwyr Iddewig i'w wneud oedd mynd at ei feddrod wedi ei selio a'i warchod. Yn amlwg, byddent wedi gwneud hyn pe gallent, oherwydd bron ar unwaith, dechreuodd Pedr a’r disgyblion eraill bregethu am Atgyfodiad Iesu, ac roedd miloedd yn credu yn Iesu (Actau 2). Byddai'r arweinwyr crefyddol wedi cynhyrchu Ei gorff i brofi'r disgyblion yn anghywir, ond ni allent.

56. Ioan 19:33-34 “Ond pan ddaethon nhw at Iesu a darganfod ei fod eisoes wedi marw, wnaethon nhw ddim torri ei goesau. 34 Yn lle hynny, tyllodd un o’r milwyr ochr Iesu â gwaywffon, gan ddod ag aPasg?

Yn fuan iawn ar ôl i Iesu esgyn yn ôl i’r nefoedd, dathlodd Cristnogion atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw trwy gyfarfod ar gyfer addoliad a chymun ar y Sul, y diwrnod y daeth Iesu yn ôl yn fyw (Actau 20:7) . Roeddent yn aml yn cynnal bedyddiadau ar y Sul. Erbyn o leiaf yr 2il ganrif, ond mae'n debyg yn gynharach, roedd Cristnogion yn flynyddol yn dathlu'r atgyfodiad yn ystod wythnos y Pasg (pan fu farw Iesu), a ddechreuodd ar noson Nisan 14 yn y calendr Iddewig.

Yn 325 OC, yr Ymerawdwr Penderfynodd Cystennin o Rufain na ddylai dathlu atgyfodiad Iesu fod ar yr un pryd â’r Pasg oherwydd roedd honno’n ŵyl Iddewig, ac na ddylai Cristnogion “fod â dim byd yn gyffredin â llofruddion ein Harglwydd.” Wrth gwrs, diystyrodd ddwy ffaith: 1) Iddew oedd Iesu, a 2) mewn gwirionedd y llywodraethwr Rhufeinig Peilat a ddedfrydodd Iesu i farwolaeth.

Beth bynnag, gosododd Cyngor Nicaea y Pasg fel y cyntaf Sul ar ôl y lleuad llawn cyntaf yn dilyn Cyhydnos y Gwanwyn (diwrnod cyntaf y Gwanwyn). Mae hyn yn golygu bod diwrnod y Pasg yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond mae bob amser rhwng Mawrth 22 ac Ebrill 25.

Mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn dilyn yr un rheol ar gyfer y Pasg, ond mae ganddyn nhw galendr ychydig yn wahanol, felly ymlaen rhai blynyddoedd, mae eglwys y Dwyrain yn dathlu'r Pasg ar ddiwrnod gwahanol. Beth am y Pasg? Mae Pasg hefyd yn disgyn rhwng diwedd mis Mawrth a chanol mis Ebrill, ond mae'n dilyn y calendr Iddewig.llif sydyn o waed a dŵr.”

57. Mathew 27:62-66 “Y diwrnod wedyn, yr un ar ôl y Paratoad, aeth y prif offeiriaid a'r Phariseaid at Peilat. 63 “Syr,” medden nhw, “rŷn ni'n cofio, tra oedd e'n dal yn fyw, y twyllwr hwnnw wedi dweud, ‘Ar ôl tridiau fe atgyfodaf.’ 64 Felly rho orchymyn i'r bedd gael ei ddiogelu hyd y trydydd dydd. Fel arall, gall ei ddisgyblion ddod i ddwyn y corff a dweud wrth y bobl ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw. Bydd y twyll olaf hwn yn waeth na’r cyntaf.” 65 “Gofalwch,” atebodd Pilat. “Ewch, gwnewch y beddrod mor ddiogel ag y gwyddoch sut.” 66 Felly dyma nhw'n mynd a gwneud y bedd yn ddiogel trwy roi sêl ar y maen a gosod y gwarchodlu.”

