30 belangrike Bybelverse oor grootouers (Kragtige liefde)

30 belangrike Bybelverse oor grootouers (Kragtige liefde)
Melvin Allen

Wat sê die Bybel oor grootouers?

Daar is niks soos die liefde en aanbidding van 'n grootouer vir hul kleinkinders nie. Dit is 'n spesiale verhouding wat dikwels gevul is met ongelooflike vreugde. Wat het die Bybel oor grootouers te sê? Hoe kan hulle bydra tot die lewens van hul kleinkinders? Watter rol speel hulle in die lewens van hul kinders en kleinkinders?

Christelike aanhalings oor grootouers

“Grootouers, soos helde, is net so nodig vir 'n kind se groei as vitamiene.”

“A Ouma se liefde voel soos niemand anders s'n nie!”

“Grootouers is 'n heerlike mengsel van lag, omgee-dade, wonderlike stories en liefde.”

“'n Oupa en ouma het silwer in hul hare en goud in hul hart.”

“Om pret te hê met jou kleinkinders is wonderlik! Maar dit is nie die beste deel van grootouerskap nie. Die beste deel is om die ongelooflike voorreg te hê om die stok van geloof oor te dra.”

Die seën om 'n grootouer te wees

In die eerste plek noem die Bybel om 'n grootouer te wees 'n geweldige seën. God het kinders aan 'n gesin gegee om hulle te seën. Dit is 'n seën nie net vir die ouers nie, maar vir die hele gesin - en die grootouers is veral geseënd. Hierdie verhouding behoort baie belangrik te wees en dit kan maklik een van die mooiste verhoudings in daardie kind se lewe wees.

Sien ook: NLT vs ESV Bybelvertaling: (11 groot verskille om te weet)

1. Spreuke 17:6is bekend met die heilige geskrifte wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.”

28. Deuteronomium 6:1-2 “En dit is die gebod, die insettinge en die reëls wat die Here jou God my beveel het om jou te leer, sodat jy dit kan doen in die land waarheen jy gaan oor, om dit in besit te neem, sodat jy die Here jou God kan vrees, jy en jou seun en jou seun se seun, deur al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel, te onderhou, al die dae van jou lewe, en dat jou dae wees lank.”

29. Genesis 45:10 “Jy moet in die land Gosen woon, en jy moet naby my wees, jy en jou kinders en jou kindskinders en jou kleinvee, jou beeste en alles wat jy het. .”

30. Deuteronomium 32:7 “Dink aan die dae van ouds; kyk na die geslagte lank gelede. Vra jou vader en hy sal dit vir jou sê, jou oudstes, en hulle sal vir jou verduidelik.”

Gevolgtrekking

Terwyl baie van ons kultuur druk op die ouderdom uitgeskakel te word, en dat bejaardes weggesit en vergeet word – die Bybel leer die teenoorgestelde. Ons moet ons grootouers in ons lewe inkorporeer, want hulle is 'n belangrike aspek van God se gesinsplan. Hulle verskaf 'n nalatenskap wat niemand anders kan nie. Hulle verskaf onderrig en gebede en lesse wat niemand anders kan nie. Om 'n grootouer te wees is so 'n geweldige seën. Wat 'n eer is dit tog om godvrugtig te hêgrootouers!

"Kinders se kinders is 'n kroon vir bejaardes, en ouers is die trots van hul kinders."

2. Psalm 92:14 “Hulle sal in die ouderdom nog vrugte dra, hulle sal vars en groen bly.”

3. Spreuke 16:31 “Grys hare is 'n kroon van heerlikheid; dit word verkry in 'n regverdige lewe.”

4. Psalm 103:17 “Maar van ewigheid tot ewigheid is die liefde van die Here met die wat Hom vrees, en sy geregtigheid met hulle kindskinders.

5. Spreuke 13:22 "'n Goeie mens laat 'n erfdeel na vir sy kinders se kinders, maar die rykdom van 'n sondaar word vir die regverdiges opgegaar."

