Cyfieithiad Beiblaidd NLT Vs NKJV (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

Cyfieithiad Beiblaidd NLT Vs NKJV (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)
Melvin Allen

Mae fersiynau Beiblaidd yn aml yn anodd gan nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn deall y gwahaniaethau. Gadewch i ni ddadansoddi dwy o'r fersiynau mwyaf poblogaidd i gael cymhariaeth deg ac i ddarganfod pa opsiwn sy'n gweithio orau i chi. Mae'r NLT a'r NKJV yn unigryw ac yn haeddu adolygiad.

Tarddiad yr NLT a’r NKJV

NLT

Nod y Cyfieithiad Byw Newydd (NLT) oedd cyfieithu’r Beibl i fersiwn ddealladwy, darllenadwy o Saesneg cyfoes yn ôl yn 1996. Dechreuodd y prosiect fel adolygiad o'r Beibl Byw, fersiwn aralleiriedig o'r Beibl, ond trodd yn y pen draw yn gyfieithiad Saesneg ffres.

NKJV - Diweddarwyd Fersiwn y Brenin James ym 1769 gyda ymddangosiad cyntaf 1982 o Fersiwn Newydd y Brenin James. Wrth uwchraddio'r eirfa a'r gramadeg, bu'r 130 o gyfieithwyr yn gweithio am saith mlynedd i gynnal harddwch barddonol a llif y KJV wrth foderneiddio'r fersiwn i'r Saesneg cyfredol.

Darllenadwyedd yr NLT a'r NKJV<4

NLT

Ymysg cyfieithiadau modern, mae’r Cyfieithiad Byw Newydd fel arfer yn cael ei ystyried fel y mwyaf darllenadwy ar lefel darllen 6ed gradd. Mae'r NLT yn gyfieithiad cyfatebol deinamig gwych gyda mwy o bwyslais ar gyfathrebu geiriau'r ysgrythurau gwreiddiol yn gywir yn Saesneg.

NKJV

Er yn llawer haws i'w darllen na Beibl y Brenin Iago (KJV) y seiliwyd ef arno, mae'r NKJV ychydig yn anodd ei ddarlleno gyfieithiad Saesneg ffurfiol o'r Beibl. Gellir dadlau mai dyma'r cyfieithiad “gair-am-air” mwyaf poblogaidd sydd ar gael gyda strwythur cadarn yn seiliedig ar y gwreiddiol Hebraeg a Groeg.

Fersiwn Rhyngwladol Newydd (NIV)

Er bod yr NIV yn gyfieithiad newydd sbon, cafodd etifeddiaeth y King James Version effaith fawr ar gyfieithu. O ganlyniad, mae’r NIV yn un o’r Beiblau Saesneg a ddefnyddir fwyaf mewn cylchrediad heddiw ac mae’n cyfuno arddulliau cyfieithu sy’n seiliedig ar ffurf ac yn seiliedig ar ystyr.

Pa gyfieithiad Beiblaidd y dylwn ddewis rhwng yr NRSV neu’r NIV?

Y cyfieithiad Beiblaidd sy’n gweithio orau i chi yw’r un y gallwch chi ddysgu ohono a’i ddarllen yn gyfforddus. Cyn prynu, cymharwch nifer o gyfieithiadau ac edrychwch yn fanwl ar y canllawiau astudio, mapiau a fformatau eraill. Mae'r NLT yn darllen yn gyfforddus ac yn cynnig cyfuniad o gyfieithiad gair-am-air a meddwl-i-feddwl, perffaith ar gyfer defnydd lluosog. Fodd bynnag, mae'r NKJV yn cymryd un o'r cyfieithiadau mwyaf poblogaidd ac yn ei gwneud yn ddarllenadwy ar gyfer y ganrif hon. Dewiswch fersiwn sy'n addas ar gyfer eich lefel ddarllen a dechreuwch gloddio i mewn i air Duw.

oherwydd ei strwythur brawddeg braidd yn lletchwith a thaer, fel sy'n gyffredin gyda chyfieithiadau mwy llythrennol. Fodd bynnag, mae llawer o ddarllenwyr yn gweld yr arddull farddonol a diweddeb yn ei gwneud yn bleser darllen. Mae wedi ei ysgrifennu ar lefel darllen 8fed gradd.

