20 wichtige bibelfersen oer fuotten en paad (skuon)

20 wichtige bibelfersen oer fuotten en paad (skuon)
Melvin Allen

Sjoch ek: 25 Wichtige Bibelferzen oer Idle Hannen (Skokkende wierheden)

Wat seit de Bibel oer fuotten?

Hawwe jo oait tocht dat jo Skriften lêze soene wijd oan fuotten? Ferrassend genôch hat de Bibel in protte te sizzen oer fuotten.

Dit is gjin ûnderwerp dat leauwigen moatte oersjen. Hjirûnder sille wy útfine hoe serieus dat dit ûnderwerp wirklik is.

Kristlike sitaten oer fuotten

"As wy bidde foar de help fan 'e Geast ... sille wy gewoan falle oan' e fuotten fan 'e Hear yn ús swakte. Dêr sille wy de oerwinning en macht fine dy't út syn leafde komt." - Andrew Murray

"O Hear, hâld ús hert, hâld ús eagen, hâld ús fuotten, en hâld ús tonge." – William Tiptaft

“Elk paad dat nei de himel liedt wurdt troch gewillige fuotten trape. Nimmen wurdt ea nei it paradys dreaun."

"De echte test fan in hillige is net de reewilligens om it evangeelje te preekjen, mar de reewilligens om wat te dwaan lykas de fuotten fan 'e learlingen waskje - dat wol sizze, ree wêze om dingen te dwaan dy't yn 'e minsklike skatting ûnbelangryk lykje mar rekkenje as alles foar God." - Oswald Chambers

"Want elke ûntmoediging is tastien om ús te kommen, sadat wy dêrtroch yn folsleine helpleazens oan 'e fuotten fan' e Ferlosser smiten wurde kinne." Alan Redpath

"De grutste foarm fan lof is it lûd fan tawijde fuotten dy't de ferlerne en helpleazen sykje." Billy Graham

“Hoe sjocht leafde der út? It hat de hannen om oaren te helpen. It hat de fuotten oanhaasten nei de earmen en behoeftigen. It hat de eagen om ellinde en wol te sjen. It hat de earen om de suchten en fertriet fan minsken te hearren. Dat is hoe't leafde derút sjocht." Augustinus

“De Bibel libbet; it sprekt my ta. It hat fuotten; it rint my efternei. It hat hannen; it hâldt my fêst!” Martin Luther

Hoe faak lizze jo josels oan 'e fuotten fan Kristus?

Hawwe jo jo oait ôffrege hoe't guon leauwigen sa kalm bliuwe yn tsjinslach? D'r is in iver foar God en syn keninkryk oars as in oar. It fielt as binne se altyd yn 'e oanwêzigens fan God. Se ynspirearje jo om josels te ûndersykjen en Kristus mear te sykjen. Dizze minsken hawwe leard om oan 'e fuotten fan Kristus te lizzen. As jo ​​​​yn syn oanwêzigens binne, is Hy folle wirkliker foar jo dan elkenien.

D'r is in grut gefoel fan eangst yn 'e oanwêzigens fan Kristus. Ik ha it net oer wat karismatyske ding. Ik praat oer syn gloarje dy't foar jo is. De fuotten fan Kristus sille jo libben feroarje. D'r is neat as yn syn oanwêzigens wêze. As jo ​​​​oan 'e fuotten fan Kristus lizze, learje jo stil te wêzen en jo heule perspektyf op it libben feroaret.

Hawwe jo it hert fan oanbidding oan 'e fuotten fan ús Ferlosser kommen? Hawwe jo sa fertarre troch josels? Hawwe jo de lêste tiid rjochte op 'e wrâld? As dat sa is, moatte jo josels foarjaan oan 'e Hear en rêste oan syn fuotten. As jo ​​​​dit dogge, sille jo de grutte krêft fan 'e Hear troch jo en om jo hinne sjen.

1. Lukas10:39-40 Se hie in suster mei de namme Maria, dy't siet oan 'e fuotten fan' e Hear te harkjen nei wat er sei. Mar Martha waard ôfliede troch alle tariedings dy't makke wurde moasten. Se kaam by him en frege: "Hear, makket it jo net út dat myn suster my ferlitten hat om it wurk sels te dwaan? Sis har om my te helpen! ”

2. Iepenbiering 1:17-18 Doe't ik Him seach, foel ik oan syn fuotten as in deade. En Hy lei syn rjochterhân op my, sizzende: Wês net bang; Ik bin de earste en de lêste, en de libbene; en ik wie dea, en sjuch, ik libbe foar ivich, en ik haw de kaaien fan 'e dea en fan' e Hades.

3. Jehannes 11:32 Doe't Maria it plak berikte dêr't Jezus wie en him seach, foel se foar syn fuotten en sei: "Hear, as jo hjir west hiene, soe myn broer net stoarn wêze."

