25 Rheswm Pam Mae'r Byd yn Casáu Cristnogion A Christnogaeth

25 Rheswm Pam Mae'r Byd yn Casáu Cristnogion A Christnogaeth
Melvin Allen

“Mae’n gas gen i Gristnogion, mae Cristnogion yn dwp, mae Cristnogion yn blino, mae Cristnogion yn bigotiaid beirniadol.” Os ydych yn gredwr yn byw yn America gwn eich bod wedi clywed geiriau fel y rhain o'r blaen. Y cwestiwn yw pam mae anffyddwyr yn casáu Cristnogion? Pam mae'r byd yn ein casáu?

Cyn i ni ddarganfod pam isod, hoffwn ddweud nad oes ots pwy ydych chi. Os ydych yn proffesu Crist fel eich Arglwydd a Gwaredwr, byddwch yn cael eich erlid.

Mewn gwledydd eraill mae rhai pobl yn marw oherwydd nad ydyn nhw eisiau gwadu Crist.

Os ydych chi'n teimlo'n ddrwg oherwydd nad ydych chi erioed wedi cael eich erlid am eich ffydd yng Nghrist, peidiwch â phoeni ei fod ar ddod.

Gwyliwch, mae rhai pobl sy'n mynd allan i gael eu casáu gan bobl.

Nid yw'r ysgrythur byth yn cymeradwyo hyn. Rwyf wedi gwylio fideos o'r hyn a elwir yn Gristnogion yn pryfocio'n bwrpasol ac yn gwrthdaro tuag at anghredinwyr.

Ie, wrth efengylu dylem sefyll yn gadarn a phregethu'r holl wirionedd, ond y mae rhai pobl sy'n mynd allan i gael eu casáu er mwyn iddynt allu dweud, "edrychwch, rwy'n cael fy erlid." Mae'r bobl hyn yn cael eu casáu nid oherwydd Crist, ond oherwydd eu bod yn ffyliaid.

Nid yw'n cymryd llawer i chi gael eich casáu. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw agor eich ceg. Mae rhai pobl yn llwfrgi. Fyddan nhw byth yn pregethu yn erbyn pechod. Byddan nhw'n gwylio pobl yn mynd i Uffern ac yn dawel.

Dyma'r math o bobl y mae'r byd yn eu hoffi.o'r dechreuad, heb ddal at y gwirionedd, canys nid oes gwirionedd ynddo. Pan fydd yn gorwedd, y mae'n siarad ei famiaith, oherwydd y mae'n gelwyddog ac yn dad i gelwydd."

1 Ioan 3:1 0  “Dyma sut rydyn ni'n gwybod pwy yw plant Duw a phwy yw plant y diafol: Nid yw unrhyw un nad yw'n gwneud yr hyn sy'n iawn yn blentyn i Dduw, nac yn unrhyw un sy'n ddim yn caru eu brawd a'u chwaer.”

20. Mae gennym ni Ysbryd Crist ynom.

Rhufeiniaid 8:9 “Ond dydych chi ddim yn cael eich rheoli gan eich natur bechadurus. Rydych chi'n cael eich rheoli gan yr Ysbryd os oes gennych chi Ysbryd Duw yn byw ynoch chi. (A chofiwch nad yw'r rhai nad oes ganddynt Ysbryd Crist yn byw ynddynt, yn perthyn iddo o gwbl."

21. Y maent yn casáu efengyl Crist. 0> 1 Corinthiaid 1:18 “Mae neges y groes yn ffôl i'r rhai sy'n mynd i ddistryw! Ond rydyn ni sy'n cael ein hachub yn gwybod mai gallu Duw yw hi.”

