25 उद्याबद्दल बायबलमधील वचने (चिंता करू नका)

25 उद्याबद्दल बायबलमधील वचने (चिंता करू नका)
Melvin Allen

उद्याबद्दल बायबल काय सांगते?

उद्याबद्दल चिंता करणे थांबवणे तुमच्यासाठी संघर्ष आहे का? देव तुमच्या पाठीशी आहे यावर विश्वास ठेवणे तुमच्यासाठी कठीण आहे का? आम्ही सर्व काही वेळा यासह संघर्ष करतो. मी तुम्हाला तुमच्या भावना प्रभूकडे आणण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. हे जाणून घ्या की तुम्ही देवाला खोलवर ओळखले आणि प्रिय आहात. चला काही अप्रतिम शास्त्रवचने बघूया!

हे देखील पहा: NLT Vs ESV बायबल भाषांतर: (11 प्रमुख फरक जाणून घ्या)

उद्याबद्दलचे ख्रिश्चन उद्धरण

“मला उद्याची भीती वाटत नाही कारण मला माहित आहे की देव तिथे आधीच आहे!”

"कालच्या सावलीत जगण्याऐवजी, आजच्या प्रकाशात आणि उद्याच्या आशेवर चाला."

"चिंता उद्याच्या दु:खापासून मुक्त होत नाही; तो आज त्याची ताकद रिकामा करतो.” कोरी टेन बूम

“ख्रिश्चन असण्याचा एक बोनस म्हणजे देवाच्या उद्याच्या गौरवापर्यंत थडग्याच्या पलीकडे पसरलेली गौरवशाली आशा आहे.” बिली ग्रॅहम

"उद्याचे वचन दिलेले नाही. परंतु जेव्हा तुम्ही येशूसाठी जगता, तेव्हा अनंतकाळ असते.”

“बहुतेक ख्रिश्चनांना दोन चोरांमधील वधस्तंभावर खिळले जात आहे: कालचा पश्चाताप आणि उद्याची चिंता.” वॉरेन डब्ल्यू. वियर्सबे

“उद्या काय होईल हे आम्हाला ठाऊक नाही, परंतु एका गोष्टीची हमी आहे - देवाची त्याच्या मुलांसाठी सर्वोत्कृष्ट काळजी. आपण याची पुरेशी खात्री बाळगू शकतो. ज्या जगात कशाचीच खात्री नाही, त्याला खात्री आहे.” — डेव्हिड जेरेमिया

“ख्रिश्चनाने कधीही उद्याची चिंता करू नये किंवा भविष्यातील संभाव्य गरजेमुळे थोडेसे देऊ नये. केवळ वर्तमान क्षण हाच आमची सेवा करण्यासाठी आहेप्रभु, आणि उद्या कधीच येऊ शकत नाही ... परमेश्वराच्या सेवेसाठी आयुष्य खर्ची पडेल तितकेच मोलाचे आहे." जॉर्ज म्युलर

“उद्या काय आहे हे जाणून घेण्याची गरज नाही; तुम्हाला फक्त हे माहित असणे आवश्यक आहे जो उद्या धारण करतो.” जॉयस मेयर

उद्या बायबलच्या वचनांची काळजी करू नका

1. मॅथ्यू 6:27 (NLT) "तुमच्या सर्व चिंता तुमच्या आयुष्यात एक क्षण जोडू शकतात का?"

2. मॅथ्यू 6:30 “परंतु जर देवाने शेतातील गवत, जे आज जिवंत आहे आणि उद्या भट्टीत टाकले जाईल, असे पोशाख घातले आहे, तर अहो अल्पविश्वासूंनो, तो तुम्हांला अधिक परिधान करणार नाही का?”

3 . लूक 12:22 “मग येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला: “म्हणून मी तुम्हांला सांगतो की, तुम्ही काय खावे याची काळजी करू नका; किंवा तुमच्या शरीराबद्दल, तुम्ही काय परिधान कराल.”

4. मॅथ्यू 6:33-34 (ईएसव्ही) “परंतु प्रथम देवाचे राज्य आणि त्याचे नीतिमत्व शोधा म्हणजे या सर्व गोष्टी तुम्हाला जोडल्या जातील. 34 “म्हणून उद्याची चिंता करू नका, कारण उद्याची चिंता स्वतःसाठीच असेल. दिवसासाठी पुरेसा स्वतःचा त्रास आहे.”

उद्याबद्दल बढाई मारणे

5. नीतिसूत्रे 27:1 "उद्याबद्दल बढाई मारू नका, कारण एक दिवस काय घेऊन येईल हे तुम्हाला माहीत नाही."

6. जेम्स 4:13 “आता ऐका, तुम्ही म्हणता, “आज किंवा उद्या आपण या किंवा त्या शहरात जाऊ, तिथे एक वर्ष घालवू, व्यवसाय करू आणि पैसे कमवू.”

7. जेम्स 4:14 (NIV) “का, उद्या काय होईल हे तुम्हाला माहीत नाही. तुमचे जीवन काय आहे? तुम्ही एक धुके आहात जे अ साठी दिसतेथोडा वेळ आणि नंतर नाहीसा होतो.”

