നാം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (വാക്കുകളുടെ ശക്തി)

നാം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (വാക്കുകളുടെ ശക്തി)
Melvin Allen

വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

വാക്കുകൾ ശക്തമാണ്, അവ ഒരു ചിത്രത്തിന് കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അമൂർത്തമായ ഭാവം നൽകുന്നു.

നാം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക മാർഗം വാക്കുകളിലൂടെയാണ്. വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് - നമ്മൾ അവ ശരിയായി നൽകണം.

വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഉദ്ധരണികൾ

“നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, മറക്കാൻ കഴിയില്ല.

“കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ കാക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ നാവുകളെ കാക്കണമേ.” – വില്യം ടിപ്‌റ്റാഫ്റ്റ്

“വാക്കുകൾ സൗജന്യമാണ്. നിങ്ങൾ അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ചിലവേറിയേക്കാം. ”

ഇതും കാണുക: വനിതാ പാസ്റ്റർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

“വാക്കുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാൻ കഴിയും. വാക്കുകൾക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടേത് നന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ”

“നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. അവ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ നമ്മെയും ബാധിക്കുന്നു. — മൈക്കൽ ഹയാറ്റ്

“ജീവിതത്തിന്റെ സാർവത്രിക വിശുദ്ധി പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉപയോഗവും ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും: നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആഴ്ച മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അത്യാഗ്രഹിയായ ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ സ്തുതിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും നല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രിയങ്കരനാക്കാൻ മാത്രമേ സാത്താന് കഴിയൂ എങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ നശിപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകുക, നിങ്ങളുടെ പാഠങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേടുക. Robert Murray McCheyne

“ദയയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് വലിയ വിലയില്ല. എന്നിട്ടും അവർ വളരെയധികം നേടുന്നു. ” ബ്ലെയ്‌സ് പാസ്കൽ

“കൃപയുടെ സഹായത്തോടെ, ദയയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്ന ശീലം വളരെ വേഗത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഒരിക്കൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നഷ്‌ടപ്പെടില്ല.” Frederick W. Faber

ന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾവാക്കുകൾ

വാക്കുകൾക്ക് ചിത്രങ്ങളും തീവ്രമായ വികാരങ്ങളും അറിയിക്കാൻ കഴിയും. വാക്കുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനും ശാശ്വതമായ പാടുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

1. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 11:9 “ചീത്ത വാക്കുകൾ ഒരാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു; ജ്ഞാനമുള്ള വിവേകം ദൈവഭക്തനെ രക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 50 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ഔദാര്യം)

2. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:4 “ സൗമ്യമായ വാക്കുകൾ ജീവനും ആരോഗ്യവും നൽകുന്നു ; വഞ്ചനാപരമായ നാവ് ആത്മാവിനെ തകർക്കുന്നു.

3. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 16:24 "ദയയുള്ള വാക്കുകൾ തേൻ പോലെയാണ് - ആത്മാവിന് മധുരവും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരവുമാണ്."

4. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 18:21 "മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ്, അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും."

വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പരസ്‌പരം കെട്ടിപ്പടുക്കുക

വാക്കുകൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കാമെങ്കിലും അവയ്ക്ക് പരസ്‌പരം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കഴിയും. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സൂക്ഷ്മമായ പരിഗണനയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുണ്ട്.

5. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 18:4 “ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ ജീവദായകമായ ജലമായിരിക്കും ; യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു നീരൊഴുക്ക് പോലെ ഉന്മേഷദായകമാണ്.

6. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12:18 "വാൾ എറിയുന്നതുപോലെ അവിവേകമായി സംസാരിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനികളുടെ നാവോ രോഗശാന്തി നൽകുന്നു."

വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പാപസ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പരുഷമായ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടുന്നത് പരുഷമായ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്. ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വാക്കുകൾക്ക് നാം വശംവദരാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണ യാത്രയിലേക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കുകയും നാം എവിടെയാണ് പതറിയതെന്ന് നോക്കുകയും വേണം.

7. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 25:18 “മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുന്നത് കോടാലികൊണ്ട് അടിക്കുകയോ വാളുകൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ വെടിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ദോഷകരമാണ്.അവർ മൂർച്ചയുള്ള അസ്ത്രത്താൽ.

