50 epických biblických veršů o Sionu (Co je to Sion v Bibli?)

50 epických biblických veršů o Sionu (Co je to Sion v Bibli?)
Melvin Allen

Co říká Bible o Sionu?

S nárůstem počtu biblických kultů se při setkáních se svědky stále častěji objevuje jméno Sion. Je důležité, abychom pevně chápali, co toto slovo znamená.

Křesťanské citáty o Sionu

"Podívej se na ty, kdo na Sionu truchlí - vlož jejich slzy do své láhve - naslouchej jejich vzdechům a nářkům." - William Tiptaft

"Církev bývala bleskem, teď je to výletní loď. Nepochodujeme na Sion - plujeme tam s lehkostí. V apoštolské církvi se říká, že všichni žasli - a teď v našich církvích se všichni chtějí bavit. Církev začínala v horní místnosti s hloučkem mučících se lidí a končí ve večeřadle s hloučkem organizujících se lidí. Chybně chrastíme prooživení, a rozruch pro stvoření, a akce pro sjednocení." Leonard Ravenhill

"Navzdory zármutku, ztrátám a bolestem jdeme stále vpřed; sejeme na neúrodné pláni Barmy, sklízíme na sionském pahorku." - Adoniram Judson

"Mohl by námořník nečinně sedět, kdyby slyšel křik tonoucích? Mohl by lékař sedět v pohodlí a nechat své pacienty jen tak umírat? Mohl by hasič nečinně sedět, nechat lidi hořet a nepodat jim pomocnou ruku? Mohl bys v klidu sedět na Sionu, když svět kolem tebe je zatracený?" - Leonard Ravenhill

"Pohlédni na ty, kdo truchlí na Sionu - vlož jejich slzy do své láhve - naslouchej jejich vzdechům a nářkům." William Tiptaft

Co je Sion v Bibli?

Sion v Bibli označuje Boží město. Původně se tak jmenovala jebuzejská pevnost. Název se zachoval a hora Sion znamená "horská pevnost".

Sion ve Starém zákoně

Jméno Sion se ve spojení s Jeruzalémem používalo až poté, co David město dobyl a dosadil tam svůj trůn. Je to také místo, kde Bůh dosadí svého mesiášského krále. Na hoře Sion bude vládnout sám Bůh.

1) 2. Samuelova 5:7 "David však dobyl pevnost Sion, to jest město Davidovo."

2) 1. Královská 8,1 "Tehdy Šalomoun shromáždil izraelské starší a všechny hlavy kmenů, vůdce otcovských rodů izraelského lidu, před králem Šalomounem v Jeruzalémě, aby vynesli truhlu Hospodinovy smlouvy z města Davidova, které je Sion.

3) 2 Paralipomenon 5:2 "Tehdy Šalomoun shromáždil starší Izraele a všechny hlavy kmenů, vůdce otcovských rodů izraelského lidu, do Jeruzaléma, aby vynesli truhlu Hospodinovy smlouvy z města Davidova, které je Sion."

4) Žalm 2,6 "Pokud jde o mě, postavil jsem svého krále na Sijónu, svém svatém pahorku."

5) Žalm 110,2 "Hospodin posílá ze Sijónu své mocné žezlo. Vládni uprostřed svých nepřátel!"

6) Izajáš 24,23 "Tehdy bude zahanben měsíc a zahanbeno slunce, neboť Hospodin zástupů kraluje na hoře Sion a v Jeruzalémě a jeho sláva bude před jeho staršími."

7) Micheáš 4,7 "a z chromých učiním zbytek a z vyvržených silný národ a Hospodin nad nimi bude kralovat na hoře Sion od nynějška až navěky."

8) Jeremiáš 3:14 "Vraťte se, nevěrní synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš pán; vezmu vás, jednoho z města a dva z rodiny, a přivedu vás na Sijón."

