50 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Sion (Naon Sion Dina Kitab Suci?)

50 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Sion (Naon Sion Dina Kitab Suci?)
Melvin Allen

Naon ceuk Kitab Suci ngeunaan Sion?

Ku ngaronjatna sajumlah kultus dumasar Alkitab, ngaran Sion beuki sering disebut-sebut dina nyaksian patemon. Kadé urang boga pamahaman teguh naon hartina kecap ieu.

Kutipan Kristen ngeunaan Sion

"Tingali ka jalma-jalma anu sungkawa di Sion-mawakeun cimatana kana botol-botol anjeun-dengekeun kasedih sareng keluhna." - William Tiptaft

"Garéja baheulana mangrupikeun kilat, ayeuna janten kapal pesiar. Kami henteu marching ka Sion - kami balayar di dinya kalayan gampang. Dina garéja Apostolik nyebutkeun maranéhanana éta sakabéh amazed - sarta ayeuna di gereja urang everybody hayang jadi amused. Garéja dimimitian di kamar luhur kalayan kebat lalaki agonizing, sarta éta tungtung di kamar dahar peuting kalayan kebat jalma pangatur. Kami salah sangka pikeun kebangkitan, sareng kaributan pikeun ciptaan, sareng tindakan pikeun unction. Leonard Ravenhill

"Sanaos kasedih, karugian, sareng kanyeri, tangtos urang tetep maju; Kami melak di dataran tandus di Burma, kami melak di pasir Sion." – Adoniram Judson

“Naha saurang pelaut bisa diuk dianggurkeun lamun ngadéngé ceurik nu tilelep? Naha dokter tiasa calik dina kanyamanan sareng ngantepkeun pasienna maot? Naha petugas pemadam kebakaran tiasa dianggurkeun, ngantepkeun lalaki ngaduruk sareng henteu masihan leungeun? Naha anjeun tiasa calik betah di Sion sareng dunya di sakuriling anjeun dikutuk?" – Leonard Ravenhill

“Tingali jalma-jalma anu milu sedih di Sion–masukkeun cipanonna kana botol Anjeun–dengekeun omonganana.batu pondasi, tina pondasi anu pasti: 'Sing saha anu percaya moal buru-buru."

48) Wahyu 14:1-3 “Tuluy kuring neuteup, di Gunung Sion jumeneng Anak Domba, jeung 144.000 jelema anu ngaran-Na jeung ngaran Rama-Na ditulis dina dahi maranehna. Jeung kuring ngadéngé sora ti sawarga kawas ngagaur loba cai jeung kawas sora guludug nyaring. Sora anu ku kuring kadéngé éta kawas sora tukang kacapi maén kacapi maranéhna, sarta maranéhanana nyanyi lagu anyar saméméh tahta jeung saméméh opat mahluk hirup jeung saméméh sesepuh. Teu aya anu tiasa diajar lagu éta iwal ti 144.000 anu parantos ditebus ti bumi."

49. Yesaya 51: 3 "PANGERAN pasti bakal ngalipur Sion sareng bakal ningali kalayan welas asih kana sagala ruruntuhanna; Mantenna bakal ngajadikeun gurun-gurun nya kawas Eden, gurun-guruna bakal jadi taman PANGERAN. Kagumbiraan jeung kabungah bakal kapanggih dina dirina, sukur jeung sora kidung.”

50. Yeremia 31:3 "PANGERAN geus nembongan ti baheula ka kuring, nyebutkeun: "Leres, Kami geus dipikacinta anjeun kalawan asih langgeng; Ku sabab kitu, ku kaasih-asih Kami narik anjeun."

ngahuleng jeung ngagerendeng.” William Tiptaft

Naon Sion dina Kitab Suci?

Sion dina Kitab Suci ngarujuk ka Kota Allah. Ngaran ieu mimitina dibikeun ka bénténg Yebusite. Ngaranna salamet sarta Gunung Sion hartina "benteng gunung".

Sion dina Perjanjian Old

Ngaran Sion teu dipaké babarengan jeung Yerusalem nepi ka Daud ngarebut kota jeung ngadegkeun tahta di dinya. Ieu ogé tempat Allah bakal ngadegkeun Raja Mésianik-Na. Allah sorangan bakal marentah di Gunung Sion.

1) 2 Samuel 5:7 “Tapi, Daud ngarebut benteng Sion, nya eta Kota Daud.” 2) 1 Raja-raja 8:1 Geus kitu Suleman ngumpulkeun para kokolot Israil jeung sakabeh kapala kaom, para pamingpin kaom Israil, ka payuneun Raja Suleman di Yerusalem, nepi ka Peti Perjangjian PANGERAN kaluar ti kota Daud, nyaéta Sion. 5:0> 3) 2 Babad 5:2 “Sanggeus Suleman ngumpulkeun para kokolot Israil jeung sakabeh kapala kaom, para pamingpin kaom-kaom Israil, di Yerusalem, sina ngangkat Peti Perjangjian. tina perjangjian PANGERAN ti kota Daud, nya eta Sion."