22. Dywedodd Duw y bydden ni’n cael ein herlid.

2 Timotheus 3:12 “Ie, a bydd pawb sy’n dymuno byw bywyd duwiol yng Nghrist Iesu yn dioddef erledigaeth.”

1 Ioan 3:13 “Frodyr a chwiorydd, peidiwch â synnu os yw'r byd yn eich casáu chi.”

23. Tramorwyr ydym ni ac mae tramorwyr bob amser yn cael eu cam-drin.

Hebreaid 13:14 “Oherwydd nid y byd hwn yw ein cartref parhaol; yr ydym yn edrych ymlaen at gartref eto i ddod.”

Philipiaid 3:20 “ Onddinasyddion y nef ydym ni, lle y mae yr Arglwydd lesu Grist yn byw. Ac rydyn ni'n aros yn eiddgar iddo ddychwelyd fel ein Gwaredwr. ”

24. Oherwydd gweithredoedd ffug-Gristnogion neu gredinwyr anaeddfed.

Rhufeiniaid 2:24 “Nid rhyfedd fod yr Ysgrythurau yn dweud, ‘Y mae’r Cenhedloedd yn cablu enw Duw o’ch herwydd chwi.”

25. Mae Cristnogion yn ddrwg am fusnes i'r drygionus.

Clybiau, clinigau erthyliad, safleoedd pornograffi, casinos, pregethwyr ffyniant, seicigion, ac ati. Rydym yn ymladd yn erbyn pethau sy'n ddrwg, sy'n broblem i'r rhai sy'n ceisio budd anonest.

Actau 19:24-27 “Roedd Demetrius, gof arian, yn gwneud modelau arian o deml Artemis. Daeth ei fusnes ag elw enfawr i'r dynion a oedd yn gweithio iddo. Galwodd gyfarfod o'i weithwyr ac eraill oedd yn gwneud gwaith tebyg. Dywedodd Demetrius, “Wŷr, fe wyddoch ein bod ni'n ennill incwm da o'r busnes hwn, ac rydych chi'n gweld ac yn clywed beth mae'r dyn hwn wedi'i wneud, Paul. Mae wedi ennill dros dyrfa fawr sy'n ei ddilyn nid yn unig yn Effesus ond hefyd ledled talaith Asia. Mae'n dweud wrth bobl nad duwiau yw duwiau sy'n cael eu gwneud gan bobl. Mae perygl y bydd pobl yn difrïo ein gwaith, ac mae perygl y bydd pobl yn meddwl nad yw teml y dduwies fawr Artemis yn ddim. Yna bydd hi y mae Asia gyfan a gweddill y byd yn ei haddoli yn cael ei dwyn o'i gogoniant.”

Actau 16:16-20 “Un diwrnod panyr oeddym yn myned i'r man gweddi, gwas benyw yn ein cyfarfod. Roedd hi wedi ei meddiannu gan ysbryd drwg a oedd yn dweud ffawd. Gwnaeth lawer o arian i'w pherchnogion trwy ddweud ffawd. Roedd hi'n arfer dilyn Paul a gweiddi, “Mae'r dynion hyn yn weision i'r Duw Goruchaf. Maen nhw'n dweud wrthych chi sut y gallwch chi gael eich achub." Parhaodd i wneud hyn am ddyddiau lawer. Aeth Paul yn flin, trodd at yr ysbryd drwg, a dywedodd, “Yr wyf yn gorchymyn i ti yn enw Iesu Grist ddod allan ohoni!” Fel y dywedodd Paul hyn, gadawodd yr ysbryd drwg hi. Pan sylweddolodd ei pherchnogion fod eu gobaith o wneud arian wedi diflannu, dyma nhw'n gafael yn Paul a Silas a'u llusgo at yr awdurdodau yn y sgwâr cyhoeddus. O flaen y swyddogion Rhufeinig, dyma nhw'n dweud, “Mae'r dynion hyn yn achosi llawer o helbul yn ein dinas ni. Iddewon ydyn nhw.”

Luc 16:13-14 “Ni all neb wasanaethu dau feistr. Oherwydd byddi'n casáu'r naill ac yn caru'r llall; byddwch yn ymroddedig i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw ac arian.” Clywodd y Phariseaid, y rhai oedd yn caru eu harian yn fawr, hyn oll, a gwatwarasant wrtho.”