9) 1. Paralipomenon 11,4-5 "Tehdy David s celým Izraelem vytáhl do Jeruzaléma (neboli Jebusu, jak se dříve říkalo), kde žili Jebusejci, původní obyvatelé země.Jebusejci se Davidovi posmívali a říkali: "Sem se nikdy nedostaneš!" David však dobyl pevnost Sion, která se nyní nazývá Davidovo město."

10. Izajáš 40,9 "Vystup na vysokou horu, Sijóne, zvěstovateli dobré zprávy, pozvedni svůj hlas se silou, Jeruzaléme, zvěstovateli dobré zprávy, pozvedni jej, neboj se, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!"

11. Izaiáš 33,20 "Pohleď na Sijón, město našich slavností; tvé oči uvidí Jeruzalém, pokojný příbytek, stan, který se nepohne; jeho kůly nebudou nikdy vyvráceny a žádný z jeho provazů nebude přetržen."

12. Žalm 53,6 "Ó, kéž by ze Sijónu přišla spása pro Izrael! Když Bůh obnoví štěstí svého lidu, ať se raduje Jákob, ať se raduje Izrael."

13. Žalm 14,7 "Ó, kéž by ze Sijónu přišla spása pro Izrael, až Hospodin obnoví svůj lid, ať se raduje Jákob a jásá Izrael!" (Ž 14,7).

14. Žalm 50,2 "Ze Sijónu, dokonalého v kráse, září Bůh."

15. Žalm 128,5 (CEP) "Hospodin ti bude žehnat ze Sijónu a budeš vidět dobro Jeruzaléma po všechny dny svého života."

16. Žalm 132,13 (ESV) "Neboť Hospodin si vyvolil Sijón, vyžádal si ho za svůj příbytek, říká."

17. Joel 2,1 "Zatrubte na Sijónu, bijte na poplach na mé svaté hoře! Ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť Hospodinův den se blíží, je blízko."

18. Joel 3,16 (B21) "Hospodin bude řvát ze Sijónu a hřmít z Jeruzaléma, země i nebesa se budou třást. Hospodin však bude útočištěm pro svůj lid, pevností pro lid Izraele."

19. Pláč 1,4 "Cesty na Sijón truchlí, neboť nikdo nepřichází na jeho stanovené slavnosti. Všechny jeho brány jsou zpustošené, jeho kněží sténají, jeho mladé ženy truchlí a on je v hořkém trápení".

20. Jeremiáš 50,28 "Ozývá se zvuk uprchlíků a běženců z babylónské země, aby na Sijónu zvěstovali pomstu Hospodina, našeho Boha, pomstu za jeho chrám."

Sion v Novém zákoně

V Novém zákoně můžeme vidět, že Sion se vztahuje také na nebeský Jeruzalém, který bude vybudován. A v 1. listu Petrově je Sion použit v souvislosti s Kristovým tělem.

21) Židům 12,22-24 " Vy jste však přišli na horu Sion a do města živého Boha, nebeského Jeruzaléma, a k nesčetným andělům ve slavnostním shromáždění. 23 A ke shromáždění prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebi, a k Bohu, soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří se stali dokonalými, 24 a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a ke kropící krvi, která mluvílepší slovo než krev Ábelova."

22) Zjevení 14,1 "Pak jsem se podíval, a hle, na hoře Sion stál Beránek a s ním 144 000 těch, kteří měli na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce."

23) 1 Petr 2,6 "Proto je také v Písmu obsaženo: Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen, vyvolený, drahocenný, a kdo v něj věří, nebude zahanben."

24. Římanům 11,26 "a tak bude spasen celý Izrael, jak je psáno: 'Vysvoboditel přijde z'. Sion , odstraní z Jákoba bezbožnost."

25. Římanům 9,33 (SNC) "Jak je psáno: "Hle, kladu na Sijónu kámen úrazu a skálu pohoršení, a kdo v něj věří, nebude zahanben.""