Gwahaniaethau cyfieithu’r Beibl rhwng yr NLT a’r NKJV

Mae’n gyfrifoldeb a her aruthrol cyfieithu’r Beibl i’r iaith leol y darllenydd fel y gallwn ddeall yr hyn y mae Duw wedi'i ddweud. Dyma rai o'r gwahaniaethau allweddol yn y ffordd y cyfieithwyd y fersiynau hyn.

NLT

Yr ymchwil diweddaraf i ddamcaniaeth cyfieithu yw sylfaen Y Cyfieithiad Byw Newydd. Tasg y cyfieithwyr oedd cynhyrchu testun a fyddai’n cael yr un effaith ar ddarllenwyr cyfoes ag a gafodd y llenyddiaeth wreiddiol ar ei chynulleidfa wreiddiol. Mae'r NLT yn defnyddio strategaeth gyfieithu hybrid sy'n cyfuno cywerthedd ffurfiol (gair-am-air) a chywerthedd deinamig (meddwl-i-feddwl).

NKJV

Y Newydd Mae adolygwyr Fersiwn y Brenin James yn cyfeirio at yr egwyddorion cyfieithu a ddefnyddiwyd yn y KJV gwreiddiol, cyfieithiad “meddwl i feddwl”. Nod y cyfieithwyr oedd cynnal rhagoriaeth esthetig a llenyddol traddodiadol Fersiwn y Brenin James wrth ddiweddaru ei derminoleg a gramadeg. Roedd y testunau Groegaidd, Aramaeg, a Hebraeg gwreiddiol, gan gynnwys Sgroliau'r Môr Marw, yn cael eu hystyried yn llym erbyn y 130cyfieithwyr.

Cymharu adnodau o’r Beibl

Cymerwch olwg ar y gwahaniaethau rhwng adnodau yn yr Hen Destament a’r Newydd i gael gwell dealltwriaeth o’r ddau fersiwn o’r Beibl.

Gweld hefyd: 25 Prif Adnodau o’r Beibl Ynghylch Presenoldeb Eglwysig (Adeiladau?)

NLT

Genesis 2:1 Felly cwblhawyd y nefoedd a’r ddaear yn eu holl amrywiaeth eang.”

Diarhebion 10:17 “Mae pobl sy'n derbyn disgyblaeth ar y llwybr i fywyd, ond bydd y rhai sy'n anwybyddu cywiriad yn mynd ar gyfeiliorn.” (Bywyd ysbrydoledig adnodau o'r Beibl)

Eseia 28:11 “Canys â gwefusau atal dweud a thafod arall y bydd yn siarad â'r bobl hyn,”

Rhufeiniaid 10:10 “Oherwydd trwy gredu yn eich calon y'ch gwnaed yn uniawn gyda Duw, a thrwy ddatgan yn agored eich ffydd yr ydych yn gadwedig."

Marc 16:17 "Bydd yr arwyddion gwyrthiol hyn yn cyd-fynd â'r rhai sy'n credu: Hwy byddant yn bwrw allan gythreuliaid yn fy enw i, a byddant yn siarad mewn ieithoedd newydd.”

Hebreaid 8:5 “Maen nhw'n gwasanaethu mewn trefn o addoliad sydd ddim ond copi, yn gysgod o'r un go iawn yn y nefoedd. Oherwydd pan oedd Moses yn paratoi i adeiladu'r Tabernacl, rhoddodd Duw y rhybudd hwn iddo: “Gwna'n siŵr dy fod yn gwneud popeth yn ôl y patrwm dw i wedi'i ddangos i ti yma ar y mynydd.” (Addoli yn y Beibl)

Hebreaid 11:6 “Ac mae’n amhosib plesio Duw heb ffydd. Rhaid i unrhyw un sydd am ddod ato gredu bod Duw yn bodoli a’i fod yn gwobrwyo’r rhai sy’n ei geisio’n ddiffuant.” (A yw Duw yn real neuddim?)

