25 povzbudivých biblických veršů o stáří

25 povzbudivých biblických veršů o stáří
Melvin Allen

Biblické verše o stáří

Stáří je požehnáním od Pána. Nikdy bychom se neměli bát stárnutí. Křesťané mají povinnost projevovat starším lidem laskavost, úctu a starat se o ně. Ano, máme si vážit všech lidí, ale na rozdíl od naší věkové skupiny je tu určitý druh úcty, kterou prokazujeme starším lidem. Je tu určitý způsob, jak s nimi mluvíme a vzdáváme jim úctu.

Viz_také: 30 povzbudivých biblických veršů o nejistotě (Powerful Read)

Když žijeme podle Božího slova, stáří přináší moudrost, která je schopna pomáhat a vést druhé v nouzi. Staří křesťané a křesťanky mají povinnost pomáhat mladé generaci.

Od starších křesťanů jsem se toho hodně naučil. Někdy stačí jen slyšet, jak Bůh působil v něčím životě a jaké má různé zkušenosti.

Staří lidé prošli mnoha různými těžkými zkušenostmi, které vám pomohou na cestě víry. Udělali chyby a pomohou vám je nasměrovat, abyste se nedopustili stejných chyb. Bez ohledu na věk by se křesťané neměli bát smrti .

Máme jistotu, že budeme s naším Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem. Naše tělo se může zdát starší, ale naše nitro se denně obnovuje. Starší křesťan nikdy doopravdy nezestárne. Zestárnete pouze tehdy, když přestanete usilovat o pokrok Božího království.

Zestárnete teprve tehdy, když přestanete budovat druhé v Kristu a začnete se celý den dívat na televizi. To je smutná pravda o některých starších věřících.

Mnozí ztratili horlivost pro Krista a rozhodli se prožít své dny před televizí. Kristus se za vás stal dokonalým a zemřel za vaše nepravosti. Život se nikdy nepřestane točit kolem Krista. Vždy pamatujte, že jste stále naživu z nějakého důvodu.

Citáty

  • "Nikdy nejste příliš staří na to, abyste si stanovili nový cíl nebo snili nový sen." C. S. Lewis
  • "Příprava na stáří by měla začít nejpozději v dospívání. Život, který je do 65 let prázdný, se v důchodu náhle nenaplní." Dwight L. Moody
  • "Kdo hluboce miluje, nikdy nezestárne; může zemřít stářím, ale umírá mladý." - Benjamin Franklin. (Biblické verše o narozeninách)

Co říká Bible?

1. Rút 4,15 Obnoví tvůj život a podpoří tě ve stáří. Vždyť ho porodila tvá snacha , která tě miluje a která je pro tebe lepší než sedm synů."

2. Izajáš 46,4 A já tě budu nosit, i když budeš starý. Tvé vlasy zešediví, a já tě budu stále nosit. Stvořil jsem tě a budu tě nosit do bezpečí.

3. Žalm 71,9 A teď, v mém stáří, neodkládej mě stranou. Neopouštěj mě teď, když mi ubývají síly.

Staří lidé v sobě nesou tolik moudrosti a dávají skvělé rady.

4. Jób 12,12 Moudrost patří starcům , rozumnost starcům. (Verše o moudrosti)

5. 1. Královská 12,6 Bylo tam několik starších mužů, kteří pomáhali Šalomounovi rozhodovat, když byl ještě naživu. Král Roboám se tedy těchto mužů zeptal, co má dělat. Řekl: "Jak mám podle vás odpovědět lidu?" Šalomoun se zeptal: "Jak mám odpovědět lidu?" Král mu odpověděl: "Nevím.

6. Job 32,7 Pomyslel jsem si: "Ti, kdo jsou starší, by měli mluvit, neboť moudrost přichází s věkem.

Zbožní stále přinášejí ovoce a chválí Pána.

7. Žalm 92,12-14. Zbožní však budou vzkvétat jako palmy a sílí jako libanonské cedry. Jsou totiž přesazeni do Hospodinova domu. Rozkvétají v nádvořích našeho Boha. I ve stáří budou stále přinášet ovoce, zůstanou vitální a zelení. Budou prohlašovat: "Hospodin je spravedlivý !" "On je má skála !" "Není v něm nic zlého !" "Není v něm nic zlého !" "Hospodin je můj Bůh !

