25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Henaint

25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Henaint
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am henaint

Bendith gan yr Arglwydd yw henaint. Ni ddylem byth ofni heneiddio. Mae gan Gristnogion gyfrifoldeb i ddangos caredigrwydd, parch, ac i ofalu am yr henoed. Ydym rydym i barchu pawb, ond mae math arbennig o barch yr ydym yn ei roi i’r henoed yn wahanol i’n grŵp oedran ein hunain. Mae yna ffordd arbennig rydyn ni'n siarad â nhw ac yn rhoi anrhydedd iddyn nhw.

Wrth fyw yn ôl Gair Duw mae henaint yn dod â doethineb a all helpu ac arwain eraill mewn angen. Mae'n ddyletswydd ar hen wŷr a merched Cristnogol i helpu'r genhedlaeth iau.

Rwyf wedi dysgu llawer gan Gristnogion oedrannus. Weithiau y cyfan rydych chi eisiau ei glywed yw sut mae Duw wedi gweithio ym mywyd rhywun a’u profiadau gwahanol.

Mae hen bobl wedi bod trwy lawer o wahanol brofiadau caledi a fydd yn helpu eich taith ffydd. Maen nhw wedi gwneud camgymeriadau a byddan nhw'n helpu i'ch arwain chi fel nad ydych chi'n gwneud yr un camgymeriadau. Ni ddylai Cristnogion byth ofni marwolaeth.

Mae gennym hyder y byddwn gyda'n Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist. Gall ein corff ymddangos yn hŷn, ond mae ein tu mewn yn cael ei adnewyddu bob dydd. Nid yw Cristion oedrannus byth yn heneiddio mewn gwirionedd. Dim ond pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i geisio dyrchafiad teyrnas Dduw y byddwch chi'n heneiddio.

Dim ond pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i adeiladu eraill yng Nghrist i ben ac yn troi at wylio'r teledu drwy'r dydd y byddwch chi'n heneiddio. Dyma'r tristgwirionedd i rai credinwyr oedranus.

Mae llawer wedi colli eu sêl dros Grist ac yn dewis byw eu dyddiau o flaen y teledu. Daeth Crist yn berffeithrwydd ar eich rhan, a bu farw dros eich camweddau. Ni fydd bywyd byth yn peidio â bod i gyd am Grist. Cofiwch bob amser eich bod yn dal yn fyw am reswm.

Dyfyniadau

 • “Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod newydd neu freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis
 • “Dylai’r paratoadau ar gyfer henaint ddechrau ddim hwyrach na’ch arddegau. Ni fydd bywyd sy’n wag o bwrpas tan 65 yn cael ei lenwi’n sydyn ar ymddeoliad.” Dwight L. Moody
 • “Nid yw'r rhai sy'n caru'n ddwfn byth yn heneiddio; gallant farw o henaint, ond byddant farw yn ifanc.” — Benjamin Franklin. (Adnodau o’r Beibl am benblwydd)
 • Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

  1. Ruth 4:15 Bydd yn adnewyddu eich bywyd a'th gynnal yn dy henaint. Oherwydd y mae dy ferch-yng-nghyfraith, sy'n dy garu ac sy'n well iti na saith mab, wedi rhoi genedigaeth iddo.”

  2. Eseia 46:4 A byddaf yn dal i'ch cario pan fyddwch yn hen. Bydd dy wallt yn troi'n llwyd, a byddaf yn dy gario o hyd. Gwneuthum di, a dygaf di i ddiogelwch.

  3. Salm 71:9 Ac yn awr, yn fy henaint, paid â'm gosod o'r neilltu. Paid â'm gadael yn awr pan fydd fy nerth yn methu.

  Y mae hen bobl yn cario cymaint o ddoethineb, ac yn rhoi cyngor mawr.

  4. Job 12:12 Y mae doethineb yn perthyn i'r henoed, a deall i'r henoed.hen. (Adnodau ar ddoethineb)

  5. 1 Brenhinoedd 12:6  Roedd rhai dynion hŷn wedi helpu Solomon i wneud penderfyniadau pan oedd yn fyw. Felly gofynnodd y Brenin Rehoboam i'r dynion hyn beth i'w wneud. Dywedodd yntau, "Sut wyt ti'n meddwl y dylwn i ateb y bobl?"

  6. Job 32:7 Meddyliais, “Dylai'r rhai hynaf siarad, oherwydd y mae doethineb yn dod gydag oedran.”

  Y mae'r duwiol yn parhau i ddwyn ffrwyth a moli'r Arglwydd.

  7. Salm 92:12-14 Ond bydd y duwiol yn ffynnu fel palmwydd, ac yn tyfu'n gryf fel cedrwydd Libanus. Oherwydd y maent wedi eu trawsblannu i dŷ'r ARGLWYDD ei hun. Y maent yn ffynu yn nghynteddoedd ein Duw. Hyd yn oed yn eu henaint byddant yn dal i gynhyrchu ffrwyth; byddant yn parhau i fod yn hanfodol ac yn wyrdd. Byddan nhw'n dweud, “Cyfiawn yw'r ARGLWYDD! Ef yw fy nghraig! Does dim drwg ynddo!”

  Coron y gogoniant.