4. Mattéus 15:30 Grutte skaren kamen nei him ta, bringe de kreupelen, de blinen, de kreupelen, de stommen en in protte oaren, en leine se oan syn fuotten; en hy genes hjar.

5. Lukas 8:41-42 En der kaem in man mei de namme Jaïrus, en hy wie in amtner fan 'e synagoge; en hy foel oan 'e fuotten fan Jezus, en begon Him te smeekjen om nei syn hûs te kommen; hwent hy hie in iennichste dochter, omtrint tolve jier âld, en hja wie stjerrend. Mar doe't Hy gie, drukten de skaren tsjin Him oan.

6. Lukas 17:16 Hy goaide him foar de fuotten fan Jezus en betanke him - en hy wie in Samaritaan.

God kin jo fersterkje, sadat jo foet net glide sil yn jo besikingen entribulations.

In hind, in reade wyfke, is it meast wis-footed berchdier. Hind's fuotten binne meager, mar tink derom dat God syn krêft iepenbieret troch de swakke en troch drege situaasjes. De hind is yn steat om sûnder muoite troch bercheftich terrein te bewegen sûnder te stroffeljen.

God makket ús fuotten as de fuotten fan in hind. God stelt ús út om tsjinslach en ferskate dykblokkades te oerwinnen dy't wy miskien tsjinkomme. As Kristus jo krêft is, hawwe jo alles wat jo nedich binne op jo reis. Hoewol de situaasje rotsich kin lykje, sil de Heare jo útruste en jo leare, sadat jo net stroffelje en jo mei konsistinsje trochdrukke op jo kuier fan leauwen.

7. 2 Samuël 22:32-35 Want wa is God útsein de Heare? En wa is de Rots útsein ús God? It is God dy't my mei krêft bewapene en myn wei feilich hâldt. Hy makket myn fuotten as de fuotten fan in ree; hy lit my op 'e hichte stean . Hy traint myn hannen foar de striid; myn earmen kinne in bôge fan brûnzen bûge.

8. Psalm 18:33-36 Hy makket myn fuotten as hindenfuotten, En set my op myn hichten. Hy traint myn hannen foar de striid, Dat myn earmen in bôge fan brûnzen bûge kinne. Jo hawwe my ek it skyld fan jins heil jown, en jins rjochterhân stipet my; En Jo myldens makket my grut. Jo meitsje myn stappen ûnder my grutter, En myn fuotten binne net gliden.

9. Habakuk 3:19 De Sûvereine Heare is myn sterkte; hy makket myn fuotten as defuotten fan in hert, hy stelt my yn steat om op 'e hichten te treppen. Foar de direkteur fan muzyk. Op myn snaarynstruminten.

10. Psalm 121:2-5 Myn help komt fan de Heare, de Maker fan himel en ierde. Hy sil dyn foet net glide litte - dy't oer dy waakst, sil net sliepe; ja, dy't oer Israel waacht, sil net sliepe noch sliepe. De Heare waacht oer dy - de Heare is dyn skaad oan dyn rjochterhân.

Hoe faak brûke jo jo fuotten om te tsjûgjen foar oaren?

Hoe tawijd binne jo yn it fersprieden fan it evangeelje fan Jezus? God hat ús ferskate funksjes, talinten en kapasiteiten jûn, sadat wy Him mei har ferhearlikje kinne. God hat ús finânsjes jûn, sadat wy kinne jaan. God hat ús azem jûn, sadat wy kinne sykhelje foar syn gloarje en syn namme priizgje.

God hat ús fuotten jûn net allinich sadat wy omrinne kinne en dwaan wat wy wolle. Hy hat ús fuotten jûn, sadat wy it evangeelje kinne ferkundigje. Hoe bringe jo it evangeelje berjocht nei degenen om jo hinne?

Eangst moat jo fuotten noait stopje om yn 'e rjochting fan' e ferlernen te bewegen. D'r sille minsken wêze dy't God yn jo libben set dy't allinich it evangeelje fan jo hearre sille. Praat mar! God rint mei jo, dus lit eangst jo noait hinderje.

11. Jesaja 52:7 Hoe moai binne op 'e bergen de fuotten fan dyjingen dy't it goede nijs bringe, dy't frede ferkundigje, dy't goede berjochten bringe, dy't ferlossing ferkundigje, dy't tsjin Sion sizze: "Jo God regearret! ”

12.Romeinen 10:14-15 Hoe kinne se dan dejinge oanroppe dêr't se net yn leaud hawwe? En hoe kinne se leauwe yn dejinge dy't se net heard hawwe? En hoe kinne se hearre sûnder ien dy't har preekt? En hoe kin immen preekje, útsein as se stjoerd binne? Lykas skreaun is: "Hoe moai binne de fuotten fan dyjingen dy't it goede nijs bringe!"

Hoewol't ús fuotten foar it goede brûkt wurde kinne faak brûke minsken it foar it kwea.