4) Jabur 2:6 “Sanggeus Kami, Kami geus netepkeun Raja Kami di Sion, gunung Kami anu suci.”

5) Jabur 110:2 “PANGERAN ngutus ti Sion tongkat Anjeun anu perkasa. Marentah di tengah-tengah musuh anjeun!"

6) Yesaya 24:23 “Lajeng bulan bakal jadikabingung sareng panonpoe isin, sabab PANGERAN Nu Maha Kawasa ngarajaan di Gunung Sion sareng di Yerusalem, sareng kamulyaan-Na bakal aya di payuneun para sesepuh."

7) Mika 4:7 “Nu pincang ku Kami rek dijadikeun sesa-sesa, jeung nu dibuang, bangsa anu kuat; sarta PANGERAN bakal marentah ka maranehna di Gunung Sion ti ayeuna nepi ka salalawasna."

8) Yermia 3:14 “Balik deui, eh anak-anak anu teu iman, saur PANGERAN; pikeun Kami master anjeun; Kami bakal nyandak anjeun, hiji ti kota sareng dua ti kulawarga, sareng anjeun bakal dibawa ka Sion."

9) 1 Babad 11:4-5 “Sanggeus Daud jeung sakabeh urang Israil indit ka Yerusalem (atawa Yebus, sakumaha biasa disebut), tempat urang Yebusi, pangeusi asli nagara, hirup. Urang Yebus nyolok ka Daud, pokna, "Maneh moal asup ka dieu!" Tapi Daud ngarebut benteng Sion, anu ayeuna disebut Kota Daud.”

10. Yesaya 40:9 "Naik ka gunung anu luhur, eh Sion, anu ngawartakeun warta anu hadé; Angkat sora anjeun kalawan kakuatan, O Yerusalem, Herald warta alus; angkat, ulah sieun; bejakeun ka kota-kota Yuda, “Tingali Allah maraneh!”

11. Yesaya 33:20 “Tingali Sion, kota pesta urang; panon anjeun bakal ningali Yerusalem, a abode damai, a tenda anu moal dipindahkeun; patok-patokna moal dicabut, tali-talina moal putus.”

12. Jabur 53: 6 "Aduh, kasalametan pikeun Israil bakal kaluar ti Sion! Nalika Allah malikkeun rejeki umat-Na, hayu Yakubgirang, urang Israil kudu girang.”

13. Jabur 14: 7 "Aduh, kasalametan pikeun Israil bakal kaluar ti Sion! Lamun PANGERAN mulangkeun umat-Na, Yakub kudu girang jeung Israil!”

14. Jabur 50:2 “Ti Sion, sampurna kaéndahanana, Allah sumorot.”

15. Jabur 128: 5 (KJV) "PANGERAN bakal ngaberkahan anjeun ti Sion, sareng anjeun bakal ningali kahadéan Yerusalem sapanjang dinten hirup anjeun."

16. Jabur 132:13 (ESV) "Kanggo PANGERAN geus milih Sion, anjeunna geus mikahayang eta pikeun Mantenna, nyebutkeun."

17. Yoel 2:1 “Tiup tarompet di Sion; disada alarm di gunung suci kuring! Hayu sadaya pangeusi tanah ngageter, pikeun poé PANGERAN datang; geus deukeut.”

18. Yoel 3:16 (NIV) “PANGERAN bakal guludug ti Sion jeung guludug ti Yerusalem; bumi jeung langit bakal ngageter. Tapi PANGERAN bakal jadi pangungsian pikeun umat-Na, benteng pikeun urang Israil.”

19. Lamentations 1: 4 "Jalan-jalan ka Sion sedih, sabab teu aya anu datang kana festival anu ditunjuk. Sakabeh lawang-lawangna ancur, imam-imamna nyerengeh, awewe-awéwéna nalangsa, jeung nandangan kanyeri.”

20. Yermia 50:28 "Aya sora buronan jeung pangungsi ti tanah Babul, pikeun ngumumkeun di Sion pamales kanyeri Gusti Allah urang, pamales kaanggo kuil-Na."

Sion di New Perjanjian

Dina Perjanjian Anyar urang tiasa ningali yén Sion ogé nujul kana Yerusalem surgawi anu bakal diwangun. Sareng dina 1Peter, Sion dipaké dina rujukan ka awak Kristus.

