Grace Vs Mercy Vs Justice Vs Law: (Gwahaniaethau ac Ystyron)

Grace Vs Mercy Vs Justice Vs Law: (Gwahaniaethau ac Ystyron)
Melvin Allen

Mae llawer o gamddealltwriaeth ynghylch beth yw Grace a Thrugaredd. Mae yna hefyd gamddealltwriaeth aruthrol ynglŷn â sut mae hyn yn berthnasol i gyfiawnder Duw a’i gyfraith. Ond mae’r termau hyn yn hollbwysig i’w deall er mwyn inni ddeall yn llwyr beth mae’n ei olygu i gael ein hachub.

Beth yw gras?

ffafr annheilwng yw gras. Y gair Groeg yw charis , a all hefyd olygu bendith neu garedigrwydd. Pan ddefnyddir y gair gras ar y cyd â Duw mae'n cyfeirio at Dduw yn dewis rhoi ffafr, caredigrwydd, a bendith annheilwng i ni, yn hytrach na thywallt Ei ddigofaint arnom fel yr ydym yn ei haeddu am ein pechod. Nid gras yn unig yw nad yw Duw wedi ein hachub, ond ei fod yn rhoi bendith a ffafr inni er gwaethaf ein hunain.

Enghraifft o ras yn y Beibl

Yn ystod cyfnod Noa, roedd dynolryw yn hynod o ddrygionus. Roedd dyn yn falch o'i bechodau ac yn ymhyfrydu ynddynt. Nid oedd yn adnabod Duw nac yn gofalu fod ei bechodau yn orthrwm i'r Creawdwr. Gallai Duw, yn gywir ddigon, fod wedi dileu holl ddynolryw. Ond dewisodd Ef roi gras i Noa ac i deulu Noa. Mae’r Beibl yn dweud bod Noa yn ddyn oedd yn ofni Duw, ond roedd yn dal i fod ymhell o’r perffeithrwydd y mae Duw yn ei ofyn. Nid yw’r Beibl yn ymhelaethu ar ba mor dda roedd ei deulu’n byw, ond fe ddewisodd Duw fod yn drugarog wrthynt. Darparodd ffordd iachawdwriaeth rhag y dinistr a syrthiodd ar y ddaear a bendithiodd hwy yn aruthrol.

Darlun o ras

Os yw miliwnydd yn mynd i barc ac yn rhoi'r 10 person cyntaf, mae'n gweld mil o ddoleri, mae'n rhoi gras a bendithion arnynt. Mae'n anhaeddiannol, ac nid yw ond i'r rhai y mae wedi dewis ei roi iddynt.

Grace fyddai, os yw dyn yn cyflymu'r ffordd ac yn cael ei dynnu drosodd, fe allai'r heddwas, yn gywir ddigon, ysgrifennu tocyn iddo am dorri'r gyfraith. Fodd bynnag, mae'r swyddog yn dewis rhoi gras a gadael iddo fynd gyda rhybudd, a chwpon am bryd o fwyd am ddim yn Chick-fil-A. Dyna fyddai'r swyddog yn rhoi gras i'r dyn sy'n goryrru.

Gweld hefyd: 80 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Dyfodol A Gobaith (Peidiwch â Phoeni)

Ysgrythurau gras

Jeremeia 31:2-3 “Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD: Cafodd y bobl a oroesodd y cleddyf ras yn yr anialwch ; pan geisiodd Israel gael llonydd, ymddangosodd yr ARGLWYDD iddo o bell. Carais di â chariad tragwyddol; felly, yr wyf wedi parhau fy ffyddlondeb i chwi.”

Actau 15:39-40 “A chododd anghytundeb llym, nes iddynt wahanu oddi wrth ei gilydd. Cymerodd Barnabas Marc gydag ef a hwylio i Cyprus, ond dewisodd Paul Silas ac aeth ymaith, wedi iddo gael ei gymeradwyo gan y brodyr i ras yr Arglwydd.”

2 Corinthiaid 12:8-9 “Teirgwaith ymbiliais ar yr Arglwydd am hyn, iddo fy ngadael. Ond dywedodd wrthyf, “Digon i ti yw fy ngras, oherwydd mewn gwendid y mae fy ngallu wedi ei berffeithio.” Gan hyny, ymffrostiaf yr hollyn fwy llawen o’m gwendidau, fel y gorffwyso nerth Crist arnaf.”