Ioan 15:9 “Dw i wedi eich caru chi fel mae’r Tad wedi fy ngharu i. Arhoswch yn fy nghariad.

Salm 71:23 “Byddaf yn gweiddi am lawenydd ac yn canu dy fawl, oherwydd yr wyt wedi fy bridwerth.” (Gorfoledd yn y Beibl )

NKJV

Genesis 2:1 “Felly y nefoedd a'r ddaear, a'u holl lu, wedi eu gorffen.”

Diarhebion 10:17 “Y mae'r sawl sy'n cadw addysg yn ffordd o fyw, ond y mae'r sawl sy'n gwrthod cywiro yn mynd ar gyfeiliorn.”

Eseia 28: 11 “Canys â gwefusau atal dweud a thafod arall y llefara efe wrth y bobl hyn,”

Rhufeiniaid 10:10 “Canys â'r galon y cred i gyfiawnder, ac â'r genau y cyffesir i iachawdwriaeth.”

Marc 16:17 “A bydd yr arwyddion hyn yn dilyn y rhai sy'n credu: Yn fy enw i y bwriant allan gythreuliaid; llefarant â thafodau newydd.”

Hebreaid 8:5 “Y rhai sy'n gwasanaethu copi a chysgod y pethau nefol, yn unol â chyfarwyddyd dwyfol Moses pan oedd ar fin gwneud y tabernacl. Oherwydd dywedodd, "Gweler eich bod yn gwneud pob peth yn ôl y patrwm a ddangoswyd i chwi ar y mynydd."

Hebreaid 11:6 Ond heb ffydd y mae'n amhosibl ei foddhau ef, oherwydd rhaid i'r hwn sy'n dod at Dduw gredu ei fod Ef, a'i fod yn wobr i'r rhai sy'n ei geisio'n ddyfal.”

Ioan 15:9 “Fel y carodd y Tad fi, yr wyf finnau wedi eich caru chwi; aros yn fy nghariad.”

Salm 71:23 “Bydd fy ngwefusau'n llawenhau'n fawr pan ganaf i ti, A'm henaid sydd gennyt.a brynwyd.”

Diwygiadau

NLT

Ym 1996, cwblhaodd a rhyddhaodd Tyndale House The New Living Translation. Nesaf, yn 2004, cyhoeddwyd Ail Argraffiad yr NLT (a elwir hefyd yn NLTse). Yn olaf, gorffennwyd mân ddiwygiad arall gydag addasiadau testunol a throednodiadau yn 2007.

NKJV

Er bod amryw fân addasiadau wedi’u gwneud ers cyhoeddi’r Beibl cyfan yn 1982 , nid yw hawlfraint yr NKJV wedi newid ers 1990. Rhyddhawyd yr NKJV mewn tri cham: y Testament Newydd yn gyntaf, ac yna'r Salmau a'r Testament Newydd yn 1980, a'r Beibl cyfan yn 1982.

Cynulleidfa Darged

NLT

Cynulleidfa darged y cyfieithiad NLT yw Cristnogion o bob oed, ond yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer plant, pobl ifanc yn eu harddegau, a’r tro cyntaf Darllenwyr y Beibl. Mae'r NLT hefyd yn ddefnyddiol i rywun nad yw'n gwybod dim am y Beibl na diwinyddiaeth.

NKJV

Fel cyfieithiad mwy llythrennol, mae'r NKJV yn addas ar gyfer astudiaeth fanwl gan bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion, yn enwedig y rhai sy'n gwerthfawrogi harddwch barddonol y KJV. Yn ogystal, mae'n ddigon darllenadwy i'w ddefnyddio mewn defosiynau dyddiol a darllen darnau hirach.

Poblogrwydd rhwng NKJV Vs NLT

NLT

Y Cyfieithiad Byw Newydd yn safle #3 ar Ebrill 2021 Cyfieithiadau Beiblaidd Bestsellers rhestr, yn ol Cymdeithas y Cyhoeddwyr Cristionogol Efengylaidd(ECPA).