  8. Diarhebion 16:31 Y mae gwallt llwyd yn goron gogoniant; fe'i ceir trwy ddilyn llwybr cyfiawn.

  9. Diarhebion 20:29 Gogoniant yr ifanc yw eu cryfder; gwallt llwyd profiad yw ysblander yr hen.

  Hyd yn oed mewn henaint mae’n rhaid inni wneud gwaith Duw. Nid yw datblygiad teyrnas Dduw byth yn darfod.

  10. Salm 71:18-19 A minnau bellach yn hen a’m gwallt yn llwyd, paid â’m gadael, Dduw. Rhaid imi ddweud wrth y genhedlaeth nesaf am eich pŵer a'ch mawredd. O Dduw, mae dy ddaioni yn ymestyn ymhell uwchlaw'r awyr. Rydych chi wedi gwneud pethau rhyfeddol. Dduw, nid oes neb tebyg i ti.

  11.Exodus 7:6-9 Felly gwnaeth Moses ac Aaron yn union fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD iddynt. Pedwar ugain oed oedd Moses, ac Aaron yn bedwar ugain a thri pan ofynasant i Pharo. Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron, “Bydd Pharo yn mynnu, ‘Dangoswch wyrth i mi.’ Pan fydd yn gwneud hyn, dywed wrth Aaron, ‘Cymer dy wialen a thaflu hi i lawr o flaen Pharo, a bydd yn sarff. '”

  Mae Duw yn dal i ateb gweddïau'r henoed.

  12. Genesis 21:1-3 Yr oedd yr ARGLWYDD yn drugarog wrth Sara fel y dywedodd, a gwnaeth yr ARGLWYDD i Sara yr hyn a addawodd. Aeth Sara yn feichiog ac esgor ar fab i Abraham yn ei henaint , ar yr union amser yr addawodd Duw iddo. Rhoddodd Abraham yr enw Isaac ar y mab a gafodd Sara.

  Parchwch eich henuriaid.

  13. 1 Timotheus 5:1 Paid â cheryddu'r hynaf yn llym, ond anogwch ef fel pe bai'n dad i chwi. Trin dynion iau fel brodyr.

  14. Lefiticus 19:32 “ Cyfod yng ngŵydd yr henoed ac anrhydeddu'r henoed wyneb yn wyneb. “Ofnwch eich Duw. Fi ydy'r ARGLWYDD.

  Gweld hefyd: Credoau Bedyddwyr Vs Lutheraidd: (8 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

  15. Job 32:4 Oherwydd mai Elihw oedd yr ieuengaf yno, roedd wedi aros nes i bawb orffen siarad.

  Bydd Duw yn gweithio yn ei holl blant i'w cydffurfio â delw Crist hyd y diwedd.

  Gweld hefyd: 60 Iachau Adnodau o'r Beibl Am Dristwch A Phoen (Iselder)

  16. Philipiaid 1:6 Canys yr wyf yn sicr o hyn. peth , y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei berffeithio hyd ddydd Crist Iesu.

  17. 1Corinthiaid 1:8-9 Bydd hefyd yn eich cryfhau hyd y diwedd, fel y byddwch yn ddi-fai ar ddydd ein Harglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn ffyddlon, trwy'r hwn y'ch galwyd i gymdeithas â'i fab, Iesu Grist ein Harglwydd.

  Cyngor

  18. Y Pregethwr 7:10 Peidiwch byth â gofyn “Pam mae'r gorffennol yn ymddangos gymaint yn well nag yn awr?” oherwydd nid o ddoethineb y daw y cwestiwn hwn.

  Atgofion

  19. Eseia 40:31 Bydd y rhai sy'n disgwyl am yr ARGLWYDD yn adnewyddu eu nerth. Yna ehedant ar adenydd fel eryrod; byddant yn rhedeg ac ni fyddant yn blino; byddan nhw'n cerdded heb flino.”

  20. 2 Corinthiaid 4:16-17 Dyna pam nad ydyn ni'n digalonni. Er ein bod yn gwisgo allan o'r tu allan, o'r tu mewn yr ydym yn cael ein hadnewyddu o ddydd i ddydd. Mae ein dioddefaint yn ysgafn a thros dro ac yn cynhyrchu i ni ogoniant tragwyddol sy'n fwy na dim y gallwn ei ddychmygu.

  21. Diarhebion 17:6 Gor-wyrion yw coron yr henoed, a gogoniant plant yw eu tadau.

  Enghraifft s

  22. Genesis 24:1 Yr oedd Abraham bellach yn ddyn hen iawn, a'r ARGLWYDD wedi ei fendithio ym mhob ffordd.

  23. Genesis 25:7-8 Bu Abraham fyw am 175 o flynyddoedd, a bu farw mewn henaint aeddfed, wedi byw bywyd hir a bodlon. Anadlodd ei olaf ac ymunodd â'i hynafiaid mewn marwolaeth.

  24. Deuteronomium 34:7 Roedd Moses yn 120 oed pan fu farw, ond roedd ei olwg yn glir, ac roedd mor gryf âbyth.

  25. Philemon 1:9 Mae'n well gen i apelio ar sail cariad. Yr wyf i, Paul, yn hen ddyn ac yn awr yn garcharor y Meseia Iesu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.