58. Marc 15:44-45 “Roedd Peilat yn synnu o glywed ei fod eisoes wedi marw. Wrth wysio'r canwriad, gofynnodd iddo a oedd Iesu eisoes wedi marw. 45 Pan glywodd y canwriad mai felly y bu, rhoddodd y corff i Joseff.”

59. Ioan 20:26-29 “Wythnos yn ddiweddarach roedd ei ddisgyblion yn y tŷ eto, a Thomas gyda nhw. Er bod y drysau ar glo, daeth Iesu a sefyll yn eu plith a dweud, "Tangnefedd i chwi!" 27 Yna dywedodd wrth Thomas, “Rho dy fys yma; gweld fy nwylo. Estyn dy law a'i rhoi yn fy ochr. Stopiwch amau ​​a chredwch.” 28 Dywedodd Thomas wrtho, “Fy Arglwydd a'm Duw.” 29 Yna y dywedodd yr Iesu wrtho, Am dy fod wedi fy ngweld, yr wyt wedi credu; gwyn eu byd y rhai nid oes ganddyntwedi gweld ac eto wedi credu.”

Gweld hefyd: 30 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Ddiwydrwydd (Bod yn Ddiwyd)

60. Luc 24:39 “Dyma fy nwylo a'm traed, mai myfi yw fy hun. Triniwch fi a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y gwelwch sydd gennyf fi.”

Casgliad

Adeg y Pasg, dathlwn yr anrheg synfyfyriol Rhoddodd Duw ni trwy farwolaeth, claddu, ac atgyfodiad Iesu. Rhoddodd yr aberth eithaf i wneud iawn dros ein pechodau. Pa gariad a gras! Pa fuddugoliaeth sydd i ni oherwydd rhodd fawr Iesu!

“Ond mae Duw yn dangos Ei gariad ei hun tuag atom ni yn hyn: Tra oeddem ni’n dal yn bechaduriaid, bu Crist farw trosom.” (Rhufeiniaid 5:8)

Yn y Pasg hwn sydd i ddod, gadewch i ni ymdrechu i fyfyrio ar rodd ryfeddol Duw a’i rannu ag eraill!

Weithiau mae’n cyd-daro â’r Pasg – fel yn 2022 – ac weithiau, nid yw’n cyd-fynd.

1. Actau 20:7 (NIV) “Ar ddiwrnod cyntaf yr wythnos daethon ni at ein gilydd i dorri bara. Siaradodd Paul â’r bobl, ac oherwydd ei fod yn bwriadu gadael drannoeth, daliodd ati i siarad hyd hanner nos.”

2. 1 Corinthiaid 15:14 “Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, y mae ein pregethu ni yn ddiwerth, ac felly hefyd eich ffydd chwi.”

3. 1 Thesaloniaid 4:14 “Oherwydd ein bod ni’n credu bod Iesu wedi marw ac wedi atgyfodi, rydyn ni hefyd yn credu y bydd Duw yn dod â’r rhai sydd wedi syrthio i gysgu ynddo gyda Iesu.”

Beth yw ystyr y Pasg ?

I ateb y cwestiwn hwn, mae angen i ni ddadbacio dau gwestiwn: 1) Beth yw ystyr y gair Pasg, a 2) Beth yw ystyr y Pasg dathlu ?

Mae tarddiad y gair Saesneg Easter yn aneglur. Dywedodd y mynach Prydeinig Bede o’r 7fed ganrif fod y mis y dathlwyd y Pasg yn y calendr Hen Saesneg wedi’i enwi ar ôl y dduwies Eostre, a dyna o ble y daeth y gair Easter, er iddo amodi nad oedd cysylltiad rhwng yr ŵyl Gristnogol. i addoliad y dduwies. Er enghraifft, yn ein calendr Rhufeinig ni, mae March wedi'i enwi ar ôl Mars , duw rhyfel, ond nid oes a wnelo dathlu'r Pasg ym mis Mawrth ddim â'r blaned Mawrth.

Mae ysgolheigion eraill yn credu'r gair Saesneg Daw'r Pasg o'r gair Hen Uchel Almaeneg eastarum , sy'n golygu “gwawr.”

