25 priežastys, kodėl pasaulis nekenčia krikščionių ir krikščionybės

25 priežastys, kodėl pasaulis nekenčia krikščionių ir krikščionybės
Melvin Allen

"Nekenčiu krikščionių, krikščionys yra kvaili, krikščionys erzina, krikščionys yra smerkiantys fanatikai." Jei esate Amerikoje gyvenantis tikintysis, žinau, kad tokius žodžius jau esate girdėję. Kyla klausimas, kodėl ateistai nekenčia krikščionių? Kodėl pasaulis mūsų nekenčia?

Prieš išsiaiškindamas, kodėl, norėčiau pasakyti, kad nesvarbu, kas jūs esate. Jei išpažįstate Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, būsite persekiojami.

Kitose šalyse kai kurie žmonės miršta, nes nenori išsižadėti Kristaus.

Jei jaučiatės blogai, nes niekada nebuvote persekiojami dėl savo tikėjimo Kristumi, nesijaudinkite, tai ateis.

Saugokitės, yra žmonių, kurie stengiasi, kad žmonės jų nekenčia.

Šventasis Raštas niekada to nepateisina. Žiūrėjau vaizdo įrašų, kuriuose vadinamieji krikščionys tyčia provokuoja ir konfrontuoja su netikinčiaisiais.

Taip, evangelizuodami turėtume tvirtai stovėti ir skelbti visą tiesą, tačiau yra žmonių, kurie eina savo keliu, kad būtų nekenčiami tik tam, kad galėtų sakyti: "Žiūrėkite, mane persekioja." Šie žmonės nekenčiami ne dėl Kristaus, bet dėl to, kad yra kvailiai.

Nereikia daug, kad būtum nekenčiamas. Tereikia atverti burną. Kai kurie žmonės yra bailiai. Jie niekada nepradės pamokslauti prieš nuodėmę. Jie žiūrės, kaip žmonės eina į pragarą, ir tylės.

Tokie žmonės patinka pasauliui. Žmonės, kurie sakosi esą krikščionys, bet nepuola į kitų nedorėlių paradą. Pasauliui patinka tokie žmonės kaip T. D. Jakesas, Džoelis Osteenas ir t. t. Šie žmonės pritaria nedorybėms ir niekada nekalba apie nuodėmę ar pragarą. Jie yra pasaulio draugai. Lk 6, 26: " Vargas jums, kai visi apie jus gerai kalba, nes taip jų protėviai elgėsi su netikrais pranašais.."

Citatos

  • "Būti teisus su Dievu dažnai reiškia turėti problemų su žmonėmis." A. W. Tozeris
  • "Mes nesame pašaukti būti panašūs į kitus krikščionis; esame pašaukti būti panašūs į Kristų." -Stacy L. Sanchez

1. Pasaulis mūsų nekenčia, nes mes nesame pasaulio dalis.

Jn 15, 19 "Pasaulis mylėtų tave kaip savą, jei jam priklausytum, bet tu jam nebepriklausai. Aš tave išsirinkau, kad išeitum iš pasaulio, todėl jis tavęs nekenčia".

1 Petro 2:9 "Bet jūs esate išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, tauta, kuri priklauso jam ir skelbia nuostabius darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą."

Jokūbo 4,4 "Svetimautojai! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu reiškia priešiškumą Dievui? Kas nori būti šio pasaulio draugas, tas yra Dievo priešas".

Ps 4,3 "Bet supraskite: Viešpats išskyrė sau dievobaiminguosius! Viešpats išgirs mane, kai šauksiuosi jo!"

2. Esame nekenčiami, nes sekame Kristumi.

Jn 15, 18 "Jei pasaulis jūsų nekenčia, atsiminkite, kad jis pirmas manęs nekentė."

Mato 10:22 " Ir visos tautos jūsų nekentės, nes esate mano sekėjai. Bet kiekvienas, kuris ištveria iki galo, bus išgelbėtas".

Mato 24,9 "Tada jūs būsite atiduoti persekioti ir nužudyti, ir jūsų dėl manęs ims nekęsti visos tautos".

Ps 69, 4 "Tų, kurie be priežasties manęs nekenčia, yra daugiau nei mano galvos plaukų; daugybė mano priešų be priežasties, tų, kurie siekia mane sunaikinti. Esu priverstas grąžinti tai, ko nepavogiau".