NKJV

Roedd yr NKJV yn 5ed mewn gwerthiant. Fodd bynnag, yn ôl Cymdeithas y Llyfrwerthwyr Cristnogol, mae'r NLT yn gyson ar frig rhestr fersiynau'r Beibl.

Manteision ac anfanteision y ddau gyfieithiad o’r Beibl

NLT

Prif fantais y Cyfieithiad Byw Newydd yw ei fod yn hyrwyddo Darlleniad o'r Beibl. Mae ei hygyrchedd yn ardderchog ar gyfer darllen trwy’r Beibl, ac mae hyd yn oed yn gwneud adnodau yn fwy dealladwy a ffres wrth astudio’r Beibl. Ar yr ochr anfantais, copïwyd llawer o adnodau o’r Beibl Byw heb fawr ddim newidiadau, er mai “cyfieithiad cwbl newydd” yw’r NLT i fod yn hytrach na dim ond adolygiad o’r Beibl Byw.

Mae geirfa fwy cynhwysol yr NLT yn peri gofid i rai Cristnogion gan ei bod yn ychwanegu at yr Ysgrythur. Ar ben hynny, mae rhai Cristnogion yn dirmygu'r NLT oherwydd nad ydyn nhw'n cyfieithu o'r Textus Receptus, sef y testun Groeg sylfaenol a ddefnyddir gan y KJV a'r NKJV. Ar ben hynny, mae'r fersiwn yn colli rhai syniadau allweddol o'r ysgrythur gan ei fod yn dibynnu ar aralleirio.

NKJV

Mae llawer o bobl yn caru'r NKJV oherwydd ei fod yn symlach i'w ddarllen tra'n cadw llawer o'r harddwch llenyddol Fersiwn y Brenin Iago. Fel cyfieithiad llythrennol, roedd y cyfieithwyr yn llai tueddol o orfodi eu safbwyntiau personol neu eu safbwynt crefyddol ar gyfieithu'r Ysgrythurau.

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Ymladd (Gwirioneddau Pwerus)

Mae'r NKJV yn cadw sawl geirfa hynafola strwythurau brawddegau fel y'i gwnaed gan y Textus Receptus. Gall hyn wneud rhai brawddegau yn rhyfedd ac ychydig yn heriol i'w deall. Yn ogystal, oherwydd ei fod yn cymryd yr iaith yn llythrennol iawn, mae'r New King James Version yn cyflwyno cyfieithiad “gair-am-air” cywir iawn ond yn aml mae'n rhy llythrennol.

Bugeiliaid

Bugeiliaid sy’n defnyddio NLT

Mae bugeiliaid adnabyddus sy’n defnyddio’r Fersiwn Cyfieithu Byw Newydd yn cynnwys:

• Chuck Swindoll: Pregethwr Eglwys Rydd Efengylaidd Eglwys Gymunedol Stonebriar yn Frisco, Texas.

  • Tom Lundeen, Gweinidog Eglwys Glan yr Afon, Cristion & megachurch Cynghrair Cenhadol yn Minnesota.
  • Bill Hybels, awdur toreithiog a chyn-weinidog Eglwys Gymunedol Willow Creek yn ardal Chicago.
  • Carl Hinderager, Ph.D. a Choleg Briercrest yng Nghanada

Bugeiliaid Sy'n Defnyddio NKJV

Mae bugeiliaid adnabyddus sy'n cymeradwyo Fersiwn Newydd y Brenin Iago yn cynnwys:

  • John MacArthur, Bugail-Athro Grace Eglwys Gymunedol yn Los Angeles.
  • Dr. Jack W. Hayford, gweinidog sefydlu The Church on the Way yn Van Nuys, California.
  • David Jeremiah, awdur, uwch weinidog Eglwys Gymunedol Shadow Mountain yn El Cajon, California.
  • Philip. De Courcy, uwch weinidog Eglwys Gymunedol Kindred yn Anaheim Hills, California.

