25 důvodů, proč svět nenávidí křesťany a křesťanství

25 důvodů, proč svět nenávidí křesťany a křesťanství
Melvin Allen

"Nenávidím křesťany, křesťané jsou hloupí, křesťané jsou otravní, křesťané jsou odsuzující fanatici." Pokud jste věřící a žijete v Americe, vím, že jste podobná slova už někdy slyšeli. Otázkou je, proč ateisté nenávidí křesťany? Proč nás svět nenávidí?

Než se níže dozvíme proč, rád bych řekl, že nezáleží na tom, kdo jste. Pokud vyznáváte Krista jako svého Pána a Spasitele, budete pronásledováni.

V jiných zemích někteří lidé umírají, protože nechtějí zapřít Krista.

Pokud se cítíte špatně, protože jste nikdy nebyli pronásledováni pro svou víru v Krista, nebojte se, že to přijde.

Pozor, jsou lidé, kteří se snaží, aby je lidé nenáviděli.

Písmo to nikdy neschvaluje. Viděl jsem videa, kde takzvaní křesťané záměrně provokují a jsou konfrontační vůči nevěřícím.

Ano, při evangelizaci bychom měli stát pevně a kázat celou pravdu, ale jsou lidé, kteří se vydávají cestou nenávisti jen proto, aby mohli říci: "Podívejte, jsem pronásledován." Tito lidé jsou nenáviděni ne kvůli Kristu, ale proto, že jsou blázni.

K tomu, abyste byli nenáviděni, stačí málo. Stačí jen otevřít ústa. Někteří lidé jsou zbabělí. Nikdy nebudou kázat proti hříchu. Budou se dívat, jak lidé jdou do pekla, a budou mlčet.

Takové lidi má svět rád. Lidi, kteří o sobě říkají, že jsou křesťané, ale neprší na hříšnou parádu druhých. Svět má rád lidi jako T. D. Jakes, Joel Osteen atd. Tito lidé schvalují hříšnost a nikdy nemluví o hříchu nebo pekle. Jsou to přátelé světa. Lukáš 6,26: " Běda vám, když o vás všichni mluví dobře, neboť tak se chovali jejich předkové k falešným prorokům.."

Citáty

  • "Být v právu s Bohem často znamenalo mít potíže s lidmi." A. W. Tozer
  • "Nejsme povoláni k tomu, abychom byli jako ostatní křesťané; jsme povoláni k tomu, abychom byli jako Kristus." -Stacy L. Sanchezová

1. Svět nás nenávidí, protože nejsme součástí světa.

Jan 15,19 "Svět by tě miloval jako jednoho ze svých, kdybys k němu patřil, ale ty už nejsi součástí světa. Já jsem tě vyvolil, abys vyšel ze světa, proto tě nenávidí."

1 Petr 2,9 "Vy jste však vyvolený lid, královské kněžstvo, svatý národ, lid, který má být jeho vlastí a má hlásat podivuhodné činy toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla."

Jakub 4,4 "Vy cizoložníci! Cožpak nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdo se tedy chce přátelit s tímto světem, je nepřítelem Božím?"

Žalm 4,3 "Ale pochopte: Hospodin si vyčlenil zbožné! Hospodin mě vyslyší, když k němu budu volat!"

2. Jsme nenáviděni, protože následujeme Krista.

Jan 15: 18 "Jestliže vás svět nenávidí, pamatujte, že mě nenáviděl první."

Matouš 10,22 "A všechny národy vás budou nenávidět, protože jste mými následovníky. Ale každý, kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

Matouš 24:9 "Pak budete vydáni pronásledování a usmrceni a budou vás kvůli mně nenávidět všechny národy."

Žalm 69,4 "Těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, je víc než vlasů na mé hlavě, mnoho je mých nepřátel bez příčiny, těch, kdo mě chtějí zničit. Jsem nucen obnovit, co jsem neukradl."