Koruna slávy.

8. Přísloví 16,31 Šedivé vlasy jsou korunou slávy ; získává se následováním spravedlivé cesty.

9. Přísloví 20,29 Chloubou mladých je jejich síla, šediny zkušenosti jsou nádherou starých.

I ve vysokém věku musíme konat Boží dílo. Pokrok Božího království se nikdy nezastaví.

Viz_také: Překlad Bible KJV a ESV: (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

10. Žalm 71,18-19 Teď, když jsem starý a vlasy mi šediví, neopouštěj mě, Bože. Musím vyprávět dalším pokolením o tvé moci a velikosti. Bože, tvá dobrota sahá vysoko nad nebesa. Učinil jsi podivuhodné věci. Bože, nikdo není jako ty.

11. Exodus 7,6-9 Mojžíš a Áron tedy udělali, jak jim Hospodin přikázal. Mojžíšovi bylo osmdesát let a Áronovi třiaosmdesát, když přednesli faraónovi své požadavky. Hospodin tehdy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Faraón bude požadovat: 'Ukažte mi zázrak.' Až to udělá, řekněte Áronovi: 'Vezmi svou hůl a hoď ji před faraóna, a stane se z ní had.'" Faraón pak řekl Mojžíšovi a Áronovi: "Ukažte mi zázrak!" Mojžíšovi a Áronovi se to stalo.

Bůh stále odpovídá na modlitby starších lidí.

12. 1. Mojžíšova 21,1-3 Hospodin byl k Sáře milostiv, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára otěhotněla a porodila Abrahamovi syna v jeho stáří , právě v době, kterou mu Bůh slíbil. Abraham dal synovi, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.

Respektujte starší.

13. 1 Timoteovi 5,1 Staršího člověka přísně nekárej, ale napomínej ho jako svého otce. S mladšími lidmi jednej jako s bratry.

14. 3. Mojžíšova 19,32 " Vstaň v přítomnosti starců a uctívej starce tváří v tvář." "Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.

15. Jób 32,4 Protože tam byl Elíhu nejmladší, počkal, až všichni domluví.

Bůh bude pracovat na všech svých dětech, aby je až do konce přetvořil v Kristův obraz.

16. Filipským 1,6 Jsem si totiž jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, ho dovede k dokonalosti až do dne Krista Ježíše.

17. 1. Korintským 1,8-9 On vás také posílí až do konce, abyste byli bezúhonní v den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství s jeho synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

Poradenství

18. Kazatel 7,10 Nikdy se neptejte: "Proč se vám minulost zdá o tolik lepší než současnost?", protože tato otázka nepochází z moudrosti.

Připomínky

19. Izajáš 40,31 bale ti, kdo vytrvale čekají na Hospodina, obnoví svou sílu. Tehdy se vznesou na křídlech jako orli ; budou běhat a neunaví se; budou chodit a neunaví se."

20. 2. Korintským 4,16-17 Proto se nenecháváme odradit. I když se navenek opotřebováváme, uvnitř se den za dnem obnovujeme. Naše utrpení je lehké a dočasné a plodí pro nás věčnou slávu, která je větší, než si dokážeme představit.

21. Přísloví 17,6 Vnoučata jsou korunou starců , a slávou dětí jsou jejich otcové.

Příklad s

22. Genesis 24,1 Abraham byl už velmi starý muž , a Hospodin mu požehnal ve všech směrech.

23. 1. Mojžíšova 25,7-8 Abraham žil 175 let a zemřel ve vysokém věku, prožil dlouhý a spokojený život. Vydechl naposledy a připojil se ke svým předkům ve smrti.

24. Deuteronomium 34:7 Mojžíšovi bylo 120 let, když zemřel, ale jeho zrak byl jasný a byl silný jako vždy.

25. Filemonovi 1,9 Raději se odvolávám na základě lásky. Já, Pavel, jako starý muž a nyní vězeň Mesiáše Ježíše.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.