Ioan 1:15-17 (Ioan a dystiolaethodd amdano, ac a lefodd, "Dyma'r hwn y dywedais i amdano, 'Y mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i yn fy mlaenaf i, oherwydd yr oedd o'm blaen i." ”) Ac o'i gyflawnder ef y derbyniasom oll, ras ar ras. Canys trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith; daeth gras a gwirionedd trwy Iesu Grist.”

Rhufeiniaid 5:1-2 “Felly, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yr ydym hefyd wedi cael mynediad trwy ffydd i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo, ac yr ydym yn llawenhau mewn gobaith am ogoniant Duw.”

Effesiaid 2:4-9 “Ond Duw, ac yntau’n gyfoethog mewn trugaredd, oherwydd y cariad mawr y carodd ef ni, hyd yn oed pan oeddem yn feirw yn ein camweddau, a’n gwnaeth yn fyw gyda Christ— trwy ras. yr ydych wedi eich achub, a'n cyfodi gydag ef, ac a'n heisteddodd gydag ef yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu, er mwyn iddo yn yr oesoedd a ddaw ddangos golud anfesuradwy ei ras mewn caredigrwydd tuag atom ni yng Nghrist Iesu. Oherwydd trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Ac nid dy hun yw hyn; rhodd Duw ydyw, nid canlyniad gweithredoedd, rhag i neb ymffrostio.”

Beth yw trugaredd?

Nid yr un peth yw gras a thrugaredd. Maent yn debyg. Trugaredd yw Duw yn atal y farn yr ydym yn ei haeddu. Gras yw pan mae'n rhoi'r drugaredd honno ac ynayn ychwanegu bendith ar ei ben. Trugaredd yw ein gwared ni o'r farn yr ydym yn ei haeddu.

Enghraifft o drugaredd yn y Beibl

Mae trugaredd i’w weld yn glir yn y ddameg a ddywedodd Iesu am y dyn oedd â llawer o arian arno. Roedd arno fwy o ddyled nag y gallai ei wneud mewn blwyddyn. Ar y diwrnod yr oedd i ad-dalu'r arian, dywedodd y benthyciwr wrtho y gallai yn iawn fynnu'r arian ganddo, a'i fod wedi ymddwyn yn ddrygionus trwy beidio â chael yr arian yn barod, eto dewisodd fod yn drugarog a maddau ei ddyledion.

Darlun o drugaredd

Ceir enghraifft arall o drugaredd yn Les Miserables. Ar ddechrau'r stori fe wnaeth Jean Valjean ddwyn yr Esgobion adref. Cymerodd sawl canhwyllbren arian a daliwyd ef. Pan ddygwyd ef o flaen yr Esgob cyn ei gymeryd i garchar a'i grogi, tosturiodd yr Esgob wrth Jean Valjean. Ni wnaeth bwyso ar gyhuddiadau - dywedodd wrth y swyddogion ei fod wedi rhoi'r canwyllbrennau iddo. Yna aeth â hi gam ymhellach a rhoi gras iddo trwy roi mwy o arian iddo i'w werthu fel y gallai ddechrau ei fywyd drosodd.

7>Yr Ysgrythurau ar drugaredd

Genesis 19:16 “Ond fe betrusodd. Felly gafaelodd y gwŷr ei law ef, a llaw ei wraig, a dwylo ei ddwy ferch, oherwydd tosturi yr ARGLWYDD oedd arno; a hwy a'i dygasant ef allan, ac a'i gosodasant ef y tu allan i'r ddinas.”

Philipiaid 2:27 “Oherwydd yn wir yr oedd yn glaf hyd farwolaeth,ond Duw a drugarhaodd wrtho, ac nid arno ef yn unig, ond wrthyf finnau hefyd, rhag i mi gael tristwch wrth dristwch.”

1 Timotheus 1:13 “Er fy mod ar un adeg yn gablwr ac yn erlidiwr ac yn ddyn treisgar, dangoswyd trugaredd i mi am imi ymddwyn mewn anwybodaeth ac anghrediniaeth.”

Jwdas 1:22-23 “A thrugarha wrth y rhai sy’n amau; achub eraill trwy eu cipio allan o'r tân; i eraill ddangos trugaredd ag ofn, gan gasáu hyd yn oed y dilledyn a staeniwyd gan y cnawd.”

2 Cronicl 30:9 “Oherwydd os dychweli at yr Arglwydd, bydd dy frodyr a'th blant yn tosturio wrth eu caethion ac yn dychwelyd i'r wlad hon. Oherwydd graslon a thrugarog yw'r Arglwydd dy Dduw, ac ni thry ei wyneb oddi wrthyt, os dychweli ato.”