उद्याची आशा

8. यशया 26:3 "ज्यांची मनं स्थिर आहेत त्यांना तू परिपूर्ण शांती ठेवशील, कारण ते तुझ्यावर विश्वास ठेवतात." (बायबलमध्ये देवावर विश्वास ठेवणे)

9. फिलिप्पैकर 4:6-7 “कोणत्याही गोष्टीची चिंता करू नका, तर प्रत्येक गोष्टीत प्रार्थना व विनंत्या उपकारस्तुतीने तुमच्या विनंत्या देवाला कळवाव्यात. आणि देवाची शांती, जी सर्व बुद्धीच्या पलीकडे आहे, ख्रिस्त येशूमध्ये तुमची अंतःकरणे आणि तुमची मने यांचे रक्षण करील.”

10. जॉन 14:27 “मी तुमच्याबरोबर शांती सोडतो; माझी शांती मी तुला देतो. जग देते तसे मी तुला देत नाही. तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ देऊ नका आणि घाबरू नका.”

11. प्रकटीकरण 22:12 “पाहा, मी लवकरच येत आहे.”

१२. विलाप 3:21-23 “पण हे मला आठवते आणि म्हणून मला आशा आहे. 22 प्रभूच्या प्रेमळ दयेमुळे आपला नाश होत नाही कारण त्याची दया कधीही संपत नाही. 23 रोज सकाळी नवीन असते. तो खूप विश्वासू आहे.”

13. इब्री 13:8 “येशू ख्रिस्त काल आणि आज आणि अनंतकाळ सारखाच आहे.”

उद्याशी व्यवहार करणे

14. 1 पीटर 5:7 (KJV) “तुमची सर्व काळजी त्याच्यावर टाका; कारण त्याला तुमची काळजी आहे.”

15. यशया 41:10 “म्हणून घाबरू नकोस, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे. घाबरू नकोस, कारण मी तुझा देव आहे. मी तुला बळ देईन आणि तुला मदत करीन; मी माझ्या उजव्या हाताने तुला धरीन.”

16. रोमन्स 12:12 “आशेत आनंदी राहा, संकटात धीर धरा, विश्वासू असाप्रार्थना.”

१७. स्तोत्र 71:5 “कारण तू माझी आशा आहेस; प्रभु देवा, माझ्या तारुण्यापासून तू माझा भरवसा आहेस.”

18. नीतिसूत्रे 3:5-6 “तुझ्या मनापासून परमेश्वरावर विश्वास ठेव, आणि स्वतःच्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नकोस. 6 तुमच्या सर्व मार्गांनी त्याला ओळखा म्हणजे तो तुमचे मार्ग सरळ करील.”

19. 2 करिंथकर 4:17-18 “कारण आपल्या हलक्या आणि क्षणिक संकटांमुळे आपल्यासाठी एक शाश्वत वैभव प्राप्त होत आहे जे त्या सर्वांपेक्षा खूप जास्त आहे. 18 म्हणून आपण आपली नजर जे दिसते त्यावर नाही तर जे अदृश्य आहे त्यावर लावतो, कारण जे दिसते ते तात्पुरते आहे, परंतु जे अदृश्य आहे ते शाश्वत आहे.”

हे देखील पहा: सामरिटन मिनिस्ट्रीज वि मेडी-शेअर: 9 फरक (सहज विजय)

उद्याविषयी बायबलमधील उदाहरणे<3

२०. संख्या 11:18 “लोकांना सांगा: ‘उद्याच्या तयारीसाठी पवित्र व्हा, जेव्हा तुम्ही मांस खा. तुम्ही ओरडत असता तेव्हा परमेश्वराने तुमचे ऐकले, “आमच्याकडे खायला मांस असते तर! आम्ही इजिप्तमध्ये चांगले होतो!” आता परमेश्वर तुम्हाला मांस देईल आणि तुम्ही ते खाल.”

21. निर्गम 8:23 “मी माझे लोक आणि तुझे लोक यांच्यात फरक करीन. हे चिन्ह उद्या दिसून येईल.”

22. 1 शमुवेल 28:19 “परमेश्वर तुला आणि इस्राएल दोघांनाही पलिष्ट्यांच्या हाती सोपवेल आणि उद्या तू आणि तुझी मुले माझ्याबरोबर असतील. परमेश्वर इस्राएलच्या सैन्यालाही पलिष्ट्यांच्या हाती देईल.”

23. यहोशवा 11:6 “परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “त्यांना घाबरू नकोस, कारण उद्या या वेळेपर्यंत मी त्या सर्वांना मारून इस्राएलाच्या स्वाधीन करीन. आपण त्यांच्या घोड्यांना hamstring आहेत आणित्यांचे रथ जाळून टाका.”

24. 1 सॅम्युअल 11:10 “ते अम्मोनी लोकांना म्हणाले, “उद्या आम्ही तुम्हाला शरण जाऊ आणि तुम्हाला जे वाटेल ते तुम्ही आमच्याशी करू शकता.”

25. यहोशवा 7:13 “जा, लोकांना पवित्र कर. त्यांना सांगा, ‘उद्याच्या तयारीसाठी स्वतःला पवित्र करा; कारण इस्राएलचा देव परमेश्वर असे म्हणतो, “इस्राएल, तुझ्यामध्ये काही गोष्टी आहेत. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या शत्रूंना काढून टाकत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्यांच्या विरोधात उभे राहू शकत नाही.”
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.