3. Pasaulis nekenčia Dievo. Mes jiems primename Dievą, kurio jie taip nekenčia.

Romiečiams 1,29-30 "Jų gyvenimas pasidarė pilnas visokių nedorybių, nuodėmių, godumo, neapykantos, pavydo, žmogžudysčių, kivirčų, apgaulių, piktavališko elgesio ir apkalbų. Jie kerštauja, nekenčia Dievo , yra įžūlūs, išdidūs ir pasipūtę. Jie išradinėja naujus nuodėmės būdus ir nepaklūsta tėvams. Jie nenori suprasti , laužo pažadus, yra beširdžiai ir nesigaili".

Jn 15, 21 "Jie taip elgsis su jumis dėl mano vardo, nes nepažįsta to, kuris mane siuntė".

Jono 15,25 "Taip išsipildė, kas parašyta jų Raštuose: jie be priežasties manęs nekentė".

4. Tamsa visada nekenčia šviesos.

Jn 3, 19-21 "Štai nuosprendis: šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės pamilo tamsą, o ne šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro pikta, nekenčia šviesos , ir nenori išeiti į šviesą, bijodamas, kad jo darbai bus atskleisti. O kas gyvena tiesoje, išeina į šviesą, kad būtų aiškiai matyti, jog tai, ką jie padarė, buvo padaryta priešDievas."

Mato 5, 14-15 " Jūs esate pasaulio šviesa - kaip miestas ant kalvos, kurio neįmanoma paslėpti. Niekas neuždega žiburio ir paskui nepadeda jo po krepšiu. Vietoj to žiburys pastatomas ant stovo, kur šviečia visiems namuose. Taip ir jūsų geri darbai tešviečia visiems, kad visi šlovintų jūsų dangiškąjį Tėvą."

5. Žmonės nekenčia tiesos.

Romiečiams 1:18 "Nes iš dangaus atsiveria Dievo rūstybė prieš visą bedievybę ir nedorybę tų, kurie savo nedorybėje slopina tiesą".

Amoso 5:10 "Yra tokių, kurie nekenčia to, kuris teisme gina teisingumą, ir nekenčia to, kuris sako tiesą".

Galatams 4:16 "Argi dabar tapau jūsų priešu, nes sakau jums tiesą?"

Jono 17:17 "Pašventink juos tiesa; tavo žodis yra tiesa."

6. Pasaulis mūsų nekenčia dėl mūsų misijos.

Netikintieji mėgsta savo teisumą. Žmonėms, kurie mano, kad yra geri, ir darė dalykus, kurie, visuomenės manymu, nuves juos į dangų, turime pasakyti, kad jų geri darbai nieko nereiškia, o jų geri darbai tėra purvini skudurai. Išdidumas mus žudo. Jie galvoja sau: "Kaip drįsti sakyti, kad nesu pakankamai geras. Kaip drįsti vadinti mane blogu. Aš padariau kur kas daugiau gerų dalykų nei tu." Dievas.pažįsta mano širdį."

Romiečiams 10:3 "Nes nepaisydami iš Dievo ateinančio teisumo ir siekdami įtvirtinti savo teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui."

Mato 7,22-23 "Tą dieną daugelis man sakys: 'Viešpatie, Viešpatie, argi ne tavo vardu pranašavome, ne tavo vardu išvarinėjome demonus ir ne tavo vardu darėme daugybę stebuklų?' Tada aš jiems atvirai pasakysiu: 'Aš jūsų niekada nepažinojau. Šalin nuo manęs, piktadariai!"

Efeziečiams 2:8-9 "Jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų pačių, tai yra Dievo dovana, ne iš darbų, kad niekas negalėtų girtis."

7. Nes jie tiki melu.

Yra tiek daug žmonių, kurie nepažįsta Biblijos, bet vis tiek nori diskutuoti apie Bibliją. Jie užkietina savo širdis tiesai ir sako tokius dalykus, kaip kad Dievas pritaria vergovei, tam, tam ir t. t.

Psalmių 109:2 "Nes prieš mane atsivėrė piktos ir klastingos burnos, kalbančios prieš mane melagingomis kalbomis."

