25 ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

25 ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
Melvin Allen

ਬੁਢਾਪੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਬੁਢਾਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਆਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਬੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਈਸਾਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਠਿਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸੀਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ 50 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ)

ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੈਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚਾਈ।

ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ।

ਹਵਾਲੇ

  • "ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।" C.S. ਲੁਈਸ
  • "ਬੁਢੇਪੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੋ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਵਾਈਟ ਐਲ. ਮੂਡੀ
  • “ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ।" - ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ। (ਜਨਮਦਿਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ)

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

1. ਰੂਥ 4:15 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

2. ਯਸਾਯਾਹ 46:4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਲੇਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ।

3. ਜ਼ਬੂਰ 71:9 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

4. ਅੱਯੂਬ 12:12 ਸਿਆਣਪ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣਾ (ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ)

5. 1 ਰਾਜਿਆਂ 12:6  ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"

6. ਅੱਯੂਬ 32:7  ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, 'ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'

6. ਧਰਮੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7. ਜ਼ਬੂਰ 92:12-14 ਪਰ ਧਰਮੀ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ; ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, “ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ! ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ! ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ!”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ 40 ਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (2023)

ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਾਜ।

8. ਕਹਾਉਤਾਂ 16:31 ਸਲੇਟੀ ਵਾਲ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਤਾਜ ਹਨ; ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

9. ਕਹਾਉਤਾਂ 20:29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ; ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਲੇਟੀ ਵਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ.

ਬੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।

10. ਜ਼ਬੂਰ 71:18-19 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਲੇਟੀ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

11.ਕੂਚ 7:6-9 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ 83 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਫ਼ਿਰਊਨ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਓ।' ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖੋ, 'ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। '”

ਰੱਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

12. ਉਤਪਤ 21:1-3 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਲਈ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ।

13. 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 5:1 ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਝਿੜਕੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸਮਝਾਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

14. ਲੇਵੀਆਂ 19:32 “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰ ਕਰੋ। “ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।

15. ਅੱਯੂਬ 32:4 ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਹੂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

16. ਫਿਲਪੀਆਂ 1:6 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

17. 1ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:8-9 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਲਾਹ

18. ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:10 ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ "ਅਤੀਤ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?" ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਯਾਦ-ਸੂਚਨਾ

19. ਯਸਾਯਾਹ 40:31 b ut ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ; ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।”

20. 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:16-17 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਮਹਿਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

21. ਕਹਾਉਤਾਂ 17:6 ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ s

22. ਉਤਪਤ 24:1 ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

23. ਉਤਪਤ 25:7-8 ਅਬਰਾਹਾਮ 175 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 24. ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 34:7 ਮੂਸਾ 120 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀਕਦੇ

25. ਫਿਲੇਮੋਨ 1:9 ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ, ਪੌਲ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ।
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।