Rinne jo fuotten yn 'e rjochting fan 'e sûnde of de tsjinoerstelde rjochting? Stel jo josels yn in posysje om te kompromissen en te sûndigjen? Binne jo konstant om 'e fuotten fan' e goddeleazen? As dat sa is, ferwiderje josels. Rinne yn 'e rjochting fan Kristus. Wêr't sûnde en ferlieding ek is, God is yn 'e tsjinoerstelde rjochting.

13. Spreuken 6:18 In hert dat kweade plannen betinkt, fuotten dy't gau yn it kwea rinne.

14. Spreuken 1:15-16 Myn soan, rin net yn 'e wei mei harren. Hâld jo fuotten fan har paad, want har fuotten rinne nei it kwea, en se meitsje hastich bloed te ferjitten.

15. Jesaja 59:7 Harren fuotten rinne yn sûnde; hja binne fluch om ûnskuldich bloed te ferjitten. Se folgje kweade plannen; gewelddieden markearje har wegen.

Gods Wurd jout ljocht oan jo fuotten, sadat jo yn 'e wegen fan' e Hear kinne rinne.

Wy hawwe allegear fuotten, mar as jo sûnder ljocht binne, sille jo' t hiel fier komme. God hat ús it ljocht fan syn Wurd foarsjoen. Selden prate wy oer de kostberens fan 'eWurd fan God. Gods Wurd moat ryklik yn ús wenje. Syn Wurd liedt ús sadat wy op it paad fan gerjochtichheid kinne bliuwe.

Syn Wurd helpt ús by it identifisearjen fan dingen dy't ús kuierje mei de Hear sille hinderje. Undersykje dysels. Begeliedt it ljocht fan Kristus jo fuotten of libje jo yn opstân? As dat sa is, bekeare en falle op Kristus. Dejingen dy't op Kristus fertrouwe foar heil, sille sels in ljocht wêze, om't se yn Kristus binne dy't de boarne fan ljocht is.

16. Psalm 119:105 Jo wurd is in lampe foar myn fuotten en in ljocht foar myn paad.

17. Spreuken 4:26-27 Tink foarsichtich oer de paden foar jo fuotten en wês fêst yn al jo wegen. Draai net nei rjochts of lofts; hâld dyn foet foar it kwea.

Sjoch ek: NRSV vs ESV Bibeloersetting: (11 epyske ferskillen om te witten)

Binne jo ree om de fuotten fan oaren te waskjen?

As leauwigen moatte wy Kristus neidwaan. As de Soan fan God de fuotten fan in oar wasket, merkje jo op. De dimmenens fan Kristus lit sjen dat God echt is en de Bibel wier is. As de Skrift waard ynspirearre troch de minske, de God fan dit hielal soe nea waskje de fuotten fan 'e minske.

Hy soe noait op sa'n beskieden manier nei dizze wrâld komme. Wy moatte de dimmenens fan Kristus imitearje. Jezus liet syn status noait beynfloedzje op 'e manier wêrop hy oaren tsjinne. Begripe jo net dat Hy God is yn it fleis?

Hy is de kening fan 'e wrâld, mar Hy sette oaren foar himsels. Wy hawwe allegear muoite mei dit. Wy moatte alle dagen bidde dat God dimmenens yn ús wurket.Binne jo ree om oaren te tsjinjen? Dy mei it hert fan in tsjinstfeint sille seinge wurde.

18. Jehannes 13:14-15 No't ik, jo Hear en Learaar, jo fuotten wosken haw, moatte jo ek inoars fuotten waskje. Ik haw jo in foarbyld steld dat jo dwaan moatte lykas ik foar jo dien haw.

19. 1 Timóteüs 5:10 En is bekend om har goede dieden, lykas bern grutbringen, gastfrijens sjen litte, de fuotten fan it folk fan 'e Hear waskje, helpe dy't yn problemen binne en harsels ynsette foar alle soarten fan goede dieden.

20. 1 Samuël 25:41 Se bûgde har mei it gesicht nei de grûn en sei: "Ik bin jo tsjinstfeint en bin ree om jo te tsjinjen en de fuotten fan myn hear syn tsjinstfeinten te waskjen."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is in hertstochtlike leauwige yn it wurd fan God en in tawijd studint fan 'e Bibel. Mei mear as 10 jier ûnderfining yn ferskate ministearjes, hat Melvin in djippe wurdearring ûntwikkele foar de transformative krêft fan 'e Skrift yn it deistich libben. Hy hat in bachelorstitel yn teology fan in renommearre kristlik kolleezje en folget op it stuit in masterstitel yn bibelske stúdzjes. As auteur en blogger is de missy fan Melvin om yndividuen te helpen in grutter begryp fan 'e Skriften te krijen en tiidleaze wierheden oan te passen op har deistich libben. As hy net skriuwt, fynt Melvin it leuk om tiid troch te bringen mei syn famylje, nije plakken te ferkennen en mei te dwaan oan mienskipstsjinst.