Cyn y Pasg roedda elwir Easter yn yr iaith Saesneg, fe'i gelwid yn Pascha (o'r Groeg a'r Lladin am Passover ), yn mynd yn ôl o leiaf i'r 2il ganrif ac yn ôl pob tebyg yn gynharach. Mae llawer o eglwysi ledled y byd yn dal i ddefnyddio amrywiad o'r gair hwn i gyfeirio at “Ddiwrnod yr Atgyfodiad” oherwydd Iesu oedd Oen y Pasg.

4. Rhufeiniaid 4:25 “A draddodwyd am ein camweddau ac a gyfodwyd i’n cyfiawnhad.”

5. Rhufeiniaid 6:4 “Claddwyd ni felly gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn i ninnau, yn union fel y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ogoniant y Tad, fyw bywyd newydd.”

2>Beth yw ystyr dathlu’r Pasg?

Y Pasg yw diwrnod mwyaf llawen y flwyddyn Gristnogol oherwydd mae’n dathlu bod Iesu wedi trechu marwolaeth, unwaith ac am byth. Mae'n dathlu bod Iesu wedi dod ag iachawdwriaeth i'r byd – i bawb sy'n credu yn ei enw – trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad.

Yn broffwydol cyflwynodd Ioan Fedyddiwr Iesu fel Oen Duw sy'n cymryd ymaith bechodau Duw. y byd (Ioan 1:29) – sy’n golygu mai Iesu oedd Oen y Pasg. Mae Exodus 12 yn dweud sut y sefydlodd Duw aberth Pasg oen. Gosodwyd ei waed ar ben ac ochrau postyn y drws i bob cartref, ac angel angau yn pasio dros bob tŷ â gwaed yr oen. Bu farw Iesu adeg y Pasg, sef aberth olaf y Pasg, ac fe atgyfododd ar y trydydd dydd – dyna ystyrPasg.

6. 1 Corinthiaid 15:17 “Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd; yr ydych yn dal yn eich pechodau.”

7. Ioan 1:29 Trannoeth y gwel Ioan yr Iesu yn dyfod ato, ac a ddywedodd, Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau’r byd.”

8. Ioan 11:25 “Dywedodd Iesu wrthi, Myfi yw’r atgyfodiad, a’r bywyd: yr hwn sydd yn credu ynof fi, er ei fod wedi marw, a fydd byw.”

9. Ioan 10:18 “Nid oes neb yn ei gymryd oddi wrthyf, ond yr wyf yn ei osod i lawr o'm gwirfodd. Y mae gennyf awdurdod i'w osod i lawr, ac y mae gennyf awdurdod i'w gymryd i fyny eto. Yr wyf wedi derbyn y tâl hwn gan fy Nhad.”

10. Eseia 53:5 “Ond fe'i trywanwyd am ein camweddau, ac fe'i gwasgwyd am ein camweddau; arno Ef yr oedd y gosb a ddaeth â heddwch i ni, a thrwy ei riwiau Ef yr iachawyd ni.”

11. Rhufeiniaid 5:6 “Oherwydd ar yr amser iawn, a ninnau’n dal yn ddi-rym, bu Crist farw dros yr annuwiol.”

Beth yw Dydd Iau Cablyd?

Llawer o eglwysi coffáu “Wythnos Sanctaidd” yn y dyddiau cyn Sul y Pasg. Dydd Iau Cablyd neu Ddydd Iau Sanctaidd – yn cofio swper Pasg olaf Iesu a ddathlodd gyda’i ddisgyblion y noson cyn iddo farw. Daw'r gair Maundy o'r gair Lladin mandatum, sy'n golygu gorchymyn . Yn yr oruwchystafell, pan oedd Iesu yn eistedd gyda'i ddisgyblion o amgylch y bwrdd, dywedodd, “Yr wyf yn rhoi gorchymyn newydd i chi, i chi.caru eich gilydd; yn union fel y cerais i chwi, eich bod chwithau hefyd yn caru eich gilydd.” (Ioan 13:34)

Y noson cyn iddo farw, torrodd Iesu y bara a’i basio o amgylch y bwrdd, gan ddweud, “Hwn yw fy nghorff, sy’n cael ei roi drosoch; gwna hyn er cof amdanaf.” Yna aeth o amgylch y cwpan a dweud, "Y cwpan hwn, sy'n cael ei dywallt drosoch, yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i." (Luc 22:14-21) Roedd y bara a’r cwpan yn cynrychioli marwolaeth Iesu i brynu bywyd i holl ddynolryw, gan ddechrau’r cyfamod newydd.

