25 mocných biblických veršů o duchovním růstu a zralosti

25 mocných biblických veršů o duchovním růstu a zralosti
Melvin Allen

Co říká Bible o duchovním růstu?

Jakmile vložíme svou důvěru v Kristovu krev, začíná proces duchovního růstu. Duch svatý v nás začíná působit a proměňovat nás. Stáváme se méně podobnými světu a více podobnými Kristu. Duch nám pomáhá přemáhat hřích a zapírat tělo.

Duchovní růst oslavuje Boha mnoha způsoby. Zde je jich několik. Za prvé oslavuje Boha, protože vidíme, jak v nás Bůh působí.

Vytváří z nás krásné diamanty. Za druhé oslavuje Boha, protože jak rosteme a působí v nás Boží láska, chceme Boha více oslavovat. Chceme ho svým životem uctívat.

Duchovní růst se soustředí na Krista. Musíte důvěřovat Kristu, soustředit se na Krista, modlit se, aby vás Bůh přetvořil do Kristova obrazu, a denně si hlásat evangelium Ježíše Krista.

Křesťanské citáty o duchovním růstu

"Pokud to pro vás není výzva, nezmění vás to."

"Bůh tě nepřivedl tak daleko, aby tě opustil."

"Přesvědčení by vlastně mělo růst po celý náš křesťanský život. Jedním ze znaků duchovního růstu je totiž zvýšené uvědomování si naší hříšnosti." Jerry Bridges

"Modlete se nejsilněji, když je nejtěžší se modlit."

"Když křesťané rostou ve svatém životě, vnímají svou vrozenou morální slabost a radují se, že jakákoli ctnost, kterou mají, vzkvétá jako ovoce Ducha."

"Každá etapa cesty věřícího má své zvláštní nebezpečí. Nový život v nás vede neustálou válku proti všemu, co se staví proti jeho růstu. Během fyzické etapy je to válka proti hříchům, v dušní etapě je to boj proti přirozenému životu a konečně na duchovní úrovni je to útok proti nadpřirozenému nepříteli." Watchman Nee

"Stát se podobným Kristu je dlouhý a pomalý proces růstu."

"Žádný opravdový věřící není zcela spokojen se svým duchovním pokrokem. Pod osvěcujícím a posvěcujícím vlivem Ducha svatého si každý z nás uvědomuje oblasti svého života, které ještě potřebuje zdokonalit a ukáznit v zájmu zbožnosti. Čím více jsme zralí, tím více jsme schopni rozpoznat hřích, který stále zůstává v našem srdci." John MacArthur

"Strnulost a dřevěnost našeho náboženského života je důsledkem nedostatku svaté touhy. Spokojenost je smrtelným nepřítelem veškerého duchovního růstu. Akutní touha musí být přítomna, jinak se Kristus svému lidu neprojeví." A. W. Tozer

"Neštěstí není pouhým nástrojem. Je to nejúčinnější Boží nástroj pro pokrok v našem duchovním životě. Okolnosti a události, které vnímáme jako neúspěchy, jsou často právě tím, co nás uvádí do období intenzivního duchovního růstu. Jakmile to začneme chápat a přijmeme to jako duchovní fakt života, stane se pro nás neštěstí snáze snesitelné." Charles Stanley

"Duchovní zralost není ani okamžitá, ani automatická; je to postupný, progresivní vývoj, který bude trvat po zbytek vašeho života." - Rick Warren

"A tak veškerý růst, který nesměřuje k Bohu, směřuje k rozkladu." George MacDonald

"Duchovní zralosti se nedosahuje s přibývajícími léty, ale poslušností Boží vůli." Oswald Chambers

Už mě unavuje, že lidé posuzují duchovnost lidí podle znalostí.

Takto uvažujeme. To je velký Boží muž, který toho tolik ví o Slově. Znalosti mohou být důkazem duchovního růstu, ale jsou chvíle, kdy s růstem nemají nic společného. Je mnoho lidí, kteří vědí a nikdy nerostou.

Narazil jsem na mnoho lidí, kteří jsou chodící biblí, ale nedokážou udělat jednoduché základní věci, jako je odpuštění. Vědí toho o Bibli tolik, ale nemilují, jsou pyšní, zlí, to, co vědí, nepoužívají. To je srdce farizeje. Můžete vědět všechno o Bohu, a přesto Boha neznáte. Mnoho lidí miluje teologii víc než samotného Boha, a to jemodlářství.

