25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Yfory (Peidiwch â phoeni)

25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Yfory (Peidiwch â phoeni)
Melvin Allen

Gweld hefyd: 50 Adnodau Beibl Epig Erthyliad (Ydy Duw yn Maddeu?) 2023 Astudiaeth

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am yfory?

Ydy hi’n anodd ichi beidio â phoeni am yfory? A yw'n anodd i chi gredu bod Duw wrth eich ochr? Rydyn ni i gyd yn cael trafferth gyda hyn ar adegau. Dw i'n eich annog chi i ddod â'ch teimladau at yr Arglwydd. Gwybydd dy fod yn cael dy adnabod a'th garu yn ddwfn gan Dduw. Dewch i ni edrych ar rai o'r Ysgrythurau anhygoel!

Dyfyniadau Cristnogol am yfory

“Does gen i ddim ofn yfory achos dwi'n gwybod bod Duw yno'n barod!”

“Yn lle byw yng nghysgodion ddoe, rhodia yng ngolau heddiw a gobaith yfory.”

“Nid yw gofid yn gwagio yfory o’i ofidiau; mae'n gwagio heddiw o'i nerth.” Corrie Deg Boom

“Un o fonysau bod yn Gristion yw’r gobaith gogoneddus sy’n ymestyn allan y tu hwnt i’r bedd i ogoniant yfory Duw.” Billy Graham

“Nid yw yfory wedi’i addo. Ond pan wyt ti’n byw i Iesu, tragwyddoldeb yw.”

“Mae’r rhan fwyaf o Gristnogion yn cael eu croeshoelio ar groes rhwng dau leidr: gofid ddoe a gofidiau yfory.” Warren W. Wiersbe

“Nid ydym yn gwybod beth fydd yn digwydd yfory, ond mae un peth yn sicr - gofal cyffredinol Duw am ei blant. Gallwn fod yn ddigon sicr o hynny. Mewn byd lle nad oes dim yn sicr, mae'n sicr." — David Jeremeia

“Ni ddylai’r Cristion byth boeni am yfory nac ildio’n gynnil oherwydd angen posibl yn y dyfodol. Y foment bresenol yn unig sydd eiddom ni i wasanaethu yArglwydd, ac ni chaiff yfory byth ddod ... Mae bywyd yn werth cymaint ag y mae'n cael ei dreulio ar gyfer gwasanaeth yr Arglwydd.” George Mueller

“Nid oes angen i chi wybod beth sydd gan yfory; y cyfan sydd angen i chi ei wybod yw'r Un sy'n dal yfory." Joyce Meyer

Peidiwch â phoeni am yfory adnodau o’r Beibl

1. Mathew 6:27 (NLT) “A all eich holl ofidiau ychwanegu un eiliad at eich bywyd?”

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Ymddangos

2. Mathew 6:30 “Ond os yw Duw felly yn gwisgo glaswellt y maes, sydd heddiw yn fyw, ac yfory yn cael ei daflu i'r ffwrn, oni fydd ef yn eich gwisgo chwi lawer mwy, O chwi o ffydd fach?”

3 . Luc 12:22 “Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion: “Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phoeni am eich bywyd, beth fyddwch chi'n ei fwyta; neu am eich corff, beth a wisgwch.”

4. Mathew 6:33-34: “Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a bydd y pethau hyn i gyd yn cael eu hychwanegu atoch chi. 34 “Peidiwch felly â phryderu am yfory, oherwydd bydd yfory yn bryderus amdano'i hun. Digon ar gyfer y diwrnod yw ei drafferth ei hun.”

Brolio am yfory

5. Diarhebion 27:1 “Peidiwch ag ymffrostio am yfory, oherwydd ni wyddoch beth a ddaw yn ystod dydd.”

6. Iago 4:13 “Gwrandewch yn awr, chwi sy'n dweud, “Heddiw neu yfory awn i'r ddinas hon neu'r ddinas honno, byddwn yn treulio blwyddyn yno, yn gwneud busnes ac yn gwneud arian.”

7. Iago 4:14 (NIV) “Pam, dydych chi ddim hyd yn oed yn gwybod beth fydd yn digwydd yfory. Beth yw eich bywyd? Rydych yn niwl sy'n ymddangos am aychydig o amser ac yna yn diflannu.”