3. Svět nenávidí Boha. My jim připomínáme Boha, kterého tolik nenávidí.

Římanům 1,29-30 "Jejich život se stal plný všelijakých špatností, hříchů, chamtivosti, nenávisti, závisti, vražd, hádek, podvodů, zlomyslného chování a pomluv. Jsou to podrazáci, nenávidí Boha , jsou drzí, pyšní a vychloubační. Vymýšlejí nové způsoby hříchu a neposlouchají své rodiče. Odmítají pochopit , porušují sliby, jsou bezcitní a nemají slitování."

Jan 15:21 "Budou s vámi tak jednat kvůli mému jménu, nebo neznají toho, kdo mě poslal."

Jan 15,25 "Tím se naplňuje, co je psáno v jejich Písmu: Nenáviděli mě bez příčiny."

4. Temnota vždy nenávidí světlo.

Jan 3,19-21 "Toto je rozsudek: Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali tmu místo světla, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo páchá zlo, nenávidí světlo , a nechce vyjít na světlo ze strachu, že jeho skutky budou odhaleny. Kdo však žije v pravdě, vychází na světlo, aby se jasně ukázalo, že to, co dělal, se dělo před očimaBůh."

Matouš 5,14-15 " Vy jste světlo světa - jako město na vrcholku kopce, které se nedá skrýt. Nikdo nerozsvítí lampu a pak ji nedá pod koš. Místo toho se lampa postaví na stojan, odkud svítí všem v domě. Stejně tak ať vaše dobré skutky svítí, aby je všichni viděli, aby všichni chválili vašeho nebeského Otce."

5. Lidé nenávidí pravdu.

Římanům 1:18 "Boží hněv se totiž zjevuje z nebe proti veškeré bezbožnosti a bezbožnosti těch, kdo ve své bezbožnosti potlačují pravdu."

Amos 5:10 "Jsou lidé, kteří nenávidí toho, kdo hájí spravedlnost před soudem, a nenávidí toho, kdo říká pravdu."

Galatským 4:16 "Stal jsem se snad nyní vaším nepřítelem, protože vám říkám pravdu?"

Jan 17:17 "Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda."

6. Svět nás nenávidí kvůli našemu poslání.

Nevěřící milují svou samospravedlnost. Musíme lidem, kteří si myslí, že jsou dobří, a dělali věci, o nichž si společnost myslí, že je dostanou do nebe, říkat, že jejich dobré skutky nic neznamenají a že jejich dobré skutky jsou jen špinavé hadry. Pýcha nás zabíjí. Myslí si: "Jak se opovažuješ říkat, že nejsem dost dobrý . Jak se opovažuješ říkat, že jsem zlý. Udělal jsem mnohem víc dobrých věcí než ty." Bůh.zná mé srdce."

Římanům 10:3 "Neboť ignorovali spravedlnost, která pochází od Boha, a místo toho usilovali o vlastní spravedlnost, a nepodřídili se Boží spravedlnosti."

Matouš 7,22-23 "Mnozí mi v onen den řeknou: 'Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali a nevyháněli démony a nedělali ve tvém jménu mnoho zázraků?' Tehdy jim řeknu otevřeně: 'Nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne pryč, vy zlosynové!'"

Efezským 2:8-9 "Neboť milostí jste spaseni skrze víru, a to není z vás, je to Boží dar, není to ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit."

7. Protože věří ve lži.

Je tolik lidí, kteří Bibli neznají, ale přesto o ní chtějí diskutovat. Zatvrzují své srdce vůči pravdě a říkají věci jako, že Bůh schvaluje otroctví, to a to atd.

Žalm 109:2 "Neboť se proti mně otevírají ústa zlá a lživá, mluví proti mně lživými jazyky."