Co je hora Sion?

Sion je ve Starém zákoně synonymem pro Jeruzalém. Hora Sion je jedním z malých hřbetů, které se nacházejí v Jeruzalémě. Dalšími hřbety jsou hora Moria (Chrámová hora) a Olivová hora. Sion je Davidovo město.

26) Žalm 125,1 "Píseň o výstupech. Ti, kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, která se nemůže pohnout, ale zůstává navěky."

27) Joel 2,32 "A stane se, že každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Na hoře Sion a v Jeruzalémě totiž budou ti, kdo uniknou, jak řekl Hospodin, a mezi těmi, kdo přežijí, budou ti, které Hospodin povolá".

28) Žalm 48,1-2 "Píseň. Žalm synů Chóreových. Veliký je Hospodin a velice chvályhodné je město našeho Boha! Jeho svatá hora, krásná ve vznešenosti, je radostí celé země, hora Sijón, na dalekém severu, město velkého Krále." 28) Žalm 48,1-2 "Píseň.

29) Žalm 74,2 "Pamatuj na své shromáždění, které sis odedávna koupil, které jsi vykoupil, aby bylo kmenem tvého dědictví! Pamatuj na horu Sion, kde jsi přebýval."

30. Obadjáš 1,21 "Vysvoboditelé vystoupí na horu Sion, aby vládli horám Ezauovým. A království bude Hospodinovo."

31. Žalm 48,11 "Raduje se hora Sijón, veselí se judské vesnice z tvých soudů."

32. Obadjáš 1:17 "Ale na hoře Sion bude vysvobození, bude svatá a Jákob dostane své dědictví."

33. Židům 12,22 "Vy jste však přišli na horu Sion, do města živého Boha, do nebeského Jeruzaléma. Přišli jste k tisícům a tisícům andělů v radostném shromáždění."

Viz_také: Verš dne - Nesuď - Matouš 7:1

34. Žalm 78,68 "Místo toho si vyvolil kmen Judův a horu Sion, kterou si zamiloval."

35. Joel 2,32 "A každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn, neboť na hoře Sion a v Jeruzalémě dojde vysvobození, jak řekl Hospodin, mezi těmi, kdo přežijí, které Hospodin povolá."

36. Izajáš 4,5 "Tehdy Hospodin vytvoří nad celou horou Sion a nad těmi, kdo se tam shromažďují, oblak dýmu ve dne a záři planoucího ohně v noci; nad vším bude sláva jako baldachýn."

37. Zjevení 14,1 "Tehdy jsem pohlédl a přede mnou stál Beránek na hoře Sion a s ním 144 000 těch, kteří měli na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce."

38. Izajáš 37,32 "Neboť z Jeruzaléma vyjde zbytek a z hory Sion oddíl přeživších. Toho dosáhne horlivost Hospodina Všemohoucího." (Izajáš 37,32).

Co znamená Dcera Sionu?

Pojem dcera Sijónova se ve Starém zákoně vyskytuje několikrát, nejčastěji v básnických knihách a proroctvích. Dcera Sijónova není konkrétní osoba, spíše jde o metaforu pro izraelský lid, která ukazuje podobnost láskyplného vztahu mezi otcem a jeho dcerou.

39) 2 Kr 19,21 "Lid, který si je jistý vysvobozením svého Boha. Když Asýrie ohrožovala Jeruzalém, král Ezechiáš se obrátil k Hospodinu. V odpověď Bůh poslal Izaiáše, aby Ezechiáše ujistil, že Jeruzalém Asýrii nepadne, a Bůh považoval hrozící urážku " panenské dcery sionské" za osobní urážku sebe sama."

40) Iz 1,8 "Chýše, opuštěná poté, co na zlou rodinu přišel soud. Izajáš zde přirovnává vzpouru Judy k nemocnému tělu ve zpustošené zemi. Dcera Sijónu zůstala jako osamělý zbytek - přístřešek ukrytý na vinici nebo chýše v okurkovém poli, která jen o vlásek unikla zkáze."