Byddwch yn cael eich casáu.

Mae’n cŵl y dyddiau hyn i watwar Iesu mewn fideo cerddoriaeth. Mae'r byd yn caru gau grefyddau oherwydd eu bod yn perthyn i'w tad Satan. Cristnogaeth yw'r grefydd sy'n cael ei chasáu fwyaf am reswm. Pan rydyn ni'n dioddef dros Grist rydyn ni'n rhannu yn Ei ddioddefaint. Llawenhewch mewn erledigaeth. Gweddïwch dros y rhai sy'n eich casáu ac yn eich erlid. Parhewch i bregethuyr efengyl gyda chariad. Dangoswch i eraill gariad Duw. Yn union fel Iesu achub Paul a oedd yn arfer llofruddio Cristnogion, Bydd yn achub unrhyw un. Edifarhewch ac Ymddiried yng Nghrist yn unig am iachawdwriaeth.

Mathew 5:10-12 “Bendigedig yw'r rhai sy'n cael eu herlid am wneud daioni, oherwydd iddyn nhw y mae teyrnas nefoedd yn perthyn. “Bydd pobl yn eich sarhau ac yn eich brifo. Byddan nhw'n dweud celwydd ac yn dweud pob math o bethau drwg amdanoch chi am eich bod chi'n fy nilyn i. Ond pan wnânt, fe'ch bendithir. Llawenhewch a byddwch lawen, oherwydd y mae gennych wobr fawr yn aros amdanoch yn y nefoedd. Gwnaeth pobl yr un pethau drwg i'r proffwydi oedd yn byw o'ch blaen chi.”

I gael gwell dealltwriaeth o’r efengyl yr wyf yn eich annog i (darllenwch yr erthygl hon ar iachawdwriaeth.)

Pobl sy'n dweud eu bod nhw'n Gristnogion, ond ddim yn bwrw glaw ar orymdaith ddrwg pobl eraill. Mae'r byd yn hoffi pobl fel T.D. Jakes, Joel Osteen, ac ati. Mae'r bobl hyn yn cydoddef drygioni a byth yn siarad am bechod nac Uffern. Maent yn gyfeillion y byd. Luc 6:26, “Gwae chi pan fydd pawb yn siarad yn dda amdanoch chi, oherwydd dyna sut y gwnaeth eu hynafiaid drin y gau broffwydi.”

Dyfyniadau

  • “Mae bod yn iawn gyda Duw yn aml wedi golygu bod mewn helbul gyda dynion.” Mae A.W. Tozer
  • “Nid ydym yn cael ein galw i fod fel Cristnogion eraill; Fe’n gelwir i fod fel Crist.” -Stacy L. Sanchez

1. Mae'r byd yn ein casáu ni oherwydd dydyn ni ddim yn rhan o'r byd.

Ioan 15:19 “Byddai'r byd yn dy garu di fel un ohono'i hun petaech chi'n perthyn iddo, ond dydych chi ddim yn rhan ohono mwyach. y byd. Dewisais i chi ddod allan o'r byd, felly mae'n eich casáu chi.”

1 Pedr 2:9 “Ond yr ydych yn bobl etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl i fod yn eiddo iddo'i hun ac i gyhoeddi gweithredoedd rhyfeddol yr hwn a'ch galwodd allan o'r tywyllwch. i mewn i'w oleuni rhyfeddol."

Iago 4:4 “Chi odinebwyr! Oni wyddoch fod cyfeillgarwch â’r byd yn golygu gelyniaeth at Dduw? Felly mae pwy bynnag sydd eisiau bod yn ffrind i'r byd hwn yn elyn i Dduw.”

Salm 4:3 “Ond deall hyn: mae'r ARGLWYDD wedi neilltuo'r duwiol iddo'i hun! Bydd yr ARGLWYDD yn gwrando arna i pan fydda i'n gweiddi arno!”

