Perfekcionizmas be nuodėmės yra erezija: (7 biblinės priežastys, kodėl)

Perfekcionizmas be nuodėmės yra erezija: (7 biblinės priežastys, kodėl)
Melvin Allen

Šiame straipsnyje aptarsime be nuodėmės esančio perfekcionizmo ereziją. Neįmanoma būti be nuodėmės bet kuriuo krikščioniškojo tikėjimo kelio metu. Kas galėtų teigti esąs tobulas, kai žvelgiame į tai, ką Dievas vadina tobulumu? Esame įkalinti neišpirktame kūne, ir kai lyginame save su tobulu Kristumi, krentame į akis.

Žvelgdami į Dievo šventumą ir į tai, ko iš mūsų reikalaujama, esame be vilties. Tačiau, ačiū Dievui, viltis kyla ne iš mūsų. Mūsų viltis yra tik Kristuje.

Jėzus mokė mus kasdien išpažinti savo nuodėmes.

Mato 6, 9-12 " Tad melskitės taip: "Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas. teateinie Tavo karalystė. teesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. tebūnie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. duok mums šiandien kasdienės mūsų duonos. ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidome savo kaltininkams."

Kai sakome, kad neturime nuodėmės, paverčiame Dievą melagiu.

1 Jono evangelijos skyrius yra aiškiai parašytas tikintiesiems. Skaitydami 1 Jono evangelijos skyrių kontekste matome, kad vienas iš vaikščiojimo šviesoje aspektų yra nuodėmių išpažinimas. Kai girdžiu žmones sakant, kad jie neprisimena, kada paskutinį kartą nusidėjo, ir kad šiuo metu jie gyvena tobulai, tai yra melas. Apgaudinėjame patys save, kai pateikiame tokius teiginius. Savo nuodėmių išpažinimas yra vienas iš įrodymų, kadesi išgelbėtas. Jo šviesoje niekada negalėsi paslėpti nuodėmės.

Žmogus, turintis tikrą santykį su savo tėvu, ketina išpažinti savo kaltes. Šventoji Dvasia ketina mus įtikinti dėl nuodėmės, o jei to nedaro, tai yra netikro atsivertimo įrodymas. Jei Dievas su jumis nesielgia kaip su savo vaiku, tai yra įrodymas, kad nesate Jo vaikas. Neišpažintos nuodėmės užkerta kelią Dievui jūsų klausytis. Pavojinga teigti, kad esate be nuodėmės.

Ps 19, 12 mus moko išpažinti net ir nežinomas nuodėmes. Viena sekundė netyros bedieviškos minties yra nuodėmė. Nerimauti nuodėmė. 100 % nedirbti Viešpačiui savo darbe yra nuodėmė. Nuodėmė yra praleisti tikslą. Niekas negali padaryti to, ko reikalaujama. Aš žinau, kad negaliu! Kasdien nukenčiu, bet negyvenu pasmerkime. Žvelgiu į Kristų ir tai man teikia džiaugsmo. Viskas, ką turiu, yra Jėzus. Pasitikiu Jo tobulumu dėl savoMūsų nuodėmingumas daro Kristaus kraują ant kryžiaus daug reikšmingesnį ir brangesnį.

1 Jn 1, 7-10 "Bet jei mes vaikščiojame šviesoje, kaip Jis pats yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir Jėzaus, Jo Sūnaus, kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 8 Jei sakome, kad neturime nuodėmės, apgaudinėjame patys save, ir nėra mumyse tiesos. 9 Jei išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisus atleisti mums nuodėmes ir apvalyti mus nuo visų nedorybių. 10 Jei sakome, kad neturime nuodėmės, mes apgaudinėjame patys save, ir nėra mumyse tiesos.nenusidėjome, mes Jį padarome melagiu ir Jo žodžio nėra mumyse."

