ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ (ਜੁੱਤੀਆਂ) ਬਾਰੇ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ (ਜੁੱਤੀਆਂ) ਬਾਰੇ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਪੈਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੈਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਈਸਾਈ ਪੈਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ” - ਐਂਡਰਿਊ ਮਰੇ

"ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ।" - ਵਿਲੀਅਮ ਟਿਪਟਾਫਟ

"ਹਰ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੌਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।”

“ਸੰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰੀਖਿਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ - ਭਾਵ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣੋ।" - ਓਸਵਾਲਡ ਚੈਂਬਰਜ਼

"ਹਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕੀਏ।" ਐਲਨ ਰੈੱਡਪਾਥ

"ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।" ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਹਮ

"ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹਨਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।" ਆਗਸਟੀਨ

"ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹਨ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ; ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ!" ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੰਪੂਰਨਤਾ (ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ) ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

1. ਲੂਕਾ10:39-40 ਉਸਦੀ ਮਰਿਯਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ!”

2. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:17-18 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਡਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ।

3. ਯੂਹੰਨਾ 11:32 ਜਦੋਂ ਮਰਿਯਮ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ।"

4. ਮੱਤੀ 15:30 ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ, ਲੰਗੜਿਆਂ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਲੰਗੜਿਆਂ, ਗੁੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 5. ਲੂਕਾ 8:41-42 ਅਤੇ ਜੈਰੁਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।

6. ਲੂਕਾ 17:16 ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ - ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸੀ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇਮੁਸੀਬਤਾਂ

ਇੱਕ ਹਿੰਡ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਮਾਦਾ ਹਿਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਕਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

7. 2 ਸਮੂਏਲ 22:32-35 ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

8. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:33-36 ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਣ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਢਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮਲਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕਦੇ ਹਨ।

9. ਹਬੱਕੂਕ 3:19 ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ; ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਹਿਰਨ ਦੇ ਪੈਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ. ਮੇਰੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ।

10. ਜ਼ਬੂਰ 121:2-5 ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ - ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ; ਸੱਚਮੁੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਛਾਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ?

ਡਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਬੋਲ! ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। 11. ਯਸਾਯਾਹ 52:7 ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ! "

12.ਰੋਮੀਆਂ 10:14-15 ਤਾਂ ਫਿਰ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ!"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪਾਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

13. ਕਹਾਉਤਾਂ 6:18 ਇੱਕ ਦਿਲ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਜੋ ਬੁਰਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

14. ਕਹਾਉਤਾਂ 1:15-16 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਦੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15. ਯਸਾਯਾਹ 59:7 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੋ।

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ' ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ।

ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੋ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

16. ਜ਼ਬੂਰ 119:105 ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਨੇਮ ਥੀਓਲੋਜੀ ਬਨਾਮ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ (10 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਅੰਤਰ)

17. ਕਹਾਉਤਾਂ 4:26-27 ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੋ। ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੁੜੋ; ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਵੇ।

ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ?

ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ।

18. ਯੂਹੰਨਾ 13:14-15 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

19. 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 5:10 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ. 20. 1 ਸਮੂਏਲ 25:41 ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।