2. Rydym yn casáu oherwydd ein bod yn dilynCrist.

Ioan 15:18 “Os yw'r byd yn eich casáu chwi, cofia ei fod wedi fy nghasáu i yn gyntaf.”

Mathew 10:22 “A bydd yr holl genhedloedd yn dy gasáu di am dy fod yn ddilynwyr i mi. Ond bydd pawb sy'n dyfalbarhau hyd y diwedd yn cael eu hachub.”

Mathew 24:9 “Yna fe'ch trosglwyddir i'ch erlid a'ch rhoi i farwolaeth, a byddwch yn cael eich casáu gan yr holl genhedloedd o'm hachos i.”

Salm 69:4 “Y mae'r rhai sy'n fy nghasáu heb reswm yn fwy na gwallt fy mhen; llawer yw fy ngelynion heb achos, y rhai a geisiant fy dinystrio. Rwy'n cael fy ngorfodi i adfer yr hyn na wnes i ei ddwyn.”

3. Mae'r byd yn casáu Duw. Rydyn ni'n eu hatgoffa o'r Duw maen nhw'n ei gasáu cymaint.

Rhufeiniaid 1:29-30 “Daeth eu bywydau yn llawn o bob math o ddrygioni, pechod, trachwant, casineb, cenfigen, llofruddiaeth, ffraeo, twyll. , ymddygiad maleisus, a chlecs. Y maent yn drywanwyr cefn, yn gas gan Dduw, yn ddiargyhoedd, yn falch, ac yn ymffrostgar. Maent yn dyfeisio ffyrdd newydd o bechu, ac maent yn anufuddhau i'w rhieni. Maen nhw'n gwrthod deall , yn torri eu haddewidion, yn ddigalon, ac heb drugaredd.”

Ioan 15:21 “Byddant yn eich trin fel hyn oherwydd fy enw i, os nad ydynt yn adnabod yr hwn a'm hanfonodd.”

Ioan 15:25 “Mae hyn yn cyflawni'r hyn sy'n ysgrifenedig yn eu Hysgrythurau: Roedden nhw'n fy nghasáu i heb achos.”

4. Mae’r tywyllwch bob amser yn casáu’r golau.

Ioan 3:19-21 “Dyma’r dyfarniad: Daeth goleuni i’r byd, ond roedd pobl yn caru tywyllwch yn lle golauam fod eu gweithredoedd yn ddrwg. Y mae pob un sy'n gwneud drwg yn casáu'r goleuni, ac ni ddaw i'r goleuni rhag ofn i'w weithredoedd gael eu dinoethi. Ond y mae pwy bynnag sy'n byw trwy'r gwirionedd yn dod i'r goleuni, er mwyn iddo gael ei weld yn eglur fod yr hyn a wnaethant wedi ei wneud yng ngolwg Duw.”

Mathew 5:14-15 “Ti yw goleuni’r byd – fel dinas ar ben bryn na ellir ei chuddio. Nid oes unrhyw un yn goleuo lamp ac yna'n ei rhoi o dan fasged. Yn hytrach, gosodir lamp ar stand, lle mae'n rhoi golau i bawb yn y tŷ. Yn yr un modd, bydded i'ch gweithredoedd da ddisgleirio i bawb eu gweld, fel y bydd pawb yn moli eich Tad nefol.”

5. Mae pobl yn casáu’r gwirionedd.

Rhufeiniaid 1:18 “Oherwydd y mae digofaint Duw yn cael ei ddatguddio o’r nef yn erbyn holl annuwioldeb a drygioni y rhai sy’n atal y gwirionedd yn eu drygioni.”

Amos 5:10 “Y mae yna rai sy'n casáu'r un sy'n cynnal cyfiawnder yn y llys ac yn casáu'r un sy'n dweud y gwir.”

Galatiaid 4:16 “Ydw i bellach wedi dod yn elyn i chi oherwydd fy mod yn dweud y gwir wrthych?”

