25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am y Geiriau Rydyn ni’n eu Siarad (Grym Geiriau)

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am y Geiriau Rydyn ni’n eu Siarad (Grym Geiriau)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am eiriau?

Mae geiriau’n bwerus, maen nhw’n rhoi mynegiant i’r haniaethol mewn ffyrdd na all delwedd sengl eu gwneud.

Y prif ffordd rydym yn cyfathrebu yw trwy eiriau. Mae gan eiriau ystyron penodol - a rhaid inni eu defnyddio'n gywir.

Dyfyniadau Cristnogol am eiriau

“Byddwch yn ofalus gyda'ch geiriau. Unwaith y cânt eu dweud, dim ond maddeuant y gallant ei gael, nid ei anghofio.”

“O Arglwydd, cadw ein calonnau, cadw ein llygaid, cadw ein traed, a chadw ein tafodau.” – William Tiptaft

“Mae geiriau am ddim. Dyma sut rydych chi'n eu defnyddio, efallai y bydd hynny'n costio."

“Gall geiriau ysbrydoli. A gall geiriau ddinistrio. Dewiswch eich un chi yn dda.”

“Mae gan ein geiriau rym. Maen nhw'n effeithio ar eraill, ond maen nhw hefyd yn effeithio arnom ni." — Michael Hyatt

“Astudio sancteiddrwydd bywyd cyffredinol. Mae eich holl ddefnyddioldeb yn dibynu ar hyn, canys nid yw eich pregethau yn para ond awr neu ddwy : y mae eich bywyd yn pregethu ar hyd yr wythnos. Os gall Satan ond gwneud gweinidog trachwantus yn gariad i fawl, i bleser, i fwyta'n dda, y mae wedi difetha eich gweinidogaeth. Rho dy hun i weddi, a chael dy destunau, dy feddyliau, dy eiriau, oddi wrth Dduw.” Robert Murray McCheyne

“Nid yw geiriau caredig yn costio llawer. Ond maen nhw'n cyflawni llawer." Blaise Pascal

“Gyda chymorth gras, mae’r arferiad o ddweud geiriau caredig yn cael ei ffurfio’n gyflym iawn, ac wedi ei ffurfio unwaith, nid yw’n cael ei golli’n gyflym.” Frederick W. Faber

Adnodau o'r Beibl am bŵergeiriau

Gall geiriau gyfleu delweddau, ac emosiynau dwys. Gall geiriau anafu eraill a gadael creithiau parhaol.

Gweld hefyd: Grace Vs Mercy Vs Justice Vs Law: (Gwahaniaethau ac Ystyron)

1. Diarhebion 11:9 “Mae geiriau drwg yn dinistrio ffrindiau; y mae dirnadaeth ddoeth yn achub y duwiol.

2. Diarhebion 15:4 “Geiriau addfwyn sy'n dod â bywyd ac iechyd; y mae tafod twyllodrus yn mathru yr ysbryd."

3. Diarhebion 16:24 “Mae geiriau caredig fel mêl – yn felys i'r enaid ac yn iach i'r corff.”

4. Diarhebion 18:21 “Y mae marwolaeth a bywyd yn nerth y tafod, a bydd y rhai sy'n ei garu yn bwyta ei ffrwyth.”

Adeiladu ei gilydd gyda geiriau

Er y gall geiriau anafu, gallant hefyd gronni ei gilydd. Mae gennym gyfrifoldeb mawr i ddefnyddio ein geiriau gydag ystyriaeth ofalus.

5. Diarhebion 18:4 “Gall geiriau person fod yn ddŵr sy’n rhoi bywyd; y mae geiriau gwir ddoethineb mor adfywiol ag nant fyrlymus.”

6. Diarhebion 12:18 “Y mae un sy'n llefaru'n fyrbwyll fel gwthiad cleddyf, ond tafod y doeth yn iacháu.”

Geiriau yn datgelu cyflwr y galon

Geiriau yn datgelu ein natur bechod. Daw geiriau llym allan o ysbryd llym. Pan fyddwn yn canfod ein hunain yn dueddol o gael geiriau annuwiol, dylem edrych yn ofalus ar ein taith sancteiddiad a gweld lle rydym wedi methu.

7. Diarhebion 25:18 “Mae dweud celwydd am eraill yr un mor niweidiol â'u taro â bwyell, eu clwyfo â chleddyf, neu saethunhw â saeth lem.”

8. Luc 6:43-45 “Oherwydd nid oes unrhyw goeden dda sy'n cynhyrchu ffrwyth drwg, nac, ar y llaw arall, goeden ddrwg sy'n cynhyrchu ffrwyth da. Canys wrth ei ffrwyth ei hun y gelwir pob coeden. Canys nid yw dynion yn casglu ffigys oddi ar ddrain, ac nid ydynt yn pigo grawnwin o berth mialen. Y dyn da o drysor da ei galon sydd yn dwyn allan yr hyn sydd dda; a'r dyn drwg o'r trysor drwg sydd yn dwyn allan yr hyn sydd ddrwg; oherwydd o'r hyn sy'n llenwi ei galon y mae ei enau ef.”

