25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pag-moderate

25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pag-moderate
Melvin Allen

Tingnan din: 40 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagmumura sa Iba At Kalapastanganan

Mga talata sa Bibliya tungkol sa pagmo-moderate

Narinig mo na ba ang isang tao na nagsabi ng katamtaman sa lahat ng bagay? Kung mayroon ka gusto kong malaman mo na ito ay hindi totoo. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa moderation, dapat din nating tandaan ang salitang abstinence. May mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang pag-inom ng menor de edad ay hindi maaaring gawin sa katamtaman.

Hindi ka maaaring magsugal, manigarilyo, manood ng porn, pumunta sa club, makipagtalik bago ang kasal, o gumawa ng iba pang makasalanang bagay nang katamtaman. Huwag subukang lokohin ang iyong sarili sa paggawa ng iyong sariling kahulugan ng pagmo-moderate. Halimbawa, mayroon kang anim na pakete ng beer at umiinom ka ng tatlo sa mga ito nang magkabalikan. Sinasabi mo sa iyong sarili na hindi ko ininom ang lahat. Mayroon kang dalawang malalaking kahon ng Domino's Pizza at kumain ka ng isang buong kahon at iniiwan ang isa pa at sa tingin mo iyon ay moderation. Huwag magsinungaling sa iyong sarili.

Kailangan mong magkaroon ng pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay at ang Espiritu Santo, na nabubuhay sa mga Kristiyano ay tutulong sa iyo. Salamat sa Diyos na may kakayahan tayong gawin ang mga bagay na hindi magagawa ng ilan, ngunit maging maingat sa pamimili, panonood ng TV, pag-surf sa internet, pag-inom ng caffeine, atbp. Huwag kang maging obsessed sa anumang bagay sa iyong buhay, maliban sa Panginoon. Huwag maglagay ng katitisuran sa harap ng ibang mananampalataya. Kung walang pag-moderate madali kang mahulog sa kasalanan. Mag-ingat dahil ginagawa ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya para subukang tuksuhin tayo. Gawin ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati ng Diyos.

Ano ang sinasabi ng Bibliya?

1. Mga Pilipino4:4-8 Magalak kayong lagi sa Panginoon: at muli kong sinasabi, Magalak kayo. Ipaalam sa lahat ng mga tao ang iyong pagiging mahinahon. Ang Panginoon ay malapit na. Mag-ingat sa wala; datapuwa't sa bawa't bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na tapat, anumang bagay na makatarungan, anumang bagay na dalisay, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat; kung mayroong anumang kabutihan, at kung mayroong anumang papuri, isipin ang mga bagay na ito.

2. 1 Corinthians 9:25 Ang bawat isa na nakikipagkumpitensya sa mga laro ay napupunta sa mahigpit na pagsasanay. Ginagawa nila ito para makakuha ng koronang hindi magtatagal, pero ginagawa natin ito para makakuha ng koronang tatagal magpakailanman.

3. Mga Kawikaan 25:26-28 Tulad ng maputik na bukal o maruming balon  ang matuwid na nagbibigay daan sa masama. Hindi magandang kumain ng labis na pulot,  at hindi rin marangal na maghanap ng mga bagay na masyadong malalim. Tulad ng isang lungsod na ang mga pader ay nasira ay isang taong walang pagpipigil sa sarili.

Laman kumpara sa Espiritu Santo

4. Galacia 5:19-26 Ngayon ang mga gawa ng laman ay hayag, na siyang mga ito; Ang pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan , Idolatriya, pangkukulam, poot, pagkakasalungatan, pagtulad, poot, alitan, sedisyon, maling pananampalataya, Pag-iinggit,mga pagpatay, paglalasing, mga pagsasaya, at mga katulad nito: ang tungkol sa mga ito ay sinasabi ko sa inyo nang una, gaya ng sinabi ko rin sa inyo noong nakaraan, na ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kahinahunan, kabutihan, pananampalataya, Kaamuan, pagpipigil: laban sa mga ganyan ay walang batas. At ang mga kay Cristo ay ipinako sa krus ang laman kasama ng mga pagnanasa at mga pita. Kung nabubuhay tayo sa Espiritu, lumakad din tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maghangad ng walang kabuluhang kaluwalhatian, na nagmumungkahi sa isa't isa, na naninibugho sa isa't isa.