Luc 6:36 “Byddwch drugarog, fel y mae eich Tad yn drugarog.”

Mathew 5:7 “Gwyn eu byd y trugarog, oherwydd cânt hwy drugaredd.”

Beth yw cyfiawnder?

Ystyr cyfiawnder yn y Beibl yw trin eraill yn deg mewn ystyr gyfreithiol. Y gair Hebraeg a ddefnyddir yw mishpat . Mae'n golygu cosbi neu ryddfarnu pob person ar rinweddau'r achos yn unig - nid ar sail eu hil na'u statws cymdeithasol. Mae’r gair hwn yn cynnwys nid yn unig cosbi’r rhai sy’n gwneud cam, ond hefyd sicrhau bod pawb yn cael yr hawliau sydd ganddynt neu sy’n ddyledus. Felly nid yn unig y mae'n gosb i'r sawl sy'n gwneud drwg, ond hefyd yn amddiffyniad i'r rhai sydd â'r hawl. Mae cyfiawnder yn gysyniad pwysig oherwydd ei fod yn adlewyrchucymmeriad Duw.

Enghraifft o gyfiawnder yn y Beibl

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Rywun Ar Goll

Mae naratif Sodom a Gomorra yn Genesis 18 yn un addas iawn i ddangos cyfiawnder. Roedd nai Abraham, Lot, yn byw yn agos i ddinas Sodom. Roedd pobl y ddinas yn hynod o ddrygionus. Cyhoeddodd Duw farn ar drigolion Sodom, oherwydd nid oedd neb yn y ddinas yn ofni'r Arglwydd; yr oeddent oll yn byw mewn gwrthryfel a chasineb llwyr tuag ato. Arbedwyd Lot, ond dinistriwyd yr holl drigolion.

Darlun o gyfiawnder

Rydym yn gweld cyfiawnder yn cael ei weithredu yn ein bywydau yn aml. Pan wneir troseddwyr yn atebol ac yn gosbadwy am eu troseddau, pan fydd y barnwr yn dyfarnu swm ariannol i'r rhai a anafwyd, ac ati.

Yr Ysgrythurau ar gyfiawnder

Pregethwr 3:17 “Dywedais wrthyf fy hun, “Bydd Duw yn dwyn y cyfiawn a'r drygionus i farn, oherwydd bydd amser i bob gweithgaredd, amser i farnu pob gweithred.”

Hebreaid 10:30 “Oherwydd nyni a adwaenom yr hwn a ddywedodd, Fy eiddo i yw dial; Talaf yn ôl,” a thrachefn, “Bydd yr Arglwydd yn barnu ei bobl.”

Hosea 12:6 “Ond rhaid i chi ddychwelyd at eich Duw; cynnal cariad a chyfiawnder a disgwyl am dy Dduw bob amser.”

Diarhebion 21:15 “Pan wneir cyfiawnder, mae'n dod â llawenydd i'r cyfiawn ond yn braw i'r drwgweithredwyr.”

Diarhebion 24:24-25 “Pwy bynnag sy’n dweud wrth yr euog, “Diniwed yr wyt,” melltigedig.bobloedd ac yn cael eu gwadu gan genhedloedd. Ond bydd yn mynd yn dda gyda'r rhai sy'n euogfarnu, a bydd bendith gyfoethog yn dod arnyn nhw.”

Salm 37:27-29 “Tro oddi wrth ddrygioni a gwneud daioni; yna byddi'n trigo yn y wlad am byth. Oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn caru'r cyfiawn, ac ni fydd yn cefnu ar ei ffyddloniaid. Bydd drwgweithredwyr yn cael eu dinistrio'n llwyr; bydd hiliogaeth y drygionus yn darfod. Bydd y cyfiawn yn etifeddu'r wlad ac yn byw ynddi am byth.”

Beth yw’r Gyfraith?

Pan drafodir y gyfraith yn y Beibl, mae’n cyfeirio at yr Hen Destament i gyd, sef pum llyfr cyntaf y Beibl, y Deg. Gorchmynion, neu Ddeddf Mosaic. Yn syml, y Gyfraith yw safon sancteiddrwydd Duw. Y safon hon y cawn ein barnu yn ei herbyn.

7>Enghraifft o gyfraith yn y Beibl

Y Deg Gorchymyn yw un o’r enghreifftiau gorau o’r gyfraith. Gallwn weld sut yr ydym i garu Duw ac eraill yn gryno yn y Deg Gorchymyn. Trwy safon Duw y gallwn weld i ba raddau y mae ein pechod wedi ein gwahanu oddi wrtho.

