60 svarbių Biblijos eilučių apie Jėzų Kristų (Kas yra Jėzus)

60 svarbių Biblijos eilučių apie Jėzų Kristų (Kas yra Jėzus)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie Jėzų?

Vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos galime užduoti, yra: "Kas yra Jėzus?" Atsakymas į šį klausimą mums parodo, kaip galime būti išgelbėti iš nuodėmių ir gyventi amžinai. Pažinti Jėzų - pažinti Jį asmeniškai - yra neįtikėtina palaima. Galime artimai draugauti su visatos Kūrėju, mėgautis Jo meile, patirti Jo galią mumyse ir per mus ir sekti Jo pavyzdžiu.eiti Jo teisaus gyvenimo pėdomis. Pažinti Jėzų yra tyras džiaugsmas, tyra meilė, tyra ramybė - kaip niekas, ką mes kada nors galėjome įsivaizduoti.

Citatos apie Jėzų

"Kristus tiesiogine prasme vaikščiojo mūsų batais ir įžengė į mūsų vargą. Tie, kurie nepadeda kitiems, kol patys nėra vargšai, atskleidžia, kad Kristaus meilė dar nepavertė jų tokiais užjaučiančiais žmonėmis, kokiais juos turėtų padaryti Evangelija." - Tim Keller

"Jaučiuosi taip, tarsi Jėzus Kristus būtų miręs tik vakar." Martynas Liuteris

"Jėzus nėra nei vienas iš daugelio kelių į Dievą, nei geriausias iš kelių kelių kelių; Jis yra vienintelis kelias." A. W. Tozeris

"Jėzus atėjo ne tam, kad pasakytų mums atsakymus į gyvenimo klausimus, jis atėjo būti atsakymu." Timothy Keller

"Būkite tikri, kad nėra nuodėmės, kurią kada nors padarėte ir kurios negalėtų išvalyti Jėzaus Kristaus kraujas." Billy Grahamas

Kas yra Jėzus Biblijoje?

Jėzus yra būtent tas, kas Jis sakė esąs - visiškai Dievas ir visiškai žmogus. Jis yra Dievo Sūnus ir antrasis Trejybės (Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios) asmuo. Jėzus buvo nukryžiuotas ir prikeltas iš numirusių, kad išgelbėtų visus, kurie Juo pasitiki.

Kai sakome Jėzus Kristus, žodis "Kristus" reiškia "Mesijas" (pateptasis). Jėzus yra Senojo Testamento pranašysčių išsipildymas, kad Dievas atsiųs Mesiją išgelbėti savo tautą. Jėzus reiškia Gelbėtojas arba Išganytojas.

Jėzus buvo tikras žmogus iš kūno ir kraujo, gyvenęs maždaug prieš 2000 metų. Biblijoje, tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente, galime sužinoti, kas yra Jėzus - apie pranašystes apie Jį, Jo gimimą, gyvenimą, mokymą ir stebuklus, mirtį ir prisikėlimą, įžengimą į dangų ir sugrįžimą šio pasaulio pabaigoje. Biblijoje sužinome apie Jėzaus gilią meilę žmonijai - tokią didelę, kadJis paaukojo savo gyvybę, kad mes būtume išgelbėti.

1. Mt 16, 15-16 "O tu?" - paklausė jis, - "O už ką mane laikote?" 16 Simonas Petras atsakė: "Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus".

2. Jn 11, 27 "Taip, Viešpatie, - atsakė ji, - tikiu, kad Tu esi Kristus, Dievo Sūnus, kuris turėjo ateiti į pasaulį".

3. 1 Jn 2, 22 "Kas yra melagis? Tas, kuris neigia, kad Jėzus yra Kristus. Toks žmogus yra antikristas - jis neigia Tėvą ir Sūnų".

4. 1 Jn 5, 1 "Kiekvienas, kuris tiki, kad Jėzus yra Kristus, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Tėvą, myli ir tuos, kurie gimė iš jo.