41) Jeremiáš 4,31 "Rodící žena, bezmocná před útočníky. Ezechiášova nezlomnost byla v Judsku vzácná - většina králů místo věrnosti Bohu podporovala vzpouru proti Bohu. Jeremiáš varuje, že pokud se národ neodvrátí od zla, Bůh ho tvrdě potrestá. A lid bude proti tomu bezmocný - bezmocný jako rodící žena."

42) Iz 62,11 "Lid, který čeká na spásu." Po trestu vyhnanství Bůh zaslibuje Izraeli obnovu. Znovu se bude radovat ze svého vyvoleného lidu. A v 11. verši slibuje siónské dceři: "Hle, přichází tvá spása, hle, jeho odměna je u něho a jeho odplata před ním." A v 11. verši se píše: "Hle, tvé spasení přichází.

43) Micheáš 4,13 "Býk, který mlátí své nepřátele." V 10. verši Bůh varuje, že siónská dcera bude trpět jako rodička. Ve 13. verši však slibuje pomstu. Ze slabé, bezmocné ženy se stane býk s rohy ze železa a kopyty z bronzu, který rozdrtí své nepřátele."

44) Zachariáš 9,9 "Země, která čeká na svého krále." Toto proroctví slibuje, že nepřátelé Izraele budou zničeni, ale také mluví o trvalejším řešení problému hříchu: "Raduj se velice, dcero sionská, měla bys v triumfu, dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král přichází k tobě, je spravedlivý a obdařený spásou, pokorný a sedí na oslu, dokonce na oslátku, hříbětiosla." Navzdory důsledné vzpouře dcery Sijónu proti svému Otci jí slibuje, že ji obnoví a představí jí Krále-osvoboditele v podobě Ježíše."

45. Pláč 1:6 "Ze siónské dcery se vytratila všechna její nádhera, její vůdci se stali jako jeleni, kteří nenašli pastvu, a bez síly utekli před pronásledovatelem."

Boží neustálá láska k jeho lidu

Právě díky studiu Sionu můžeme pochopit neustálou Boží lásku ke svému lidu. Bůh Otec miluje svůj lid stejným způsobem, jako otec zbožňuje svou dceru. Sion je symbolem pro Naději - náš Král se vrátí.

46) Žalm 137,1 "U babylónských vod jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sijón."

Viz_také: Jak vysoký je Bůh v Bibli? (Boží výška) 8 hlavních pravd

47) Izaiáš 28,16 "Proto praví Panovník Hospodin toto: "Hle, já jsem ten, který položil jako základ na Sijónu , kámen, kámen vyzkoušený, drahocenný, úhelný, z pevného základu: "Kdo věří, nebude spěchat." A tak se stane, že se budeš muset obrátit k Bohu.

48) Zjevení 14,1-3 "Tehdy jsem se podíval, a hle, na hoře Sion stál Beránek a s ním 144 000 těch, kteří měli na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce. A uslyšel jsem hlas z nebe jako hukot mnoha vod a jako zvuk silného hromu. Hlas, který jsem slyšel, byl jako zvuk harfistů hrajících na své harfy a zpívali novou píseň před trůnem a předpřed čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Tuto píseň se nemohl naučit nikdo jiný než 144 000 lidí, kteří byli vykoupeni ze země."

49. Izaiáš 51,3 "Hospodin jistě potěší Sijón a slituje se nad všemi jeho troskami; jeho pustiny učiní jako Eden, jeho pustiny jako Hospodinovu zahradu. Najde se v něm radost a veselí, díkůvzdání a zvuk zpěvu."

50. Jeremiáš 31,3 "Hospodin se mi odedávna zjevil a řekl: "Ano, miloval jsem tě věčnou láskou, proto jsem tě milující laskavostí přitáhl.""
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.