Ioan 17:17 “Sancteiddia hwynt trwy y gwirionedd; gwirionedd yw dy air."

6. Mae'r byd yn ein casáu oherwydd ein cenhadaeth.

Mae anghredinwyr yn caru eu hunangyfiawnder. Mae'n rhaid i ni ddweud wrth bobl sy'n meddwl eu bod yn dda ac sydd wedi bod yn gwneud y pethau y mae cymdeithas yn meddwl y bydd yn mynd â nhw i'r Nefoedd nad yw eu gweithredoedd da yn golygu dim a'udim ond carpiau budron yw gweithredoedd da. Mae balchder yn ein lladd. Maen nhw'n meddwl iddyn nhw eu hunain, “sut meiddiwch chi ddweud nad ydw i'n ddigon da . Pa fodd y meiddiwch fy ngalw yn ddrwg. Dw i wedi gwneud llawer mwy o bethau da na chi. Mae Duw yn adnabod fy nghalon.”

Rhufeiniaid 10:3 “Oherwydd anwybyddu'r cyfiawnder sy'n dod oddi wrth Dduw, a cheisio yn lle hynny sefydlu eu cyfiawnder eu hunain, nid oeddent yn ymostwng i gyfiawnder Duw.”

Mathew 7:22-23 “Bydd llawer yn dweud wrthyf y diwrnod hwnnw, ‘Arglwydd, Arglwydd, oni wnaethom ni broffwydo yn dy enw ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreuliaid ac yn cyflawni llawer o wyrthiau yn dy enw di? Yna dywedaf wrthynt yn blaen, ‘Doeddwn i byth yn eich adnabod. I ffwrdd oddi wrthyf, y drwgweithredwyr!”

Effesiaid 2:8-9 “Oherwydd trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hyn nid oddi wrthych eich hunain, rhodd Duw ydyw; nid oddi wrth weithredoedd y mae, fel na all neb ymffrostio.”

7. Oherwydd eu bod yn credu mewn celwydd.

Mae cymaint o bobl nad ydyn nhw’n gwybod y Beibl ond eto maen nhw’n dal eisiau trafod y Beibl. Y maent yn caledu eu calon i'r gwirionedd ac yn dywedyd pethau fel y mae Duw yn cydoddef caethwasiaeth, hyn, y mae, ac ati.

Salm 109:2 “Canys cegau drygionus a thwyllodrus a agorir i'm herbyn, gan lefaru yn fy erbyn â thafodau celwyddog. ”

2 Thesaloniaid 2:11-12 “Ac am hyn bydd Duw yn anfon twyll cryf atynt, iddynt gredu celwydd.”

8. Maen nhw'n camgymryd cariad at gasineb.

Rwyf wedi gweld Cristnogion yn pregethu ar gyfunrywioldeb yn ydull caredig mwyaf cariadus. Fe wnaethon nhw esbonio bod gobaith yng Nghrist pe bai'r cyfunrywiol yn edifarhau ac yn ymddiried yng Nghrist yn unig. Ac eto, clywais anghredinwyr o hyd yn dweud, “wow mae Cristnogion mor atgas.” Cefais gymaint o sioc. Ni chafodd ddim mwy cariadus na'r pregethu hwn. Yn y gymdeithas heddiw, os ydych chi'n dweud dim byd ac yn caniatáu i rywun fynd i Uffern cariad yw hwnnw. Os dywedwch mewn modd cariadus fod rhywbeth yn bechod, bod yn gas yw hynny. Gwir gasineb yw gwylio rhywun sydd ar ei ffordd i boen a phoenyd tragwyddol a dweud dim byd.

Diarhebion 13:24  “Y mae'r sawl sy'n arbed y wialen yn casáu eu plant , ond y mae'r sawl sy'n caru eu plant yn gofalu eu disgyblu.”