21) Ibrani 12:22-24 “Tapi maraneh geus datang ka Gunung Sion jeung ka kota Allah anu jumeneng, Yerusalem sawarga, jeung ka malaikat-malaikat anu teu kaétang-kaétang dina riungan pesta.” 23 Sareng ka jamaah anu cikal anu kadaptar di sawarga, sareng ka Allah, hakim sadaya, sareng roh-roh jalma-jalma anu leres anu disampurnakeun, 24 sareng ka Yesus, mediator tina perjangjian anyar, sareng kana getih anu disiram. anu nyarioskeun kecap anu langkung saé tibatan getih Habil." (5>

22) Wahyu 14: 1 "Tuluy kuring ningali, sareng ningal, di Gunung Sion nangtung Anak Domba, sareng sareng anjeunna 144,000 anu ngagaduhan nami sareng nami Rama-Na dina dahi."

23) 1 Petrus 2:6 “Ku sabab eta oge aya dina Kitab Suci, “Di Sion, Kami nempatkeun hiji batu penjuru, anu dipilih, hargana, jeung sing saha anu iman ka Anjeunna moal kabiruyungan.”

24. Rum 11:26 “Ku kituna sakabeh Israil bakal disalametkeun; Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci: "Mantenna bakal sumping ti Sion, Anjeunna bakal ngaleungitkeun kajahatan ti Yakub."

25. Rum 9:33 (NKJV) "Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci: "Lah, Kami nempatkeun di Sion hiji batu titajong jeung batu jungjunan, sarta sing saha anu percaya ka Anjeunna moal bakal éra."

Naon Gunung Sion?

Sion dina Perjanjian Old sinonim jeung Yerusalem. Gunung Sion mangrupa salah sahiji ridges leutik nu aya di Yerusalem. Gunung-gunung séjénna nyaéta Gunung Moriah (Gunung Bait Allah)jeung Gunung Olives. Sion teh Kota Daud

26) Jabur 125:1 “Kidung Panjat Pinang. Anu percaya ka PANGERAN mah ibarat Gunung Sion, anu moal goyah, tapi tetep langgeng.”

27) Yoel 2:32 “Jeung bakal kajadian, sing saha anu nyebut jenengan PANGERAN bakal disalametkeun. Sabab di Gunung Sion jeung di Yerusalem bakal aya jelema-jelema anu luput, sakumaha timbalan PANGERAN, sarta di antara anu salamet bakal aya jalma-jalma anu disaur ku PANGERAN."

28) Jabur 48:1-2 “Kidung. Jabur para putra Korah. Nu Maha Agung Gusti jeung kudu dipuji di kota Allah urang! Gunung-Na anu suci, luhurna endah, nya eta kabungahan saalam dunya, Gunung Sion, di tebihna kaler, kota Raja Agung."

29) Jabur 74:2 “Emut ka jamaah Gusti, anu parantos digaleuh ti baheula, anu ku Gusti ditebus janten kaom warisan! Sing inget ka Gunung Sion, tempat maneh cicing.”

30. Obaja 1:21 "Jeung anu nyalametkeun bakal naek ka Gunung Sion pikeun marentah pagunungan Esau. Jeung karajaan bakal jadi milik PANGERAN."

31. Jabur 48:11 "Gunung Sion gumbira, desa-desa di Yuda gumbira ku hukum-hukum Gusti."

32. Obaja 1:17 “Tapi di Gunung Sion bakal aya kasalametan; eta bakal jadi suci, sarta Yakub bakal boga pusaka-Na.”

33. Ibrani 12:22 "Tapi anjeun parantos sumping ka Gunung Sion, ka kota Allah anu jumeneng, Yerusalem sawarga. Anjeun geus datang ka rébuan kanarebuan malaikat dina majelis girang.”

34. Jabur 78:68 “Mantenna milih kaom Yuda, jeung Gunung Sion, anu dipikaasih-Na.”

35. Yoel 2:32 “Jeung sakur anu nyebut jenengan PANGERAN bakal disalametkeun; Sabab di Gunung Sion jeung di Yerusalem bakal aya kasalametan, sakumaha anu geus didawuhkeun ku PANGERAN, malah di antara jalma-jalma anu salamet, anu disaur ku PANGERAN.”

36. Yesaya 4:5 "Lajeng PANGERAN bakal nyiptakeun sakuliah Gunung Sion jeung leuwih jalma anu ngumpul di dinya awan haseup beurang jeung glom of flaming seuneu dina peuting; kamulyaan bakal jadi tameng.”

37. Wahyu 14: 1 "Saterusna kuring ningali, sareng di payuneun kuring aya Anak Domba, nangtung di Gunung Sion, sareng sareng anjeunna 144,000 anu ngagaduhan nami sareng nami Rama-Na dina dahi."