5. 1 Jn 5, 5 "Kas nugali pasaulį? Tik tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus".

6. 1 Jn 5, 6: "Tai tas, kuris atėjo per vandenį ir kraują - Jėzus Kristus. Jis atėjo ne tik per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir tai liudija Dvasia, nes Dvasia yra tiesa".

7. Jn 15, 26: "Kai ateis Gynėjas, kurį aš jums atsiųsiu nuo Tėvo, - tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, - jis liudys apie mane".

8. 2 Kor 1, 19 "Juk Dievo Sūnus Jėzus Kristus, kurį mes - aš, Silas ir Timotiejus - skelbėme tarp jūsų, nebuvo "taip" ir "ne", bet jame visada buvo "taip".

Taip pat žr: Krikščionių ir katalikų tikėjimas: (10 esminių skirtumų, kuriuos reikia žinoti)

9. Jn 10, 24 "Žydai susirinko aplink Jį ir paklausė: "Kiek dar ilgai mus laikysi nežinioje? Jei esi Kristus, pasakyk mums atvirai."

Taip pat žr: 15 įkvepiančių Biblijos eilučių apie maisto gaminimą

Jėzaus gimimas

Apie Jėzaus gimimą skaitome Naujojo Testamento Mato 1 ir 2 skyriuose bei Luko 1 ir 2 skyriuose.

Dievas pasiuntė angelą Gabrielių pas mergaitę, vardu Marija, ir pasakė jai, kad per Šventąją Dvasią ji pradės kūdikį ir pagimdys Dievo Sūnų.

Kai Juozapas, Marijos sužadėtinis, sužinojo, kad Marija nėščia, žinodamas, kad jis nėra tėvas, jis ketino nutraukti sužadėtuves. Tuomet sapne jam pasirodė angelas ir liepė nebijoti tuoktis su Marija, nes kūdikis buvo pradėtas iš Šventosios Dvasios. Juozapas turėjo duoti kūdikiui vardą Jėzus (Gelbėtojas), nes Jis išgelbės žmones iš nuodėmių.

Juozapas ir Marija susituokė, bet lytinių santykių neturėjo, kol ji negimdė. Juozapas ir Marija turėjo keliauti į Betliejų, Juozapo gimtąjį miestą, dėl gyventojų surašymo. Kai jie atvyko į Betliejų, Marija pagimdė, o Juozapas pavadino kūdikį Jėzumi.

Tą naktį keli piemenys buvo laukuose, kai pasirodė angelas ir pranešė jiems, kad Betliejuje gimė Kristus. Staiga pasirodė daugybė angelų, kurie šlovino Dievą: "Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė žmonėms, kuriais Jis gėrisi." Piemenys nuskubėjo pamatyti kūdikio.

Po Jėzaus gimimo atvyko keli išminčiai, sakydami, kad rytuose pamatė žvaigždę To, kuris gimė žydų karaliumi. Jie įėjo į namus, kuriuose buvo Jėzus, puolė Jį garbinti ir davė dovanų: aukso, smilkalų ir miros.

10. Iz 9, 6 "Nes mums gimė kūdikis, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių, ir jo vardas bus nuostabus patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis Tėvas, ramybės kunigaikštis".

11. Mt 1, 16: "Jokūbas - Juozapo, Marijos vyro, tėvas, iš kurio gimė Jėzus, vadinamas Kristumi".

12. Iz 7, 14 "Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų, kurį pavadins Emanueliu".

13. Mt 2, 1 "Jėzus gimė Betliejuje, Judėjoje, kai Erodas buvo karalius. Jėzui gimus, į Jeruzalę atvyko išminčiai iš rytų".

14. Michėjas 5,2 "Bet tu, Betliejau Efratai, nors esi mažas tarp Judo giminių, iš tavęs man išeis tas, kuris bus Izraelio valdovas, kurio kilmė yra nuo seno, nuo senų laikų".