Die verhouding tussen grootouers en kleinkinders

Die verhouding tussen grootouers en kleinkinders is pragtig. Grootouers word aan ons gegee om hulle wysheid aan ons te skenk, om ons van God en Sy woord te leer, en om kinders te help grootmaak wat die Here sal dien. Selfs as hulle ouer word en minder kan doen, is hulle nie minder werd nie. Hulle lesse kan verander soos hulle ouer word – maar ons sal steeds leer om ander lief te hê en God lief te hê deur vir hulle om te gee. Daar is verskeie pragtige voorbeelde in die Skrif oor die kosbare seën wat die verhouding tussen grootouers en kleinkinders kan wees.

6. Genesis 31:55 “Vroeg die volgende oggend het Laban sy kleinkinders en sy dogters gesoen en hulle geseën. Toe het hy vertrek en teruggekeer huis toe.”

7. 2 Timoteus 1:5 “Ek isherinner aan jou opregte geloof, wat eers in jou ouma Lois en in jou ma Eunice geleef het en, ek is oortuig, nou ook in jou woon.”

8. Genesis 48:9 “Josef sê vir sy vader: Hulle is my seuns wat God my hier gegee het.” En hy sê: Bring hulle asseblief vir my, dat ek hulle kan seën.

Die verantwoordelikhede van grootouers

Grootouers het rolle wat God aan hulle gegee het. Hierdie rolle speel 'n belangrike rol in die lewens van hul kinders en kleinkinders. Alhoewel die rol van grootouer nie so gesaghebbend in die lewe van die kinders is nie, is dit nie minder invloedryk en betekenisvol nie.

Eerstens het grootouers 'n verantwoordelikheid om 'n lewe te lei wat vir die Here welgevallig is. Die sondes van die grootouers kan 'n blywende uitwerking op die lewe van hul kinders en kleinkinders hê. Die jonger geslagte hou hulle dop – hou hulle fyn dop – en leer uit wat hulle sien. Grootouers moet lewens lei wat gesentreer is om God te verheerlik met alles wat hulle doen.

Grootouers is ook veronderstel om gesonde leer aan hulle kinders en kleinkinders te leer. Die woord van God moet sentraal in hulle lewens staan. Hulle moet gesonde leer ken om dit te leer. Grootouers is ook veronderstel om waardig en selfbeheersend te wees. Hulle moet lewens lei wat eerbiedig in gedrag is en nugter van verstand is. Hullemoet hulle kinders en kleinkinders leer hoe om godvrugtige mans en vrouens te wees. Hulle moet help om die kleinkinders op te lei en te leer hoe om lewens te lei wat God eer.

9. Eksodus 34:6-7 “En hy het voor Moses verbygegaan en uitgeroep: Die Here, die Here, die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, vol liefde. aan duisende, en vergewe goddeloosheid, rebellie en sonde. Tog laat hy die skuldiges nie ongestraf nie; hy straf die kinders en hulle kinders vir die sonde van die ouers tot in die derde en vierde geslag.”

10. Deuteronomium 4:9 “Pas net op en bewaar jou siel, dat jy nie vergeet wat jou oë gesien het nie en dat dit nie uit jou hart wyk al die dae van jou lewe nie. Maak hulle bekend aan jou kinders en jou kinders se kinders.”

Sien ook: Bybel vs Koran (Koran): 12 groot verskille (wat is reg?)

11. Titus 2:1-5 “Maar julle, leer wat met die gesonde leer ooreenstem. Ouer mans moet nugter wees, waardig, selfbeheersd, gesond in geloof, in liefde en in standvastigheid. Ouer vroue moet eweneens eerbiedig wees in gedrag, nie lasteraars of slawe van baie wyn nie. Hulle moet leer wat goed is, en so die jong vroue oplei om selfbeheersd, rein, tuiswerk, vriendelik en onderdanig aan hul eie mans te wees, sodat die woord van God nie uitgeskel mag word nie.”