2 Tesalonikiečiams 2:11-12 "Ir dėl to Dievas siųs jiems stiprią apgaulę, kad jie tikėtų melu."

8. Jie painioja meilę su neapykanta.

Esu matęs, kaip krikščionys su didžiausia meile pamokslavo apie homoseksualumą. Jie aiškino, kad Kristuje yra viltis, jei homoseksualas atgailauja ir pasitiki vien Kristumi. Tačiau vis tiek girdėjau netikinčiųjų, kurie sakė: "Oho, krikščionys tokie nekenčiami." Buvau taip sukrėstas. Nebuvo nieko meilesnio už šį pamokslavimą. Šiandieninėje visuomenėje, jei nieko nepasakysi ir leisi žmogui eiti į pragarą, tai yrameilė. Jei su meile sakote, kad kažkas yra nuodėmė, tai yra neapykanta. Tikroji neapykanta yra stebėti žmogų, kuris yra pakeliui į amžiną skausmą ir kančią, ir nieko nesakyti.

Patarlių 13:24 "Kas negaili lazdos, nekenčia savo vaikų, o kas myli savo vaikus, tas rūpestingai juos auklėja".

Patarlių 12:1 "Kad išmoktum, privalai mylėti drausmę; kvaila nekęsti pataisymo."

Patarlių 27:5 "Atviras priekaištas geriau už paslėptą meilę!"

9. Nes visi kiti mūsų nekenčia, o pasaulio žmonės yra pasekėjai.

Net nesusipažinę su krikščionybe žmonės pritaria kitiems. Jei kas nors sako, kad krikščionys yra fanatikai, kas nors pakartos šią klaidingą informaciją. Jie vadovaujasi tuo, ką sako kiti.

Patarlių 13:20 "Kas bendrauja su išmintingaisiais, tampa išmintingas, o kvailys kenčia."

Lk 23, 22-23 "Trečią kartą jis kalbėjo jiems: "Kodėl? Kokį nusikaltimą padarė šitas žmogus? Aš neradau jame pagrindo mirties bausmei. Todėl liepsiu jį nubausti, o paskui paleisiu." Bet jie garsiais šūksniais primygtinai reikalavo jį nukryžiuoti, ir jų šūksniai nugalėjo."

Išėjimo 23:2 "Nesek paskui minią, kai darai bloga. Kai liudiji teisme, neiškraipyk teisingumo, pritardamas miniai."

10. Pasaulis mano, kad krikščionys yra kvaili.

1 Korintiečiams 1:27 "Bet Dievas išsirinko kvailus pasaulio dalykus, kad sugėdintų išmintinguosius; Dievas išsirinko silpnus pasaulio dalykus, kad sugėdintų stipriuosius."

11. Esame nekenčiami dėl netikrų mokytojų.

Daugelis žmonių sėdi bažnyčiose ir girdi tik meilę, meilę, meilę, bet jokios atgailos. Kai jie išeina ir randa tikrą tikintįjį, kuris pamokslauja apie nuodėmę, jie sako: "Jėzus pamokslavo tik apie meilę. Tu klysti!" Klaidingi atsivertėliai, sėdintys pas netikrą mokytoją, nekenčia tikrų krikščionių.

Mato 23,15-16 "Vargas jums, Įstatymo mokytojai ir fariziejai, veidmainiai! Keliaujate per žemę ir jūrą, kad laimėtumėte nors vieną atsivertėlį, o kai jums pavyksta, paverčiate jį dvigubai didesniu pragaro vaiku už save. Vargas jums, akli vedliai! Sakote: "Jei kas prisieks šventykla, tai nieko nereiškia, bet kas prisiekia šventyklos auksu, to priesaika įpareigoja".

12. Jie nemėgsta tikrojo Kristaus. Jie nori išsaugoti savo gyvenimą. Jie nori viena koja įeiti ir viena koja išeiti.

Luko 14:27-28 "Ir kas neneša savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, ketindamas statyti bokštą, pirma nesėdi ir neskaičiuoja, ar jam užteks lėšų jį užbaigti?"

Mt 16, 25-2 6 "Kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, tas ją suras. Kokia nauda žmonėms laimėti visą pasaulį ir prarasti savo gyvybę ? Arba ką žmogus atiduos mainais už gyvybę?"

13. Jie nori išsaugoti savo nuodėmes ir jiems nepatinka, kad jų nuodėmės būtų atskleistos.

Jono 7,7 "Pasaulis negali jūsų nekęsti, bet manęs nekenčia, nes aš liudiju, kad jo darbai yra blogi".

Efeziečiams 5:11 "Nedalyvaukite niekinguose blogio ir tamsos darbuose, bet juos demaskuokite."