Ps 66:18 "Jei nebūčiau išpažinęs nuodėmės savo širdyje, Viešpats nebūtų išklausęs."

Mes nesame tobuli

Biblijoje sakoma: "Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas." Jei jumyse yra bent kiek tiesos, pripažinsite, kad mes su jumis nesame tobuli." Daugelis sakys: "Kodėl Dievas liepia mums daryti tai, ko mes negalime?" Viskas paprasta, Dievas yra etalonas, o ne žmogus. Kai pradedate nuo žmogaus, turite problemų, bet kai pradedate nuo Dievo, pradedate matyti, koks Jis šventas irkaip labai jums reikia Gelbėtojo.

Viskas šiame gyvenime priklauso Jam. Nė vienas netobulumo lašas nepateks į Jo akivaizdą. Viskas, ką mes turime, yra Kristaus tobulumas. Net ir būdamas tikintysis niekada nebuvau tobulas. Ar esu naujas kūrinys? Taip! Ar turiu naujų troškimų Kristui ir Jo žodžiui? Taip! Ar nekenčiu nuodėmės? Taip! Ar siekiu tobulumo? Taip! Ar gyvenu nuodėmėje? Ne, bet kasdien man taip trūksta, kaip ir visiems tikintiesiems.daryti.

Galiu būti savanaudis, ne viską darau Dievo garbei, nesimeldžiu be perstojo, būnu išsiblaškęs garbinimo metu, niekada nemylėjau Dievo absoliučiai viskuo, kartais nerimauju, mintyse galiu būti godus. Kaip tik šiandien netyčia pervažiavau "Stop" ženklą. Tai nuodėmė, nes nepaklusau įstatymui. Visada bus ką išpažinti maldoje. Ar nesuprantate, kadDievo šventumą? Nemanau, kad be nuodėmės esantys perfekcionistai taip mano.

Romiečiams 3,10-12 Kaip parašyta: "Nėra nė vieno teisaus, nėra nė vieno; nėra nė vieno, kuris suprastų; nėra nė vieno, kuris ieškotų Dievo. Visi nusigręžė, visi kartu tapo beverčiai; nėra nė vieno, kuris darytų gera, nėra nė vieno, kuris darytų gera".

Psalmių 143:2 "Neišduok savo tarno teismui, nes niekas gyvas nėra teisus prieš tave."

Taip pat žr: 25 įkvepiančios Biblijos eilutės apie pagalbą kitiems, kuriems jos reikia

Ekleziasto 7:20 "Iš tiesų nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris nuolat darytų gera ir niekada nenusidėtų."

Patarlių 20,9 Kas gali sakyti: "Aš išsaugojau savo širdį tyrą, esu švarus ir be nuodėmės?"

Ps 51, 5 "Tikrai buvau nuodėmingas nuo gimimo, nuodėmingas nuo tada, kai mano motina mane pagimdė".

Dievobaimingi krikščionys žino savo nuodėmingumą.

Visus dievobaimingiausius Šventojo Rašto vyrus siejo vienas bendras bruožas. Jie žinojo, kad jiems labai reikia Gelbėtojo. Paulius ir Petras buvo arti Kristaus šviesos, o kai priartėji prie Kristaus šviesos, matai daugiau nuodėmių . Daugelis tikinčiųjų nepriartėja prie Kristaus šviesos, todėl nemato savo nuodėmingumo. Paulius vadino save "nusidėjėlių vyriausiuoju." Jis nesakė, kad aš esu nusidėjėlių vyriausiasis.nusidėjėlių. Jis pabrėžė savo nuodėmingumą, nes savo nuodėmingumą suprato Kristaus šviesoje.

1 Timotiejui 1:15 "Tai ištikimas ir vertas pripažinimo žodis, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių, iš kurių pagrindinis esu aš."

Lk 5, 8 Tai pamatęs, Simonas Petras puolė Jėzui ant kelių ir tarė: "Eik šalin nuo manęs, Viešpatie, aš esu nuodėmingas žmogus!"