Diarhebion 12:1 “I ddysgu, rhaid i chi garu disgyblaeth; mae'n dwp i gasáu cywiriad.”

Diarhebion 27:5 “Gwell cerydd agored na chariad cudd!”

9. Oherwydd bod pawb arall yn ein casáu ni, a phobl y byd yn ddilynwyr.

Heb hyd yn oed ddod i adnabod Cristnogaeth mae pobl yn cytuno ag eraill. Os bydd rhywun yn dweud bod Cristnogion yn bigots bydd rhywun yn ailadrodd y wybodaeth ffug honno. Maent yn tynnu oddi ar yr hyn y mae eraill yn ei ddweud.

Diarhebion 13:20 “Y mae'r un sy'n cadw cwmni i'r doeth yn dod yn ddoeth, ond cydymaith ffyliaid yn dioddef niwed.”

Luc 23:22-23 “Am y trydydd tro siaradodd â nhw: “Pam ? Pa drosedd y mae'r dyn hwn wedi'i chyflawni? Nid wyf wedi canfod ynddo unrhyw sail dros y gosb eithaf. Felly gwnafgwnewch iddo gosbi ac yna ei ryddhau.” Ond gyda bloeddiadau uchel mynnent yn daer ei fod yn cael ei groeshoelio, a'u bloeddiadau hwy oedd drechaf.”

Exodus 23:2 “Peidiwch â dilyn y dyrfa trwy wneud drwg. Pan fyddwch chi'n rhoi tystiolaeth mewn achos cyfreithiol, peidiwch â gwyrdroi cyfiawnder trwy ochri gyda'r dorf. ”

10. Mae’r byd yn meddwl bod Cristnogion yn wirion.

1 Corinthiaid 1:27 “Ond Duw a ddewisodd bethau ffôl y byd i gywilyddio’r doethion; Dewisodd Duw bethau gwan y byd i godi cywilydd ar y cryf.”

11. Rydym yn cael ein casáu oherwydd athrawon ffug.

Mae llawer o bobl yn eistedd mewn eglwysi a’r cyfan a glywant yw cariad, cariad, cariad, a dim  edifeirwch. Pan fyddan nhw’n mynd allan a dod o hyd i wir gredwr sy’n pregethu pechod, maen nhw’n dweud, “Dim ond am gariad y pregethodd Iesu. Rydych chi'n anghywir!" Mae tröedigion ffug yn eistedd o dan athro ffug yn casáu Cristnogion go iawn.

Mathew 23:15-16 “Gwae chwi, athrawon y gyfraith a Phariseaid, ragrithwyr! Rydych chi'n teithio dros dir a môr i ennill un tröedigaeth, a phan fyddwch chi wedi llwyddo, rydych chi'n eu gwneud nhw ddwywaith cymaint yn blentyn uffern ag ydych chi. Gwae chwi, dywyswyr dall ! Yr ydych yn dywedyd, Os bydd neb yn tyngu i'r deml, nid yw yn golygu dim; ond y mae unrhyw un sy'n tyngu llw i aur y deml yn rhwym wrth y llw hwnnw.”

12. Nid ydynt yn hoffi y gwir Grist. Maen nhw eisiau cadw eu bywyd. Maen nhw eisiau un troed i mewn ac un troed allan.

Luc 14:27-28 “ A phwy bynnag nid yw'n dwyn ei groes,a dyfod ar fy ol i, ni ddichon fod yn ddisgybl i mi. Canys pa un ohonoch, gan fwriadu adeiladu tŵr, nid eistedd i lawr yn gyntaf, ac nid yw'n cyfrif y gost, a oes ganddo ddigon i'w orffen?”

Mathew 16:25-2 6  “Bydd y rhai sydd am achub eu bywydau yn eu colli. Ond bydd y rhai sy'n colli eu bywydau i mi yn dod o hyd iddynt. Pa les y bydd yn ei wneud i bobl ennill y byd i gyd a cholli eu bywydau? Neu beth fydd person yn ei roi yn gyfnewid am fywyd?”