14. Šėtonas apakino pasaulį.

Taip pat žr: Islamo ir krikščionybės diskusijos: (12 pagrindinių skirtumų, kuriuos reikia žinoti)

2 Korintiečiams 4:4 "Šio amžiaus dievas apakino netikinčiųjų protus, kad jie nematytų Evangelijos šviesos, rodančios Kristaus, kuris yra Dievo paveikslas, šlovę."

Efeziečiams 2,2 "kadaise gyvenote pagal šio pasaulio kelius ir pagal oro jėgos valdovą, dvasią, kuri dabar veikia nepaklusniuose".

15. Jie mūsų nekenčia, nes mes su jais nedarome blogo. Jie mano, kad mes manome, jog esame geresni už nekrikščionis, o tai netiesa. Mes nesame geresni, mes tik geriau gyvename.

1 Petro 4,4 "Žinoma, tavo buvę draugai nustemba, kai tu nebesileidi į jų laukinių ir destruktyvių dalykų srautą. Todėl jie tave šmeižia".

Efeziečiams 5,8 "Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Gyvenkite kaip šviesos vaikai."

16. Jie nekenčia Biblijos.

Jono 14,24 " Kas manęs nemyli, tas manęs neklauso. Ir atminkite, kad mano žodžiai nėra mano paties. Ką jums sakau, yra iš mane siuntusio Tėvo".

17. Jie nenori būti atsakingi už savo nuodėmę.

Romiečiams 14:12 "Taip, kiekvienas iš mūsų turės asmeniškai atsiskaityti Dievui."

Romiečiams 2:15 "Jie rodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse, jų sąžinė liudija, o mintys kartais juos kaltina, o kartais net gina".

18. Jie yra neišmanėliai ir atsisako mokytis.

Efeziečiams 4:18 "Jų protai pilni tamsos, jie klaidžioja toli nuo Dievo duodamo gyvenimo, nes užsidarė savo protus ir užkietino savo širdis prieš Dievą".

Mato 22,29 "Jėzus atsakė: "Jūsų klaida, kad nepažįstate Raštų ir Dievo galios."

19. Tie, kurie nekenčia krikščionybės, yra tie, kurie žavisi velniu.

Jn 8,44 " Tu priklausai savo tėvui, velniui, ir nori vykdyti savo tėvo norus. Jis nuo pat pradžių buvo žmogžudys, nesilaikydamas tiesos, nes jame nėra tiesos. Meluodamas jis kalba savo gimtąja kalba, nes jis yra melagis ir melo tėvas".

1 Jn 3, 1 0 "Štai kaip mes pažįstame, kas yra Dievo vaikai, o kas - velnio vaikai: kas nedaro to, kas teisinga, nėra Dievo vaikas, ir kas nemyli savo brolio ir sesers, nėra Dievo vaikas".

20. Mes turime Kristaus Dvasią savyje.

Taip pat žr: Kunigas ir pastorius: 8 jų skirtumai (apibrėžimai)

Romiečiams 8,9 "Bet jūs nesate valdomi savo nuodėmingos prigimties. Jūs esate valdomi Dvasios, jei jumyse gyvena Dievo Dvasia. ( Ir atminkite, kad tie, kurie neturi Kristaus Dvasios, gyvenančios juose, visiškai jam nepriklauso."

21. Jie nekenčia Kristaus evangelijos.

1 Korintiečiams 1,18 "Kryžiaus žinia tiems, kurie eina į pražūtį, atrodo kvaila! Bet mes, kurie esame išgelbėti, žinome, kad ji yra Dievo galybė."

22. Dievas sakė, kad būsime persekiojami. Nė vienas Dievo žodis niekada neprapuls.

2 Timotiejui 3:12 "Taip, ir kiekvienas, kuris nori gyventi pamaldžiai Kristuje Jėzuje, patirs persekiojimus."

1 Jono 3:13 "Broliai ir seserys, nesistebėkite, jei pasaulis jūsų nekenčia."

23. Mes esame užsieniečiai, o su užsieniečiais visada blogai elgiamasi.

Hebrajams 13:14 "Juk šis pasaulis nėra mūsų nuolatiniai namai; mes laukiame būsimųjų namų."

Filipiečiams 3,20 " O mes esame dangaus piliečiai , kur gyvena Viešpats Jėzus Kristus. Ir nekantriai laukiame, kada jis sugrįš kaip mūsų Gelbėtojas".