Die verantwoordelikheid van kleinkinders

Net soos grootouershet verantwoordelikheid teenoor hul kleinkinders, die kleinkinders het 'n verantwoordelikheid teenoor hul grootouers. Kleinkinders moet hul ouers en grootouers eer. Ons betoon eer deur opreg oor hulle te praat en deur respekvol met hulle te praat en na hulle te luister wanneer hulle praat. Grootouers wat Jesus liefhet, probeer om hulle kleinkinders te leer – wat die verantwoordelikheid het om na hulle te luister sodat hulle kan leer. Kinders en kleinkinders het die verantwoordelikheid om na hul ouers en grootouers te sorg soos hulle ouer word. Dit is 'n seën en 'n leergeleentheid alles in een.

12. Deuteronomium 5:16 “Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae lank mag wees en dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God gee vir jou.”

13. Spreuke 4:1-5 “Hoor, o seuns, die tug van 'n vader, en let op, sodat julle insig kan verkry, want Ek gee julle goeie bevele; laat my leer nie versaak nie. Toe ek 'n seun by my pa was, teer, die enigste een in die oë van my moeder, het hy my geleer en vir my gesê: 'Laat jou hart my woorde vashou; bewaar my gebooie en leef. Kry wysheid; kry insig; vergeet nie, en draai nie af van die woorde van my mond nie.’’

14. Psalm 71:9 “Verwerp my nie in die tyd van ouderdom nie; verlaat my nie as my krag op is nie.”

15. Spreuke 1:8-9 “Hoor,my seun, jou vader se opdrag, en laat vaar jou moeder se leer nie, want dit is ’n sierlike krans vir jou kop en hangertjies vir jou nek.”

16. 1 Timoteus 5:4 “Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om godsaligheid aan hul eie huisgesin te betoon en om 'n bietjie na hul ouers terug te keer, want dit is aangenaam in die oë van God.”

Verse om grootouers aan te moedig

Om 'n grootouer te wees is so 'n seën! Ongeag hoe fisies in staat hulle is, ongeag hoe ongeskonde hul verstand bly – om 'n grootouer te wees is 'n seën vir die hele gesin. Hulle kan gerus wees dat hulle goddelike invloed nie ongesiens by die Here sal verbygaan nie. Hulle het 'n impak.

17. Spreuke 16:31 “Grys hare is 'n kroon van prag; dit word bereik op die weg van geregtigheid.”

18. Jesaja 46:4 “Tot jou ouderdom is Ek Hy, en tot grys hare sal Ek jou dra. Ek het gemaak, en Ek sal dra; Ek sal dra en sal red.”

19. Psalm 37:25 “Ek was jonk en nou is ek oud, maar ek het nie die regverdige verlate gesien of sy kinders wat brood smeek nie.”

20. Psalm 92:14-15 “Hulle dra nog vrugte in die ouderdom; hulle is altyd vol sap en groen, om te verkondig dat die Here opreg is; Hy is my rots, en daar is geen ongeregtigheid in hom nie.”

21. Jesaja 40:28-31 “Weet julle nie? Het jy nie gehoor nie? Die Here isdie ewige God, die Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie flou of moeg nie; sy begrip is ondeurgrondelik. Hy gee krag aan die vermoeide en aan hom wat geen krag het nie, vermeerder hy krag. Selfs jongmense sal moeg word en moeg word, en jongmanne sal uitgeput raak; maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle sal opstyg met vlerke soos arende; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; hulle sal loop en nie verslap nie.”

22. Psalm 100:5 “Want die HERE is goed. Sy onfeilbare liefde duur tot in ewigheid, en sy getrouheid duur voort tot elke geslag.”

23. Psalm 73:26 “My vlees en my hart mag beswyk, maar God is die sterkte van my hart, my deel vir ewig.”

24. Hebreërs 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

Voorbeelde van grootouers in die Bybel

Ons kan sien baie voorbeelde van grootouers in die Skrif. Sommige voorbeelde is mense wat ons moet navolg. Ander word aan ons gegee as waarskuwings van watter soort gedrag of houding ons moet vermy.