15. Jeremijo 23,5 "Ateina dienos, - skelbia Viešpats, - kai pažadinsiu Dovydui teisią šaką, karalių, kuris išmintingai viešpataus ir darys, kas teisinga ir teisu krašte".

16. Zacharijo 9,9 "Džiūgauk, Siono dukra, džiaukis, Jeruzalės dukra! Žiūrėk, tavo karalius ateina pas tave, teisus ir pergalingas, žemas ir jojantis ant asilaičio, ant asiliuko, asiliuko kumeliuko".

Jėzaus Kristaus prigimtis

Savo žemiškajame kūne, būdamas visiškai Dievas ir visiškai žmogus, Jėzus turėjo dieviškąją Dievo prigimtį, įskaitant visas Dievo savybes. Prieš gimdamas žmogumi, Jėzus buvo pradžioje pas Dievą ir buvo Dievas. Per Jį buvo sukurta visa, kas yra. Jame buvo gyvybė - žmonių šviesa. Jėzus gyveno pasaulyje, kurį Jis sukūrė, tačiau dauguma žmonių Jo neatpažino. Tačiau tiems, kurie Jį atpažino irįtikėję Jo vardą, gavo teisę tapti Dievo vaikais (Jn 1, 1-4. 10-13).

Jėzus nuo begalybės amžinai dalijasi dieviškąja prigimtimi su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia. Būdamas Trejybės dalis, Jėzus yra visiškas Dievas. Jėzus nėra sukurta būtybė - Jis yra visų daiktų Kūrėjas. Jėzus kartu su Tėvu ir Dvasia dalijasi dieviškuoju visų daiktų valdymu.

Kai Jėzus gimė, Jis buvo visiškai žmogus. Jis buvo alkanas, ištroškęs ir pavargęs, kaip ir visi kiti. Jis gyveno visiškai žmogišką gyvenimą. Vienintelis skirtumas buvo tas, kad Jis niekada nenusidėjo. Jis buvo "viskuo gundomas, kaip ir mes, bet be nuodėmės" (Žyd 4, 15).

17. Jn 10, 33 "Mes užmėtysime tave akmenimis ne už kokį nors gerą darbą, - atsakė jie, - bet už piktžodžiavimą, nes tu, paprastas žmogus, teigi esąs Dievas".

18. Jn 5, 18 "Dėl to žydai dar labiau stengėsi Jį nužudyti. Jis ne tik laužė šabą, bet net vadino Dievą savo Tėvu, darydamas save lygų Dievui".

19. Žyd 1, 3 "Jis yra Dievo šlovės spindesys ir tikslus jo prigimties atspaudas, ir savo galios žodžiu palaiko visatą. Atlikęs nuodėmių apvalymą, jis atsisėdo aukštybėse esančios Didybės dešinėje".

20. Jn 1, 14: "Ir Žodis tapo kūnu, apsigyveno tarp mūsų, ir mes regėjome Jo šlovę, šlovę kaip viengimio iš Tėvo, pilną malonės ir tiesos".

21. Kol 2, 9: "Juk Jame kūnišku pavidalu gyvena visa Dievybės pilnatvė".

22. 2 Pt 1, 16-17 "Juk mes, pasakodami jums apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimą su galia, nesekėme gudriai sugalvotais pasakojimais, bet buvome jo didybės liudytojai. Jis sulaukė garbės ir šlovės iš Dievo Tėvo, kai iš didingos šlovės pasigirdo balsas: "Šitas yra mano Sūnus, kurį aš myliu; juo aš gėriuosi".

23. 1 Jn 1, 1-2 "Tai, kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome, ką matėme savo akimis, ką regėjome ir ką palietėme savo rankomis, - tai skelbiame apie gyvybės Žodį. Gyvybė pasirodė; mes ją matėme ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą ir mums pasirodė."

Kristaus savybės

Būdamas visiškai Dievas ir antrasis Trejybės asmuo, Jėzus turi visas Dievo savybes. Jis yra begalinis ir nekintantis visa ko Kūrėjas. Jis yra viršesnis už angelus ir visus daiktus (Ef 1, 20-22), o Jėzaus vardui nusilenks visi keliai - danguje, žemėje ir po žeme (Fil 2, 10).