Astudio Beiblau i'w Dewis

Astudio Beiblaidd Difrifol yn troi o amgylch astudiaethBeibl. I lawer o Gristnogion, mae’r llyfr hwn yn arf hollbwysig ar gyfer gweddi, myfyrdod, dysgeidiaeth, a datblygiad ysbrydol, yn ogystal â gwasanaethu fel dechrau a diwedd pob sesiwn astudio’r Beibl. Gall dewis Beibl astudio fod yn heriol, gyda llawer o opsiynau. Dyma ein hargymhellion:

Beiblau Astudio Gorau NLT

Bibl Astudio Darluniadol yr NLT

Mae’r Beibl Astudio Darluniadol yn cynnig profiad astudio gweledol cwbl newydd i ddarllenwyr sy’n dod â neges yr Ysgrythur yn fyw. Gyda delweddau hardd, lluniadau, ffeithluniau, a mapiau lliw-llawn, mae'r fersiwn hon yn dod â'r Beibl yn fyw.

NLT Tyndale Astudio Feibl gan Swindoll

Mae Beibl Astudio Swindoll yn rhoi’r gorau i chi o hiwmor, swyn, dirnadaeth bugeiliol, a doethineb Chuck Swindoll astudiaeth feiblaidd. Mae Beibl Astudio'r NLT wedi'i ysgrifennu mewn ffordd sy'n gwneud i ddarllen pob pennod fel clywed Chuck yn cyhoeddi Gair Duw yn uniongyrchol i'ch calon. Bydd yn cryfhau ffydd darllenwyr ac yn eu gorfodi i dreulio mwy o amser yn astudio Gair Duw.

Beiblau Astudio Gorau NKJV

Astudio MacArthur Beibl, NKJV

Fersiwn Newydd y Brenin Iago MacArthur Mae'r Beibl Astudio (NKJV) yn taro cyfaddawd rhwng harddwch a chysur llenyddol y Brenin Iago. Yn ogystal, mae'r fersiwn hon yn gwneud gwaith anhygoel o gadw cystrawen a strwythur yr ieithoedd beiblaidd gwaelodol. Nodiadau y cyfieithydddarparu gwybodaeth dreiddgar ar gyfer cyfieithiad Beiblaidd sy'n ddelfrydol ar gyfer defnydd defosiynol, astudiaeth ddifrifol, a darllen yn uchel.

Astudio'r Beibl i Gefndiroedd Diwylliannol NKJV

>Mae Beibl Astudio Cefndiroedd Diwylliannol yr NKJV yn cynnig yr union beth hwnnw. Mae'r Beibl NKJV hwn wedi'i lenwi â gwybodaeth fanwl am draddodiadau, llenyddiaeth a diwylliant y cyfnod beiblaidd ar bob tudalen. Gall yr esboniadau diddorol hyn eich helpu i ddeall yr Ysgrythurau yn well wrth i chi eu hastudio, gan roi hwb i'ch hyder a dod ag adrannau heriol i ffocws craff.

Cyfieithiadau eraill o’r Beibl

ESV (Fersiwn Safonol) Y Fersiwn Safonol Saesneg ESV) yn fersiwn dda ar gyfer darllenwyr newydd, pobl ifanc yn eu harddegau, a phlant sydd â lefel ddarllen rhwng 8fed a 10fed gradd. Mae'r fersiwn, fodd bynnag, yn cadw at gyfieithiad gair-am-air llym oherwydd ei fod yn fwy effeithiol ar gyfer dysgu.

Fersiwn y Brenin Iago (KJV)

Mae’r KJV wedi cael ei ddefnyddio mor aml dros y blynyddoedd nes iddo ddod i’r amlwg fel y llyfr unigol mwyaf arwyddocaol yn natblygiad yr iaith Saesneg bresennol. Felly, mae darllen ac astudio'r KJV gyda chyfieithiad mwy cyfredol yn aml yn fuddiol. Y KJV yw'r cyfieithiad Saesneg mwyaf poblogaidd yn y wlad o hyd o ran perchenogaeth a defnydd.

Beibl Safonol America Newydd (NASB)

The NASB, which debuted in y 1960au, yn ddarlun gwych
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.