2 Tesalonickým 2:11-12 "A proto na ně Bůh pošle silný klam, aby uvěřili lži."

8. Zaměňují lásku za nenávist.

Viděl jsem křesťany, kteří kázali o homosexualitě tím nejlaskavějším a nejlaskavějším způsobem. Vysvětlovali, že v Kristu je naděje, pokud se homosexuál bude kát a věřit pouze Kristu. Přesto jsem slyšel nevěřící, kteří říkali: "Páni, křesťané jsou tak nenávistní." Byl jsem tak šokován. Nebylo to láskyplnější než toto kázání. V dnešní společnosti, pokud nic neřeknete a necháte někoho jít do pekla, je toláska. když s láskou řekneš, že něco je hřích, je to nenávist. Pravá nenávist je dívat se na někoho, kdo je na cestě k věčné bolesti a mukám, a nic neříkat.

Přísloví 13,24 "Kdo šetří metlou, nenávidí své děti , ale ten, kdo své děti miluje, je pečlivě vychovává."

Přísloví 12:1 "Abys se učil, musíš milovat kázeň; je hloupé nenávidět napomínání."

Přísloví 27,5 "Otevřené pokárání je lepší než skrytá láska!"

9. Protože nás všichni ostatní nenávidí a lidé z celého světa nás následují.

Aniž by lidé poznali křesťanství, souhlasí s ostatními. Pokud někdo řekne, že křesťané jsou fanatici, někdo tuto nepravdivou informaci zopakuje. Vycházejí z toho, co říkají ostatní.

Přísloví 13:20 "Kdo se stýká s moudrými, stává se moudrým, ale kdo se stýká s blázny, utrpí škodu."

Lukáš 23,22-23 "Potřetí k nim promluvil: "Proč ? Jaký zločin spáchal tento člověk? Neshledal jsem na něm žádný důvod k trestu smrti. Proto ho nechám potrestat a pak ho propustím." Oni však s hlasitým křikem naléhavě žádali, aby byl ukřižován, a jejich křik zvítězil." A tak se stalo.

Exodus 23,2 "Nenásleduj dav, když děláš něco špatného. Když svědčíš v soudním sporu, nezkresluj spravedlnost tím, že se přidáš na stranu davu."

10. Svět si myslí, že křesťané jsou hloupí.

Viz_také: 50 epických biblických veršů o Sionu (Co je to Sion v Bibli?)

1 Korintským 1:27 "Bůh však vyvolil pošetilé věci světa, aby zahanbil moudré; Bůh vyvolil slabé věci světa, aby zahanbil silné."

11. Jsme nenáviděni kvůli falešným učitelům.

Mnoho lidí sedí v církvích a slyší jen lásku, lásku, lásku a žádné pokání . Když vyjdou ven a najdou pravého věřícího, který káže o hříchu, řeknou: "Ježíš kázal jen o lásce. Mýlíš se!" Falešní konvertité sedící pod falešným učitelem nenávidí skutečné křesťany.

Matouš 23,15-16 "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, vy pokrytci! Cestujete po zemi i po moři, abyste získali jediného obráceného, a když se vám to podaří, uděláte z něj dvakrát větší dítě pekla, než jste vy. Běda vám, slepí vůdci! Říkáte: "Přísahá-li někdo při chrámu, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatě, je tou přísahou vázán.""

12. Nemají rádi pravého Krista. Chtějí si udržet svůj život. Chtějí být jednou nohou uvnitř a druhou venku.

Lukáš 14:27-28 "A kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Neboť kdo z vás, když chce stavět věž, si nejprve nesedne a nespočítá, zda má dost peněz na její dokončení?"

Matouš 16,25-2 6 "Ti, kdo si chtějí zachránit život, ho ztratí. Ale ti, kdo ztratí svůj život pro mě, ho najdou. Co prospěje lidem, když získají celý svět a ztratí svůj život ? Nebo co dá člověk výměnou za život?"

13. Chtějí si ponechat své hříchy a nelíbí se jim, že jsou jejich hříchy odhaleny.

Jan 7:7 "Svět vás nemůže nenávidět, ale mě nenávidí, protože svědčím, že jeho skutky jsou zlé."

