20 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Garu Eich Hun (Pwerus)

20 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Garu Eich Hun (Pwerus)
Melvin Allen

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ymddiried mewn Pobl (Pwerus)

Adnodau o'r Beibl am garu dy hun

Mae dau fath o garu dy hun. Mae yna feddwl bod yn feichiog, yn falch, ac yn drahaus eich bod chi'n well na phawb, sy'n bechod ac yn naturiol yn caru eich hun. Yn naturiol caru eich hun yw bod yn ddiolchgar am yr hyn a wnaeth Duw. Nid yw'r ysgrythur byth yn dweud i garu'ch hun oherwydd mae'n normal caru'ch hun.

Does dim rhaid i neb ddweud wrthych oherwydd ei fod yn dod yn naturiol. Yn naturiol rydyn ni'n caru ein hunain felly mae'r Ysgrythurau yn ein dysgu i garu ein cymdogion fel rydyn ni'n ein caru ein hunain.

Ar y llaw arall, mae'r Ysgrythur yn ein rhybuddio am hunan-gariad. Ni ddylai ein ffocws fod arnom ni ein hunain. Rhaid inni fasnachu cariad hunan-ganolog am gariad agape . Mae caru eich hun yn ormodol yn dangos hunanoldeb a haerllugrwydd y mae Duw yn ei gasáu.

Mae'n arwain at hunanfeirniadaeth a phechod ymffrostio . Tynnwch eich llygaid oddi wrthych eich hun ac edrychwch ar fuddiannau pobl eraill.

Dyfyniad

  • “Rwyt ti’n brydferth, dw i’n gwybod am mai fi sydd wedi dy wneud di.” – Duw

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Salm 139:14 Diolchaf i ti am fy mod wedi cael fy ngwneud mor rhyfeddol a gwyrthiol. . Y mae dy weithredoedd yn wyrthiol, ac y mae fy enaid yn gwbl ymwybodol o hyn.

2. Effesiaid 5:29 Oherwydd nid oes neb erioed wedi casáu ei gorff ei hun, ond y mae'n ei faethu ac yn gofalu amdano, fel y mae'r Meseia yn gwneud yr eglwys.

3. Diarhebion 19:8 Caffael doethineb yw caru eich hun;bydd pobl sy'n coleddu dealltwriaeth yn ffynnu.

Carwch eraill fel yr ydych yn caru eich hun.

4. 1. Marc 12:31 Mae'r ail yr un mor bwysig: Câr dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes unrhyw orchymyn arall yn fwy na'r rhain.

5. Lefiticus 19:34 Triniwch hwy fel yr Israeliaid a aned yn frodorol, a charwch hwynt fel yr ydych yn caru eich hunain. Cofia dy fod unwaith yn estroniaid yn byw yng ngwlad yr Aifft. Fi ydy'r ARGLWYDD eich Duw chi.

6. Iago 2:8 Er hynny, yr wyt ti'n gwneud y peth iawn os wyt yn ufuddhau i'r Gyfraith frenhinol yn unol â'r Ysgrythur, “Rhaid i ti garu dy gymydog fel ti dy hun.”

7. Lefiticus 19:18 “Nid wyt i geisio dial, na dal dig yn erbyn disgynyddion dy bobl. Yn hytrach, carwch eich cymydog fel chi'ch hun. Fi ydy'r ARGLWYDD.”

Mae hunan-addoliad yn bechod.

8. 2 Timotheus 3:1-2 Ond rhaid iti sylweddoli y daw amseroedd anodd yn y dyddiau diwethaf. Bydd pobl yn hoff ohonynt eu hunain , yn hoff o arian , yn ymffrostgar, yn drahaus, yn sarhaus, yn anufudd i'w rhieni, yn anniolchgar, yn ansanctaidd.

9. Diarhebion 21:4 Pechod yw llygaid uchel a chalon falch, lamp y drygionus.

10. Diarhebion 18:12 Y mae gorthrymder yn myned o flaen dinistr; gostyngeiddrwydd yn rhagflaenu anrhydedd.

11. Diarhebion 16:5 Y mae'r ARGLWYDD yn casáu'r beilchion; byddant yn sicr o gael eu cosbi.

12. Galatiaid 6:3 Canys os oes rhywun yn meddwl ei fod yn rhywbeth pan nad yw, y mae yn ei dwyllo ei hun.

13. Diarhebion 27:2 Gan rywun arall y dylai clod ddod, ac nid o'th enau dy hun, oddi wrth ddieithryn ac nid o'th wefusau dy hun.

Peidiwch â chanolbwyntio arnoch chi'ch hun, yn hytrach canolbwyntiwch ar y cariad rhyfeddol sydd gan Dduw tuag atoch chi.

14. 1 Ioan 4:19 Rydyn ni'n caru oherwydd cariad Duw yn gyntaf ni.

15. Effesiaid 2:4-5 Ond Duw, sy'n gyfoethog mewn trugaredd, oherwydd ei gariad mawr tuag atom ni hyd yn oed pan oeddem yn farw oherwydd ein troseddau, a'n gwnaeth yn fyw gyda'r Meseia (trwy ras). yr wyt wedi dy achub.)

16. Salm 36:7 Mor werthfawr yw dy gariad grasol, Dduw! Y mae plant dynion yn llochesu yng nghysgod dy adenydd.

17. Rhufeiniaid 5:8 Ond y mae Duw yn cymeradwyo ei gariad tuag atom ni, yn yr ystyr, tra oeddem ni eto yn bechaduriaid, i Grist farw trosom ni.

Meddyliwch am eraill fel rhywbeth mwy arwyddocaol na chi eich hun.

Gweld hefyd: 22 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Gwênyddiaeth

18. Rhufeiniaid 12:10 Byddwch yn ymroddedig i'ch gilydd mewn cariad. Anrhydeddwch eich gilydd uwch eich hunain.

19. Philipiaid 2:3 Peidiwch â gwneud dim o wrthdaro neu ddirgelwch, ond mewn gostyngeiddrwydd ystyriwch eraill yn bwysicach na chi'ch hun.

20. Galatiaid 5:26 Peidiwn ag ymffrostio, gan herio ein gilydd, gan genfigenu wrth ein gilydd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.