Laiško romiečiams 7 eilutė griauna be nuodėmės esantį perfekcionizmą.

Laiške romiečiams 7 pastebime, kad Paulius kalba apie savo, kaip tikinčiojo, kovas. Daugelis žmonių pasakys: "Jis kalbėjo apie savo ankstesnį gyvenimą", bet tai neteisinga. Štai kodėl tai neteisinga. Biblijoje sakoma, kad netikintieji yra nuodėmės vergai, mirę nuodėmėje, apakinti šėtono, jie nesupranta Dievo dalykų, nekenčia Dievo, neieško Dievo ir pan.

Jei Paulius kalba apie savo ankstesnį gyvenimą, kodėl jis trokšta daryti tai, kas gera ? 19-oje eilutėje sakoma: "Juk aš nedarau to, ko noriu gero, bet bloga, ko nenoriu, tai ir toliau darau." Netikintieji netrokšta daryti gera. Jie nesiekia Dievo dalykų. 22-oje eilutėje jis sako: "Juk aš gėriuosi Dievo įstatymu." Netikintieji nesidžiaugia Dievo įstatymu. Tiesą sakant, kai skaitome Psalmyno 1, 2; Psalmyno119:47; ir Ps 119:16 matome, kad tik tikintieji gėrisi Dievo įstatymu.

25 eilutėje Paulius atskleidžia atsakymą į savo kovas. " Dėkui Dievui per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." Kristus yra būdas pasiekti pergalę prieš visas nuodėmes. 25 eilutėje Paulius toliau sako: "Aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu tarnauju nuodėmės įstatymui." Tai rodo, kad jis kalbėjo apie savo dabartinį gyvenimą.

Netikintieji nekovoja su nuodėme. Tik tikintieji kovoja su nuodėme. 1 Pt 4, 12: "Nesistebėkite ugningais išbandymais, kuriuos jums tenka patirti." Kaip tikintiesiems, nors esame naujas kūrinys, vyksta kova su kūnu. Esame įkalinti savo žmogiškume, o dabar Dvasia kariauja su kūnu.

Romiečiams 7,15-25 "Nes aš nesuprantu savo veiksmų. Aš nedarau to, ko noriu, bet darau tai, ko nekenčiu. 16 Dabar, jei darau tai, ko nenoriu, sutinku su įstatymu, kad tai gera. 17 Taigi dabar jau ne aš tai darau, bet nuodėmė, kuri gyvena manyje. 18 Aš žinau, kad manyje, t. y. mano kūne, negyvena nieko gero. Aš turiu norą daryti tai, kas teisinga, bet neturiu gebėjimo19 Nes aš nedarau to, ko noriu, bet blogį, kurio nenoriu, ir toliau darau. 20 Jei darau tai, ko nenoriu, tai jau nebe aš, o nuodėmė, kuri gyvena manyje. 21 Taigi aš suprantu, kad tai yra dėsnis, jog kai noriu daryti gera, blogis yra šalia. 22 Nes aš gėriuosi Dievo įstatymu savo viduje, 23 bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį sumano proto įstatymą ir pavergia mane nuodėmės įstatymui, kuris gyvena mano nariuose. 24 Nelaimingas žmogus aš esu! Kas mane išvaduos iš šito mirties kūno? 25 Ačiū Dievui per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį! Taigi aš pats savo protu tarnauju Dievo įstatymui, o savo kūnu tarnauju nuodėmės įstatymui".

Galatams 5,16-17 "Bet aš sakau: "Elkitės pagal Dvasią, ir jūs nevykdysite kūno geidulių. 17 Nes kūnas savo geidulius nukreipia prieš Dvasią, o Dvasia - prieš kūną, nes jie prieštarauja vienas kitam, kad nedarytumėte to, kas jums patinka".

Perfekcionizmas be nuodėmės neigia pašventinimą.

