ਸੰਜਮ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਸੰਜਮ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਸੰਜਮ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਪੋਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਪੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਜਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਅਰ ਦਾ ਛੇ ਪੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਨ, ਕੈਫੀਨ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰੋ।

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

1. ਫਿਲੀਪੀਆਈ4:4-8 ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਦ ਕਰੋ: ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜਮ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ; ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ; ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

2. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:25 ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ.

3. ਕਹਾਵਤਾਂ 25:26-28 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਭਰਿਆ ਝਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਹ ਧਰਮੀ ਹਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਬਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ

4. ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19-26 ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਹਨ; ਵਿਭਚਾਰ, ਵਿਭਚਾਰ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਭਿੰਨਤਾ, ਇਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੋਧ, ਝਗੜਾ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ, ਪਾਖੰਡ, ਈਰਖਾ,ਕਤਲ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪਿਆਰ, ਅਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਕੋਮਲਤਾ, ਭਲਿਆਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਸਕੀਨੀ, ਸੰਜਮ ਹੈ: ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ।

5. ਰੋਮੀਆਂ 8:3-9 ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ: ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਸਵੈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸਵੈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

6. ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16-17 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ: ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

7. ਗਲਾਤੀਆਂ 6:8-9 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸੜਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਥੱਕੀਏ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ।

ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

8. ਕਹਾਉਤਾਂ 6:9-11 ਹੇ ਆਲਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਥੇ ਪਿਆ ਰਹੇਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੋਗੇ? ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ, ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ, ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਚਾਹੋ।

9. ਕਹਾਉਤਾਂ 19:15 ਆਲਸ ਡੂੰਘਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਢੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

10. ਕਹਾਉਤਾਂ 20:13 ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ; ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 21 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 21 ਮਦਦਗਾਰ ਆਇਤਾਂ (2022)

11. ਕਹਾਉਤਾਂ 25:16 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਕਰੋ।

12. ਕਹਾਉਤਾਂ 23:2-3 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੋ,  ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਕੈਨੀ ਵੈਸਟ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੈ? 13 ਕਾਰਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

13. ਕਹਾਉਤਾਂ 25:27 ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

14.  ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:15-18 ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਨ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ.

15. ਰੋਮੀਆਂ 13:12-13 ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈਲੜਾਈ ਜਾਂ ਈਰਖਾ.

16.  ਕਹਾਉਤਾਂ 23:19-20  ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ।

17. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:5-8 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਖਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏ ਅਤੇ ਮਰੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

18. ਲੂਕਾ 12:14-15 ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੱਜ ਬਣਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ?" ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

19. ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 3:7-8 ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਨੰਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ

ਮੀਡੀਆ, ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

20. 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:15-17 ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

21. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3:1-4 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ. ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿਓ; ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚਮਕੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ।

ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ

22. ਮੱਤੀ 4:4 ਪਰ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 'ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।'

23. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6:19-20 ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ।

24. ਕਹਾਉਤਾਂ 15:16 ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲੋਂ.

25. 2 ਪਤਰਸ 1:5-6 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਉੱਤਮਤਾ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ; ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ; ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ, ਲਗਨ; ਲਗਨ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ.
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।