Būdamas visiškas Dievas, Jėzus yra visagalis (visagalis), visur esantis (visur esantis), visažinis (viską žinantis), savaime egzistuojantis, begalinis, amžinas, nekintantis, savaime pakankamas, visažinis, išmintingas, mylintis, visada ištikimas, visada teisingas, visiškai šventas, visiškai geras, visiškai tobulas.

Kai Jėzus gimė kaip žmogus, ką Jis darė su savo dieviškaisiais atributais, pavyzdžiui, buvo visažinis ar visur esantis vienu metu? Reformatų teologas Džonas Piperis (John Piper) sakė: "Jis galėjo jais naudotis, todėl buvo Dievas; bet Jis visiškai atsisakė jų naudojimo, todėl buvo žmogus." Piperis aiškina, kad kai Jėzus buvo žmogus, Jis veikė su tam tikru savo dieviškųjų atributų apribojimu (pavyzdžiui, buvo visažinis).nes Jėzus sakė, kad nė vienas žmogus (įskaitant Jį patį), o tik Tėvas žino, kada Jėzus sugrįš (Mt 24, 36). Jėzus neišsižadėjo savo dieviškumo, bet atidėjo savo šlovės aspektus.

Net ir tada Jėzus visiškai neatmetė savo dieviškųjų savybių. Jis vaikščiojo vandeniu, įsakė vėjui ir bangoms nurimti, ir jos pakluso. Jis keliavo iš kaimo į kaimą, gydė visus ligonius ir neįgaliuosius, išvarinėjo demonus. Jis pamaitino tūkstančius žmonių iš vienos kuklios duonos ir žuvies - du kartus!

24. Filipiečiams 2, 10-11 "kad Jėzaus vardui nusilenktų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kad kiekvienas liežuvis pripažintų, jog Jėzus Kristus yra Viešpats, Dievo Tėvo šlovei".

25. Gal 5, 22: "O Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė".

26. Apd 4, 27 "Iš tiesų šiame mieste prieš Tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį Tu patepei, buvo susirinkę ir Erodas, ir Poncijus Pilotas, ir pagonys, ir Izraelio tautos".

27. Ef 1, 20-22: "Jis pasinaudojo, kai prikėlė Kristų iš numirusių ir pasodino jį savo dešinėje dangaus karalystėje, 21 daug aukščiau už bet kokią valdžią ir autoritetą, jėgą ir viešpatavimą, už kiekvieną vardą, kuris yra šaukiamas ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame. 22 Ir Dievas visa padėjo po jo kojomis ir paskyrė jį Bažnyčiai visko galva".

Jėzus Senajame Testamente

Jėzus yra pagrindinė Senojo Testamento figūra, kaip Jis paaiškino kelyje į Emausą: "Tada, pradėdamas nuo Mozės ir visų pranašų, aiškino jiems, kas apie Jį parašyta visuose Raštuose" (Lk 24, 27). Vėliau, tą patį vakarą, Jis vėl sakė: "Tai yra mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis, kad visa, kas apie Mane parašyta ĮstatymeMozė, pranašai ir psalmės turi išsipildyti" (Lk 24, 44).

Senasis Testamentas per Mozės duotą įstatymą mums rodo, kad mums reikia Jėzaus kaip Gelbėtojo, nes per įstatymą pažįstama nuodėmė (Romiečiams 3, 20).

Senasis Testamentas nurodo į Jėzų per visas Jo išsipildžiusias pranašystes, parašytas šimtus metų prieš Jo gimimą. Jose sakoma, kad Jis gims Betliejuje (Michėjo 5, 2) iš mergelės (Izaijo 7, 14), kad Jis bus vadinamas Emanueliu (Izaijo 7, 14), kad Betliejaus moterys verks dėl savo mirusių vaikų (Jeremijo 31, 15) ir kad Jėzus kurį laiką praleis Egipte (Ozėjo 11, 1).

