25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Salitang Sinasalita Natin (Ang Kapangyarihan ng mga Salita)

25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Salitang Sinasalita Natin (Ang Kapangyarihan ng mga Salita)
Melvin Allen

Tingnan din: 50 Pangunahing Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Paghahanap sa Diyos Una (Ang Iyong Puso)

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga salita?

Makapangyarihan ang mga salita, nagbibigay sila ng pagpapahayag sa abstract sa mga paraan na hindi kayang gawin ng isang larawan.

Ang pangunahing paraan ng ating pakikipag-usap ay sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga salita ay may mga tiyak na kahulugan - at dapat natin silang tama.

Christian quotes tungkol sa mga salita

“Mag-ingat sa iyong mga salita. Kapag sinabi na, mapapatawad lang sila, hindi makakalimutan."

“O Panginoon, ingatan mo ang aming mga puso, ingatan mo ang aming mga mata, ingatan mo ang aming mga paa, at ingatan mo ang aming mga dila.” – William Tiptaft

“Ang mga salita ay libre. Ito ay kung paano mo ginagamit ang mga ito, maaaring magastos iyon."

Tingnan din: 21 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Hindi Pag-angkop

“Maaaring magbigay ng inspirasyon ang mga salita. At ang mga salita ay maaaring makasira. Piliin mong mabuti ang sa iyo.”

“May kapangyarihan ang ating mga salita. Nakakaapekto sila sa iba, ngunit nakakaapekto rin sila sa atin." — Michael Hyatt

“Pag-aralan ang unibersal na kabanalan ng buhay. Ang iyong buong pagiging kapaki-pakinabang ay nakasalalay dito, dahil ang iyong mga sermon ay tumatagal lamang ng isang oras o dalawa: ang iyong buhay ay nangangaral sa buong linggo. Kung magagawa lamang ni Satanas ang isang mapag-imbot na ministro na isang mahilig sa papuri, sa kasiyahan, sa masarap na pagkain, sinira niya ang iyong ministeryo. Ibigay ang iyong sarili sa panalangin, at kunin ang iyong mga teksto, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga salita, mula sa Diyos.” Robert Murray McCheyne

“Walang halaga ang mabubuting salita. Ngunit marami silang nagagawa." Blaise Pascal

“Sa tulong ng biyaya, ang ugali ng pagbigkas ng mabubuting salita ay napakabilis na nabuo, at kapag nabuo na ito, hindi ito mabilis na nawawala.” Frederick W. Faber

Mga talata sa Bibliya tungkol sa kapangyarihan ngmga salita

Ang mga salita ay maaaring maghatid ng mga larawan, at matinding emosyon. Ang mga salita ay maaaring makapinsala sa iba at mag-iwan ng pangmatagalang peklat.

1. Kawikaan 11:9 “Ang masasamang salita ay sumisira sa mga kaibigan ng isa; ang matalinong pag-unawa ay nagliligtas sa makadiyos.

2. Kawikaan 15:4 “ Ang malumanay na salita ay nagdudulot ng buhay at kalusugan ; ang mapanlinlang na dila ay dumudurog sa espiritu.”

3. Kawikaan 16:24 “Ang mabubuting salita ay parang pulot – matamis sa kaluluwa at malusog sa katawan.”

4. Kawikaan 18:21 “Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang mga umiibig dito ay kakain ng bunga nito.”

Pagpapatibay sa isa't isa gamit ang mga salita

Bagama't maaaring makasakit ang mga salita, maaari din nilang patatagin ang isa't isa. Mayroon tayong malaking responsibilidad na gamitin ang ating mga salita nang may maingat na pagsasaalang-alang.

5. Kawikaan 18:4 “ Ang mga salita ng isang tao ay maaaring maging tubig na nagbibigay-buhay ; ang mga salita ng tunay na karunungan ay nakagiginhawa gaya ng bumubulusok na batis.”

6. Kawikaan 12:18 "Mayroong padalus-dalos na nagsasalita na parang pagtutusok ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay nagdudulot ng kagalingan."

Ang mga salita ay naghahayag ng kalagayan ng puso

Ang mga salita ay naghahayag ng ating likas na kasalanan. Ang mga masasakit na salita ay nagmumula sa isang malupit na espiritu. Kapag nasumpungan natin ang ating sarili na nakahilig sa masasamang salita, dapat nating tingnang mabuti ang ating paglalakbay sa pagpapakabanal at tingnan kung saan tayo nanghina.

7. Kawikaan 25:18 “Ang pagsisinungaling tungkol sa iba ay nakapipinsala gaya ng paghampas sa kanila ng palakol, pagsusugat sa kanila ng tabak, o pagbaril.sa kanila gamit ang isang matalim na palaso.”