Efezským 5,11 "Nepodílejte se na ničemných skutcích zla a temnoty, ale odhalujte je."

14. Satan zaslepil svět.

2 Korintským 4:4 "Bůh tohoto věku zaslepil mysl nevěřících, takže nemohou vidět světlo evangelia, které ukazuje slávu Krista, jenž je obrazem Božím."

Efezským 2:2 "že jste kdysi žili podle způsobů tohoto světa a podle vládce vzdušné moci, ducha, který nyní působí v těch, kdo jsou neposlušní."

15. Nenávidí nás, protože s nimi neděláme zlo. Domnívají se, že si myslíme, že jsme lepší než nekřesťané, což není pravda. Nejsme lepší, jen se máme lépe.

1 Petr 4,4 "Tvoji bývalí přátelé se ovšem diví, když se už neponoříš do záplavy divokých a ničivých věcí, které dělají oni. Proto tě pomlouvají."

Efezským 5,8 "Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla."

16. Nenávidí Bibli.

Jan 14,24 " Kdo mě nemiluje, nebude mě poslouchat. A pamatujte si, že má slova nejsou má vlastní. Co vám říkám, je od Otce, který mě poslal."

17. Nechtějí nést odpovědnost za svůj hřích.

Římanům 14:12 "Ano, každý z nás bude skládat Bohu osobní účty."

Římanům 2,15 "Ukazují, že požadavky zákona mají vepsány v srdci, svědčí o tom i jejich svědomí a jejich myšlenky je někdy obviňují, jindy dokonce hájí.")"

18. Jsou nevědomí a odmítají se učit.

Efezským 4:18 "Jejich mysl je plná temnoty, bloudí daleko od života, který dává Bůh, protože uzavřeli svou mysl a zatvrdili svá srdce proti němu."

Matouš 22:29 "Ježíš odpověděl: "Vaše chyba je, že neznáte Písmo a neznáte Boží moc."

19. Ti, kdo nenávidí křesťanství, jsou ti, kdo obdivují ďábla.

Jan 8,44 "Patříš svému otci, ďáblu, a chceš plnit přání svého otce. On byl od počátku vrah, nedrží se pravdy, neboť v něm není pravda. Když lže, mluví svou rodnou řečí, neboť je lhář a otec lži."

1 Jan 3,1 0 "Podle toho poznáme, kdo jsou Boží děti a kdo děti ďáblovy: Kdo nečiní, co je správné, není Boží dítě , stejně jako ten, kdo nemiluje svého bratra a sestru."

20. Máme v sobě Kristova Ducha.

Římanům 8,9 "Vy však nejste ovládáni svou hříšnou přirozeností. Jste ovládáni Duchem, pokud ve vás žije Duch Boží. ( A pamatujte, že ti, kdo nemají Ducha Kristova, který v nich žije, mu vůbec nepatří."

21. Nenávidí Kristovo evangelium.

1 Korintským 1,18 "Poselství kříže je bláznivé pro ty, kdo směřují k záhubě! My, kteří jsme zachráněni, však víme, že je to Boží moc."

22. Bůh řekl, že budeme pronásledováni. Žádné Boží slovo nikdy nezklame.

2 Timoteovi 3:12 "Ano, a každý, kdo chce žít zbožně v Kristu Ježíši, bude trpět pronásledováním."

1 Jan 3,13 "Bratři a sestry, nedivte se, když vás svět nenávidí."

23. Jsme cizinci a s cizinci se vždy špatně zachází.

Židům 13,14 "Tento svět totiž není naším trvalým domovem, ale očekáváme domov, který teprve přijde."

Filipským 3,20 " My jsme však občané nebe , kde žije Pán Ježíš Kristus. A netrpělivě očekáváme jeho návrat jako našeho Spasitele."