Visiškas pašventinimas arba krikščioniškasis perfekcionizmas yra prakeikta erezija. Kai kas nors yra išteisinamas tikėjimu į Kristų, tada prasideda pašventinimo procesas. Dievas ketina tikintįjį padaryti panašų į savo Sūnaus atvaizdą. Dievas veiks to tikinčiojo gyvenime iki pat mirties.

Jei be nuodėmės esantis perfekcionizmas yra tiesa, tuomet nėra jokios priežasties Dievui veikti mumyse ir tai prieštarauja įvairioms Raštų eilutėms. Net Paulius kreipėsi į tikinčiuosius kaip į kūniškus krikščionis. Nesakau, kad tikintysis liks kūniškas, nes tai netiesa. Tikintysis augs, tačiau tai, kad jis vadina tikinčiuosius kūniškais krikščionimis, sugriauna šią klaidingą doktriną.

1 Korintiečiams 3,1-3 "Bet aš, ( broliai ), negalėjau kreiptis į jus kaip į dvasinius žmones, bet kaip į kūno žmones, kaip į kūdikius Kristuje. 2 Maitinau jus pienu, ne kietu maistu, nes nebuvote tam pasirengę. Ir net dabar dar nesate pasirengę, 3 nes tebesate iš kūno. Kol tarp jūsų yra pavydo ir nesantaikos, argi nesate iš kūno ir elgiatės tik žmogiškai?"

2 Pt 3, 18 "Bet augkite mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus malone ir pažinimu. Jam tebūnie šlovė dabar ir per amžių amžius. Amen."

Filipiečiams 1:6 "Ir aš esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį užbaigs Jėzaus Kristaus dieną."

Romiečiams 12,1-2 "Todėl, broliai, Dievo gailestingumu raginu jus atiduoti savo kūnus kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką, kuri yra jūsų dvasinis garbinimas. Nepritapkite prie šio pasaulio, bet keiskitės atnaujindami savo protą , kad bandydami atpažintumėte, kokia yra Dievo valia, kas gera, priimtina ir tobula."

Jokūbas sako: "Mes visi suklumpame įvairiais būdais".

Jokūbo 3 skyrius yra geras skyrius, į kurį verta pažvelgti. 2 eilutėje rašoma: "Mes visi suklumpame įvairiais būdais." Nesakoma, kad kai kurie, nesakoma, kad tik netikintieji, bet sakoma: "Mes visi." Yra milijonas būdų suklupti prieš Dievo šventumą. Aš nusidedu prieš atsikeldamas iš lovos. Atsibundu ir nesuteikiu Dievui deramos šlovės, kuri jam priklauso.

Jokūbo 3:8 sakoma: "Joks žmogus negali sutramdyti liežuvio". Nėra ! Daugelis žmonių nepastebi, kaip jie nusideda savo burna. Įsitraukia į apkalbas, kalba apie pasaulio dalykus, skundžiasi, nedieviškai juokauja, juokauja kieno nors sąskaita, nemandagiai komentuoja, sako pusę tiesos, keikiasi ir t. t. Visa tai yra klaidinga, jei norite viską daryti Dievo garbei, mylėti Dievą visa širdimi, siela, protu ir jėga bei mylėti savo artimą.kaip ir jūs pats.

Jokūbo 3:2 "Mes visi daug kur suklumpame. Kas niekada neklysta dėl to, ką sako, yra tobulas ir sugeba išlaikyti visą savo kūną."

Jokūbo 3:8 "Bet joks žmogus negali sutramdyti liežuvio. Tai neramus blogis, pilnas mirtinų nuodų".

Ps 130, 3 "Viešpatie, jei tu saugotum mūsų nuodėmių registrą, kas, Viešpatie, galėtų išlikti gyvas?"

Viskas, ką turiu, yra Kristus.