Mae eglwysi sy’n dathlu Dydd Iau Cablyd yn cael gwasanaeth cymun, gyda’r bara a’r cwpan cynrychioli corff a gwaed Iesu, a roddwyd dros bawb. Mae rhai eglwysi hefyd yn cynnal seremoni golchi traed. Cyn dathlu’r Pasg gyda’i ddisgyblion, golchodd Iesu draed Ei ddisgyblion. Tasg gwas oedd hyn fel arfer, ac roedd Iesu'n dysgu i'w ddilynwyr fod yn rhaid i arweinwyr fod yn weision.

12. Luc 22:19-20 Ac efe a gymerodd fara, ac a ddiolchodd, ac a’i torrodd, ac a’i rhoddes iddynt, gan ddywedyd, Hwn yw fy nghorff a roddwyd drosoch; gwna hyn er cof amdanaf.” 20 Yn yr un modd, ar ôl y swper cymerodd y cwpan, gan ddweud, “Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt drosoch.”

13. Luc 22:20 (NKJV) “Yn yr un modd cymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, "Y cwpan hwn yw y cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt drosoch." 5>

14. Ioan 13:34 “Gorchymyn newydd yr wyf yn ei roii chwi, eich bod yn caru eich gilydd: yn union fel y cerais i chwi, yr ydych chwithau i garu eich gilydd.”

15. 1 Ioan 4:11 (KJV) “Anwylyd, os felly y carodd Duw ni, dylem ninnau hefyd garu ein gilydd.”

16. Mathew 26:28 “Hwn yw fy ngwaed y cyfamod, sy'n cael ei dywallt dros lawer er maddeuant pechodau.”

Beth yw Gwener y Groglith?

Hwn yn ddiwrnod o gofio am farwolaeth Iesu. Bydd rhai Cristnogion yn ymprydio ar y diwrnod hwn, gan gofio aberth mawr Iesu. Mae rhai eglwysi yn cynnal gwasanaeth o hanner dydd tan 3 PM, yr oriau y crogodd Iesu ar y groes. Yng ngwasanaeth Gwener y Groglith, darllenir Eseia 53 am y gwas dioddefus yn aml, ynghyd â darnau am farwolaeth Iesu. Mae Cymun Bendigaid fel arfer yn cael ei gymryd er cof am farwolaeth Iesu. Mae'r gwasanaeth hwn yn ddifrifol a sobr, hyd yn oed yn alarus, ond ar yr un pryd yn dathlu'r newyddion da a ddaw yn sgil y groes.

17. 1 Pedr 2:24 “Ac Efe a ddygodd ein pechodau ni yn ei gorff i fyny ar y groes, er mwyn inni farw i bechod a byw i gyfiawnder; trwy ei archollion Ef y'ch iachawyd."

18. Eseia 53:4 “Yn sicr, fe gymerodd arno ein gwendidau, ac fe gymerodd ein gofidiau; eto ystyriasom Ef wedi ei daro gan Dduw, wedi ei daro i lawr ac yn gystuddiedig.”

19. Rhufeiniaid 5:8 “Ond dangosodd Duw ei gariad mawr tuag atom ni trwy anfon Crist i farw drosom ni tra oeddem ni’n dal yn bechaduriaid.”

Gweld hefyd: 5 Gweinidogaeth Gofal Iechyd Cristnogol Gorau (Adolygiadau Rhannu Meddygol)

20. Ioan 3:16 “Oherwydd bod Duw wedi caru'r byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, fel bod pawb syddyn credu ynddo Ef ni ddifethir, ond a gaiff fywyd tragwyddol.”

