20 důležitých biblických veršů o nohách a cestě (botách)

20 důležitých biblických veršů o nohách a cestě (botách)
Melvin Allen

Viz_také: 50 biblických veršů o Bohu, který je s námi (stále!!)

Co říká Bible o nohách?

Napadlo vás někdy, že budete číst Písmo věnované nohám? Bible toho překvapivě o nohách říká hodně.

Toto téma by věřící neměli přehlížet. Níže se dozvíme, jak závažné toto téma skutečně je.

Křesťanské citáty o nohách

"Když se modlíme o pomoc Ducha..., jednoduše padneme ve své slabosti k nohám Pána. Tam nalezneme vítězství a sílu, která pochází z jeho lásky." - Andrew Murray

"Pane, chraň naše srdce, chraň naše oči, chraň naše nohy a chraň náš jazyk." - William Tiptaft

"Každá cesta, která vede do nebe, je vyšlapaná ochotnýma nohama. Nikdo není nikdy zahnán do ráje."

"Skutečnou zkouškou svatosti není ochota hlásat evangelium, ale ochota udělat něco podobného jako umývání nohou učedníkům - tedy ochota dělat věci, které se z lidského hlediska zdají být nedůležité, ale pro Boha jsou vším." - Oswald Chambers

"Každé znechucení k nám totiž smí přijít proto, abychom skrze ně byli v naprosté bezmoci vrženi ke Spasitelovým nohám." Alan Redpath

"Největší formou chvály je zvuk posvěcených nohou, které hledají ztracené a bezmocné." Billy Graham

Viz_také: Být upřímný k Bohu: (5 důležitých kroků, které je třeba znát)

"Jak vypadá láska? Má ruce, aby pomáhala druhým. Má nohy, aby spěchala k chudým a potřebným. Má oči, aby viděla bídu a nouzi. Má uši, aby slyšela vzdechy a bolesti lidí. Tak vypadá láska." Augustin.

"Bible je živá, mluví ke mně. Má nohy, běží za mnou. Má ruce, drží se mě!" Martin Luther

Jak často se pokládáte ke Kristovým nohám?

Přemýšleli jste někdy o tom, jak někteří věřící zůstávají v nepřízni osudu tak klidní? Je v nich horlivost pro Boha a jeho království, která se nepodobá žádné jiné. Máte pocit, že jsou stále v Boží přítomnosti. Inspirují vás, abyste zkoumali sami sebe a více hledali Krista. Tito lidé se naučili ležet u Kristových nohou. Když jste v jeho přítomnosti, je pro vás mnohem skutečnější než kdokoli jiný.

V Kristově přítomnosti je velký pocit úcty. Nemluvím o nějakém charismatu. Mluvím o tom, že před vámi stojí Jeho sláva. Kristovy nohy změní váš život. Není nad to být v Jeho přítomnosti. Když ležíte u Kristových nohou, učíte se být v klidu a mění se celý váš pohled na život.

Dostali jste se k jádru uctívání u nohou našeho Spasitele? Nepohltilo vás v poslední době tolik vaše já? Soustředili jste se na svět? Pokud ano, musíte se podřídit Pánu a spočinout u jeho nohou. Když to uděláte, uvidíte velkou Pánovu moc skrze vás i kolem vás.

1. Lk 10,39-40 Měla sestru Marii, která seděla u Pánových nohou a poslouchala, co říká. Marta však byla rozptýlena všemi přípravami, které bylo třeba udělat. Přišla k němu a ptala se: "Pane, tobě nevadí, že mě moje sestra nechala dělat práci samotnou? Řekni jí, ať mi pomůže!" A tak se jí zeptal: "Co se stalo?" Marta mu řekla: "Co se stalo?

2. Zjevení 1,17-18 Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Položil na mě svou pravici a řekl: "Neboj se, já jsem první i poslední a živý; byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý navěky a mám klíče od smrti i od Hádu." 3. Zjevení 1,17-18: "Neboj se!