5. Roma 8:3-9 Ang batas ay walang kapangyarihan dahil ito ay pinahina ng ating makasalanang sarili. Ngunit ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng batas: Isinugo niya ang kanyang sariling Anak sa lupa na may parehong buhay ng tao na ginagamit ng lahat para sa kasalanan. Ipinadala siya ng Diyos upang maging handog para sa pagbabayad ng kasalanan. Kaya ginamit ng Diyos ang buhay ng tao para sirain ang kasalanan. Ginawa niya ito para maging tama tayo gaya ng sinabi ng batas na dapat tayong maging tama. Ngayon hindi tayo nabubuhay na sumusunod sa ating makasalanang sarili. Nabubuhay tayo sa pagsunod sa Espiritu. Ang mga taong namumuhay na sumusunod sa kanilang makasalanang sarili ay iniisip lamang kung ano ang gusto nila. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay iniisip kung ano ang nais ng Espiritu na gawin nila. Kung ang iyong pag-iisip ay kontrolado ng iyong makasalanang sarili, mayroong espirituwal na kamatayan. Ngunit kung ang iyong pag-iisip ay kontrolado ng Espiritu, mayroong buhay at kapayapaan. Bakit totoo ito? Dahil kahit sino ang iniisipna kontrolado ng kanilang makasalanang sarili ay laban sa Diyos. Tumanggi silang sumunod sa batas ng Diyos. At talagang hindi nila ito kayang sundin. Ang mga pinamumunuan ng kanilang makasalanang mga sarili ay hindi makalulugod sa Diyos. Ngunit hindi kayo pinamumunuan ng inyong makasalanang sarili. Ikaw ay pinamumunuan ng Espiritu, kung ang Espiritu ng Diyos na iyon ay talagang nananahan sa iyo. Ngunit ang sinumang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo.

6. Galacia 5:16-17 Kaya sinasabi ko sa inyo: Mamuhay sa pagsunod sa Espiritu. Kung gayon hindi ninyo gagawin ang gusto ng inyong makasalanang sarili. Ang ating makasalanang sarili ay nagnanais ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay nagnanais ng laban sa ating makasalanang sarili. Ang dalawa ay laban sa isa't isa, kaya hindi mo magagawa kung ano ang gusto mo.

7. Galacia 6:8-9 Ang mga nabubuhay lamang upang bigyang-kasiyahan ang kanilang sariling makasalanang kalikasan ay mag-aani ng kabulukan at kamatayan mula sa makasalanang kalikasan. Ngunit ang mga namumuhay upang palugdan ang Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan mula sa Espiritu. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sa tamang panahon ay aani tayo ng pagpapala kung hindi tayo susuko.

Tingnan din: 25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Paninigarilyo (12 Bagay na Dapat Malaman)

Lahat tayo ay nangangailangan ng pahinga, ngunit ang sobrang pagtulog ay makasalanan at kahiya-hiya.

8. Kawikaan 6:9–11 Hanggang kailan ka hihiga doon, Oh tamad? Kailan ka ba babangon mula sa iyong pagtulog? Kaunting tulog, kaunting idlip, kaunting paghahalukipkip ng mga kamay upang magpahinga, at ang karalitaan ay darating sa iyo na parang magnanakaw, at ang kakapusan ay gaya ng lalaking may sandata.

9. Kawikaan 19:15 Ang katamaran ay nagdudulot ng malalimmatulog, at ang mga walang pasubali ay nagugutom.

10. Kawikaan 20:13 Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ikaw ay dukha; manatiling gising at may matitira kang pagkain.

Sobra ang pagkain

11. Kawikaan 25:16 Kung nakahanap ka ng pulot, kumain ka lamang ng sapat para sa iyo, baka mabusog ka at maisuka mo.

12. Kawikaan 23:2-3 Kung ikaw ang tipo na masyadong mabilis kumain,  gawin ang anumang kinakailangan upang pigilan ang iyong sigla sa pagkain . Gayundin, huwag pansinin ang mga masasarap na pagkain ng namumuno,  dahil ang pagkain ay maaaring hindi kung ano ang tila.

13. Kawikaan 25:27 Hindi mabuti ang kumain ng maraming pulot, at hindi rin maluwalhati ang humanap ng sariling kaluwalhatian.

Malamang na mas mabuti na huwag uminom ng alak dahil sa tukso, ngunit ang pag-inom ay hindi kasalanan kapag ginawa sa katamtaman.