'n Slegte voorbeeld van grootouers word gevind in 2 Konings 11. Dit is die verhaal van Atalia, moeder van koning Ahasia van Juda. Atalia het nog gelewe toe haar seun koning Ahasia gesterf het. Met sy dood het die koninginmoeder al haar koninklike familie laat teregstel sodat sy kon regeer. Een van Ahasia se susters, Joseba, het egter haar seun weggesteek. Hierdie baba se naam was Joas. DieKoninginmoeder het 6 jaar lank regeer terwyl haar kleinseun Joas en sy verpleegster in die tempel weggekruip het. Toe Joas 7 word, het die hoëpriester hom in die openbaar uitgebring en hom gesalf. Die priester het ook die kroon op sy kop gesit en hom koning Joas van Juda uitgeroep. Koningin Atalia het dit gesien en woedend geword. Die hoëpriester het beveel dat sy tereggestel moet word. Koning Joas het 40 jaar lank geregeer.

'n Wonderlike voorbeeld van 'n grootouer in die Skrif is in die boek Rut. Die verhaal van Rut gebeur in een van die ergste tye in die Joodse geskiedenis. Naomi en haar man was, soos baie Joodse mense in daardie tyd, in ballingskap. Hulle het gewoon in die land van hul vyande, die Moabiete. Toe het Naomi se man gesterf. Ruth het verkies om by haar skoonma te bly en vir haar te sorg. Sy trou later met Boas. Toe 'n seun vir Boas en Rut gebore is, het die dorpenaars na Naomi gekom en gesê: "Naomi het 'n seun" in gelukwensing. Al was hierdie kind nie 'n bloedverwant van Naomi nie, is sy as die ouma beskou. Sy was 'n godvresende ouma wat uiters geseën was deur deel te wees van haar kleinseun Obed se lewe. Rut se lewe was geweldig geseënd deur Naomi daarin te hê. Kom meer te wete oor Rut hier – Rut in die Bybel.

25. Rut 4:14-17 “Die vroue het vir Naomi gesê: “Prys aan die Here wat jou vandag nie sonder 'n bewaker-verlosser gelaat het nie. Mag hy deur Israel beroemd word! 15 Hy sal jou lewe vernuwe enonderhou jou op jou oudag. Want jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou beter is as sewe seuns, het hom in die wêreld gebring.” 16Toe neem Naomi die kind in haar arms en versorg hom. 17 Die vroue wat daar woon, het gesê: “Naomi het ’n seun!” En hulle het hom Obed genoem. Hy was die vader van Isai, die vader van Dawid.”

Hoe om 'n goddelike nalatenskap na te laat?

Billy Graham het gesê: "Die grootste nalatenskap wat 'n mens aan jou kleinkinders kan oordra, is nie geld of ander materiële dinge wat in jou lewe opgehoop is nie, maar eerder 'n nalatenskap van karakter en geloof."

Niemand op aarde sal vir jou bid soos jou grootouers nie. Selfs wanneer hulle siek is, kan hulle hard werk om ’n godvrugtige grootouer te wees deur bloot vir hulle kleinkinders te bid.

Nog 'n manier waarop grootouers 'n geweldige invloed kan wees, is deur hul getuienis oor en oor aan hul kleinkinders te vertel. Vertel stories oor God se voorsiening, oor hoe Hy altyd Sy beloftes nakom, oor Sy getrouheid. Grootouers het 'n lang lewe wat hulle geleef het – en nou is hulle op die stadium waar hulle kan sit en stories van SY goedheid vertel! Wat 'n merkwaardige manier om 'n nalatenskap na te laat!

26. Psalm 145:4 “Die een geslag beveel u werke aan die ander aan; hulle vertel van u magtige dade.”

27. 2 Timoteus 3:14-15 “Maar wat jou betref, bly in wat jy geleer het en vas geglo het, omdat jy van kleins af weet dat jy
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.