3. Jan 11,32 Když Marie došla na místo, kde byl Ježíš, a uviděla ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel."

4. Matouš 15,30 Přicházely k němu velké zástupy, přinášely chromé, slepé, mrzáky, němé a mnoho dalších a pokládaly mu je k nohám; a on je uzdravoval.

5. Lukáš 8,41-42 Přišel tam člověk jménem Jairus, který byl představeným synagogy, padl Ježíšovi k nohám a začal ho prosit, aby přišel do jeho domu; měl totiž jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Když však šel, tlačily se na něj zástupy.

6. Lukáš 17,16 Vrhl se Ježíšovi k nohám a děkoval mu - a byl to Samaritán.

Bůh vás může posilovat, aby vám ve zkouškách a souženích neuklouzla noha.

Srnec, jelení samice, je nejjistějším horským zvířetem. Srnec má hubené nohy, ale pamatujte, že Bůh zjevuje svou sílu skrze slabé a v obtížných situacích. Srnec se dokáže bez námahy pohybovat horským terénem, aniž by klopýtl.

Bůh činí naše nohy podobnými nohám slepice. Bůh nás vybavuje k překonávání protivenství a různých překážek, na které můžeme narazit. Když je Kristus vaší silou, máte vše, co na své cestě potřebujete. I když se situace může zdát kamenitá, Pán vás vybaví a vyučí, abyste neklopýtli a důsledně pokračovali na své cestě víry.

7. 2. Samuelova 22,32-35 Vždyť kdo je Bůh kromě Hospodina a kdo je skála kromě našeho Boha? To Bůh mě vyzbrojuje silou a udržuje mou cestu bezpečnou. Činí mé nohy jako nohy jelena, dává mi stát na výšinách. Cvičí mé ruce k boji, mé paže mohou ohnout bronzový luk.

8. Žalm 18,33-36 On činí mé nohy jako jelení, a staví mě na výšiny. Cvičí mé ruce k boji, takže mé paže mohou ohnout bronzový luk. Dal jsi mi také štít své spásy, a tvá pravice mě podpírá, a tvá mírnost mě činí velkým. Rozšiřuješ mé kroky pod sebou, a mé nohy neuklouzly.

9. Habakuk 3,19 Hospodin je má síla, činí mé nohy jako nohy jelena , umožňuje mi šlapat po výšinách. Pro ředitele hudby. Na mé strunné nástroje.

10. Žalm 121,2-5 Má pomoc přichází od Hospodina, Stvořitele nebe a země. On nedá tvé noze uklouznout - ten, kdo nad tebou bdí, nedřímá; ba ten, kdo bdí nad Izraelem, nedřímá ani nespí. Hospodin nad tebou bdí - Hospodin je tvůj stín po tvé pravici.

Jak často používáte své nohy ke svědectví druhým?

Jak moc se věnuješ šíření Ježíšova evangelia? Bůh nám dal různé vlastnosti, talenty a schopnosti, abychom jimi mohli oslavovat jeho. Bůh nám dal finance, abychom mohli dávat. Bůh nám dal dech, abychom mohli dýchat k jeho slávě a chválit jeho jméno.

Bůh nám dal nohy nejen proto, abychom mohli chodit a dělat, co chceme. Dal nám nohy proto, abychom mohli hlásat evangelium. Jak přinášíte poselství evangelia lidem kolem sebe?

Strach by nikdy neměl bránit vašim nohám, aby se vydaly směrem ke ztraceným. Budou lidé, které Bůh postaví do vašeho života a kteří uslyší evangelium jen od vás. Mluvte! Bůh jde s vámi, tak nikdy nedovolte, aby vám v tom bránil strach.

11. Izajáš 52,7 Jak krásné jsou na horách nohy těch, kdo přinášejí radostnou zvěst , kdo hlásají pokoj, kdo přinášejí dobrou zprávu, kdo hlásají spásu, kdo říkají Sionu: "Tvůj Bůh kraluje."