38. Yesaya 37:32 "Sabab ti Yerusalem bakal aya sésa-sésa, sareng ti Gunung Sion bakal aya anu salamet. Geuning ti PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngalaksanakeun ieu.”

Naon hartina Putri Sion?

Istilah Putri Sion dipaké sababaraha kali dina Perjanjian Old. sering dina buku sajak jeung nubuat. Putri Sion sanés jalma anu khusus, tapi mangrupikeun métafora pikeun urang Israil anu nunjukkeun kamiripan antara hubungan asih antara bapa sareng putrina.

39) 2 Raja-raja 19:21 “Umat anu percaya kana kasalametan Allahna. Waktu Asur ngancam Yérusalém, Raja Hiskia nyaah ka Yéhuwa.Salaku jawaban, Allah ngutus Yesaya pikeun ngayakinkeun Hiskia yén Yérusalém moal tumiba ka Asur, sareng Gusti nganggap hinaan anu ngancam ka ”putri parawan Sion” salaku penghinaan pribadi ka Diri-Na”.

40) Yesaya 1:8 "Gubug anu ditinggalkeun sanggeus pangadilan sumping ka kulawarga jahat. Di dieu, Yesaya ngabandingkeun pemberontakan Yuda jeung hiji mayit nu gering di nagara nu ancur. Putri Sion tinggaleun jadi hiji sésa-sésa - saung nu disumputkeun di kebon anggur atawa gubug di kebon bonténg nu bieu teu luput tina karuksakan."

41) Yeremia 4:31 “Awéwé anu ngalahirkeun, teu daya teu upaya dihareupeun musuh. The steadfastness of Hiskia éta langka di Yuda - lolobana raja wanti pemberontakan ngalawan Allah tinimbang kasatiaan ka Allah. Yérmia ngingetkeun yén lamun bangsa éta henteu nolak tina kajahatan, Allah bakal ngahukum maranéhna pisan. Jeung jalma-jalma bakal teu daya teu upaya ngalawan eta-sakumaha teu dayana saperti awewe keur ngalahirkeun.”

42) Yesaya 62:11 “Umat anu ngadagoan kasalametan. Sanggeus hukuman pangbuangan, Allah jangji restorasi ka Israil. Anjeunna bakal girang deui pikeun umat pilihan-Na. Sarta dina ayat 11, Anjeunna jangji putri Sion, "Lo, kasalametan anjeun datang; Nya, ganjaran-Na aya di payuneun-Na, sareng ganjaran-Na di payuneun-Na."

Tempo_ogé: 40 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Maén Bal (Pamaén, Pelatih, Fans)

43) Mika 4:13 “Sapi nu ngagirik musuh-musuhna. Dina ayat 10, Allah ngingetkeun yén putri Sion bakal sangsara sapertos awéwé ngalahirkeun. Tapi dina ayat 13, Anjeunna ngajangjikeun pamales kanyeri. Awéwé anu lemah, teu daya teu upayajadi sapi jalu tandukna tina beusi jeung kukuna tina tambaga, anu bakal ngaremukkeun musuh-musuhna."

44) Jakaria 9:9 “Hiji nagara anu nungguan rajana. Nubuat ieu ngajangjikeun musuh Israil bakal ditumpes, tapi ogé nyarioskeun ngeunaan solusi anu langkung permanén pikeun masalah dosa. "Sing bungah pisan, putri Sion! Kedah di triumph, O putri Yerusalem! Behold, raja anjeun datang ka anjeun; Anjeunna adil sareng dipasihan kasalametan, rendah haté, sareng naék kana kalde, bahkan kana anak kalde, anak kalde." Sanajan terus-terusan pemberontakan putri Sion ngalawan Bapana, Anjeunna jangji baris mulangkeun dirina jeung masihan dirina kalawan Raja-Panyumputan dina wujud Yesus.

45. Lamentations 1:6 "Sagala kaagungan dirina geus musna ti putri Sion; Pamingpin-pamingpinna geus lir ibarat kijang nu teu manggih jukut, kabur tanpa daya Tina nu ngudagna.”

Asih Allah nu terus-terusan ka umat-Na

Ieu ngaliwatan diajar Sion yén urang tiasa ngartos kanyaah Allah anu terus-terusan ka umat-Na. Allah Rama mikanyaah umat-Na dina cara anu sami sapertos bapa ngagungkeun putri-Na. Sion simbolis pikeun Harepan - Raja urang bakal mulang.

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Sadaya Dosa Sarua (Panon Allah)

46) Jabur 137: 1 "Ku cai Babul, di dinya urang calik sareng nangis, nalika émut ka Sion." (5>

47) Yesaya 28:16 Ku sabab kitu kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Agung, "Kami teh anu geus ngadegkeun jadi pondasi di Sion, hiji batu, hiji batu uji, hiji permata.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.