1. Matouš 23,23 "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Dáváte desátek ze svého koření - mátu, kopr a kmín. Ale zanedbáváte důležitější věci Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Ty druhé jste měli praktikovat, aniž byste zanedbávali ty první."

2. Matouš 23,25 "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, vy pokrytci, zvenčí čistíte pohár a mísu, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a požitkářství."

O duchovním růstu můžeme uvažovat podobně jako o dospívání.

Jsou věci, které jsi dělal jako dítě a které už dělat nemůžeš a nechceš. Na tvé křesťanské cestě víry byly zvyky, které jsi dělal a které už neděláš. Podělím se o pár věcí. Když jsem byl poprvé spasen, stále jsem poslouchal bezbožnou světskou hudbu a díval se na filmy s označením R, ve kterých byl sex, hodně se v nich nadávalo atd. Postupem času mě tyto věci začaly ovlivňovat čím dál víc.

Mé srdce se zatížilo. Chvíli to trvalo, ale Bůh začal tyto věci z mého života odstraňovat. Dospěl jsem. Tyto věci byly součástí mého starého života a já se je snažil přenést do svého nového života, ale nehodily se. Bůh je pro mě skutečnější než věci tohoto světa.

Podělím se ještě o něco. Dříve jsem si záměrně kupoval oblečení, které by více ukazovalo mé tělo. Bůh ke mně promluvil a i jako křesťanský muž musíme projevovat skromnost a nesnažit se způsobit druhým klopýtnutí. Chvíli mi trvalo, než jsem to pochopil, ale postupem času jsem věděl, že Bohu nevzdávám slávu, protože mám špatné pohnutky. Teď si kupuji lépe padnoucí oblečení. Věřím, že skromnost je velkou součástí.Křesťanská zralost je důležitá zejména pro ženy, protože odhaluje zbožné srdce oproti světskému srdci.

3. 1. Korintským 13,11 "Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, nechal jsem dětské způsoby za sebou."

4. 1 Petr 2,1-3 "Zbavte se tedy veškeré zloby, lsti, pokrytectví, závisti a všech pomluv. Jako novorozenci toužte po čistém duchovním mléku, abyste jím rostli ke své spáse, když jste okusili, že Pán je dobrý."

5. 1. Korintským 3,1-3 "Bratři a sestry, nemohl jsem vás oslovit jako lidi, kteří žijí z Ducha, ale jako lidi, kteří jsou ještě světští - pouhá nemluvňata v Kristu. Dal jsem vám mléko, ne pevný pokrm, protože jste na něj ještě nebyli připraveni. Ostatně stále ještě nejste připraveni, jste ještě světští. Protože je mezi vámi závist a hádky, nejste snad světští? Nejednáte jako obyčejní lidé?" (1 Kor 3,1-3).

Mnoho lidí si myslí, že když se stanete spasenými, vstoupíte do stavu dokonalosti.

Pokud je to tak, jak v nás má Bůh pracovat dalších více než 40 let? Neměl by na čem pracovat. Sledoval jsem, jak toto poselství kážou někteří podlí kazatelé pod širým nebem. Překážejí lidem. Ráno se probudím a nevzdávám Bohu slávu, kterou si zaslouží, nemiluji tak, jak bych měl milovat, mé oči se zaměřují na věci, na které by se zaměřovat neměly. To všechno jsou hříchy.

Písmo říká, že máme milovat Boha celým svým srdcem, a to nikdo z nás nedokázal. Ježíš je to jediné, co máme. Kde bych byl bez Krista? Toužím po tom, ale nemohu tyto věci dělat. Moje jediná naděje je v Ježíši Kristu. Tak moc jsem bojoval s hříchem, že jsem se modlil, aby mi Pán dal plnou jistotu spasení, a po nějaké době modliteb mi ji dal.

Věřím, že získání plné jistoty spasení je důkazem duchovního růstu. Věřím, že mít větší smysl pro svou hříšnost před svatým Bohem je důkazem duchovního růstu. Když máme větší smysl pro svou hříšnost, nejsme závislí sami na sobě. Když se přiblížíme k Božímu světlu, světlo začne více osvětlovat hřích.

Jsme ubozí a víme, že jediné, co máme, je Kristus, a pokud za nás Kristus nezemřel, pak nemáme žádnou naději. Když se skutečně spoléháte na Kristovu krev, získáváte ve svých zápasech sílu, kterou jste nikdy předtím neměli.