13. Maen nhw eisiau cadw eu pechodau a dydyn nhw ddim yn hoffi i’w pechodau gael eu hamlygu.

Ioan 7:7 “Ni all y byd eich casáu chwi, ond y mae’n fy nghasáu i oherwydd yr wyf yn tystio fod ei weithredoedd yn ddrwg. ”

Effesiaid 5:11 “Peidiwch â chymryd rhan yng ngweithredoedd diwerth drygioni a thywyllwch; yn lle hynny, dinoethwch nhw.”

Gweld hefyd: 10 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Awdurdod (Ufuddhau i Awdurdod Dynol)

14. Mae Satan wedi dallu’r byd.

2 Corinthiaid 4:4 “Y mae duw yr oes hon wedi dallu meddyliau anghredinwyr, fel na allant weld goleuni’r efengyl sy’n arddangos gogoniant Crist, pwy yw delw Duw.”

Gweld hefyd: 50 Prif Adnod y Beibl Am Gristnogaeth (Byw Cristnogol)

Effesiaid 2:2 “eich bod chi unwaith wedi ymarfer fel roeddech chi'n byw yn ôl ffyrdd y byd presennol hwn ac yn ôl rheolwr nerth yr awyr, yr ysbryd sydd bellach yn weithredol yn y rhai anufudd. ”

15. Maen nhw'n ein casáu ni oherwydd dydyn ni ddim yn gwneud drwg gyda nhw. Maen nhw'n credu ein bod ni'n meddwl ein bod ni'n well na phobl nad ydyn nhw'n Gristnogion, ac nid yw hynny'n wir. Nid ydym yn well, rydym yn well ein byd.

1Pedr 4:4 “Wrth gwrs, mae dy gyn-gyfeillion yn synnu pan nad wyt ti bellach yn plymio i’r llifogydd o bethau gwyllt a dinistriol y maen nhw’n eu gwneud. Felly maen nhw'n eich athrod chi."

Effesiaid 5:8 “Oherwydd buoch unwaith yn dywyllwch, ond yn awr goleuni ydych yn yr Arglwydd. Byw fel plant y goleuni.”

16. Maen nhw’n casáu’r Beibl.

Ioan 14:24  “Pwy bynnag sydd ddim yn fy ngharu i, ni fydd yn ufudd i mi. A chofiwch, nid fy ngeiriau fy hun yw fy ngeiriau. Mae'r hyn yr wyf yn ei ddweud wrthych gan y Tad a'm hanfonodd i.”

17. Dydyn nhw ddim eisiau bod yn atebol am eu pechod.

Rhufeiniaid 14:12 “Ie, bydd pob un ohonon ni’n rhoi cyfrif personol i Dduw.”

Rhufeiniaid 2:15 “Dangosant fod gofynion y gyfraith wedi eu hysgrifennu ar eu calonnau, a’u cydwybod hefyd yn tystiolaethu, a’u meddyliau weithiau yn eu cyhuddo, ac ar adegau eraill hyd yn oed yn eu hamddiffyn.)”

18. Y maent yn anwybodus ac yn gwrthod dysgu.

Effesiaid 4:18 “Y mae eu meddyliau yn llawn tywyllwch; maent yn crwydro ymhell oddi wrth y bywyd y mae Duw yn ei roi oherwydd eu bod wedi cau eu meddyliau ac wedi caledu eu calon yn ei erbyn.”

Mathew 22:29 “Atebodd Iesu, ‘Dy gamgymeriad yw nad ydych yn gwybod yr Ysgrythurau, ac nad ydych yn gwybod gallu Duw.”

19. Y rhai sy’n casáu Cristnogaeth yw’r rhai sy’n edmygu’r diafol.

Ioan 8:44 “Rwyt ti’n perthyn i dy dad, y diafol, ac rwyt ti eisiau cyflawni dyheadau dy dad. Llofrudd ydoedd
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.