8. ലൂക്കോസ് 6:43-45 “മോശമായ ഫലം കായ്ക്കുന്ന നല്ല വൃക്ഷമില്ല, മറിച്ച്, നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഒരു ചീത്ത വൃക്ഷവുമില്ല. ഓരോ വൃക്ഷവും അതിന്റെ ഫലത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ, മനുഷ്യർ മുള്ളിൽനിന്നും അത്തിപ്പഴം പെറുക്കുകയോ മുൾപടർപ്പിൽ നിന്ന് മുന്തിരി പറിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലതു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടൻ ദുഷിച്ച നിധിയിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നതിൽനിന്നു അവന്റെ വായ് സംസാരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വായ സംരക്ഷിക്കുക

വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നാം പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം വായ സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നതാണ്. പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ വാക്കും സ്വരവും നാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

9. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:23 "വായും നാവും സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്നെത്താൻ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ."

10. യാക്കോബ് 3:5 “അതുപോലെതന്നെ, വലിയ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് നാവ്. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരിക്ക് ഒരു വലിയ വനത്തിന് തീയിടാൻ കഴിയും.

11. ജെയിംസ് 1:26 "നിങ്ങൾ മതവിശ്വാസിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം വിഡ്ഢികളാകുന്നു, നിങ്ങളുടെ മതം വിലകെട്ടതാണ്."

12. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:18 “മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന മൂഢനെപ്പോലും ജ്ഞാനിയായി കണക്കാക്കുന്നു; അവൻ തന്റെ ചുണ്ടുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ, അവൻ ബുദ്ധിമാനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

13. തീത്തോസ് 3:2 "ആരെയും ചീത്ത പറയാതിരിക്കുക, വഴക്ക് ഒഴിവാക്കുക, സൗമ്യത കാണിക്കുക, എല്ലാവരോടും തികഞ്ഞ മര്യാദ കാണിക്കുക."

14. സങ്കീർത്തനം 34:13 "നിന്റെ നാവിനെ തിന്മയിൽനിന്നും നിന്റെ അധരങ്ങളെ വഞ്ചനയിൽനിന്നും കാത്തുകൊള്ളുക."

15. എഫെസ്യർ 4:29 "നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ദുഷിച്ച സംസാരം പുറപ്പെടരുത്, എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ നൽകേണ്ടതിന് അവസരത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ കെട്ടുപണി ചെയ്യാൻ നല്ലത് മാത്രം."

ദൈവത്തിന്റെ വചനം

നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവനിശ്വസിതമായ വാക്കുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. യേശു ദൈവവചനം കൂടിയാണ്. വചനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ, അതായത് ക്രിസ്തുവാണ്, ദൈവവചനങ്ങളെ നാം വിലമതിക്കണം.

16. മത്തായി 4:4 "എന്നാൽ അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, 'മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

17. സങ്കീർത്തനം 119:105 "അങ്ങയുടെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ്."

18. മത്തായി 24:35 "ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും, ​​എന്നാൽ എന്റെ വാക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല."

19. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:18 "നശിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിന്റെ വചനം ഭോഷത്വമാണ്, എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്."

നമ്മുടെ അശ്രദ്ധമായ വാക്കുകളുടെ കണക്ക് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നൽകും

നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ഏറ്റവും തികഞ്ഞതും നീതിമാനുമായ ന്യായാധിപൻ വിധിക്കും. വാക്കുകൾക്ക് വലിയ ഭാരവും അർത്ഥവും ഉണ്ട്, അതിനാൽ നാം അവ വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

20. റോമർ 14:12 "അതിനാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കും."

21. മത്തായി 12:36 "എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഓരോ അശ്രദ്ധമായ വാക്കും ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ അവർ കണക്കു ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു."

22. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:10 “നാം എല്ലാവരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടണംക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ, ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കോരോരുത്തർക്കും കിട്ടാനുള്ളത് ലഭിക്കും.”

നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തണം. ഹൃദയം മാറ്റി

നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകുന്നു. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ മേലാൽ മോശമായ വിവരണങ്ങളോ അശ്ലീലമായ ഭാഷയിലോ സംസാരിക്കരുത്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം.

23. കൊലൊസ്സ്യർ 4:6 " നിങ്ങളുടെ സംസാരം എപ്പോഴും കൃപയുള്ളതും ഉപ്പിനാൽ രുചിവരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും."

24. യോഹന്നാൻ 15:3 "ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇതിനകം ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ്."

25. മത്തായി 15:35-37 “നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ തന്റെ നിധിയിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ന്യായവിധിയുടെ നാളിൽ ആളുകൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ അശ്രദ്ധമായ വാക്കിനും കണക്ക് പറയും, കാരണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ കുറ്റംവിധിക്കപ്പെടും.”

ഉപസംഹാരം

വാക്കുകൾ ശൂന്യമല്ല. വാക്കുകൾ നിസ്സാരമായി ഉപയോഗിക്കാതെ, അവ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ലോകത്തിന് ഒരു വെളിച്ചമായിരിക്കണം - അതിനുള്ള ഒരു മാർഗം ലോകം ചെയ്യുന്ന അതേ വൃത്തികെട്ട ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.