6. Římanům 7,22-25 "Vždyť ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem. V částech svého těla však vidím jiný zákon, který vede válku proti zákonu mé mysli a v částech mého těla mě bere do zajetí zákona hříchu. Jak ubohý jsem člověk! Kdo mě zachrání z tohoto umírajícího těla? Děkuji Bohu skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám jsem tedy svou myslí otrokem Božího zákona,ale svým tělem zákonu hříchu."

7. 1 Jan 1,7-9 "Jestliže však chodíme ve světle, jako je on ve světle, máme společenství jedni s druhými a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že nemáme žádný hřích, klameme sami sebe a není v nás pravda. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti."

Mnoho opravdových křesťanů se ptá: "Proč nerostu? Proč Bůh nepůsobí v mém životě?".

Kdo říká, že nerosteš? Kdo říká, že Bůh ve tvém životě nepůsobí? Věřím, že to, že se ptáš, ukazuje, že rosteš. Možná to nevidíš, ale rosteš.

Nechápeš, že už jen to, že si myslíš, že nerosteš, protože bojuješ s hříchem, ukazuje, že rosteš. To, že ti na této věci záleží a že tě zatěžuje, něco znamená. Záleželo ti na tom na začátku? Nesuď svůj duchovní stav podle horlivosti, kterou jsi kdysi měl, a podle toho, jak extrémně blízký vztah jsi měl k Bohu, když jsi byl poprvé spasen.

Na začátku, když jsi byl čerstvě v lůně matky, ti Bůh mnoha způsoby zjevil, že je tu s tebou. Teď, když v Kristu stárneš, je stále po tvém boku, ale teď musíš kráčet vírou. Už nejsi dítě, teď musíš kráčet podle Jeho slova. Když jsem byl poprvé spasen, nemyslel jsem si, že jsem tak špatný hříšník. Teď denně vidím svůj hřích a ten mě tíží a žene mě domodlitbu.

Někdy se cítím jako odpadlík. Ďábel se tě snaží odsoudit. Jsme spaseni vírou. To není pro člověka, který nemá v kostech žádnou starost a chce žít v hříchu. To je pro ty, kteří bojují s hříchem a chtějí být víc. To, že se nemodlíš jako dřív a nevidíš vítězství v tom konkrétním hříchu, neznamená, že v tobě Bůh nepůsobí.

Někdy si to nikdy neuvědomíte. Někdy se ocitnete v situaci a Bůh ve vás přinese ovoce, které ukazuje, že působil. Někdy neustálá žízeň po spravedlnosti a nadšení pro Krista ukazuje, že působí.

8. Filipským 1,6 "v této jistotě, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dokončí až do dne Ježíše Krista."

9. Filipským 2,13 "vždyť je to Bůh, kdo ve vás působí, aby chtěl i konal pro svou dobrou vůli".

Nelze popřít, že mnoho lidí neroste, protože nejsou spaseni.

Nejprve musíme pochopit, že existuje světský smutek a zbožný smutek. Světský smutek nikdy nevede ke změně. Bible jasně říká, že o své spasení nemůžete přijít, ale mnozí nikdy nebyli spaseni. Neexistuje křesťan, který žije hříšným životem. Je rozdíl mezi tím, když bojujete a využíváte Boží milost, a tím, když se bouříte.

Existuje mnoho vyznavačů křesťanství, kteří říkají: "Je to můj život." Ne! Nikdy to nebyl tvůj život. Ježíš je Pánem tvého života, ať se ti to líbí, nebo ne. Je rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem. Nezáleží na tom, jak moc někdo tvrdí, že je křesťan, pokud nese špatné ovoce, které ukazuje, že není znovuzrozený. Křesťané mají nový vztah k hříchu. Hřích je pro ně nový.Máme nové touhy po Kristu a jeho slově.

Pokud žijete hříšným životním stylem. Pokud Kristova krev nezměnila středobod vašeho života, je to důkaz, že klamete sami sebe. Věřím, že většina lidí, kteří chodí do kostela, věří, že jsou křesťané, i když nejsou. Nikdy nečinili pokání ze své hříšnosti.