Daugiau Senojo Testamento pranašysčių: Jėzaus draugas Jį išduos už 30 sidabrinių (Zacharijo 11, 12-13), o Jo rankos ir kojos bus perdurtos (Ps 22, 16) už mūsų nusikaltimus ir nusižengimus (Iz 53, 5-6).

Senasis Testamentas pranašauja Jėzų. Velykų avinėlis buvo Jėzaus, Dievo Avinėlio, simbolis (Jn 1, 29). Aukų sistema buvo Jėzaus aukos kartą ir visiems laikams pranašystė (Žyd 9, 1-14).

28. Išėjimo 3:14 Dievas tarė Mozei: "Aš esu tas, kuris esu." Jis tarė: "Sakyk Izraelio tautai: 'Aš esu mane siuntęs pas jus'".

29. Pradžios 3,8 "Ir jie išgirdo Viešpaties Dievo garsą, vaikščiojantį sode vėsią dieną, ir vyras bei jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties Dievo tarp sodo medžių".

30. Pradžios 22,2 Dievas tarė: "Pasiimk savo sūnų, savo vienintelį sūnų, kurį myli, - Izaoką, - ir eik į Morijos kraštą. Ten paaukok jį kaip deginamąją auką ant kalno, kurį tau parodysiu".

31. Jn 5, 46: "Jei tikėtumėte Moze, tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane".

32. Iz 53, 12: "Todėl aš padalysiu jam dalį su daugybe ir jis pasidalys grobį su stipriaisiais, nes jis išliejo savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių, tačiau jis prisiėmė daugelio nuodėmę ir užtaria nusikaltėlius".

33. Iz 7, 14 "Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir pavadins jį Emanueliu".

Jėzus Naujajame Testamente

Pirmosiose keturiose knygose - Mato, Morkaus, Luko ir Jono - pasakojama apie Jėzaus gimimą, Jo tarnystę, apie tai, ko Jis mokė žmones, apie Jo nuostabius, protu nesuvokiamus stebuklus, Jo maldos gyvenimą, Jo susidūrimus su veidmainingais vadovais ir Jo didžiulę užuojautą žmonėms. Jose pasakojama, kaip Jėzus mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė per tris dienas!didįjį pavedimą nešti Jo gerąją naujieną visam pasauliui.

Apaštalų darbų knyga prasideda Jėzaus pažadu, kad po kelių dienų Jo sekėjai bus pakrikštyti Šventąja Dvasia. Tada Jėzus įžengė į dangų, o du angelai Jo mokiniams pasakė, kad Jėzus sugrįš tokiu pat būdu, kokiu jie matė Jį išeinantį. Po kelių dienų praūžė smarkus vėjas ir ugnies liepsnos apėmė kiekvieną Jėzaus sekėją. Kai kiekvienas iš jų buvo pripildytas Jėzaus Dvasios,jie pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Likusioje Apaštalų darbų knygos dalyje pasakojama, kaip Jėzaus sekėjai nešė gerąją naujieną į daugelį vietų, kurdami Bažnyčią, kuri yra Kristaus Kūnas.

Didžiąją likusios Naujojo Testamento dalies dalį sudaro laiškai naujoms bažnyčioms įvairiuose miestuose ir šalyse. Juose pateikiami mokymai apie Jėzų, kaip Jį pažinti, augti Jame ir gyventi Jam. Paskutinė knyga, Apreiškimas Jonui, yra pranašystė apie pasaulio pabaigą ir apie tai, kas nutiks, kai Jėzus sugrįš.

34. Jn 8,24 "Todėl aš jums pasakiau, kad jūs mirsite savo nuodėmėse, nes jei netikėsite, kad aš esu jis , jūs mirsite savo nuodėmėse.