Gwarchod eich ceg

Un ffordd rydym yn symud ymlaen mewn sancteiddiad yw trwy ddysgu gwarchod eich ceg. Rhaid inni ystyried yn ofalus bob gair a thôn a ddaw allan.

9. Diarhebion 21:23 “Pwy bynnag sy'n cadw ei enau a'i dafod yn ei gadw ei hun allan o gyfyngder.”

10. Iago 3:5 “Yn yr un modd, peth bach yw'r tafod sy'n gwneud areithiau mawreddog. Ond gall gwreichionen fach roi coedwig wych ar dân.”

11. Iago 1:26 “Os ydych yn honni eich bod yn grefyddol ond heb reoli eich tafod, yr ydych yn twyllo eich hunain, ac y mae eich crefydd yn ddiwerth.”

12. Diarhebion 17:18 “Ystyrir hyd yn oed ffôl sy'n cadw'n dawel; pan fydd yn cau ei wefusau, ystyrir ei fod yn ddeallus.”

13. Titus 3:2 “Peidiwch â siarad drwg am neb, i osgoi ffraeo, i fod yn addfwyn, ac i ddangos cwrteisi perffaith i bawb.”

14. Salm 34:13 “Cadwch eich tafod rhag drwg a'ch gwefusau rhag siarad twyll.”

15. Effesiaid 4:29 “Na ddeued unrhyw siarad llygredig allan o'ch genau, ond yn unig sy'n dda ar gyfer adeiladu, fel sy'n gweddu i'r achlysur, er mwyn iddo roi gras i'r rhai sy'n clywed.”

Gweld hefyd: 15 Adnod Epig o’r Beibl Am Fod Eich Hun (Gwir i Chi Eich Hun)

Gair Duw

Y geiriau pwysicaf yw’r geiriau anadledig Duw a roddwyd inni. Iesu hefyd yw Gair Duw. Rhaid inni drysori union eiriau Duw er mwyn inni allu adlewyrchu’r Gair, hynny yw Crist.

16. Mathew 4:4 Atebodd yntau, ‘Y mae yn ysgrifenedig, Nid trwy fara yn unig y bydd byw dyn, ond trwy bob gair a ddaw o enau Duw.”

17. Salm 119:105 “Y mae dy air yn lamp i'm traed ac yn olau i'm llwybr.”

18. Mathew 24:35 “Bydd nef a daear yn mynd heibio, ond nid yw fy ngeiriau i yn mynd heibio.”

19. 1 Corinthiaid 1:18 “Canys ffolineb yw gair y groes i'r rhai sy'n darfod, ond i ni sy'n cael ei achub, gallu Duw yw hynny.”

Byddwn un diwrnod yn rhoi hanes ein geiriau diofal

Bydd pob gair a lefarwn yn cael ei farnu gan y Barnwr mwyaf perffaith a chyfiawn. Mae gan eiriau bwysau ac ystyr mawr, felly mae Ef am inni eu defnyddio'n ddoeth.

20. Rhufeiniaid 14:12 “Felly bydd pob un ohonom yn rhoi cyfrif ohono'i hun i Dduw.”

21. Mathew 12:36 “Ond yr wyf yn dweud wrthych y bydd pob gair diofal y mae pobl yn ei lefaru, yn rhoi cyfrif amdano yn nydd y farn.”

22. 2 Corinthiaid 5:10 “Oherwydd rhaid inni i gyd ymddangosgerbron brawdle Crist, er mwyn i bob un ohonom dderbyn yr hyn sy'n ddyledus i ni am y pethau a wneir tra yn y corff, pa un bynnag ai da ai drwg.”

Dylai ein geiriau ni ddatgelu calon newydd

Pan gawn ni ein hachub, mae Duw yn rhoi calon newydd inni. Dylai ein geiriau adlewyrchu'r newid sydd wedi digwydd ynom. Ni ddylem mwyach siarad â disgrifiadau gwallgof nac ag iaith halogedig. Dylai ein geiriau fod yn ogoneddu i Dduw.

23. Colosiaid 4:6 “Bydded eich lleferydd bob amser yn rasol, wedi ei sesno â halen, er mwyn i chi wybod sut y dylech ateb pob person.”

24. Ioan 15:3 “Yr ydych eisoes yn lân oherwydd y gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych.”

25. Mathew 15:35-37 “Y dyn da o'i drysor da sydd yn dwyn allan dda, a'r drwg yn dwyn drygioni allan o'i drysor drwg. Rwy'n dweud wrthych, ar ddydd y farn y bydd pobl yn rhoi cyfrif am bob gair diofal a lefarant, oherwydd trwy dy eiriau y'th gyfiawnheir, ac wrth dy eiriau y'th gondemnir.”

Casgliad

Nid yw geiriau yn wag. Mae’r Ysgrythur yn gorchymyn inni beidio â defnyddio geiriau’n ysgafn, ond i wneud yn siŵr eu bod yn adlewyrchu’r Ysbryd Glân sy’n trigo ynom. Mae'n rhaid i ni fod yn oleuni i'r byd - ac un ffordd rydyn ni'n gwneud hynny yw peidio â defnyddio'r un iaith groyw â'r byd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.