Viz_také: 21 alarmujících biblických veršů o sodomii

Mnoho lidí si myslí, že duchovně rostou díky svým zbožným aktivitám. Chodí do kostela, jsou ve sboru, chodí na biblické hodiny, kážou, evangelizují atd. Farizeové dělali totéž, ale nebyli spaseni. Znám kazatele, kteří zemřeli, ale Pána neznali. Činili jste pokání?

10. Matouš 7,21-23 " Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale jen ten, kdo plní vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu nedělali mnoho zázraků? ' Tehdy jim otevřeně řeknu: 'Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, vy zlosynové!" A oni mi řeknou: 'Pane, Pane!

11. 1 Jan 3,9-10 " Nikdo, kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, protože v něm zůstává jeho símě, a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho je zřejmé, kdo jsou děti Boží a kdo děti ďáblovy: kdo nepraktikuje spravedlnost, není z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra."

12. 2. Korintským 5,17 "Je-li tedy někdo v Kristu, nastalo nové stvoření: Staré pominulo, nové je zde!".

13. Galatským 5,22-24 "Ovocem Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost, sebeovládání. Proti takovým věcem není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi." (Mt 5,22-24).

Někteří lidé rostou pomaleji než jiní.

Nikdy se nedívejte na růst někoho jiného a nenechte se odradit. Někteří věřící rostou rychleji než jiní a někteří rostou pomaleji než jiní. Nejde o to, jak rychle rosteš ty. Otázka zní, zda se zvedneš a budeš pokračovat?

Necháte se sklíčeností a svými neúspěchy držet při zemi? Důkazem pravé víry je, že nepřestáváte bojovat. Někdy věřící udělá tři kroky vpřed a jeden krok vzad. Někdy věřící udělá dva kroky vzad a jeden krok vpřed.

Jsou vzestupy a pády, ale věřící bude růst. Věřící bude tlačit na pilu. Někdy můžeme otupět a být přetíženi. Opravdový věřící někdy odpadne, ale pokud je opravdu pro Pána z lásky, Bůh ho přivede k pokání.

14. Jób 17,9 "Spravedliví jdou stále kupředu , a ti, kdo mají čisté ruce, jsou stále silnější."

15. Přísloví 24,16 "i kdyby spravedlivý sedmkrát upadl, znovu vstane , ale bezbožníci se potácejí v neštěstí".

16. Žalm 37,24 "I kdyby padl, nebude úplně svržen, neboť Hospodin ho podpírá svou rukou."

17. Židům 12,5-7 "A zapomněli jste na napomenutí, které se k vám obrací jako k synům: Synu můj, neberte Pánovu kázeň na lehkou váhu a neumdlévejte, když vás kárá, neboť Pán kárá toho, koho miluje, a trestá každého syna, kterého přijímá. Snášejte utrpení jako kázeň: Bůh s vámi jedná jako se syny. Vždyť který syn je ten, kterého otec nekárá?" (Žid 12,5-7).

Vše, čím procházíte, používá Bůh k tomu, aby vás přetvořil k obrazu Kristovu.

Máš nepoddajnou manželku? Sláva Bohu. Máš nerozvážného manžela? Sláva Bohu. Máš špatného šéfa? Sláva Bohu. To všechno jsou příležitosti, které ti Bůh požehnal k růstu. Božím velkým cílem je přetvořit tě do Kristova obrazu a nic nezmaří jeho plány.

Jak můžeme očekávat, že porosteme v ovoci Ducha, jako je trpělivost, laskavost a radost, když nejsme postaveni do situace, která tyto věci vyžaduje? Ve zkouškách a bolesti je něco, co nás nutí se měnit. I ve vzpírání se více závaží rovná více bolesti a více bolesti z většího množství závaží má za následek více svalů. Bůh používá zkoušky ke své slávě.

Když duchovně rosteš, chceš vzdávat Bohu větší slávu. Chceš mu vzdávat slávu ve zkouškách. Stáváš se trpělivějším, když čekáš na vyslyšení modlitby. Stáváš se milosrdnějším, když musíš dát milosrdenství někomu, kdo si ho nezaslouží. Díky těmto věcem se stáváš podobným Bohu, kterého uctíváš.

18. Římanům 8,28-29 "A my víme, že Bůh ve všech věcech jedná pro dobro těch, kdo ho milují, kdo byli povoláni podle jeho záměru. Neboť ty, které Bůh předurčil, také předurčil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratry a sestrami." (Římanům 8,28-29).

