20 důležitých biblických veršů o lásce k sobě samému (mocné)

20 důležitých biblických veršů o lásce k sobě samému (mocné)
Melvin Allen

Viz_také: 50 hlavních biblických veršů o probuzení a obnově (Církev)

Biblické verše o lásce k sobě samému

Existují dva druhy lásky k sobě samému. Existuje domýšlivost, pýcha a arogance, kdy si myslíš, že jsi lepší než ostatní, což je hřích, a existuje přirozená láska k sobě samému. Přirozená láska k sobě samému je vděčnost za to, co Bůh stvořil. Písmo nikdy neříká, že se máme milovat, protože milovat se je normální.

Nikdo vám to nemusí říkat, protože to prostě přichází přirozeně. Přirozeně milujeme sami sebe, takže nás Písmo učí milovat své bližní tak, jako milujeme sami sebe.

Na druhou stranu nás Písmo varuje před sebeláskou. Neměli bychom se soustředit na sebe. Musíme vyměnit sebestřednou lásku za lásku agapé. Přílišná láska k sobě ukazuje na sobectví a aroganci, které Bůh nenávidí.

Vede to k sebekritice a hříchu vychloubání. Odvraťte oči od sebe a podívejte se na zájmy druhých lidí.

Citace

  • "Vím, že jsi krásná, protože jsem tě stvořil." - Bůh

Co říká Bible?

1. Žalm 139,14 Děkuji ti, že jsem byl tak úžasně a zázračně stvořen. Tvé skutky jsou zázračné a má duše si to plně uvědomuje.

2. Efezským 5,29 Nikdo totiž nikdy nenáviděl své tělo , ale živí ho a něžně o něj pečuje, jako to Mesiáš dělá s církví.

3. Přísloví 19,8 Získat moudrost znamená milovat sám sebe; lidem, kteří si váží rozumu, se bude dařit.

Milujte druhé tak, jako milujete sami sebe.

4. 1. Mk 12,31 Druhé přikázání je stejně důležité: Miluj svého bližního jako sebe sama. Žádné jiné přikázání není větší než tato.

5. 3. Mojžíšova 19,34 Chovejte se k nim jako k rodilým Izraelcům a milujte je jako sebe. Pamatujte, že jste kdysi byli cizinci žijící v egyptské zemi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

6. Jakub 2,8 Přesto děláš správnou věc, když dodržuješ královský zákon podle Písma: "Miluj svého bližního jako sám sebe." V tomto případě je to správné.

7. 3. Mojžíšova 19,18 "Nebudeš se mstít ani chovat zášť vůči potomkům svého lidu. Místo toho miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin."

Uctívání sebe sama je hřích.

8. 2. Timoteovi 3,1-2 Musíš si však uvědomit, že v posledních dnech přijdou těžké časy. Lidé budou milovníci sebe sama , milovníci peněz, chlubiví, arogantní, urážliví, neposlušní vůči rodičům, nevděční, nesvatí.

9. Přísloví 21,4 Povýšené oči a pyšné srdce, svítilna bezbožných, jsou hříchem.

10. Přísloví 18,12 Povýšenost předchází zkázu, pokora předchází čest.

11. Přísloví 16,5 Hospodin si pyšné lidi oškliví, jistě budou potrestáni.

12. Galatským 6,3 Myslí-li si totiž někdo, že je něco, ačkoli není nic, klame sám sebe.

13. Přísloví 27,2 Chvála má vycházet od jiného člověka, a ne z tvých úst, od cizího člověka, a ne z tvých vlastních rtů.

Nesoustřeďte se na sebe, ale na úžasnou lásku, kterou k vám Bůh chová.

14. 1 Jan 4,19 Milujeme, protože Bůh nás první miloval.

15. Efezským 2,4-5 Ale Bůh, který je bohatý na milosrdenství, pro svou velkou lásku k nám, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, nás oživil spolu s Mesiášem (milostí jste byli spaseni.).

16. Žalm 36,7 Jak vzácná je tvá milosrdná láska, Bože! Lidští synové se utíkají do stínu tvých křídel.

Viz_také: 25 epických biblických veršů o zlu a zlých lidech (Evil People)

17. Římanům 5,8 Bůh však svou lásku k nám dokazuje tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci.

Považujte ostatní za významnější než sebe.

18. Římanům 12,10 Buďte si navzájem oddáni v lásce. Ctěte jeden druhého více než sebe.

19. Filipským 2,3 Nic nedělejte ze soupeření nebo domýšlivosti, ale v pokoře považujte druhé za důležitější než sebe.

20. Galatským 5,26 Nebuďme vychloubační, nevyzývejme se navzájem, nezáviďme si.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.