35. Lk 3, 21 "Kai visi žmonės buvo pakrikštyti, Jėzus taip pat buvo pakrikštytas, ir Jam besimeldžiant atsivėrė dangus".

36. Mt 12, 15 "Bet Jėzus, tai žinodamas, pasitraukė iš ten. Daugelis ėjo paskui Jį, ir Jis visus išgydė".

37. Mt 4, 23 "Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas jų sinagogose ir skelbdamas karalystės Evangeliją bei gydydamas visokias ligas ir visokias žmonių negales".

38. Hebrajams 12,2: "Įsmeigę akis į Jėzų, tikėjimo pradininką ir ištobulintoją. Dėl jam skirto džiaugsmo jis iškentėjo kryžių, paniekinęs jo gėdą, ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje".

39. Mato 4,17 "Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti: "Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė".

Kokia gili yra Kristaus meilė?

Gili, gili Jėzaus meilė yra didžiulė, neišmatuojama, beribė ir laisva! Kristaus meilė tokia didelė, kad Jis prisiėmė tarno pavidalą, atėjo į šią žemę gyventi nuolankaus gyvenimo ir savo noru mirė ant kryžiaus, kad mes būtume išlaisvinti iš nuodėmės ir mirties (Fil 2, 1-8).

Kai Jėzus tikėjimu apsigyvena mūsų širdyse ir mes įsišaknijame bei įsitvirtiname Jo meilėje, tada pradedame suvokti Kristaus meilės plotį, ilgį, aukštį ir gylį, kuris pranoksta pažinimą, ir esame pripildyti visos Dievo pilnatvės! (Efeziečiams 3, 17-19).

Niekas niekada negali mūsų atskirti nuo Kristaus meilės! Net tada, kai mus ištinka bėdos, nelaimės ir nepritekliai, - nepaisant visų šių dalykų, - mums priklauso didžiulė pergalė per Kristų, kuris mus pamilo! Niekas niekada negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės - nei mirtis, nei demoniškos jėgos, nei mūsų rūpesčiai, nei baimės, net pragaro galios negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, apreikštos Kristuje.Jėzus (Romiečiams 8:35-39).

40. Ps 136, 2: "Dėkokite dievų Dievui, nes jo malonė amžina".

41. Jn 3, 16 "Juk Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą".

42. Jn 15, 13 "Niekas neturi didesnės meilės už tą, kad kas nors guldo gyvybę už savo draugus".

43. Galatams 2,20 "Gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane."

44. Rom 5, 8: "Mes žinome, kaip Dievas mus myli, ir pasitikime jo meile. Dievas yra meilė, ir visi, kurie gyvena meile, gyvena Dieve, ir Dievas gyvena juose".

45. Ef 5, 2: "Ir gyvenkite meilėje, kaip Kristus mus pamilo ir atidavė už mus save , kvapnią atnašą ir auką Dievui".

Jėzaus nukryžiavimas

Tūkstančiai žmonių sekė paskui Jėzų, įsiklausydami į kiekvieną Jo žodį ir matydami Jo meilę veikiant. Vis dėlto Jis turėjo priešų - veidmainių religinių vadovų. Jiems nepatiko, kad Jėzus atskleidė jų pačių nuodėmes, ir jie bijojo, kad revoliucija sugriaus jų pasaulį. Todėl jie rengė Jėzaus mirties sąmokslą. Jie suėmė Jį ir vidury nakties surengė teismą, kuriame apkaltino Jėzų erezija.(klaidingas mokymas).

Žydų vadovai savo teisme pripažino Jėzų kaltu, tačiau tuo metu Izraelis buvo Romos imperijos valdžioje, todėl anksti ryte jie nuvedė Jėzų pas romėnų valdytoją Pilotą. Pilotas jiems pasakė, kad nerado pagrindo kaltinimams prieš Jėzų, tačiau vadovai sukėlė minią, kuri pradėjo šaukti ir skanduoti: "Nukryžiuok jį! Nukryžiuok! Nukryžiuok!" Pilotas bijojo minios.ir galiausiai atidavė Jėzų nukryžiuoti.

