20 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagmamahal sa Iyong Sarili (Makapangyarihan)

20 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagmamahal sa Iyong Sarili (Makapangyarihan)
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa pagmamahal sa iyong sarili

Mayroong dalawang uri ng pagmamahal sa iyong sarili. Mayroong pagiging mapagmataas, mapagmataas, at mayabang na iniisip na mas mahusay ka kaysa sa lahat, na isang kasalanan at likas na nagmamahal sa iyong sarili. Ang natural na pagmamahal sa iyong sarili ay ang pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos. Hindi sinasabi ng Kasulatan na mahalin ang iyong sarili dahil normal na mahalin ang iyong sarili.

Walang dapat magsabi sa iyo dahil natural lang ito. Natural na mahal natin ang ating sarili kaya tinuturuan tayo ng Banal na Kasulatan na mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.

Sa kabilang banda, binabalaan tayo ng Kasulatan tungkol sa pagmamahal sa sarili. Ang ating focus ay hindi dapat sa ating sarili. Dapat nating ipagpalit ang makasariling pag-ibig sa agape na pag-ibig. Ang labis na pagmamahal sa iyong sarili ay nagpapakita ng pagiging makasarili at pagmamataas na kinasusuklaman ng Diyos.

Ito ay humahantong sa pagpuna sa sarili at kasalanan ng pagmamayabang . Alisin ang iyong mga mata sa iyong sarili at tingnan ang mga interes ng ibang tao.

Quote

  • “Maganda ka alam ko dahil ginawa kita.” – Diyos

Ano ang sinasabi ng Bibliya?

1. Awit 139:14 Ako ay magpapasalamat sa iyo dahil ako ay ginawang kamangha-mangha at mahimalang ginawa . Ang iyong mga gawa ay mapaghimala, at ang aking kaluluwa ay lubos na nakakaalam nito.

2. Ephesians 5:29 Sapagka't kailanma'y walang napopoot sa kaniyang sariling katawan, kundi kaniyang inaalagaan at inaalagaan ito, gaya ng ginagawa ng Mesiyas sa iglesia.

3. Kawikaan 19:8 Ang pagkakaroon ng karunungan ay ang pagmamahal sa sarili;uunlad ang mga taong nagmamahal sa pang-unawa.

Mahalin ang iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili.

Tingnan din: Verse Of The Day - Huwag Huhusga - Mateo 7:1

4. 1. Marcos 12:31 Ang pangalawa ay mahalaga rin: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.

5. Levitico 19:34 Tratuhin mo sila tulad ng mga katutubong Israelita, at mahalin mo sila gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alalahanin ninyo na dati kayong mga dayuhan na naninirahan sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon mong Diyos.

6. James 2:8 Gayon pa man, tama ang ginagawa mo kung susundin mo ang maharlikang Kautusan ayon sa Kasulatan, "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili."

7. Levitico 19:18 “Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng sama ng loob sa mga inapo ng iyong bayan. Sa halip, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon.”

Ang pagsamba sa sarili ay isang kasalanan.

8. 2 Timoteo 3:1-2 Dapat mong matanto, gayunpaman, na sa mga huling araw ay darating ang mahihirap na panahon. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mapang-abuso, masuwayin sa kanilang mga magulang, walang utang na loob, hindi banal.

Tingnan din: Isang Kasalanan ba ang Pandaraya sa Isang Pagsubok?

9. Kawikaan 21:4 Ang mapagmataas na mata at ang mapagmataas na puso, ang lampara ng masama, ay kasalanan.

10. Kawikaan 18:12 Ang pagmamataas ay nauuna sa pagkawasak; ang pagpapakumbaba ay nauuna sa karangalan.

11. Kawikaan 16:5 Kinasusuklaman ng Panginoon ang palalo; tiyak na mapaparusahan sila.

12. Galacia 6:3 Sapagka't kung iniisip ng sinoman na siya'y mahalaga samantalang siya'y wala, dinadaya niya ang kaniyang sarili .

13. Kawikaan 27:2 Ang papuri ay dapat magmula sa ibang tao at hindi sa iyong sariling bibig, sa isang estranghero at hindi sa iyong sariling mga labi.

Huwag tumutok sa iyong sarili, sa halip ay tumutok sa kahanga-hangang pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa iyo.

14. 1 Juan 4:19 Nagmamahal tayo dahil ang Diyos ang unang umibig. tayo.

15. Efeso 2:4-5 Ngunit ang Diyos, na sagana sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin kahit na tayo ay patay na dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay tayo kasama ng Mesiyas (sa pamamagitan ng biyaya. naligtas ka na.)

16. Awit 36:7 Napakahalaga ng iyong mapagbiyayang pag-ibig, Diyos! Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak.

17. Romans 5:8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.

Isipin ang iba na mas mahalaga kaysa sa iyong sarili.

18. Roma 12:10 Maging matapat sa isa't isa sa pag-ibig. Parangalan ang isa't isa nang higit sa inyong sarili.

19. Filipos 2:3 Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa tunggalian o pagmamapuri, ngunit sa pagpapakumbaba ay ituring ninyo ang iba na higit na mahalaga kaysa sa inyo.

20. Galacia 5:26 Huwag tayong maging mapagmapuri, na naghahamon sa isa't isa, na naninibugho sa isa't isa.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.