8. Lucas 6:43-45 “Sapagkat walang mabuting puno na nagbubunga ng masama, ni, sa kabilang banda, masamang puno na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat ang bawat puno ay nakikilala sa sarili nitong bunga. Sapagkat ang mga tao ay hindi namumulot ng mga igos mula sa mga tinik, ni hindi sila pumitas ng mga ubas sa isang palumpong. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso; at ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay naglalabas ng masama; sapagkat ang kanyang bibig ay nagsasalita mula sa pumupuno sa kanyang puso .”

Pag-iingat sa iyong bibig

Ang isang paraan ng pagsulong natin sa pagpapakabanal ay sa pamamagitan ng pag-aaral na bantayan ang bibig. Kailangan nating maingat na isaalang-alang ang bawat salita at tono na lalabas.

9. Kawikaan 21:23 “Sinumang nag-iingat ng kaniyang bibig at ng kaniyang dila ay nag-iingat sa kaniyang sarili sa kabagabagan .”

10. James 3:5 “Sa parehong paraan, ang dila ay isang maliit na bagay na gumagawa ng mga dakilang pananalita. Ngunit ang isang maliit na kislap ay maaaring magsunog ng malaking kagubatan."

11. James 1:26 "Kung sinasabi mong relihiyoso ka ngunit hindi mo pinipigilan ang iyong dila, niloloko mo ang iyong sarili, at ang iyong relihiyon ay walang halaga."

12. Kawikaan 17:18 “Maging ang mangmang na tumahimik ay itinuturing na pantas; kapag isinara niya ang kanyang mga labi, siya ay itinuturing na matalino."

13. Titus 3:2 “Upang huwag magsalita ng masama tungkol sa sinuman, umiwas sa pakikipagtalo, maging mahinahon, at magpakita ng sakdal na kagandahang-loob sa lahat ng tao.”

14. Awit 34:13 “Iwasan mo ang iyong dila sa kasamaan at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng panlilinlang.”

15. Mga Taga-Efeso 4:29 "Huwag lumabas ang mga masasamang salita sa inyong mga bibig, kundi ang mabuti lamang sa ikatitibay, ayon sa pagkakataon, upang magbigay ng biyaya sa mga nakikinig."

Salita ng Diyos

Ang pinakamahalagang salita ay ang hininga ng Diyos na mga salita na ibinigay sa atin. Si Jesus din ang Salita ng Diyos. Dapat nating pahalagahan ang mismong mga salita ng Diyos upang maipakita natin ang Salita, iyon ay si Kristo.

16. Mateo 4:4 "Ngunit sumagot Siya, 'Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos."

17. Awit 119:105 "Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas."

18. Mateo 24:35 "Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas."

19. 1 Corinthians 1:18 "Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na naliligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos."

Balang araw ay magbibigay tayo ng isang account sa ating mga walang ingat na salita

Ang bawat salita na ating bibigkasin ay hahatulan ng pinakaperpekto at makatarungang Hukom. Ang mga salita ay may malaking bigat at kahulugan, kaya gusto Niyang gamitin natin ito nang matalino.

20. Romans 14:12 “Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magsusulit ng kaniyang sarili sa Dios.”

21. Mateo 12:36 “Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasalita ng mga tao, ay kanilang sasagutin sa araw ng paghuhukom.”

22. 2 Corinthians 5:10 “Sapagkat tayong lahat ay kailangang magpakitasa harap ng luklukan ng paghatol ni Kristo, upang ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng nararapat sa atin sa mga bagay na ginawa habang nasa katawan, maging mabuti o masama.”

Ang ating mga salita ay dapat magpahayag ng isang nagbago ang puso

Kapag tayo ay naligtas, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Dapat ipakita ng ating mga salita ang pagbabagong naganap sa atin. Hindi na tayo dapat makipag-usap nang may bastos na paglalarawan o may bastos na pananalita. Ang ating mga salita ay dapat na lumuluwalhati sa Diyos.

23. Colosas 4:6 “ Nawa'y laging mapagbiyaya ang inyong pananalita, na tinimplahan ng asin, upang malaman ninyo kung paano kayo dapat sumagot sa bawat tao.”

24. Juan 15:3 “Kayo ay malinis na dahil sa salita na aking sinalita sa inyo.”

25. Mateo 15:35-37 “Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao mula sa kanyang masamang kayamanan ay naglalabas ng kasamaan. Sinasabi ko sa iyo, sa araw ng paghuhukom, ang mga tao ay magsusulit sa bawat walang kabuluhang salita na kanilang sinasalita, sapagkat sa iyong mga salita ay magiging matuwid ka, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka.”

Konklusyon

Walang laman ang mga salita. Iniuutos ng Banal na Kasulatan na huwag basta-basta gumamit ng mga salita, ngunit tiyakin na ang mga ito ay sumasalamin sa Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kailangan nating maging liwanag sa mundo - at ang isang paraan na gawin natin iyon ay sa pamamagitan ng hindi paggamit ng parehong bastos na wika na ginagamit ng mundo.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.