Romos kareiviai išvedė Jėzų už miesto, nusivilko drabužius ir pakabino ant kryžiaus, įkalę vinis į rankas ir kojas. Po kelių valandų Jėzus atidavė savo dvasią ir mirė. Du turtingi vyrai - Juozapas ir Nikodemas - gavo Piloto leidimą palaidoti Jėzų. Jie suvyniojo Jo kūną į audeklus su kvepalais ir paguldė į kapą, kurio įėjimą dengė didžiulė uola. Žydų vadovaigavo Piloto leidimą užantspauduoti kapą ir pastatyti prie jo sargybą. (Mt 26-27, Jn 18-19).

46. Mato 27,35 "Nukryžiavę Jį, jie pasidalijo Jo drabužius, mesdami burtus".

47. 1 Pt 2, 24 "Jis pats savo kūnu ant kryžiaus prisiėmė mūsų nuodėmes", kad mes mirtume nuodėmėms ir gyventume teisumui; "jo žaizdomis jūs buvote išgydyti".

48. Galatams 2,20 "Aš buvau nukryžiuotas su Kristumi ir nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane." "Aš buvau nukryžiuotas su Kristumi ir nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane.

49. Lk 23, 33-34 "Atėję į vietą, vadinamą Kaukolės, jie ten jį nukryžiavo , kartu su nusikaltėliais - vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Jėzus tarė: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro." Ir jie, metę burtus, padalijo jo drabužius.

Jėzaus prisikėlimas

Ankstų sekmadienio rytą Marija Magdalietė su keliomis kitomis moterimis išėjo aplankyti Jėzaus kapo ir atnešė kvepalų Jėzaus kūnui patepti. Staiga įvyko didelis žemės drebėjimas! Iš dangaus nusileido angelas, nuvertė akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo veidas švietė kaip žaibas, o drabužiai buvo balti kaip sniegas. Sargybiniai sudrebėjo iš baimės ir krito kaip negyvi.

Angelas kalbėjo moterims: "Nebijokite! Jėzaus čia nėra, Jis prisikėlė iš numirusių! Eikite, pažiūrėkite, kur gulėjo Jo kūnas. O dabar greitai eikite ir pasakykite Jo mokiniams, kad Jis prisikėlė iš numirusių."

Moterys išsigandusios, bet kupinos džiaugsmo nuskubėjo perduoti angelo žinią mokiniams. Pakeliui jas sutiko Jėzus! Jos pribėgo prie Jo, griebė Jam už kojų ir pagarbino Jį. Jėzus joms pasakė: "Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad jie eitų į Galilėją, ir jie ten mane pamatys" (Mt 28, 1-10).

Kai moteris papasakojo mokiniams, kas nutiko, jie nepatikėjo jos pasakojimu. Tačiau Petras ir kitas mokinys (tikriausiai Jonas) nubėgo prie kapo ir rado jį tuščią. Vėliau tą pačią dieną Jėzus pasirodė dviem Jėzaus sekėjams, kai jie keliavo į Emausą. Jie nuskubėjo atgal į Jeruzalę papasakoti kitiems ir staiga Jėzus stovėjo šalia jų!

50. Lk 24, 38-39 "Kodėl jūs išsigandote?" - paklausė jis. "Kodėl jūsų širdys kupinos abejonių? Pažvelkite į mano rankas. Pažvelkite į mano kojas. Matote, kad tai tikrai aš. Palieskite mane ir įsitikinkite, kad nesu vaiduoklis, nes vaiduokliai neturi kūnų, kaip matote, kad aš turiu."

51. Jn 11, 25 Jėzus jai tarė: "Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas; kas mane tiki, bus gyvas, net jei ir mirtų".

52. 1 Korintiečiams 6,14 "Dievas prikėlė Viešpatį ir savo galia prikels mus".

53. Mk 6, 16 "Nesijaudinkite, - tarė jis, - jūs ieškote Jėzaus Nazariečio, kuris buvo nukryžiuotas. Jis prisikėlė! Jo čia nėra. Pažiūrėkite į tą vietą, kur jį paguldė."