24. Kvůli jednání falešných křesťanů nebo nezralých věřících.

Římanům 2:24 "Není divu, že Písmo říká: 'Pohané se kvůli vám rouhají Božímu jménu.'"

25. Křesťané jsou pro bezbožníky špatným obchodem.

Kluby, potratové kliniky, pornografické stránky, kasina, kazatelé prosperity, věštci atd. Bojujeme proti věcem, které jsou zlé, což je problém pro ty, kdo hledají nepoctivý zisk.

Viz_také: 15 epických biblických veršů o hladomoru v posledních dnech (Připravit)

Skutky 19,24-27 "Stříbrný kovář Demetrius se zabýval výrobou stříbrných modelů Artemidina chrámu. Jeho podnikání přinášelo mužům, kteří pro něj pracovali, velké zisky. Svolal schůzku svých dělníků a dalších, kteří dělali podobnou práci. Demetrius řekl: "Muži, víte, že tímto podnikáním dobře vyděláváme, a vidíte a slyšíte, co dokázal tento muž Pavel. Získal si na svou stranu celou řaduvelký zástup, který ho následuje nejen v Efezu, ale i v celé provincii Asie. Říká lidem, že bohové stvoření lidmi nejsou bohové. Hrozí nebezpečí, že lidé zdiskreditují náš obor a že si budou myslet, že chrám velké bohyně Artemidy je nicotný. Pak bude ta, kterou uctívá celá Asie i zbytek světa, oloupena o svou slávu."

Skutky 16,16-20 "Jednoho dne, když jsme šli na modlitební místo, potkala nás jedna služebná. Byla posedlá zlým duchem, který věštil. Vydělávala svým majitelům hodně peněz věštěním. Chodila za Pavlem a křičela: "Tito lidé jsou služebníci nejvyššího Boha. Říkají vám, jak můžete být spaseni." Dělala to po mnoho dní. Pavla to rozčilovalo, obrátil se nazlého ducha a řekl: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys z ní vyšel!" Jakmile to Pavel řekl, zlý duch ji opustil. Když si její majitelé uvědomili, že jejich naděje na výdělek je pryč, popadli Pavla a Silase a odvlekli je k úřadům na náměstí. Před římskými úředníky řekli: "Tito muži vyvolávají v našem městě spoustu problémů. Jsou toŽidé."

Lukáš 16,13-14 "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho totiž budete nenávidět a druhého milovat, jednomu se budete věnovat a druhým pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i penězům." Farizeové, kteří velmi milovali své peníze, to všechno slyšeli a posmívali se mu." "Ať je to cokoli," odpověděl jim.

Budete nenáviděni.

V dnešní době je cool zesměšňovat Ježíše v hudebním klipu. Svět miluje falešná náboženství, protože jsou od svého otce Satana. Křesťanství je nejnenáviděnějším náboženstvím z nějakého důvodu. Když trpíme pro Krista, máme podíl na jeho utrpení. Raduj se z pronásledování. Modli se za ty, kdo tě nenávidí a pronásledují. Pokračuj v hlásání evangelia s láskou. Ukazuj druhým Boží lásku. Stejně jako Ježíš zachránil Pavla, kterýpoužil k vraždění křesťanů, zachrání kohokoli. Čiňte pokání a věřte, že jedině Kristus je spasitel.

Matouš 5,10-12 "Blahoslavení jsou ti, kdo jsou pronásledováni pro konání dobra, neboť jim patří nebeské království." Lidé vás budou urážet a ubližovat vám. Budou o vás lhát a říkat všelijaké špatnosti, protože mě následujete. Ale když to udělají, budete blahoslavení. Radujte se a jásejte, protože vás čeká velká odměna v nebi. Lidé dělali prorokům stejné špatné věci jako jim.kteří žili před vámi."

Pro lepší pochopení evangelia vám doporučuji (přečtěte si tento článek o spasení.)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.