14.  Efeso 5:15-18 Kaya maging maingat kung paano kayo namumuhay. Huwag mamuhay tulad ng mga hindi matalino, ngunit mamuhay nang may katalinuhan. Gamitin ang bawat pagkakataon na mayroon ka para sa paggawa ng mabuti, dahil ito ay masasamang panahon. Kaya huwag kang magpakatanga ngunit alamin kung ano ang nais ng Panginoon na gawin mo. Huwag lasing sa alak, na ikapapahamak sa iyo, ngunit mapuspos ng Espiritu.

15. Roma 13:12-13 Malapit nang matapos ang gabi, malapit na ang araw. Itigil na natin ang paggawa ng mga bagay na nauukol sa dilim, at humawak tayo ng mga sandata para sa pakikipaglaban sa liwanag. Gawin natin ang ating sarili nang maayos, bilang mga taong nabubuhay sa liwanag ng araw—walang kasiyahan o paglalasing, walang imoralidad o kahalayan, walangaway o selos.

16.  Kawikaan 23:19-20  Makinig ka, anak ko, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong pamumuhay. Huwag makihalubilo sa mga taong umiinom ng labis na alak o nagpapakain sa kanilang sarili.

Pag-moderate sa pamimili para sa mga shopaholic.

17. Hebrews 13:5-8 Panatilihing malaya ang inyong buhay sa pag-ibig sa salapi. At makuntento sa kung ano ang mayroon ka. Sinabi ng Diyos, “Hinding-hindi kita iiwan; Hinding-hindi ako tatakas sa iyo.” Para makatiyak tayo at masasabi nating, “Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot. Walang magawa sa akin ang mga tao." Alalahanin ang iyong mga pinuno. Itinuro nila ang mensahe ng Diyos sa iyo. Alalahanin kung paano sila nabuhay at namatay, at tularan ang kanilang pananampalataya. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman.

18. Lucas 12:14-15 Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, “Sino ang nagsabing ako ang iyong hukom o magpasya kung paano paghahatian ang mga bagay ng iyong ama sa inyong dalawa?” Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, “Mag-ingat kayo at mag-ingat laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang mga tao ay hindi nakakakuha ng buhay mula sa maraming bagay na kanilang pag-aari.”

19. Filipos 3:7-8 Akala ko noon ay mahalaga ang mga bagay na ito, ngunit ngayon ay itinuturing kong walang halaga dahil sa ginawa ni Kristo . Oo, lahat ng iba ay walang halaga kung ihahambing sa walang katapusang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Para sa kanyang kapakanan ay itinapon ko ang lahat ng iba pa, itinuring ko itong lahat bilang basura, upang makamit ko si Kristo

Moderation sa media, TV, internet, at iba pabagay sa mundo.

20. 1 Juan 2:15-17 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Sapagka't ang lahat ng nasa sanlibutan ay ang mga pita ng laman at ang mga nasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas kasama ng mga pagnanasa nito, ngunit ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman.

21. Colosas 3:1-4 Yamang kayo'y nangabuhay na muli, wika nga, nang si Cristo ay magbangon mula sa mga patay, ngayon ay ituon ninyo ang inyong paningin sa masaganang kayamanan at kagalakan ng langit kung saan siya ay nakaupo sa tabi ng Dios sa lugar ng karangalan at kapangyarihan. Hayaang punuin ng langit ang iyong mga iniisip; huwag gugulin ang iyong oras sa pag-aalala tungkol sa mga bagay dito. Dapat kang magkaroon ng kaunting pagnanais para sa mundong ito tulad ng isang patay na tao. Ang iyong tunay na buhay ay nasa langit kasama ni Kristo at ng Diyos. At sa muling pagbabalik ni Kristo na ating tunay na buhay, magniningning ka kasama niya at makibahagi sa lahat ng kanyang kaluwalhatian.

Mga Paalala

22. Mateo 4:4 Datapuwa't sumagot siya at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salita. na nanggagaling sa bibig ng Diyos.'

23. 1 Corinthians 6:19-20 O hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu sa loob mo, na mayroon ka mula sa Diyos? Hindi ka sa iyo, dahil binili ka sa isang presyo. Kaya luwalhatiin ang Diyos sa iyong katawan.

24. Kawikaan 15:16 Mas mabuti ang kauntina may pagkatakot sa Panginoon kaysa sa malaking kayamanan at kabagabagan kasama nito.

25. 2 Pedro 1:5-6 Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kahusayan, sa kahusayan, kaalaman; sa kaalaman, pagpipigil sa sarili; sa pagpipigil sa sarili, pagtitiyaga; sa tiyaga, kabanalan.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.