Darlun o gyfraith

Gwyddom pa mor gyflym y gallwn yrru'n ddiogel ar y ffyrdd oherwydd y cyfreithiau sy'n llywodraethu'r ffyrdd. Mae'r cyfreithiau hyn yn cael eu datgan mewn arwyddion sydd wedi'u gosod yn strategol ar hyd ymyl y ffordd. Felly, wrth i ni yrru gallwn aros yn dda o fewn y byd Iawn a thu allan i deyrnas Anghywir o ran pa mor gyflym yr ydym yn gyrru. Toriad i'r ddeddf hon, neu doriad o honigyfraith, yn arwain at gosb. Rhaid talu'r gosb am dorri'r gyfraith.

7>Yr Ysgrythurau ar y Gyfraith

Deuteronomium 6:6-7 “ Mae'r gorchmynion hyn yr wyf yn eu rhoi i chwi heddiw i fod ar eich calonnau . Gwnewch argraff arnyn nhw ar eich plant. Siaradwch amdanyn nhw pan fyddwch chi'n eistedd gartref a phan fyddwch chi'n cerdded ar hyd y ffordd, pan fyddwch chi'n gorwedd a phan fyddwch chi'n codi."

Rhufeiniaid 6:15 “Beth felly? A gawn ni ennill oherwydd nad ydym dan y gyfraith ond dan ras? Dim o bell ffordd!”

Deuteronomium 30:16 “Yr wyf yn gorchymyn i ti heddiw garu'r Arglwydd dy Dduw, i rodio mewn ufudd-dod iddo, ac i gadw ei orchmynion, ei orchmynion, a'i gyfreithiau; yna byddi fyw yn gynydd, a bydd yr ARGLWYDD dy Dduw yn dy fendithio yn y wlad yr wyt yn mynd iddi i'w meddiannu.”

Josua 1:8 “Cadwch Lyfr y Gyfraith ar eich gwefusau bob amser; myfyria arni ddydd a nos, fel y byddoch yn ofalus i wneuthur pob peth sydd yn ysgrifenedig ynddo. Yna byddwch yn llewyrchus ac yn llwyddiannus.”

Rhufeiniaid 3:20 “Oherwydd trwy weithredoedd y Gyfraith ni chyfiawnheir cnawd yn ei olwg; oherwydd trwy'r Gyfraith y daw gwybodaeth pechod.”

Deuteronomium 28:1 “Os gwrandewch yn llwyr ar yr Arglwydd eich Duw a dilyn ei holl orchmynion yn ofalus, yr wyf yn ei roi i chwi heddiw, bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn eich gosod yn uchel uwchlaw holl genhedloedd y ddaear.”

Sut maen nhw i gyd yn cydweithio mewn iachawdwriaeth?

Mae Duw wedi gosod safon Sancteiddrwydd – Ei Hun, wedi ei ddatguddio yn ei Gyfraith. Mae gennym nitroseddu Ei gyfraith trwy bechu yn erbyn ein Creawdwr. Mae ein Duw ni yn berffaith gyfiawn. Rhaid iddo gosbi y troseddau o frad yn erbyn Ei Sancteiddrwydd. Ein barn ni yw marwolaeth: tragwyddoldeb yn Uffern. Ond Efe a ddewisodd drugarhau a gras arnom. Darparodd y taliad perffaith am ein troseddau - trwy ddarparu Ei oen di-fraith, Iesu Grist i farw ar y groes yw ein pechod ar Ei gorff. Tywalltodd ei ddigofaint ar Grist yn lle hynny. Cododd Iesu oddi wrth y meirw i orchfygu marwolaeth. Talwyd am ein troseddau. Yr oedd yn drugarog yn ein hachub, ac yn rasol trwy ddarparu bendithion nefol i ni.

2 Timotheus 1:9 “Mae wedi ein hachub ni a'n galw ni i fywyd sanctaidd – nid oherwydd unrhyw beth rydyn ni wedi'i wneud ond oherwydd ei fwriad a'i ras ei hun. Rhoddwyd y gras hwn inni yng Nghrist Iesu cyn dechrau amser.”

> Casgliad

A ydych dan ddigofaint Duw am dorri ei Gyfraith? Ydych chi wedi edifarhau oddi wrth eich pechodau a glynu at Iesu i achub chi?
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.