19. Jakub 1,2-4 "Moji bratři, považujte za radost, když upadnete do různých zkoušek, protože víte, že zkouška vaší víry plodí trpělivost. Ale trpělivost ať dokonale působí, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nechybělo."

20. Římanům 5,3-5 "A nejen to, my jásáme i ve svých souženích, protože víme, že soužení přináší vytrvalost, a vytrvalost osvědčený charakter, a osvědčený charakter naději, a naděje nezklame, protože Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán."

Pokud to myslíš vážně, Bůh to myslí vážně.

Bůh ve tvém životě provede určité prořezávání. Někdy Bůh něco odejme, protože to sloužilo svému účelu a on má na mysli něco lepšího. Když Bůh něco odejme, věz, že tě tím buduje. Kdykoli ztratíš nějaký vztah, práci atd., věz, že Bůh skrze to působí, aby nás přetvořil k obrazu Kristovu.

21. Jan 15,2 "Odřezává ve mně každou ratolest, která nenese ovoce, a každou, která nese ovoce, ořezává, aby byla ještě plodnější."

22. Jan 13,7 Ježíš odpověděl: "Teď si neuvědomujete, co dělám, ale později pochopíte."

Chcete ve svém životě více odvahy? Chcete růst?

Musíš se přiblížit k Pánu. Musíš odstranit věci, které tě rozptylují, a své srdce znovu srovnat s Kristem. Musíš si vzít Bibli a zavřít se s Pánem. Musíš s ním být o samotě v modlitbě. Jsi tak duchovní, jak jen chceš. Toužíš po Kristu? Najdi si osamělé místo a modli se za větší přítomnost Pána. Hledej jeho tvář, soustřeď se na něj.

Někdy musíme říci: "Bože, chci tě poznat." Musíte si vybudovat důvěrný vztah s Kristem. Tento vztah je postaven na zvláštním čase o samotě. Jsou lidé, kteří se zabili modlitbou 10 hodin denně. Znají Boha způsobem, jakým ho my nikdy nepoznáme. Jak myslíte, že Jan Křtitel dokázal vzkřísit mrtvý národ? Byl s Bohem o samotě po celá léta.

Když budeš léta sám s Bohem, bude na tvůj život působit Boží přítomnost. Budeš odvážnější. Pokud nebudeš číst Bibli a denně se modlit, duchovně zemřeš a nebudeš mít žádnou moc proti hříchu. Vzpomínám si, že když jsem byl poprvé spasen, neměl jsem v životě žádnou odvahu.

Bál jsem se modlit společně ve skupinkách a bál jsem se svědčit. Po dlouhé době, kdy jsem byl s Bohem sám, bylo pro mě vedení modlitby snadné. Měl jsem větší břemeno pro ztracené svědčit a nebál jsem se. Někdy ještě dokážu být trochu nervózní, ale Duch svatý mě vede.

23. Židům 12,1-2 "Proto, když jsme obklopeni tak velkým oblakem svědků , odhoďme všechno, co nám překáží, a hřích, který nás tak snadno spoutává. A vytrvale běžme vytýčený závod, upírajíce zrak na Ježíše , průkopníka a dovršitele víry. Pro radost, která mu byla uložena, snesl kříž, pohrdl jeho potupou a usedl po praviciBožího trůnu."

24. Marek 1,35 "Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a odplížil se na osamělé místo, aby se modlil."

25. Římanům 15,4-5 "Neboť cokoli bylo dříve napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a útěchu z Písem měli naději. Bůh trpělivosti a útěchy vám nyní dej, abyste byli navzájem podobní podle Krista Ježíše."

Bůh s vámi ještě neskončil.

Pro ty, kteří činili pokání a důvěřovali pouze Ježíši Kristu, je jejich spása zpečetěna Duchem svatým. Bůh bude ve vašem životě působit až do konce. Neohlížejte se zpět, jděte dál a nevzdávejte se, protože Bůh to s vámi nevzdal. Uvidíte jeho slávu a uvidíte, jak Bůh použil různé situace k dobrému.

Viz_také: Překlad Bible ESV a NASB: (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

Bonus

Jan 15,4-5 " Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže sama přinášet ovoce, nezůstane-li na vinném kmeni, tak ani vy nemůžete, nezůstanete-li ve mně." "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší hojné ovoce, protože beze mne nemůžete nic dělat."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.