Gobeithio am yfory

8. Eseia 26:3 “Byddwch yn cadw mewn heddwch perffaith y rhai sy'n meddwl yn ddiysgog, oherwydd eu bod yn ymddiried ynoch.” (Ymddiried yn Nuw yn y Beibl)

9. Philipiaid 4:6-7 “Peidiwch â bod yn bryderus am unrhyw beth, ond ym mhopeth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch bydded eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A bydd tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.”

10. Ioan 14:27 “Tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi; fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi. Nid wyf yn rhoi i chi fel y mae'r byd yn ei roi. Peidiwch â gadael i'ch calonnau boeni a pheidiwch ag ofni.”

11. Datguddiad 22:12 “Wele fi'n dod yn fuan.”

12. Galarnad 3:21-23 “Ond hyn yr wyf yn ei gofio, ac felly y mae gennyf obaith. 22 Oherwydd cariad yr Arglwydd ni'n dinistrir, oherwydd nid yw ei gariad hyd byth. 23 Mae'n newydd bob bore. Mae mor ffyddlon.”

13. Hebreaid 13:8 “Yr un yw Iesu Grist ddoe a heddiw ac am byth.”

Delio ag yfory

14. 1 Pedr 5:7 (KJV) “Gan fwrw dy holl ofal arno; canys y mae efe yn gofalu amdanoch."

15. Eseia 41:10 “Felly nac ofnwch, oherwydd yr wyf fi gyda chwi; paid â digalonni, oherwydd myfi yw eich Duw. Byddaf yn eich cryfhau ac yn eich helpu; Fe'th gynhaliaf â'm deheulaw gyfiawn.”

16. Rhufeiniaid 12:12 “Byddwch lawen mewn gobaith, yn amyneddgar mewn cystudd, yn ffyddlon i mewngweddi.”

17. Salm 71:5 “Oherwydd ti yw fy ngobaith; Arglwydd Dduw, Ti yw fy hyder o'm hieuenctid.”

18. Diarhebion 3:5-6 “Ymddiried yn yr Arglwydd â’th holl galon, a phaid â phwyso ar dy ddeall dy hun. 6 Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, ac fe uniona dy lwybrau.”

19. 2 Corinthiaid 4:17-18 “Oherwydd y mae ein helbulon ysgafn ac ennyd yn cyflawni i ni ogoniant tragwyddol sy’n gorbwyso pob un ohonynt. 18 Felly rydyn ni'n cadw ein llygaid nid ar yr hyn a welir, ond ar yr hyn sy'n anweledig, oherwydd dros dro yw'r hyn a welir, ond y mae'r hyn anweledig yn dragwyddol.”

Enghreifftiau am yfory yn y Beibl<3

20. Numeri 11:18 “Dywed wrth y bobl: ‘Cysegrwch eich hunain i baratoi ar gyfer yfory, pan fyddwch yn bwyta cig. Clywodd yr ARGLWYDD chi pan oeddech chi'n wylo, “Pe bai dim ond gennym ni gig i'w fwyta! Roedden ni'n well ein byd yn yr Aifft!” Yn awr bydd yr ARGLWYDD yn rhoi cig i chwi, ac yn ei fwyta.”

21. Exodus 8:23 “Fe wnaf wahaniaeth rhwng fy mhobl a'th bobl di. Bydd yr arwydd hwn yn digwydd yfory.”

22. 1 Samuel 28:19 “Bydd yr ARGLWYDD yn rhoi Israel a thithau i ddwylo'r Philistiaid, ac yfory byddwch chi a'ch meibion ​​gyda mi. Bydd yr ARGLWYDD hefyd yn rhoi byddin Israel yn nwylo'r Philistiaid.”

23. Josua 11:6 Dywedodd yr ARGLWYDD wrth Josua, “Paid â'u hofni, oherwydd erbyn yr amser hwn yfory byddaf yn rhoi pob un ohonynt, wedi'i ladd, i Israel. Yr ydych i hamstring eu ceffylau allosgi eu cerbydau.”

24. 1 Samuel 11:10 Dyma nhw'n dweud wrth yr Ammoniaid, “Yfory rydyn ni'n ildio i chi, a gallwch chi wneud i ni beth bynnag a fynnoch.”

25. Josua 7:13 “Ewch, cysegrwch y bobl. Dywedwch wrthynt, ‘Cysegrwch eich hunain ar gyfer yfory; oherwydd fel hyn y mae'r ARGLWYDD , Duw Israel, yn ei ddweud: Y mae pethau ymroddedig yn eich plith, Israel. Ni allwch sefyll yn erbyn eich gelynion nes i chi eu symud.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.