Překlad Bible ESV a NASB: (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

Překlad Bible ESV a NASB: (11 hlavních rozdílů, které je třeba znát)
Melvin Allen

V tomto článku budeme rozlišovat mezi překladem Bible ESV a NASB. Cílem překladu Bible je pomoci čtenáři porozumět textu, který čte.

Teprve ve 20. století se bibličtí učenci rozhodli vzít hebrejský, aramejský a řecký originál a přeložit jej do nejbližšího možného ekvivalentu v angličtině.

Původ

Viz_také: 35 hlavních biblických veršů o lásce k nepřátelům (2022 Love)

ESV - Tato verze byla původně vytvořena v roce 2001 a vychází z revidované standardní verze z roku 1971.

NASB - Nová americká standardní bible byla poprvé vydána v roce 1971.

Čitelnost

ESV - Tato verze je velmi čtivá. Je vhodná pro starší děti i dospělé. Velmi příjemně se čte. Přijde mi jako plynulejší čtení, protože není doslova slovo od slova.

NASB - NASB je považována za o něco méně pohodlnou než ESV, ale většina dospělých ji může číst velmi pohodlně. Tato verze je doslovná, takže některé starozákonní pasáže mohou působit trochu strnule.

Rozdíly v překladu Bible ESV a NASB

ESV - ESV je "v podstatě doslovný" překlad. Zaměřuje se nejen na původní znění textu, ale také na hlas jednotlivých biblických autorů. Tento překlad se soustředí na "slovo za slovem" a zároveň bere v úvahu rozdíly v gramatice, idiomu a syntaxi moderní angličtiny oproti původním jazykům.

NASB - NASB je mezi seriózními biblisty velmi oblíbená, protože překladatelé se snažili co nejvíce přiblížit doslovnému překladu z původních jazyků do češtiny.

Porovnání biblických veršů v ESV a NASB

ESV - Římanům 8:38-39 "Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, ani přítomné věci, ani budoucí věci, ani mocnosti, ani výška, ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu."

Efezským 5,2 "A žijte v lásce, jako si nás zamiloval Kristus a vydal za nás sám sebe jako vonný dar a oběť Bohu."

Římanům 5:8 "Bůh však svou lásku k nám dokazuje tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci."

Přísloví 29:23 "Pýcha člověka ho srazí na kolena, ale kdo je pokorný v duchu, získá čest.

Efezským 2:12 "pamatujte, že jste byli v té době odloučeni od Krista, vyobcováni ze společenství Izraele a cizinci zaslíbených smluv, bez naděje a bez Boha na světě."

Žalm 20:7 Někteří doufají ve vozy a jiní v koně, my však doufáme ve jméno Hospodina, našeho Boha.

Exodus 15:13 "Ve své pevné lásce jsi vedl lid, který jsi vykoupil, vedl jsi ho svou silou do svého svatého příbytku."

Jan 4:24 "Bůh je duch a ti, kdo se mu klanějí, se musí klanět v duchu a pravdě."

NASB - Římanům 8,38-39 "Jsem totiž přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížectví, ani přítomné věci, ani budoucí věci, ani mocnosti, ani výška, ani hlubina, ani žádná jiná stvořená věc nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu."

Efezským 5,2 "a žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás a vydal sám sebe za nás jako oběť a dar Bohu jako vonnou vůni."

Římanům 5:8 "Bůh však dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci."

Přísloví 29:23 "Pýcha člověka přivede ho na dno, ale pokorný duch dosáhne cti."

Viz_také: 50 důležitých biblických veršů o smilstvu a cizoložství

Efezským 2:12 "Pamatujte, že jste tehdy byli odloučeni od Krista, vyloučeni z izraelského lidu a cizí smlouvám zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě." (7 Božích smluv)

Žalm 20:7 "Někteří chválí své vozy a jiní své koně, my však budeme chválit jméno Hospodina, našeho Boha."

Exodus 15:13 "Ve své věrnosti jsi vedl lid, který jsi vykoupil, ve své síle jsi ho vedl do svého svatého příbytku."

Jan 4:24 "Bůh je duch a ti, kdo se mu klanějí, se musí klanět v duchu a pravdě."

Revize

ESV - První revize byla zveřejněna v roce 2007. Druhá revize přišla v roce 2011 a třetí v roce 2016.

NASB - NASB byl poprvé aktualizován v roce 1995 a znovu v roce 2020.

Cílová skupina

ESV - Cílovou skupinou jsou všechny věkové kategorie. Je vhodná pro starší děti i dospělé.

NASB - Cílovou skupinou jsou dospělí.

Který překlad je oblíbenější mezi ESV a NASB?

ESV - ESV je mnohem oblíbenější než NASB, a to jednoduše proto, že je čtivější.

NASB - Ačkoli NASB není tak populární jako ESV, je stále velmi vyhledávaná.

Výhody a nevýhody obou

ESV - Pro ESV je jeho plynulá čitelnost. Proti je skutečnost, že se nejedná o překlad slovo od slova.

NASB - Největším kladem NASB je skutečnost, že se jedná o překlad slovo od slova. Je to nejdoslovnější překlad na trhu. Zápory pro některé - i když ne pro všechny - je MALÁ strnulost v jeho čitelnosti.

Pastoři

Pastoři, kteří používají ESV - Kevin DeYoung, John Piper, Matt Chandler, Erwin Lutzer, Francis Chan, Bryan Chapell, David Platt.

Pastoři, kteří používají NASB - John MacArthur, Charles Stanley, Joseph Stowell, Dr. R. Albert Mohler, Dr. R.C. Sproul, Bruce A. Ware Ph.D.

Studijní bible na výběr

Nejlepší studijní bible ESV - Studijní bible ESV, Studijní bible ESV o systematické teologii, Studijní bible ESV o Jeremiášovi

Nejlepší studijní bible NASB - Studijní bible NASB MacArthur, Studijní bible NASB Zondervan, Studijní bible Life Application, Roční chronologická bible NKJV

Další překlady Bible

Existuje řada dalších biblických překladů, například NIV nebo NKJV. Prosím, zvažte v modlitbě každý překlad a pečlivě prostudujte jeho pozadí.

Který překlad Bible si mám vybrat?

Nakonec je volba na vás a měli byste se rozhodnout na základě pečlivé modlitby a výzkumu. Najděte si překlad bible, který vám vyhovuje z hlediska úrovně čtení, ale který je také velmi spolehlivý - doslovný překlad slovo od slova je mnohem lepší než překlad myšlenka za myšlenkou.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.