24. Dėl netikrų krikščionių ar nesubrendusių tikinčiųjų veiksmų.

Romiečiams 2:24 "Nenuostabu, kad Raštas sako: 'Pagonys piktžodžiauja Dievo vardui dėl jūsų'".

25. Krikščionys blogai veikia verslą nedorėliams.

Klubai, abortų klinikos, pornografijos svetainės, kazino, klestėjimo pamokslininkai, aiškiaregiai ir t. t. Mes kovojame prieš blogus dalykus, o tai yra problema tiems, kurie siekia nesąžiningos naudos.

Apaštalų darbų 19, 24-27 "Sidabrakalys Demetrijus vertėsi Artemidės šventyklos sidabrinių modelių gamyba. Jo verslas atnešė didelį pelną pas jį dirbusiems vyrams. Jis sušaukė savo darbininkų ir kitų, kurie dirbo panašų darbą, susirinkimą. Demetrijus tarė: "Vyrai, jūs žinote, kad iš šio verslo mes gerai uždirbame, o jūs matote ir girdite, ką padarė šis vyras Paulius. Jis laimėjodidelė minia, kuri seka paskui jį ne tik Efese, bet ir visoje Azijos provincijoje. Jis sako žmonėms, kad žmonių sukurti dievai nėra dievai. Kyla pavojus, kad žmonės diskredituos mūsų veiklos sritį, ir kyla pavojus, kad žmonės manys, jog didžiosios deivės Artemidės šventykla yra niekas. Tuomet ta, kurią garbina visa Azija ir likęs pasaulis, neteks savo šlovės".

Apd 16, 16-20 "Vieną dieną, kai ėjome į maldos vietą, mus pasitiko tarnaitė. Ji buvo apsėsta piktosios dvasios, kuri spėliodavo ateities spėjimus. Spėliodama ateities spėjimus ji uždirbdavo daug pinigų savo šeimininkams. Ji sekdavo paskui Paulių ir šaukdavo: "Šie vyrai yra Aukščiausiojo Dievo tarnai. Jie pasakoja, kaip jūs galite būti išgelbėti." Ji tai darė daugelį dienų. Paulius supyko, kreipėsi įpiktąją dvasią ir tarė: "Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau išeiti iš jos!" Pauliui tai pasakius, piktoji dvasia ją paliko. Kai jos savininkai suprato, kad vilties užsidirbti pinigų nebėra, jie sugriebė Paulių ir Silą ir nusivedė juos pas valdžią į viešąją aikštę. Romos pareigūnų akivaizdoje jie sakė: "Šie vyrai kelia daug problemų mūsų mieste. JieŽydai".

Lk 16, 13-14: "Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Nes vieno jūs nekenčiate, o kitą mylite, vienam esate atsidavę, o kitą niekinate. Negalite tarnauti ir Dievui, ir pinigams." Fariziejai, kurie labai mylėjo savo pinigus, visa tai išgirdę, šaipėsi iš jo."

Būsite nekenčiami.

Šiais laikais šaunu tyčiotis iš Jėzaus muzikiniame vaizdo klipe. Pasaulis myli netikras religijas, nes jos yra iš savo tėvo Šėtono. Krikščionybė ne veltui yra labiausiai nekenčiama religija. Kai kenčiame dėl Kristaus, dalijamės Jo kančia. Džiaukitės persekiojimais. Melskitės už tuos, kurie jūsų nekenčia ir persekioja. Toliau su meile skelbkite Evangeliją. Parodykite kitiems Dievo meilę. Kaip Jėzus išgelbėjo Paulių, kurisnaudojamas krikščionims žudyti, Jis išgelbės bet kurį. Atgailaukite ir pasitikėkite vien Kristumi dėl išgelbėjimo.

Mt 5, 10-12 "Palaiminti, kurie persekiojami už gera darymą, nes jiems priklauso dangaus karalystė." Žmonės jus įžeidinės ir skriaudžia. Jie meluos ir kalbės apie jus visokių piktų dalykų dėl to, kad sekate manimi. Bet kai jie tai padarys, jūs būsite palaiminti. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia didelis atlygis danguje. Žmonės darė tuos pačius piktus dalykus pranašams.kurie gyveno prieš tave."

Norint geriau suprasti Evangeliją, raginu jus (perskaityti šį straipsnį apie išgelbėjimą).
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.