Jėzus atėjo ne dėl tų, kurie yra teisūs. Jis atėjo dėl nusidėjėlių. Mato 9:13 . Dauguma be nuodėmės esančių perfekcionistų mano, kad galite prarasti savo išgelbėjimą. Kaip sakė Džonas Makartūras: "Jei galėtumėte prarasti savo išgelbėjimą, taip ir padarytumėte." Mes visi neatitinkame Dievo standarto. Ar kas nors gali mylėti Dievą tobulai, viskuo, kas jame yra, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę? Man niekada nepavyko to padaryti, ir jei esate sąžiningi, jums taip pat niekada nepavyko to padaryti.

Visada kalbame apie išorines nuodėmes, o kaip dėl širdies nuodėmių? Kas nori taip gyventi? "O ne, aš netyčia pervažiavau "Stop" ženklą ir praradau savo išgelbėjimą." Tai tikrai kvaila ir tai šėtono apgaulė. Kai kurie žmonės sakys: "Tu vedi žmones į nuodėmę." Niekur šiame straipsnyje nesakiau, kad kas nors turi nusidėti. Sakiau, kad mes kovojame su nuodėme. Kai tampi išgelbėtas.nebesate nuodėmės vergas, miręs nuodėmėje, ir dabar turite galios nugalėti nuodėmę. Jūsų tikėjimo Kristumi įrodymas yra tai, kad būsite naujas. Jūsų gyvenimas atskleis pokyčius. Jūs nusimesite senąjį gyvenimą, bet vėlgi vis dar būsime įkalinti savo žmogiškume. Bus kova. Bus kova. Bus kova.

Taip pat žr: Malonė ir gailestingumas bei teisingumas ir įstatymas: (skirtumai ir reikšmės)

Kai matome tokias ištraukas, kaip 1 Jn 3, 8-10; 1 Jn 3, 6 ir 1 Jn 5, 18, kuriose sakoma, kad žmonės, gimę iš Dievo, nesiliaus nusidėti, nesakoma, kad niekada nenusidėsite, nes tai prieštarauja Jono evangelijos pradžiai. Čia kalbama apie gyvenimo būdą. Kalbama apie tuos, kurie naudojasi malone kaip pasiteisinimu nusidėti. Kalbama apie nuolatinį nuodėmės siekimą ir praktikavimą. Tik netikri krikščionys gyvena sąmoningoje nuodėmėje irpasaulietiškumas. netikri krikščionys nenori keistis ir jie nėra nauji kūriniai. Jie tikriausiai verks, nes buvo pagauti, bet tai ir viskas. Jiems būdingas pasaulietiškas, o ne dieviškas liūdesys. Jie neieško pagalbos.

Tikintieji kovoja! Būna akimirkų, kai verkiame dėl savo nuodėmių. Mes norime būti labiau dėl Kristaus. Tai yra tikro tikinčiojo požymis. Mato 5, 4-6: "Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Palaiminti klusnieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti." Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti.

Tačiau dažniausiai tikintieji gali guostis, kad turime Gelbėtoją, turime prisikėlusį Karalių, turime Jėzų, kuris visiškai patenkino Dievo rūstybę ant kryžiaus. Užuot žiūrėję į save, žvelkite į Kristų. Kokia privilegija ir kokia palaima žinoti, kad mano išgelbėjimas nepriklauso nuo manęs.

Pasitikiu tobulu Jėzaus Kristaus nuopelnu, ir to pakanka. Kasdien išpažindamas savo nuodėmes esu vis dėkingesnis už Jo kraują. Augdamas Kristuje, Viešpaties malonė ir Jo kraujas tampa vis tikresni. Romiečiams 7, 25. NLT " Ačiū Dievui! Atsakymas yra Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatyje."

1 Jono 2,1 "Mano brangūs vaikai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. (...) o jei kas nusidėtų, mes turime užtarėją pas Tėvą - teisųjį Jėzų Kristų".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.