12. Římanům 10,14-15. Jak tedy mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli? A jak mohou slyšet, aniž by jim někdo kázal? A jak může někdo kázat, není-li poslán? Jak je psáno: "Jak krásné jsou nohy těch, kdo přinášejí dobrou zprávu !" (Řím 10,14-15).

Ačkoli naše nohy mohou být použity k dobrému, často je lidé používají ke zlému.

Běží tvé nohy směrem k hříchu, nebo opačným směrem? Vystavuješ se pozici kompromisu a hříchu? Jsi neustále u nohou hříšníků? Pokud ano, odstraň se. Kráčej směrem ke Kristu. Tam, kde je hřích a pokušení, je Bůh v opačném směru.

13. Přísloví 6,18 Srdce, které vymýšlí zlé plány, nohy, které se rychle vrhají do zlého.

14. Přísloví 1,15-16 Synu můj, nechoď s nimi po cestě. Chraň své nohy před jejich stezkou , neboť jejich nohy běží ke zlému a spěchají prolévat krev.

15. Izajáš 59,7 Jejich nohy se řítí do hříchu, rychle prolévají nevinnou krev. Pronásledují zlé plány, násilné činy poznamenávají jejich cesty.

Boží slovo dává světlo vašim nohám, abyste mohli kráčet po Pánových cestách.

Všichni máme nohy, ale pokud jste bez světla, daleko nedojdete. Bůh nám poskytl světlo svého slova. Málokdy mluvíme o vzácnosti Božího slova. Boží slovo by v nás mělo bohatě přebývat. Jeho slovo nás vede, abychom mohli zůstat na cestě spravedlnosti.

Jeho slovo nám pomáhá rozpoznat věci, které nám budou bránit v chození s Pánem. Zkoumej sám sebe. Vede tvé nohy Kristovo světlo, nebo žiješ ve vzpouře? Pokud ano, čiň pokání a padni na Krista. Ti, kdo důvěřují v Krista, aby byli spaseni, budou sami světlem, protože jsou v Kristu, který je zdrojem světla.

16. Žalm 119,105 Tvé slovo je svítilnou mým nohám a světlem na mé cestě.

17. Přísloví 4,26-27 Pečlivě promýšlej stezky pro své nohy a buď pevný na všech svých cestách. Neuchyluj se napravo ani nalevo, chraň svou nohu před zlem.

Jste ochotni umývat nohy druhým?

Jako věřící máme napodobovat Krista. Když Boží Syn umývá nohy druhému, zpozorníte. Kristova pokora ukazuje, že Bůh je skutečný a Bible pravdivá. Kdyby Písmo bylo inspirováno člověkem, Bůh tohoto vesmíru by nikdy neumýval nohy člověku.

Nikdy by nepřišel na tento svět tak pokorným způsobem. Máme napodobovat Kristovu pokoru. Ježíš nikdy nedovolil, aby jeho postavení ovlivnilo způsob, jakým sloužil druhým. Copak nechápeš, že je to Bůh v těle?

Je Králem světa, ale upřednostnil druhé před sebou. Všichni s tím bojujeme. Musíme se denně modlit, aby v nás Bůh působil pokoru. Jsi ochoten sloužit druhým? Ti, kdo mají srdce služebníka, budou blahoslavení.

18. Jan 13,14-15 Když jsem vám já, váš Pán a Učitel, umyl nohy, umyjte si i vy navzájem nohy. Dal jsem vám příklad, abyste jednali, jako jsem já jednal s vámi.

19. 1 Timoteovi 5,10 A je známá svými dobrými skutky, jako je výchova dětí, pohostinnost, umývání nohou Pánovu lidu , pomoc těm, kdo jsou v nesnázích, a věnuje se všemožným dobrým skutkům.

20. 1. Samuelova 25,41 Sklonila se tváří k zemi a řekla: "Jsem tvá služebnice a jsem připravena ti sloužit a umývat nohy služebníkům svého pána."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.