21. Marc 10:34 “Pwy fydd yn ei watwar ac yn poeri arno, yn ei fflangellu ac yn ei ladd. Dri diwrnod wedyn bydd yn codi.”

22. 1 Pedr 3:18 “Canys Crist hefyd a ddioddefodd unwaith dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chwi at Dduw. Rhoddwyd ef i farwolaeth yn y corff, ond gwnaed ef yn fyw yn yr Ysbryd.”

Beth yw Dydd Sadwrn Sanctaidd?

Dydd Sadwrn Sanctaidd neu Ddydd Sadwrn Du yn cofio’r amser y gorweddai Iesu ynddo y bedd wedi ei farwolaeth. Nid oes gan y rhan fwyaf o eglwysi wasanaeth ar y diwrnod hwn. Os ydyn nhw, Gwylnos y Pasg sy'n dechrau ar fachlud haul ddydd Sadwrn. Yn Gwylnos y Pasg, mae Cannwyll y Paschal (Pasg) yn cael ei chynnau i ddathlu goleuni Crist. Mae darlleniadau o'r Hen Destament a'r Newydd am iachawdwriaeth trwy farwolaeth ac atgyfodiad Crist yn cael eu cymysgu â gweddïau, salmau, a cherddoriaeth. Y mae rhai eglwysi yn cael bedydd y noson hon, a gwasanaeth cymun i ddilyn.

23. Mathew 27:59-60 “Cymerodd Joseff y corff a'i lapio mewn lliain glân, 60 a'i osod yn ei fedd newydd ei hun, yr hwn a dorrasai efe allan yn y graig; a threiglodd faen mawr yn erbyn mynedfa'r bedd, ac a aeth ymaith.”

24. Luc 23:53-54 “Yna cymerodd ef i lawr, a'i lapio mewn lliain a'i osod mewn bedd wedi'i dorri yn y graig, un nad oedd neb wedi ei osod ynddo eto. 54 Yr oedd hi'n Ddydd Paratoi, a'r Saboth ar fin dechrau.”

Bethyw Sul y Pasg?

Sul y Pasg neu Ddydd yr Atgyfodiad yw pwynt uchaf y flwyddyn Gristnogol ac mae’n ddiwrnod o lawenydd di-ben-draw i gofio atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw. Mae’n dathlu’r bywyd newydd sydd gennym yng Nghrist, a dyna pam mae llawer o bobl yn gwisgo gwisgoedd newydd i’r eglwys ar Sul y Pasg. Mae gwarchodfeydd yr eglwys yn aml yn cael eu haddurno â llu o flodau, clychau eglwys yn canu, a chorau yn canu cantatas a cherddoriaeth Pasg arbennig arall. Mae rhai eglwysi yn perfformio dramau o farwolaeth ac atgyfodiad Iesu, a chyflwynir cynllun iachawdwriaeth mewn llawer o eglwysi gyda gwahoddiad i dderbyn Crist yn Waredwr.

Mae llawer o eglwysi yn cynnal “gwasanaeth codiad haul” yn gynnar ar fore’r Dwyrain – yn aml yn yr awyr agored wrth lyn neu afon, weithiau ar y cyd ag eglwysi eraill. Mae hyn yn cofio’r gwragedd a ddaeth gyda’r wawr at feddrod Iesu a chanfod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd a bedd gwag!

25. Mathew 28:1 “Yn awr ar ôl y Saboth, fel yr oedd yn gwawrio tua'r dydd cyntaf o'r wythnos, daeth Mair Magdalen a'r Fair arall i edrych ar y bedd.”

26. Ioan 20:1 “Yn gynnar ar y dydd cyntaf o’r wythnos, a hithau eto’n dywyll, dyma Mair Magdalen yn mynd at y bedd a gweld bod y maen wedi ei dynnu o’r fynedfa.”

27. Luc 24:1 “Ar y dydd cyntaf o’r wythnos, yn gynnar iawn yn y bore, daeth y gwragedd at y bedd a dod â’r peraroglau roedden nhw wedi’u paratoi.”

Beth yw tarddiad y Pasg cwningen a
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.