54. 1 Tes 4, 14: "Mes tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, todėl tikime, kad Dievas kartu su Jėzumi prikels ir tuos, kurie yra užmigę jame".

Kokia buvo Jėzaus misija?

Svarbiausia Jėzaus misijos dalis buvo mirtis už mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad mes, atgailaudami ir tikėdami Juo, galėtume patirti nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

"Dievas įrodo savo meilę mums tuo, kad Kristus numirė už mus, kai dar buvome nusidėjėliai" (Romiečiams 5,8).

Prieš mirtį Jėzus ėjo skelbdamas gerąją naujieną vargšams, skelbdamas kaliniams laisvę, akliesiems - regėjimo atgavimą, išlaisvindamas prispaustuosius, skelbdamas Viešpaties malonės metus (Lk 4, 18-19). Jėzus parodė savo užuojautą silpniesiems, ligoniams, neįgaliesiems, prispaustiesiems. Jis sakė, kad vagis ateina vogti, žudyti ir naikinti, o Jis atėjo duoti gyvybės,ir gausiai duoti (Jono 10, 10).

Jėzaus aistra buvo suteikti žmonėms supratimą apie Dievo Karalystę - kad jie pažintų amžinojo gyvenimo viltį, kurią jie turi per Jį. Ir tada, prieš pat grįždamas į dangų, Jėzus perdavė savo misiją savo sekėjams - mūsų pavedimą!

"Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikytis visko, ką esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 19-20).

55. Lk 19, 10: "Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti pražuvusiųjų".

56. Jn 6, 68 Simonas Petras atsakė: "Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius".

57. Jono 3:17 "Juk Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad pasaulis būtų pasmerktas, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas".

Ką reiškia pasitikėti Jėzumi?

Pasitikėti reiškia pasitikėti arba tikėti kuo nors.

Visi esame nusidėjėliai. Nė vienas žmogus, išskyrus Jėzų, negyveno be nuodėmės (Romiečiams 3:23).

Nuodėmė turi pasekmių. Ji atskiria mus nuo Dievo - sukuria mūsų santykių spragą. O nuodėmė atneša mirtį: mirtį mūsų kūnams ir bausmę pragare (Romiečiams 6:23, 2 Korintiečiams 5:10).

Dėl savo didžiulės meilės mums Jėzus mirė, kad prisiimtų bausmę už mūsų nuodėmes. Po trijų dienų Jis vėl atgijo, kad suteiktų mums pasitikėjimo, jog ir mes prisikelsime iš numirusių, jei Juo pasitikėsime. Jėzaus mirtis nutiesė tiltą tarp mūsų ir Dievo - nutrūkusį ryšį, jei pasitikėsime Jėzumi.

Kai sakome "pasitikėti Jėzumi", tai reiškia, kad suprantame, jog esame nusidėjėliai, ir atgailaujame - nusigręžiame nuo savo nuodėmių ir atsigręžiame į Dievą. Pasitikėjimas Dievu - tai tikėjimas, kad Jėzaus atperkamąja mirtimi buvo sumokėta kaina už mūsų nuodėmes. Tikime, kad Jėzus mirė vietoj mūsų ir prisikėlė, todėl galime gyventi su Juo amžinai. Kai pasitikime Jėzumi, gauname atkurtus santykius su Dievu!

58. Jn 3, 36: "Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnų, nematys gyvenimo, bet Dievo rūstybė pasiliks ant jo".

59. Apaštalų darbų 16:31 "Tikėkite Viešpatį Jėzų, ir būsite išgelbėti." (Apaštalų darbų 16:31).

60. Apd 4, 11-12 "Jėzus yra tas akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte, bet kuris tapo kertiniu akmeniu. 12 Išgelbėjimo nėra niekur kitur, nes nėra po dangumi kito vardo, duoto žmonėms, kuriuo galėtume būti išgelbėti".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.